Dataskyddsförklaring

 

Med denna dataskyddsförklaring vill vi informera dig om databehandlingen i samband med användningen av appWash. Behandling av personuppgifter görs uteslutande inom ramen för de gällande dataskyddsbestämmelserna i lagstiftningen, i synnerhet Dataskyddsförordningen ("dataskyddsförordningen").

 1. Allmän information

Personuppgifter

Enligt artikel 4 nr 1 i dataskyddsförordningen är "personuppgifter" all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan "berörd person"). Som identifierbar anses en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras, i synnerhet med hjälp av tilldelning till en identitet som ett namn, till ett identitetsnummer, till platsdata, till en online-identitet eller till ett eller flera speciella kännetecken som är ett uttryck för denna fysiska persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Ansvariga

Ansvariga enligt artikel 4 nr 7 i dataskyddsförordningen är

Miele Operations & Payment Solutions GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh

Tel:  +49 5241 8673190

E-Post:  support@appwash.com

 1. appWash för användare

Allmän information

Med appWash kan du enkelt organisera och genomföra tvättar och torktumlingar. Före den första användningen av appWash måste du verifiera ditt telefonnummer, registrera dig och skapa ett konto. Efter registreringen kan du reservera, aktivera och stoppa tvättmaskiner och torktumlare som är tillgängliga för dig på vår webbplats. Även avräkningen för användningen av de tvättmaskiner och torktumlare som används av dig sker via appWash.

I samband med användningen av appWash behandlas följande data:

 • För- och efternamn,
 • e-postadress,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • Data när det gäller tvätten eller torktumlingen (antal/plats/tidpunkt).

För den första registreringen och för att skapa ett individuellt konto behandlar vi ditt för- och efternamn, din E-postadress och din adress. Dessa data behövs dessutom för faktureringen. För beräkningen av fakturabeloppet behöver vi data från de olika tvättarna och torktumlingarna (antal/plats/tid). Dessutom behandlar vi ditt telefonnummer för verifiering av ditt konto.

Behandlingen av ovan nämnda data är nödvändig för att uppfylla och för avräkning av de tjänster som erbjuds via appWash. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6 stycke 1 bokstav b) i dataskyddsförordningen. Dessutom utvärderas dessa data pseudonymiserat/anonymiserat så att våra tjänster kan optimeras löpande. Rättslig grund för detta är artikel 6 stycke 1 bokstav f) i dataskyddsförordningen varvid optimeringen av våra tjänster samtidigt ligger till grund för vårt berättigade intresse. / Rättslig grund för detta är ditt samtycke, artikel 6 stycke 1 bokstav a) i dataskyddsförordningen.

Dina data sparas så länge de krävs för att uppfylla det aktuella ändamålet eller tills ditt samtycke upphävs om inte denna databehandling är tillåten på grund av någon annan lagstadgad grund.

Appen appWash

Appen appWash finns i så kallade app stores som drivs av tredje parter. Nedladdning av appWash förutsätter i regel en föregående registrering hos respektive app store. Vi kan inte påverka de personuppgifter som behandlas i samband med detta. Ansvarig i samband med detta är enbart operatören av respektive app store. Ytterligare information om detta finns i dataskyddsinformationen i respektive app store.

För att kunna använda vår app appWash fullständigt krävs det några systemrättigheter, t.ex. behörighet att använda platstjänster. Du uppmanas i början av användningen av appWash och/eller först vid användningen av respektive funktion att tilldela de aktuella behörigheterna. Observera dock att en korrekt användning av appen appWash kräver åtkomst till vissa funktioner i din mobila terminal (smartphone eller surfplatta) och åtkomst till dina personuppgifter.

Utöver de under siffra 2.1 nämnda data behandlas dessutom dina s.k. appanvändningsdata samt din IP-adress vid användningen av appen appWash. Behandlingen av dessa data är nödvändig för att uppfylla de tjänster som erbjuds genom appen appWash. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa data är artikel 6 stycke 1 bokstav b) i dataskyddsförordningen. Dessutom utvärderas appanvändningsdata pseudonymiserat/anonymiserat så att vår app appWash kan optimeras löpande. Rättslig grund för detta är artikel 6 stycke 1 bokstav f) i dataskyddsförordningen varvid optimeringen av appen appWash samtidigt ligger till grund för vårt berättigade intresse. / Rättslig grund för detta är även ditt samtycke, artikel 6 stycke 1 bokstav a) i dataskyddsförordningen.

Dessa data sparas så länge de krävs för att uppfylla det aktuella ändamålet eller tills ditt samtycke upphävs om inte denna databehandling är tillåten på grund av någon annan lagstadgad grund.

Vår app appWash använder tjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") för utformning av appen efter behov och förbättring av den. Google Analytics använder så kallade kakor som sparas på din terminal och möjliggör en analys av din användning av appWash. Den information som genereras av kakan överförs i regel till en server i USA som tillhör Google och sparas där. Vi använder utökning av IP-anonymiseringen (så kallad IP-masking) för våra Miele Apps, dvs. din IP-adress förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller in andra avtalsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server som tillhör Google i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av appen appWash kommer Google att använde denna information för att utvärdera din användning av appen appWash, för att sammanställa rapporter om appaktiviteten och för att ge oss ytterligare information om användningen av appen appWash och tjänster som är kopplade till Internetanvändningen.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6 stycke 1 bokstav f) i dataskyddsförordningen. / Rättslig grund för databehandlingen är ditt samtycke, artikel 6 stycke 1 bokstav a) i dataskyddsförordningen.

Du kan motsätta dig resp. upphäva insamling resp. utvärdering av dina data genom Google Analytics genom att deaktivera Google Analytics funktion i inställningarna av Miele Apps.

De data som skickats av oss och som är kopplade till kakor, användaridentiteter (t.ex. user-ID) eller reklam-ID:er raderas automatiskt efter 14 månader.

Närmare information om användningsvillkoren för Google Analytics finns på www.google.com/analytics/terms.

appWash webbapplikation/webbplats

Vid varje besök på vår webbplats överför din webbläsare automatiskt data som sparas i serverns loggfil. Det handlar då om följande data ("loggfilsdata"): 

 • Information om vilken typ och version av webbläsare som används,
 • användarens operativsystem,
 • användarens Internetoperatör och IP-adress,
 • datum och tid för besöket.

Vi låter utvärdera loggfilsdata anonymiserat för att förbättra webbplatsen fortlöpande, anpassa webbplatsen till våra användares intressen och för att avhjälpa fel snabbare. Inom dessa ändamål ligger även vårt berättigade intresse av databehandling enligt artikel 6 stycke 1 bokstav f) DGPR.

I inte anonymiserad form används loggfilsdata endast för att fastställa störningar och för att garantera systemsäkerheten inklusive upptäckt och spårning av otillåtna åtkomstförsök samt försök till bedrägeri och missbruk. De sparas för detta 7 till 14 dagar och raderas sedan. Loggfilsdata som måste sparas ytterligare för bevisändamål är undantagna från raderingen fram till den slutliga lösningen av den aktuella händelsen och kan i enstaka fall lämnas över till utredande myndigheter.

Vi använder dessutom kakor eller liknande teknologier som Pixel på vår webbplats (nedan i allmänhet "kakor"). Kakor är små textfiler som sparas på din terminal av din webbläsare eller bildfiler som Pixel. Vid nästa besök på vår webbplats med samma terminal skickas den information som har sparats i kakorna antingen tillbaka till vår webbplats ("First Party Cookie") eller till en annan webbplats ("Third Party Cookie").

Tack vare den information som har sparats i kakorna upptäcker den aktuella webbplatsen att du redan har besökt den. Detta gör det möjligt att visa dig webbplatsen på bästa möjliga sätt enligt dina preferenser. Då identifieras endast kakan själv på din terminal. Personuppgifter behandlas endast efter ditt uttryckliga godkännande eller om detta är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som du har hämtat på lämpligt sätt.

Via användningen av kakor informerar vi dig i förväg med lämplig information via ett baner. Kakor som inte är nödvändiga för våra tjänster aktiveras endast om du dessförinnan har gett ditt samtycke. 

Du kan dessutom deaktivera vissa kakor på vår kakinställningssida. Du kan dessutom principiellt förhindra lagring av kakor genom en motsvarande inställning i ditt webbläsarprogram. Eventuellt kanske du i så fall inte kan använda alla funktioner på vår webbplats i full omfattning.

Ytterligare information för operatörer av appWash-installationer

För att skapa ett operatörskonto och för affärsrelationen med operatören av appWash-installationerna behandlar vi i förekommande fall även personuppgifter. Dessa är t.ex.

 • operatörens för- och efternamn,
 • operatörens E-postadress,
 • operatörens adress och platser,
 • operatörens telefonnummer,
 • data för appWash-installationen,
 • bankdata (IBAN etc.) och
 • styrdata (t.ex. styr-ID, om det behövs).

Behandlingen av ovan nämnda data är nödvändig för att uppfylla och för avräkning av de tjänster som erbjuds via appWash. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6 stycke1 bokstav b) i dataskyddsförordningen.

Dessa data sparas så länge de krävs för att uppfylla det aktuella ändamålet eller tills ditt samtycke upphävs om inte denna databehandling är tillåten på grund av något annat lagstadgat skäl.

 1. Kommersiell kommunikation

Om du har givit oss ditt samtycke till att ta kontakt med dig för reklamändamål, t.ex. via E-postnyhetsbrev sker den nödvändiga databehandlingen inom ramen för att vi tar kontakt enligt den rättsliga grunden i artikel 6 stycke 1 bokstav a) i dataskyddsförordningen ("samtycke"). Du kan återkalla ditt samtycke gentemot oss när som helst med verkan i framtiden (t.ex. genom att du använder den bortvalslänk som finns i E-brevet). Utskick av kommersiell kommunikation kan göras via externa tjänsteföretag. Dessa tjänsteföretag kommer att vara verksamma som uppdragstagare som arbetar enligt våra direktiv.

 1. Kontaktmöjligheter

I vår app appWash samt på vår webbplats finns det olika möjligheter att ta kontakt med oss. Om du använder dig av dessa och kontaktar oss via E-post behandlar vi de data som du har överfört till oss när du tog kontakt med oss för att besvara din förfrågan.

Vi har ett berättigat intresse av att besvara förfrågningar till oss. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6 stycke 1 bokstav f) i dataskyddsförordningen. Om din förfrågan syftar till att sluta ett avtal är den rättsliga grunden artikel 6 stycke 1 bokstav b) i dataskyddsförordningen.

De data som har överförts till oss när du tog kontakt med oss raderas när din förfrågan har slutförts om vi inte är skyldiga att spara dem av handels- och skatterättsliga skäl.

 1. Förekomst på sociala medier

Information om Facebook-Fanpage

www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele når du vår Fanpage i det sociala nätverket Facebook.com som tillhör Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook"). Om du besöker vår Fanpage samlas data in av Facebook och de behandlas i förekommande fall i USA. Detta sker även om du själv inte är någon registrerad användare av Facebook eller om du för tillfället inte är inloggad på ditt Facebook-konto. Till de insamlade data hör enligt Facebooks direktiv bl.a. IP-adress, uppgifter om operativsystemet, maskinvaruversioner och typ av webbläsare, av data om din användning samt ytterligare tekniska data som samlats in av kakor som placerats av Facebook. Närmare uppgifter om detta finns i Facebooks dataskyddsdirektiv som finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation. Information från Facebook om kakor finns dessutom på https://www.facebook.com/policies/cookies.

Information om Twitter

Vi driver Twitter-kontot appWash_Miele som tillhör meddelandetjänsten Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. ("Twitter"). Ansvarig för databehandling av personer som bor utanför USA är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.

När du använder Twitter registreras, överförs, sparas, avslöjas och används dina personuppgifter av Twitter och överförs oberoende av var du bor till USA, Irland och varje annat land där Twitter är verksamt samt sparas och används där.

 Information om vilka data som behandlas av Twitter och för vilka ändamål finns i Twitters dataskyddsförklaring: https://twitter.com/de/privacy

Information om Instagram

Vi driver Instagram-kontot appwash_powered_by_miele i det sociala nätverket Instagram som tillhör Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Instagram"). Om du besöker vårt konto samlas data in av Instagram och de behandlas i förekommande fall i USA. Detta sker även om du själv inte är någon registrerad användare av Instagram eller om du för tillfället inte är inloggad på ditt Instagram-konto. Till de insamlade data hör enligt Instagrams direktiv bl.a. IP-adress, uppgifter om operativsystemet, maskinvaruversioner och typ av webbläsare, av data om din användning samt ytterligare tekniska data som samlats in av kakor som placerats av Instagram. Närmare uppgifter om detta finns i Instagrams dataskyddsdirektiv som finns på: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Information om YouTube

Vi driver YouTube-kanalen appWash powered by Miele på videoplattformen YouTube som tillhör YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). Om du besöker vår kanal samlas data in av YouTube och de behandlas i förekommande fall i USA. Detta sker även om du själv inte är någon registrerad användare av YouTube eller om du för tillfället inte är inloggad på ditt YouTube-konto. Vi kan inte påverka hur de insamlade data behandlas eftersom detta utförs av YouTube ensamt. Till de insamlade data hör enligt YouTubes direktiv bl.a. IP-adress, uppgifter om operativsystemet, maskinvaruversioner och typ av webbläsare, av data om din användning samt ytterligare tekniska data som samlats in av kakor som placerats av YouTube. Närmare uppgifter om detta finns i YouTubes dataskyddsdirektiv som finns på https://policies.google.com/privacy.

Information om LinkedIn

Vi driver LinkedIn-profilen https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh på karriärplattformen LinkedIn som tillhör LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn Ireland"). Om du besöker vår LinkedIn-profil samlas data in av LinkedIn och de behandlas i förekommande fall i USA. Detta sker även om du själv inte är någon registrerad användare av LinkedIn eller om du för tillfället inte är inloggad på ditt LinkedIn-konto. Närmare uppgifter om detta finns i LinkedIns dataskyddsdirektiv som finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Information om XING

Vi driver Xing-profilen https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh på karriärplattformen Xing som tillhör Xing SE ("XING"). Om du besöker vår XING-profil samlas data in och behandlas av XING. Detta sker även om du själv inte är någon registrerad användare av XING eller om du för tillfället inte är inloggad på ditt XING-konto. Närmare uppgifter om detta finns i XINGs dataskyddsdirektiv som finns på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Överföring av personuppgifter till en tredje part

Våra appWash Services tillhandahålls delvis av vårt externa tjänsteföretag Involtum Services B.V. ("Involtum"), Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Nederländerna. Involtum är verksamt som uppdragstagare som arbetar enligt våra direktiv för vissa behandlingsprocesser.

Det kan dessutom förekomma inom ramen för de behandlingsprocesser som nämns i den här dataskyddsförklaringen att vi överför dina data till följande ytterligare kategorier av mottagare:

 • Externa rådgivare (t.ex. advokater, skatterådgivare, revisorer)
 • Tjänsteföretag och ombud
 • Företag i Miele Gruppe (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm);
 • Försäkringsbolag
 • Myndigheter och statliga organ

Vi överför dina personuppgifter till en tredje part endast om detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet, om vi eller den tredje parten har ett berättigat intresse av behandlingen av dina personuppgifter eller om du har samtyckt till dataöverföringen. Vi lämnar dessutom ut dina personuppgifter om vi på grund av bestämmelser i lagstiftningen eller på grund av föreskrifter från myndigheter eller på grund av rättsliga föreskrifter är skyldiga att göra det.  

 1. Plats för datalagring

Om inte något annat uttryckligen är fastställt i den här dataskyddsförklaringen sparas dina personuppgifter på servrar inom Europeiska unionens giltighetsområde.

 1. Berörda personers rättigheter

Det finns olika rättigheter som gäller för de berörda personerna enligt dataskyddsförordningen. Hit hör i synnerhet:

 • Rätt till information: Du kan enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen kräva en bekräftelse över om personuppgifter avseende dig behandlas av oss. Om det finns en sådan behandling kan du dessutom kräva ytterligare information om denna behandling från oss.
 • Rätt till korrigering: Du har enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen rätt till korrigering och/eller komplettering om de personuppgifter som berör dig är oriktiga eller ofullständiga.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen kräva begränsning av behandlingen av de personuppgifter som berör dig.
 • Rätt till radering: Du har enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen dessutom under vissa omständigheter rätt att kräva av oss att vi raderar personuppgifter som har sparats om dig.
 • Rätt till överföring av data: Du har enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen dessutom rätt att få de aktuella personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format och att överföra detta till en annan ansvarig från oss.
 1. Rätt att överklaga

Du har rätt att överklaga hanteringen av dina personuppgifter hos den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för dig eller oss.

 1. Rätt att göra invändningar

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6 stycke 1 bokstav f) i dataskyddsförordningen har du enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om det finns skäl för detta som beror på din speciella situation eller om invändningarna avser direktreklam. I det senare fallet har du en generell rätt att göra invändningar som omsätts av oss utan att du anger någon speciell situation för oss.

 

Glömt lösenord?

Ditt lösenord måste innehålla minst 8 tecken

Ange epostadressen du registrerat hos oss och välj ett nytt lösenord på minst 8 tecken.

Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till {0} inom kort. Vänligen bekräfta din e-postadress inom de närmaste 15 minuterna. Om du inte får e-postmeddelandet, vänligen kontakta oss på support@appwash.com. Kontrollera först din skräppostlåda.