Allmänna affärsvillkor för Miele Operations & Payment Solutions GmbH för användning av tjänsten "appWash"

 

§ 1 - Tillämpningsområde / tjänstens syfte

Följande allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla avtalsförhållanden mellan Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS"), och personer som önskar använda tjänsten "appWash" som erbjuds av Miele OPS ("Användaren") (Miele OPS och Användaren tillsammans "Parterna") och utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Användaren och Miele OPS. Villkoren gäller för registrering för appWash, för varje enskild appWash-transaktion och för användning av den mobilapplikation ("App") som tillhandahålls av Miele OPS, kortterminalen och Miele OPS webbplats - www.appWash.com - ("Webbplatsen"). Texten till de allmänna villkoren kommer att lagras av Miele OPS och på begäran göras tillgänglig för användaren i elektronisk form.

(2) Genom att använda appWash kan användaren reservera de tvätt- och torkanordningar hos en operatör ("appWash-anläggningar") som är tillgängliga för honom/henne, aktivera/stoppa en tvätt- eller torkprocess och betala ("appWash-transaktion").

(2)(3) Om inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna ska tillhandahållandet av appWash-anläggningar, tillgång till appWash-anläggningar och utförandet av en tvätt- eller torkprocess vara operatören av appWash-anläggningarnas ansvar och ska inte vara föremål för appWashs tjänster. Användaren har inga anspråk mot Miele OPS för användningen av en appWash-anläggning eller för utförandet av en tvätt- eller torkprocess. Ett separat användaravtal måste ingås mellan användaren och operatören av appWash-anläggningen för användning av appWash-anläggningen och för utförande av en tvätt- eller torkprocess, för vilken dessa villkor inte gäller. AppWash-anläggningarnas tillgänglighet beror på den tekniska infrastrukturen och villkoren för operatören av appWash-anläggningarna och på det förhandstillstånd att använda appWash-anläggningarna som beviljats av operatören av appWash-anläggningarna.

 

§ 2 - Krav för användning av appWash 

(1) Innan användaren kan använda appWash via appen eller på webbplatsen måste han/hon först registrera sig online. För att verifiera användarens identitet måste användaren först verifiera sin e-postadress i början av registreringsprocessen. För detta ändamål skickar Miele OPS en säkerhetskod till den e-postadress som användaren tidigare har angett. Efter inmatning av säkerhetskoden kan användaren fylla i sina personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress och lösenord). Användaren kan också ange ett maskinnummer för att lagra de appWash-anläggningar som är tillgängliga för användaren. Maskinens nummer finns direkt på appWash-anläggningen. Genom att klicka på knappen "Registrera" slutför användaren registreringsprocessen och skickar en registreringsförfrågan till Miele OPS. Miele OPS beslutar efter eget gottfinnande om registreringsansökan ska godkännas - det finns ingen rätt till godkännande av registreringsansökan. Om Miele OPS accepterar registreringsansökan, kommer Miele OPS att bekräfta den framgångsrika registreringen till användaren i appen, på webbplatsen eller via e-post. 

(2) Endast fysiska personer över 18 år är behöriga att registrera sig och använda appen. Om du registrerar dig för appWash och/eller använder appWash bekräftar du att du är minst 18 år gammal.

(3) Endast personer över 18 år har rätt att använda kortterminalen och användningen sker utan registrering. Ett giltigt betal- eller kreditkort krävs för att använda denna hårdvara.

 

§ 3 - appWash-konto

(1) Efter framgångsrik registrering via appen eller webbplatsen skapas ett appWash-konto för användaren och de tillhörande åtkomstuppgifterna (e-postadress och lösenord) aktiveras.

(2) appWash-kontot är personligt och kan inte överlåtas.

 

 

§ 4 - appWash-transaktioner

(1) Efter framgångsrik registrering via appen eller webbplatsen är användaren behörig att använda appWash och utföra appWash-transaktioner. Användaren behöver inte registrera sig för kortterminalen.

(2) Användaren kan genomföra en appWash-transaktion via appen, kortterminalen eller på webbplatsen. Efter inloggning (endast i appen eller på webbplatsen) visas först de appWash-anläggningar som är tillgängliga för användaren och deras status (ledig/upptagen). Efter att ha valt en appWash-anläggning får användaren ytterligare information, t.ex. den avgift som appWash-anläggningens operatör har fastställt för användningen av appWash-anläggningen. Om användaren beställer appWash-transaktionen via appen eller på webbplatsen genom att klicka på knappen "Starta nu mot avgift", är den appWash-anläggning som användaren har valt reserverad för användaren. Om användaren inte startar appWash-anläggningen inom den maximala bokningstid som anges för respektive appWash-anläggning, avslutas appWash-transaktionen automatiskt och appWash-anläggningen frigörs igen för aktivering eller användning av andra appWash-användare. Om inte annat uttryckligen överenskommits mellan användaren och operatören av appWash-anläggningen, börjar skyldigheten att betala för användningen av en appWash-anläggning först när den valda appWash-anläggningen fysiskt startas. Om en beställd appWash-transaktion avslutas utan att appWash-anläggningen har startats, t.ex. för att den maximala bokningstiden har löpt ut, kommer ingen avgift att debiteras.

(3) När en appWash-transaktion framgångsrikt har beställts, kan appWash-enheten behöva startas på plats. Användaren är ansvarig för att använda rätt appWash-enhet.

(4) Användaren kan när som helst avsluta en tvätt- eller torkprocess direkt på appWash-enheten, via appen eller på webbplatsen. Om användaren vill avsluta tvätt- eller torkprocessen via appen eller på webbplatsen, kan de välja den appWash-enhet de använder under fliken "Tvätt / torkning" och stoppa tvätt- eller torkprocessen genom att trycka på knappen "Avsluta tvätt / torkprocess". Om inte annat uttryckligen överenskommits mellan användaren och operatören av appWash-anläggningen, ska den avgift som ska betalas för användning av en appWash-anläggning inte påverkas av att användaren avslutar tvätt- eller torkprocessen i förtid och ska inte återbetalas.

 

§ 5 - appWash-kuponger

(1) appWash-kuponger är giltiga under de perioder som är tryckta på dem eller (i fallet med elektroniska kuponger) överförs elektroniskt. Om ingen period anges är kupongerna giltiga på obestämd tid.

(2) appWash-kuponger kan lösas in i alla tvättstugor som drivs av Miele OPS eller ett dotterbolag. Kontant betalning är inte möjlig; återstående kredit kan inte utfärdas. Om en appWash-kupong förloras kan den inte ersättas.

(3) appWash är inte skyldigt att kontrollera auktorisationen av en kuponginlösare utöver att kontrollera giltigheten av inlösenkoden. Innehavaren av vouchern måste därför se till att vouchern och/eller inlösenkoden inte kommer i obehörig tredje parts besittning och informera appWash omedelbart om det finns åtminstone en möjlighet att detta ändå har hänt.

(4) Missbruk eller flerfaldig inlösen av en appWash-kupong kommer att åtalas. Detta inkluderar uttryckligen alla försök till missbruk eller flerfaldig inlösen.

 

§ 6 - Användarens skyldigheter i samband med användningen av appWash

(1) Användaren får inte tillåta tredje part att använda appWash via hans/hennes appWash-konto.

(2) Användaren är skyldig att hålla sina appWash-kontouppgifter uppdaterade.

(3) Användaren måste behandla sina åtkomstuppgifter konfidentiellt och skydda dem mot åtkomst av obehöriga tredje parter. Användaren är skyldig att omedelbart informera Miele OPS om förlust eller obehörig användning av hans/hennes åtkomstdata eller appWash-konto. 

(4) Användaren är skyldig att inspektera de av honom/henne valda appWash-anläggningarna med avseende på skador och defekter innan de används. Användaren måste rapportera alla igenkännbara skador och defekter till Miele OPS och operatören av appWash-enheten.

(5) Användaren måste behandla appWash-utrustningen med omsorg och noggrannhet. Dessutom måste instruktionerna i bruksanvisningen och andra instruktioner och anvisningar från Miele OPS och operatören av appWash-anordningen, i synnerhet drifts- och säkerhetsinstruktioner, följas och iakttas.

(6) Om inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna, får användaren endast använda appWash för privata ändamål. Användaren är förbjuden att använda appWash för kommersiella ändamål.

 

§ 7 - Avgifter / Betalningsvillkor

(1) Ingen avgift tas ut för registrering och användning av appWash eller för bokning av en appWash-anläggning.

(2) Användaren ska betala den avgift som visas i appen, på webbplatsen eller i kortterminalen för en specifik appWash-anläggning eller för den specifika tvätt- eller torkprocessen för användningen av appWash-anläggningen eller för genomförandet av tvätt- eller torkprocessen. Alla avgifter är inklusive lagstadgad moms. Avgifterna för användning av en appWash-enhet kan variera beroende på operatören av appWash-enheten och typen av tvätt- eller torkprocess. Miele OPS är auktoriserat av operatörerna av appWash-anläggningarna att acceptera avgifterna för användning av en appWash-anläggning på uppdrag av appWash-operatörerna. Vid betalning av avgiften till Miele OPS upphör användarens skyldighet gentemot operatören av appWash-anläggningen att betala den överenskomna avgiften för den specifika användningsprocessen av appWash-anläggningen. 

(3) Avgiften för användning av en appWash-anordning skall förfalla till betalning när appWash-anordningen används (dvs. när den valda appWash-anordningen fysiskt startas).

(4) Betalning av avgifterna för användning av en appWash-anläggning ska ske genom kvittning mot användarens förbetalda kreditsaldo (användning via app och webbplats) eller det betal- eller kreditkort som används. I detta avseende bemyndigar användaren Miele OPS att ta ut de avgifter som ska betalas från hans/hennes förbetalda saldo eller betalkort/kreditkort. Användaren måste se till att hans/hennes förbetalda kreditbalans är tillräckligt täckt. Användaren kan när som helst fylla på sitt förbetalda saldo i appen eller på webbplatsen. Påfyllning och uttag av förbetalt tillgodohavande via bank-/kreditkort görs av externa betaltjänstleverantörer, som kan ta ut ytterligare avgifter för att hantera betalningsordern och vars användning kan vara föremål för ytterligare villkor. Miele OPS är varken ansvarig för debiteringen av eventuella avgifter eller för eventuella ytterligare villkor från de externa betaltjänstleverantörerna. Användarens förbetalda kredit är inte räntebärande.  Användaren kan på begäran få outnyttjad förbetald kredit krediterad. 

(5) Miele OPS kommer att förse användaren med information om genomförda appWash-transaktioner i appen eller på webbplatsen under fliken "Historik".

 

§ 8 - Ansvar 

(1) Miele OPS tar inget ansvar för appWash-utrustningens tillgänglighet och/eller funktionalitet eller för att en tvätt- eller torkprocess utförs korrekt.

(2) Miele OPS ansvarar gentemot användaren utan begränsning för skador som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet, i händelse av bedrägligt döljande av en defekt till följd av antagande av en kvalitets- eller hållbarhetsgaranti och i enlighet med bestämmelserna i produktansvarslagen. I fall av enkel vårdslöshet skall Miele OPS endast ansvara utan begränsning för skador som uppkommer till följd av skada på liv, lem eller hälsa hos personer. I alla andra fall av enkel vårdslöshet skall Miele OPS vara ansvarigt i den mån Miele OPS bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse, dvs. en förpliktelse som är nödvändig för att dessa villkor skall kunna tillämpas korrekt och som parterna kan förlita sig på eller som parterna regelbundet kan förlita sig på - i detta fall skall Miele OPS ansvar gentemot användaren vara begränsat till den typiska förutsebara skadan. Ytterligare skadeståndsanspråk från användaren mot Miele OPS på grund av enkel vårdslöshet är uteslutna.

(3) Användaren skall vara ansvarig i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

 

§ 9 - Avtalsförhållandets varaktighet

(1) Avtalsförhållandet mellan användaren och Miele OPS ingås på obestämd tid och kan sägas upp av endera parten när som helst med förbehåll för en uppsägningstid på 14 dagar.

(2) Parternas rätt att säga upp avtalsförhållandet utan uppsägningstid om det finns goda skäl påverkas inte.

(3) Uppsägning kan ske i textform (e-post). 

(4) Vid uppsägning av avtalsförhållandet mellan användaren och Miele OPS kommer användarens appWash-konto att blockeras eller raderas. Ytterligare användning av appWash är inte längre möjlig efter avtalsförhållandets upphörande.

 

 

§ 10 - Särskilda villkor för användning av appen

(1) Följande särskilda villkor gäller för användning av appen som tillhandahålls av Miele OPS för användaren. Användning av den app som erbjuds av Miele OPS är tillåten uteslutande på grundval av följande villkor. Under installations- eller registreringsprocessen kommer användaren att bli ombedd att acceptera de allmänna villkoren. Genom att klicka på rutan "Acceptera" godkänner användaren dessa villkor fullt ut.  

(2) Miele OPS ger användaren en icke-exklusiv, återkallelig och icke-överförbar rätt att använda appen, under förutsättning att alla tillämpliga lagar, dessa villkor och alla tillämpliga villkor som finns tillgängliga i den relevanta App Store strikt följs. Inga ytterligare rättigheter till appen beviljas användaren. Användaren är förbjuden att underlicensiera, hyra ut och/eller distribuera Appen eller rätten att använda Appen i någon form.

(3) Appen tillhandahålls kostnadsfritt som en dynamisk och föränderlig produkt. Miele OPS förbehåller sig rätten att utöka, uppdatera eller modifiera appen när som helst efter eget gottfinnande, i synnerhet att lägga till, modifiera eller ta bort enskilda funktioner. Dessa villkor gäller även för uppdateringar eller revideringar av denna app. Miele OPS rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen/uppdateringen av appen. Miele OPS är inte skyldigt att upprätthålla support för äldre versioner/uppdateringar och garanterar inte att äldre versioner/uppdateringar är kompatibla med appWash-anläggningar. Användaren har inte rätt att få uppdateringar av appen för att utöka appens funktioner.

(4) Användaren accepterar att appen endast är avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk. Användaren kommer inte att göra några ändringar i appen. I synnerhet, men inte begränsat till, är användaren inte behörig att översätta, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa derivat av appen, såvida detta inte föreskrivs i tvingande lagbestämmelser.

(5) Genom att acceptera dessa särskilda villkor erkänner användaren fullt ut Miele OPS och tredje parts äganderätt till appen och åtar sig att skydda dem. Dessa äganderätter omfattar i synnerhet upphovsrätt, patent, varumärken och affärshemligheter. Användaren förbinder sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra eventuella skador eller intrång i dessa rättigheter, att förhindra dem och att åtala tredje part om en tredje part olagligen har fått tillgång till appen eller kommit i besittning av appen genom användaren.

(6) Appen tillhandahålls användaren i befintligt skick. Miele OPS lämnar inga utfästelser, garantier eller godkännanden av något slag avseende appen eller dess lämplighet, om inte annat uttryckligen anges. Under alla omständigheter kan Miele OPS inte garantera att Appen kommer att vara tillgänglig som en App utan avbrott eller tillfällig försämring av dess funktionalitet. Miele OPS är endast ansvarigt för skada som beror på ett rättsligt eller väsentligt fel i Appen om detta dolts av Miele i bedrägligt syfte. Bestämmelserna i § 7 i de allmänna villkoren förblir opåverkade.

 

§ 11 - Särskilda villkor för användning av kortterminalen

(1) Följande särskilda villkor gäller för användning av den kortterminal som Miele OPS tillhandahåller användaren. Användning av kortterminalen som erbjuds av Miele OPS är endast tillåten på grundval av följande villkor. Under installations- eller registreringsprocessen från operatörens sida ombeds operatören att acceptera villkoren. Genom att acceptera operatörens villkor godkänner de lokala användarna dessa villkor i sin helhet.

(2) Miele OPS ger användaren en icke-exklusiv, återkallelig och icke-överlåtbar rätt att använda kortterminalen, under förutsättning att alla tillämpliga lagar strikt följs. Inga ytterligare rättigheter till kortterminalen beviljas användaren. Användaren är förbjuden att underlicensiera, leasa och/eller distribuera kortterminalen eller rättigheterna att använda kortterminalen i någon form.

(3) Kortterminalen tillhandahålls kostnadsfritt som en dynamisk och föränderlig produkt. Miele OPS förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande utöka, uppdatera eller modifiera kortterminalen, i synnerhet att lägga till, modifiera eller ta bort enskilda funktioner. Miele OPS är inte skyldig att upprätthålla support för äldre versioner/uppdateringar och garanterar inte att äldre versioner/uppdateringar är kompatibla med appWash-utrustning. Operatören är ansvarig för att upprätthålla de senaste versionerna/uppdateringarna. Användaren har inget anspråk på att tillhandahålla uppdateringar av kortterminalen för att utöka dess funktioner.

(4) Användaren accepterar att kortterminalen endast är avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk. Användaren kommer inte att göra några ändringar i kortterminalen. I synnerhet, men inte begränsat till, är användaren inte behörig att översätta, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa härledda verk av kortterminalen, såvida detta inte föreskrivs i tvingande lagbestämmelser.

(5) Genom att acceptera dessa särskilda villkor erkänner användaren fullt ut Miele OPS och tredje parts äganderätt till kortterminalen och åtar sig att skydda dem. Dessa äganderätter omfattar i synnerhet upphovsrätt, patent, varumärken och affärshemligheter. Användaren förbinder sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra eventuella skador eller intrång i dessa rättigheter, att förhindra dem och att åtala tredje man om tredje man olovligen har fått tillgång till kortterminalen eller har kommit i besittning av kortterminalen genom användaren.

(6) Kortterminalen tillhandahålls användaren i befintligt skick. Miele OPS lämnar inga utfästelser, garantier, utfästelser om lämplighet eller rekommendationer av något slag avseende kortterminalen, om inte annat uttryckligen anges. Under alla omständigheter kan Miele OPS inte garantera att kortterminalen kommer att vara tillgänglig utan avbrott eller tillfällig försämring av dess funktion som kortterminal. Miele OPS skall vara ansvarigt för skada till följd av rättsligt eller väsentligt fel i kortterminalen endast om Miele OPS svikligen har förtigit felet. Bestämmelserna i § 8 i de allmänna villkoren påverkas inte.

 

§ 12 - Förbehåll i rätten att göra ändringar

Miele OPS har rätt att efter eget gottfinnande ändra och/eller komplettera omfattningen av appWash tjänster och dessa allmänna villkor när som helst med verkan för framtiden med hänsyn till vidareutveckling av tjänsterna och av säkerhetsskäl, förutsatt att detta inte är oskäligt för användaren. Miele OPS ska i god tid informera användaren om eventuella ändringar och/eller tillägg till tjänsternas omfattning eller dessa allmänna villkor via e-post, via appen eller på webbplatsen.  

 

§ 13 - Behandling av personuppgifter

Genom att använda appWash, appen, webbplatsen eller kortterminalen behandlar Miele OPS personliga och icke-personliga uppgifter. Ytterligare information om databehandling finns i integritetspolicyn.

 

§ 14 - Immateriella rättigheter och licenser

Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som rör Miele OPS-produkterna och deras funktioner tillhör Miele Operations & Payment Solutions GmbH. Du får inte reproducera, kopiera, visa, överföra, avslöja eller på annat sätt använda dem förutom i den utsträckning som krävs för att använda Miele OPS-produkterna i enlighet med dessa villkor.

 

§ 15 - Slutbestämmelser

(1) Dessa allmänna villkor lyder under lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Detta val av lag skall inte medföra att användaren berövas det skydd som tillkommer användaren enligt bestämmelser som inte kan frångås genom avtal på grundval av lagen i det land där användaren har sin vanliga vistelseort.

(2) Användaren har inte rätt att överföra eller upplåta rättigheter eller skyldigheter som följer av dessa allmänna villkor till tredje man utan föregående medgivande från Miele OPS.

(3) Miele OPS deltar för närvarande inte i förfaranden inför skiljenämnder för konsumenter. Du är välkommen att rikta eventuella klagomål direkt till Miele OPS (support@appwash.com).

(4) Om enskilda bestämmelser är ogiltiga, skall detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Ineffektiva eller ogiltiga klausuler skall ersättas av sådana effektiva bestämmelser som kommer närmast det ekonomiska syftet med den ineffektiva eller ogiltiga bestämmelsen.