Allmänna affärsvillkor för Miele Operations & Payment Solutions GmbH för användning av tjänsten "appWash"

 

1 – Användningsområde/föremål för tjänsten

 • Följande villkor ("villkor") gäller för alla avtalsmässiga förbindelser mellan Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh ("Miele OPS") och personer ("användare") som vill använda sig av tjänsten "appWash" som erbjuds av Miele OPS (Miele OPS och användare tillsammans "parterna") och de utgör ett juridiskt bindande avtal mellan användaren och Miele OPS. Villkoren gäller både för registreringen av appWash, för varje enskild appWash-transaktion samt för användning av den mobila applikation ("app") som tillhandahålls av Miele OPS och Miele OPS webbplats - www.appWash.com – ("webbplats"). Avtalstexten sparas av Miele OPS och tillhandahålls till användare även i efterhand i elektronisk form efter en förfrågan från användaren.
 • Användaren kan reservera en operatörs tvättmaskiner och torktumlare ("appWash-installationer") som är tillgängliga för honom/henne genom att använda appWash, aktivera/stoppa en tvätt resp. torktumling och betala ("appWash-transaktion").
 • Om något avvikande inte uttryckligen har avtalats mellan parterna är det operatören av appWash-installationens ansvar att tillhandahålla appWash-installationen, ge åtkomst till appWash-installationerna samt att genomföra en tvätt eller torktumling och detta är inte föremål för appWash-tjänst. Användaren har inget krav på Miele OPS när det gäller användning av en appWash-installation eller på att utföra en tvätt eller torktumling. För användning av appWash-installationen samt för att genomföra en tvätt eller en torktumling måste ett separat avtal slutas mellan användaren och operatören av appWash-installationen som dessa villkor inte gäller för. Tillgängligheten till appWash-installationerna beror på den tekniska infrastrukturen och förutsättningarna för operatörens appWash-installationer samt på operatörens tidigare användningstillstånd när det gäller appWash-installationerna.

 

2 – Förutsättningar för användningen av appWash

 • Användaren måste först registrera sig innan han/Hon använder appWash. Användaren kan registrera sig via appen eller på webbplatsen. För kontroll av användarens identitet måste han/hon först verifiera sitt telefonnummer i början av registreringsprocessen. För att göra detta skickar Miele OPS en säkerhetskod till det telefonnummer som dessförinnan har angetts av användaren. Efter inmatningen av säkerhetskoden kan användaren komplettera sina personuppgifter (för- och efternamn, adress, E-postadress och lösenord). Dessutom kan användaren spara de appWash-installationer som är tillgängliga för användaren genom att mata in ett maskinnummer. Maskinnumret finns direkt på appWash-installationerna. Genom att trycka på "registrerings"-knappen slutför användaren registreringen och skickar en ansökan om registrering till Miele OPS. Miele OPS beslutar efter en egen bedömning om att godkänna ansökan om registrering - det finns inget krav på att ansökan om registrering ska godkännas. Om Miele OPS godkänner ansökan om registrering bekräftar Miele OPS att registreringen är godkänd i appen, på webbplatsen eller via E-post.
 • Rätten till inloggning och användning gäller endast för fysiska personer över 18 års ålder. När du registrerar dig för appWash och/eller använder appWash bekräftar du att du är minst 18 år gammal.

 

3 – appWash-konto

 • När användarens registrering lyckas skapas ett appWash-konto för användaren och tillhörande åtkomstdata (E-postadress och lösenord) aktiveras.
 • appWash-kontot är personligt och går inte att överlåta.

 

4 – aappWash-transaktioner

 • Efter en lyckad registrering har användaren rätt att använda appWash och utföra appWash-transaktioner.
 • Användaren kan genomföra en appWash-transaktion via appen eller på webbplatsen. Efter inloggningen visas först de appWash-installationer som är tillgängliga för honom/henne och status (ledig/upptagen). Efter val av en appWash-installation får användaren ytterligare information, till exempel den avgift som operatören av appWash-installationen har fastställt för användning av appWash-installationen. När användaren beställer appWash-transaktionen via appen eller på webbplatsen genom att klicka på knappen "Tvätta/torktumla mot avgift nu" reserveras den appWash-installation som valts av användaren. Den maximala reserveringstiden väljs av operatören av appWash-installationen och ligger inte inom Miele OPS ansvarsområde. Om användaren inte startar appWash-installationen inom den valda reserveringstiden för den aktuella appWash-installationen avslutas appWash-transaktionen automatiskt och appWash-installationen friges för aktivering resp. användning av andra användare av appWash. Om något avvikande inte uttryckligen har avtalats mellan användaren och operatören av appWash-installationen börjar betalningsskyldigheten för användning av en appWash-installation inte förrän vid den fysiska starten av den valda appWash-installationen. Om en beställd appWash-transaktion avslutas utan att appWash-installationen startas, t.ex. på grund av att den maximala reserveringstiden har gått ut tas principiellt ingen avgift ut.
 • Efter en beställd appWash-transaktion måste appWash-inrättningen i förekommande fall även startas på plats. Användaren är ansvarig för manövrering av rätt appWash-installation.
 • Användaren kan när som helst själv avsluta en tvätt eller torktumling direkt på appWash-installationen via appen eller på webbplatsen. Om användaren vill avsluta tvätten eller torktumlingen via appen eller på webbplatsen kan han/hon välja den appWash-installation som han/hon använder på fliken "Starta/Stoppa" och stoppa tvätten eller torktumlingen genom att trycka på knappen "Avsluta tvätt/torktumling". Om inte något avvikande uttryckligen har avtalats mellan användaren och operatören av appWash-installationen påverkas inte den avgift som ska betalas för användningen av en appWash-installation av att tvätten eller torktumlingen avslutas i förtid av användaren och den betalas inte heller tillbaka.

 

5 – Användarens skyldigheter vid användningen av appWash

 • Användaren får inte tillåta en tredje part att använda appWash via sitt appWash-konto.
 • Användaren är skyldig att hålla sina appWash-kontouppgifter aktuella.
 • Användaren måste behandla sina åtkomstdata konfidentiellt och skydda dem så att inte obehöriga kan komma åt dem. Användaren är skyldig att utan dröjsmål informera Miele OPS om förlust av eller obehörig användning av hans/hennes åtkomstdata resp. hans/hennes appWash-konto.
 • Användaren är skyldig att undersöka om det finns skador på de appWash-installationer som han/hon har valt innan han/hon använder dem. Användaren måste rapportera skador och brister till Miele OPS och operatören av appWash-installationen.
 • Användaren måste behandla appWash-installationen aktsamt och varsamt. Dessutom måste anvisningarna i drifthandboken samt övriga anvisningar och instruktioner från Miele OPS och operatören av appWash-installationen, i synnerhet bruks- och säkerhetsanvisningar, observeras och följas.
 • Om inte något avvikande uttryckligen har avtalats mellan parterna får användaren enbart använda appWash för privata ändamål. Det är förbjudet för användaren att använda appWash yrkesmässigt.

 

6 – Avgifter/betalningsvillkor

 • Ingen avgift tas ut för registrering och användning av appWash samt för reservering av en appWash-installation.
 • För användning av appWash-installationen resp. för att genomföra tvätten eller torktumlingen betalar användaren alltid den angivna avgiften för en konkret appWash-installation resp. för den konkreta tvätten eller torktumlingen i appen eller på webbplatsen. Alla avgifter gäller inklusive den lagstadgade mervärdesskatten. Avgifterna för användning av en appWash-installation kan variera beroende på operatör av appWash-installationen och beroende på typ av tvätt resp. torktumling. Miele OPS har bemyndigats av operatörerna av appWash-installationerna att ta upp avgifterna för användning av en appWash-installation i appWash-operatörernas namn. Med betalningen av avgiften till Miele OPS utgår användarens skyldighet gentemot operatören av appWash-installationen att betala den avtalade avgiften för den konkreta användningen av appWash-installationen.
 • Avgiften för användning av en appWash-installation förfaller till betalning i och med användningen av appWash-installationen (dvs. i och med den fysiska starten av den valda appWash-installationen).
 • Betalningen av avgifterna för användning av en appWash-installation sker genom avräkning mot användarens förbetalda tillgodohavande. Såtillvida bemyndigar användaren Miele OPS att ta in de förfallna avgifterna från hans/hennes förbetalda tillgodohavande. Användaren måste se till att det finns tillräcklig täckning på hans/hennes förbetalda tillgodohavande. Användaren kan fylla på sitt förbetalda tillgodohavande när som helst i appen eller på webbplatsen. Det förbetalda tillgodohavandet fylls på genom externa betalningstjänster som i förekommande fall kan ta ut extra avgifter för bearbetningen av betalningsordern och det kan i förekommande fall gälla extra villkor för utnyttjande av dessa tjänster. Miele OPS ansvarar inte för att ta ut eventuella avgifter eller för eventuella villkor från externa betalningstjänster. Användaren får ingen ränta på sitt förbetalda tillgodohavande. Användaren kan få oanvänt förbetalt tillgodohavande gottskrivet på begäran. 
 • Miele OPS kommer att tillhandahålla information till användaren om de slutförda appWash-transaktionerna i appen eller på webbplatsen på fliken "Historik".

 

7 – Ansvar

 • Miele OPS tar inget ansvar för appWash-installationernas tillgänglighet och/eller funktionsduglighet eller för att en tvätt eller torktumling utförs på ett korrekt sätt.
 • Miele OPS är obegränsat ansvarigt för användaren för skador som orsakas på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet, om företaget medvetet tiger om ett fel till följd av övertagande av en garanti om beskaffenhet eller hållbarhet och enligt produktansvarslagen. Vid lindrig oaktsamhet har Miele OPS endast obegränsat ansvar för skador på personers liv, kropp och hälsa. I alla andra fall av lindrig oaktsamhet har Miele OPS ansvar, om Miele OPS bryter mot en viktig avtalsskyldighet, dvs. sådana som är oundgängliga för ett korrekt genomförande av dessa villkor och som parterna kan lita på eller som parterna regelbundet kan lita på - i så fall är Miele OPS ansvar gentemot användaren begränsat till skador som normalt kan förutses. Ytterligare anspråk på skadestånd från användaren gentemot Miele OPS på grund av lindrig oaktsamhet är uteslutna.
 • Användaren är ansvarig enligt bestämmelserna i lagstiftningen.

 

8 – Löptid för de avtalade förhållandena

 • Det avtalade förhållandet mellan användaren och Miele OPS sluts på obestämd tid och kan sägas upp när som helst med en uppsägningstid på 14 dagar.
 • Parternas rätt att säga upp de avtalade förhållandena extraordinärt utan uppsägningstid på grund av särskilda skäl berörs inte av detta.
 • Uppsägningen kan ske skriftligt (E-post).
 • I och med att de avtalade förhållandena mellan användaren och Miele OPS avslutas spärras resp. raderas användarens appWash-konto. Det går inte längre att använda sig av appWash i och med att de avtalade förhållandena har avslutats.

 

9 – Särskilda villkor för användning av appen

 • Följande särskilda villkor gäller för användning av den app som görs tillgänglig för användaren av Miele OPS. Användning av den app som erbjuds av Miele OPS är endast tillåten enligt villkoren nedan. Under installations- resp. registreringsprocessen uppmanas användaren att acceptera villkoren. Användaren godkänner dessa villkor i sin helhet genom att klicka på rutan "Acceptera".
 • Miele OPS garanterar användaren en enkel, inte exklusiv rätt till användning av appen som kan återkallas och inte får överlåtas som förutsätter att gällande lagar, dessa villkor och alla tillämpliga villkor som är tillgängliga i respektive app store följs strikt. Användaren medges inga ytterligare rättigheter till appen. Alla typer av underlicensiering, uthyrning och/eller försäljning av appen eller användningsrättigheterna till appen är förbjuden för användaren.
 • Appen tillhandahålls utan kostnad som en dynamisk produkt som är under ständig utveckling. Miele OPS förbehåller sig rätten att när som helst efter egen bedömning utöka, uppdatera eller modifiera appen, i synnerhet att lägga till, modifiera eller ta bort enstaka funktioner. Dessa villkor gäller även för uppdateringar eller omarbetningar av denna app. Miele OPS rekommenderar att den senaste versionen/uppdateringen av appen alltid används. Miele OPS är inte skyldigt att upprätthålla stöd för äldre versioner/uppdateringar och garanterar inte kompatibilitet för äldre versioner/uppdateringar med appWash-installationer. Användaren kan inte kräva tillhandahållande av uppdateringar av appen för utökning av appens funktioner.
 • Användaren accepterar att appen enbart är avsedd för personlig och inte för kommersiell användning. Användaren får inte göra några ändringar av appen. I synnerhet, men inte begränsat till det, har användaren inte rätt att översätta, dekompilera, återutveckla eller skapa avledda verk, om detta inte krävs enligt tvingande lagstadgade föreskrifter.
 • Genom att användaren accepterar dessa särskilda villkor erkänner användaren Miele OPS och tredje parters skyddsrättigheter till appen i full omfattning och åtar sig att tillvarata dessa. Till dessa skyddsrättigheter räknas i synnerhet upphovsrätten, patent, märken och affärshemligheter. Användaren förklarar sig införstådd med att vidta alla nödvändiga steg för att förhindra förluster eller överträdelser av dessa rättigheter, att hindra dessa och att anmäla en tredje part om han/hon har använt appen obehörigt eller har kommit i besittning av appen genom användaren.
 • Appen tillhandahålls till användaren på en "as is"-basis. Miele OPS lämnar inga löften, garantier eller bekräftelser av något slag när det gäller appen eller dess lämplighet om inte något annat uttryckligen anges. Miele OPS kan i alla fall inte garantera att appen är tillgänglig utan avbrott eller utan tillfälliga försämringar av dess funktionalitet som app. Miele OPS ansvarar endast för skador som beror på ett juridiskt fel eller ett sakfel i appen om detta medvetet har förtigits av Miele. Bestämmelserna enligt § 7 i villkoren berörs inte av detta.

 

10 – Reservation för ändringar

 • Miele OPS har enligt rimlig bedömning rätt att ändra och/eller komplettera omfattningen av appWash tjänster och dessa villkor när som helst med verkan i framtiden när det gäller vidareutveckling av tjänsterna samt av säkerhetsskäl om detta inte är oskäligt för användaren. Miele OPS kommer att informera användaren om eventuella ändringar och/eller kompletteringar av omfattningen av tjänsterna eller dessa villkor i god tid via E-post, via appen eller på webbplatsen.  

 

11 – Databehandling

 • Genom användningen av appWash, appen eller webbplatsen behandlar Miele OPS personrelaterade och inte personrelaterade data. Det går att läsa i dataskyddsförklaringen för att få ytterligare information om databehandlingen.

 

12 – Slutbestämmelser

 • För dessa villkor gäller lagstiftningen i förbundsrepubliken Tyskland. Den tillämpliga lagstiftningen leder inte till att det skydd för användaren som garanteras honom/henne genom bestämmelser i lagstiftningen i det land där användaren normalt har sin hemvist kan avtalas bort.
 • Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till en tredje part utan föregående godkännande av Miele OPS.
 • Miele OPS deltar inte i proceduren för konsumentmedling. Eventuella reklamationer kan du gärna rikta direkt till Miele OPS (support@appwash.com).
 • Om enstaka bestämmelser är verkningslösa eller ogiltiga påverkas inte de övriga villkorens giltighet. Verkningslösa eller ogiltiga klausuler ersätts av sådana giltiga bestämmelser som ligger närmast det affärsmässiga syftet för de verkningslösa resp. ogiltiga bestämmelserna.

 

 

Glömt lösenord?

Ditt lösenord måste innehålla minst 8 tecken

Ange epostadressen du registrerat hos oss och välj ett nytt lösenord på minst 8 tecken.

Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till {0} inom kort. Vänligen bekräfta din e-postadress inom de närmaste 15 minuterna. Om du inte får e-postmeddelandet, vänligen kontakta oss på support@appwash.com. Kontrollera först din skräppostlåda.