Splošni pogoji poslovanja družbe Miele Operations & Payment Solutions GmbH za uporabo storitve »appWash«

 

§ 1 - Področje uporabe / predmet storitve

Naslednji splošni pogoji ("Splošni pogoji") veljajo za vsa pogodbena razmerja med podjetjem Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS"), in osebami, ki želijo uporabljati storitev "ap-pWash", ki jo ponuja Miele OPS ("Uporabnik") (Miele OPS in Uporabnik skupaj "Stranke"), ter predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo med Uporabnikom in Miele OPS. Pogoji veljajo za registracijo v aplikacijo appWash, za vsako posamezno transakcijo appWash in za uporabo mobilne aplikacije ("aplikacija"), ki jo zagotavlja Miele OPS, kartičnega terminala in spletne strani Miele OPS - www.appWash.com - ("spletna stran"). Podjetje Miele OPS bo shranilo besedilo Pogojev in določil ter jih na zahtevo uporabnika dalo na voljo v elektronski obliki.

(2) Z uporabo aplikacije appWash lahko uporabnik rezervira pralne in sušilne naprave upravljavca (v nadaljnjem besedilu: naprave appWash), ki so mu na voljo, aktivira/zaustavi postopek pranja ali sušenja in plača (v nadaljnjem besedilu: transakcija ap-pWash).

(2)(3) Če se stranki izrecno ne dogovorita drugače, so zagotovitev naprav appWash, dostop do naprav appWash in izvedba postopka pranja ali sušenja v pristojnosti upravljavca naprav appWash in niso predmet storitev družbe appWash. Uporabnik nima nobenih zahtevkov do Miele OPS za uporabo objekta appWash ali za izvedbo postopka pranja ali sušenja. Za uporabo naprave appWash in izvedbo postopka pranja ali sušenja je treba med uporabnikom in upravljavcem naprave appWash skleniti ločen uporabniški dogovor, za katerega se ti pogoji ne uporabljajo. Razpoložljivost naprav appWash je odvisna od tehnične infrastrukture in pogojev upravljavca naprav appWash ter od predhodnega dovoljenja za uporabo naprav appWash, ki ga izda upravljavec naprav appWash.

 

§ 2 - Zahteve za uporabo naprave appWash 

(1) Pred uporabo aplikacije appWash prek aplikacije ali spletnega mesta se mora uporabnik najprej registrirati prek spleta. Za preverjanje identitete uporabnika mora uporabnik na začetku postopka registracije najprej preveriti svoj elektronski naslov. V ta namen Miele OPS pošlje varnostno kodo na elektronski naslov, ki ga je uporabnik predhodno navedel. Po vnosu varnostne kode lahko uporabnik dopolni svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov in geslo). Uporabnik lahko vnese tudi številko stroja za shranjevanje naprav appWash, ki so uporabniku na voljo. Številka stroja se nahaja neposredno na napravah appWash. S klikom na gumb "Registracija" uporabnik zaključi postopek registracije in pošlje ponovni zahtevek za registracijo podjetju Miele OPS. Miele OPS po lastni presoji odloči, ali bo sprejel prošnjo za ponovno registracijo - do sprejetja prošnje za registracijo ni upravičen. Če Miele OPS sprejme vlogo za registracijo, Miele OPS uporabniku potrdi uspešno registracijo v aplikaciji, na spletni strani ali po elektronski pošti. 

(2) Za registracijo in uporabo aplikacije so pooblaščene le fizične osebe, starejše od 18 let. Če se registrirate v aplikacijo appWash in/ali uporabljate ap-pWash, potrjujete, da ste stari najmanj 18 let.

(3) Za uporabo kartičnega terminala so pooblaščene le fizične osebe, starejše od 18 let, uporaba pa poteka brez registracije. Za uporabo te strojne opreme je potrebna veljavna debetna ali kreditna kartica.

 

§ 3 - račun appWash

(1) Po uspešni registraciji prek aplikacije ali spletnega mesta se uporabniku ustvari račun ap-pWash in aktivirajo pripadajoči podatki za dostop (e-poštni naslov in geslo).

(2) Račun appWash je oseben in neprenosljiv. 

 

§ 4 - transakcije z aplikacijo appWash

(1) Po uspešni registraciji prek aplikacije ali spletnega mesta je uporabnik pooblaščen za uporabo aplikacije appWash in izvajanje transakcij appWash. Uporabniku se ni treba registrirati za kartični terminal.

(2) Uporabnik lahko izvede transakcijo appWash prek aplikacije, kartičnega terminala ali spletnega mesta. Po prijavi (samo v aplikaciji ali na spletnem mestu) se uporabniku najprej prikažejo naprave appWash, ki so mu na voljo, in njihovo stanje (prosto/zasedeno). Po izbiri naprave appWash uporabnik prejme dodatne informacije, kot je pristojbina, ki jo določi upravljavec naprave appWash za uporabo naprave appWash. Če uporabnik prek aplikacije ali spletnega mesta naroči trans-akcijo appWash s klikom na gumb "Start now for a fee" (Začni zdaj za plačilo), je objekt appWash, ki ga je izbral uporabnik, rezerviran za uporabnika. Če uporabnik ne začne uporabljati objekta appWash v najdaljšem času rezervacije, določenem za zadevni objekt appWash, se transakcija appWash samodejno termi- nizira in objekt appWash se ponovno sprosti za aktivacijo ali uporabo s strani drugih uporabnikov appWash. Če se uporabnik in upravljavec naprave appWash izrecno ne dogovorita drugače, se obveznost plačila za uporabo naprave appWash začne šele, ko se izbrana naprava appWash fizično zažene. Če se naročena transakcija appWash zaključi, ne da bi se objekt appWash začel uporabljati, npr. ker je potekel najdaljši čas rezervacije, se pristojbina ne zaračuna.

(3) Ko je transakcija appWash uspešno commisionirana, bo morda treba napravo appWash zagnati na kraju samem. Uporabnik je odgovoren za delovanje pravilne naprave appWash.

(4) Uporabnik lahko postopek pranja ali sušenja kadar koli konča di-rektno na sami napravi appWash, prek aplikacije ali na spletnem mestu. Če želi uporabnik končati postopek pranja ali sušenja prek aplikacije ali na spletnem mestu, lahko v zavihku "Pranje / sušenje" izbere napravo appWash, ki jo uporablja, in ustavi postopek pranja ali sušenja s pritiskom na gumb "Konec postopka pranja / sušenja". Če se uporabnik in upravljavec naprave appWash izrecno ne dogovorita drugače, pristojbina, ki jo je treba plačati za uporabo naprave appWash, ne vpliva na predčasno prekinitev postopka pranja ali sušenja s strani uporabnika in se ne vrača.

 

§ 5 - kuponi appWash

(1) Kuponi appWash veljajo za obdobja, ki so na njih natisnjena ali (v primeru elektronskih kuponov) elektronsko posredovana. Če obdobje ni navedeno, so kuponi veljavni za nedoločen čas.

(2) Kupone appWash je mogoče unovčiti v vseh pralnicah, ki jih upravlja Miele OPS ali hčerinsko podjetje. Plačilo z gotovino ni mogoče; preostalega dobropisa ni mogoče izdati. Če se bon appWash izgubi, ga ni mogoče nadomestiti.

(3) Družba appWash ni dolžna preverjati pooblastila unovčevalca bona, razen preverjanja veljavnosti kode za unovčenje. Imetnik kupona mora zato zagotoviti, da kupon in/ali odkupna koda ne prideta v posest nepooblaščenih tretjih oseb, in takoj obvestiti družbo appWash, če obstaja vsaj možnost, da se je to nikoli ne- zgodilo.

(4) Vsaka zloraba ali večkratno unovčenje kupona appWash se bo kazensko preganjalo. To izrecno vključuje vsak poskus zlorabe ali večkratnega unovčenja.

 

 

 §6 - Obveznosti uporabnika v zvezi z uporabo storitve appWash

(1) Uporabnik ne sme dovoliti tretjim osebam, da uporabljajo aplikacijo appWash prek njegovega računa appWash.

(2) Uporabnik je dolžan poskrbeti, da so podatki o njegovem računu appWash posodobljeni.

(3) Uporabnik mora s svojimi podatki za dostop ravnati zaupno in jih zaščititi pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Uporabnik mora podjetje Miele OPS nemudoma obvestiti o izgubi ali nepooblaščeni uporabi svojih podatkov za dostop ali računa appWash. 

(4) Uporabnik je dolžan izbrane naprave appWash pred uporabo pregledati glede poškodb in napak. Uporabnik mora morebitne prepoznavne poškodbe in napake sporočiti družbi Miele OPS in upravljavcu naprave appWash.

(5) Uporabnik mora z napravami appWash ravnati skrbno in vestno. Poleg tega mora upoštevati in upoštevati navodila v priročniku za uporabo ter druga navodila in usmeritve Miele OPS in upravljavca naprave appWash, zlasti navodila za uporabo in varnost.

(6) Uporabnik lahko napravo appWash uporablja samo v zasebne namene, razen če se stranki izrecno ne dogovorita drugače. Uporabniku je prepovedana uporaba naprave appWash v komercialne namene.

 

§ 7 - Pristojbine / plačilni pogoji

(1) Za registracijo in uporabo aplikacije appWash ali rezervacijo objekta appWash se ne zaračuna nobena pristojbina.

(2) Uporabnik za uporabo objekta appWash ali izvedbo postopka pranja ali sušenja plača pristojbino, ki je prikazana v aplikaciji, na spletni strani ali na kartičnem terminalu za določen objekt appWash ali za poseben postopek pranja ali sušenja. Vse pristojbine ne vključujejo zakonsko določenega DDV. Pristojbine za uporabo naprave appWash se lahko razlikujejo glede na upravljavca naprave appWash in vrsto postopka pranja ali sušenja. Miele OPS je pooblaščen s strani upravljavcev naprav appWash, da v imenu upravljavcev naprav appWash sprejema pristojbine za uporabo naprave appWash. S plačilom pristojbine družbi Miele OPS preneha obveznost uporabnika do upravljavca naprave appWash, da plača dogovorjeno pristojbino za določen postopek uporabe naprave appWash. 

(3) Pristojbina za uporabo naprave appWash zapade v plačilo, ko je naprava appWash uporabljena (tj. ko se izbrana naprava appWash fizično zažene).

(4) Plačilo pristojbin za uporabo naprave appWash se izvede s pobotom v breme uporabnikovega predplačniškega dobroimetja (uporaba prek aplikacije in spletne strani) ali uporabljene debetne ali kreditne kartice. V tem pogledu uporabnik pooblašča podjetje Miele OPS, da pobere zapadle pristojbine z njegovega predplačniškega stanja ali debetne/kreditne kartice. Uporabnik mora poskrbeti, da je njegovo predplačniško dobroimetje dovolj pokrito. Uporabnik lahko kadar koli v aplikaciji ali na spletni strani dopolni svoje predplačniško dobroimetje. Predplačniško dobroimetje preko žiro/debetne/kreditne kartice polnijo in dvigujejo zunanji ponudniki plačilnih storitev, ki lahko za obdelavo plačilnega naloga zaračunajo dodatne stroške in za katerih uporabo lahko veljajo dodatni pogoji. Podjetje Miele OPS ni odgovorno za zaračunavanje kakršnih koli pristojbin ali za morebitne dodatne pogoje zunanjih ponudnikov plačilnih storitev. Uporabnikovo predplačniško dobroimetje se ne obrestuje.  Uporabnik lahko na zahtevo neporabljeno predplačniško dobroimetje dobi v dobro. 

(5) Podjetje Miele OPS uporabniku v aplikaciji ali na spletnem mestu v zavihku "Zgodovina" zagotovi informacije o opravljenih transakcijah z aplikacijo appWash.

 

§ 8 - Odgovornost 

(1) Miele OPS ne prevzema nobene odgovornosti za razpoložljivost in/ali funkcionalnost opreme appWash ali za pravilno izvedbo postopka pranja ali sušenja.

(2) Podjetje Miele OPS je uporabniku brez omejitev odgovorno za škodo, povzročeno z naklepom ali iz hude malomarnosti, v primeru goljufivega prikrivanja napake zaradi prevzema jamstva za kakovost ali trajnost in v skladu z določbami Zakona o odgovornosti za proizvode. V primeru preproste malomarnosti Miele OPS brez omejitev odgovarja le za škodo, ki nastane zaradi poškodb življenja, telesa ali zdravja oseb. V vseh drugih primerih preproste malomarnosti je družba Miele OPS odgovorna, če družba Miele OPS krši bistvene pogodbene obveznosti, tj. obveznosti, ki so bistvene za pravilno izvajanje teh splošnih pogojev in na katere se stranki lahko zaneseta ali na katere se stranki lahko redno zaneseta - v tem primeru je odgovornost družbe Miele OPS do uporabnika omejena na običajno predvidljivo škodo. Nadaljnji odškodninski zahtevki uporabnika do podjetja Miele OPS zaradi preproste malomarnosti so izključeni.

(3) Uporabnik je odgovoren v skladu z zakonskimi določili.

 

§ 9 - Trajanje pogodbenega razmerja

(1) Pogodbeno razmerje med uporabnikom in podjetjem Miele OPS je sklenjeno za nedoločen čas in ga lahko vsaka od strank kadar koli odpove s 14-dnevnim odpovednim rokom.

(2) Pravica strank, da iz utemeljenih razlogov prekineta pogodbeno razmerje brez odpovednega roka, ostaja nespremenjena.

(3) Obvestilo o odpovedi se lahko pošlje v besedilni obliki (elektronska pošta).

(4) Ob prekinitvi pogodbenega razmerja med uporabnikom in podjetjem Miele OPS bo uporabniški račun appWash blokiran ali izbrisan. Po prenehanju pogodbenega razmerja nadaljnja uporaba aplikacije appWash ni več mogoča.

 

§ 10 - Posebni pogoji za uporabo aplikacije

(1) Za uporabo aplikacije, ki jo za uporabnika zagotovi Miele OPS, veljajo naslednji posebni pogoji. Uporaba aplikacije, ki jo nudi Mie-le OPS, je dovoljena izključno na podlagi naslednjih pogojev. Med postopkom namestitve ali registracije bo uporabnik pozvan, da sprejme pogoje. S klikom na polje "Sprejmi" se uporabnik v celoti strinja s temi pogoji in določili.  

(2) Miele OPS uporabniku podeljuje neizključno, preklicno in neprenosljivo pravico do uporabe aplikacije ob doslednem upoštevanju vseh veljavnih zakonov, teh pogojev in vseh veljavnih pogojev, ki so na voljo v ustrezni trgovini z aplikacijami. Uporabniku niso podeljene nobene nadaljnje pravice do aplikacije. Uporabniku je prepovedano podeljevanje podlicenc, dajanje v najem in/ali distribucija aplikacije ali pravic do uporabe aplikacije v kakršni koli obliki.

(3) Aplikacija je na voljo brezplačno kot dinamičen in razvijajoč se izdelek. Miele OPS si pridržuje pravico, da aplikacijo kadar koli po lastni presoji razširi, posodobi ali spremeni, zlasti da doda, spremeni ali odstrani posamezne funkcije. Ti pogoji veljajo tudi za posodobitve ali popravke te aplikacije. Miele OPS priporoča, da vedno uporabljate najnovejšo različico/posodobitev aplikacije. Podjetje Miele OPS ni dolžno vzdrževati podpore za starejše različice/posodobitve in ne zagotavlja združljivosti starejših različic/posodobitev z napravami appWash. Uporabnik ni upravičen do zagotavljanja posodobitev aplikacije za razširitev funkcij aplikacije.

(4) Uporabnik se strinja, da je aplikacija namenjena izključno za per-sonalno, nekomercialno uporabo. Uporabnik v aplikacijo ne bo vnašal nobenih sprememb. Zlasti, vendar ne izključno, uporabnik ni pooblaščen za prevajanje, dekompiliranje, povratno inženirstvo ali ustvarjanje izpeljank aplikacije, razen če to določajo obvezni pravni predpisi.

(5) S sprejetjem teh posebnih pogojev uporabnik v celoti priznava lastninske pravice Miele OPS in tretjih oseb na aplikaciji ter se zavezuje, da jih bo varoval. Te lastninske pravice vključujejo zlasti avtorske pravice, patente, blagovne znamke in poslovne skrivnosti. Uporabnik se strinja, da bo sprejel vse potrebne ukrepe za preprečitev morebitne škode ali kršitev teh pravic, jih preprečil in kazensko preganjal tretje osebe, če je tretja oseba nezakonito dostopala do aplikacije ali je prek uporabnika prišla do nje.

(6) Aplikacija je uporabniku na voljo v stanju, v kakršnem je. Podjetje Miele OPS ne daje nikakršnih zagotovil, jamstev ali potrditev v zvezi z aplikacijo ali njeno primernostjo, razen če ni izrecno navedeno drugače. V vsakem primeru Miele OPS ne more jamčiti, da bo aplikacija dostopna kot aplikacija brez prekinitev ali začasnih motenj v delovanju. Miele OPS odgovarja za škodo, ki je posledica pravne ali stvarne napake v aplikaciji, le, če jo je družba Miele goljufivo prikrila. Določbe člena 7 Splošnih pogojev poslovanja ostanejo nespremenjene.

 

§ 11 - Posebni pogoji za uporabo kartičnega terminala

(1) Za uporabo kartičnega terminala, ki ga uporabniku zagotovi Miele OPS, veljajo naslednji posebni pogoji. Uporaba kartičnega terminala, ki ga nudi Miele OPS, je dovoljena izključno na podlagi naslednjih pogojev. Med postopkom namestitve ali registracije s strani uporabnika se od uporabnika zahteva, da sprejme te pogoje. S sprejetjem pogojev operaterja se lokalni uporabniki v celoti strinjajo s temi pogoji.

(2) Miele OPS uporabniku podeli neizključno, preklicno in neprenosljivo pravico do uporabe kartičnega terminala ob doslednem upoštevanju vseh veljavnih zakonov. Uporabniku niso podeljene nobene nadaljnje pravice do kartičnega ter-minala. Uporabniku je prepovedano podeljevanje, dajanje v zakup in/ali distribucija kartičnega terminala ali pravic do uporabe kartičnega terminala v kakršni koli obliki.

(3) Kartični terminal se zagotavlja brezplačno kot dinamičen in razvijajoč se izdelek. Podjetje Miele OPS si pridržuje pravico, da kartični terminal kadar koli po lastni presoji razširi, posodobi ali spremeni, zlasti da doda, spremeni ali odstrani posamezne funkcije. Podjetje Miele OPS ni dolžno vzdrževati podpore za starejše različice/posodobitve in ne zagotavlja združljivosti starejših različic/posodobitev z opremo appWash. Upravljavec je odgovoren za vzdrževanje najnovejših različic/posodobitev. Uporabnik nima pravice do zagotavljanja posodobitev kartičnega terminala za razširitev njegovih funkcij.

(4) Uporabnik se strinja, da je kartični terminal namenjen izključno za osebno, nekomercialno uporabo. Uporabnik na kartičnem terminalu ne bo izvajal nobenih sprememb. Zlasti, vendar ne izključno, uporabnik ne sme prevajati, dekompilirati, izvajati povratnega inženiringa ali ustvarjati izvedenih del kartičnega terminala, razen če je to predvideno s prisilnimi zakonskimi predpisi.

(5) S sprejetjem teh posebnih pogojev uporabnik v celoti priznava lastninske pravice družbe Miele OPS in tretjih oseb na kartičnem terminalu ter se zavezuje, da jih bo varoval. Te lastninske pravice vključujejo zlasti avtorske pravice, patente, blagovne znamke in poslovne skrivnosti. Uporabnik se strinja, da bo sprejel vse potrebne ukrepe za preprečitev morebitne škode ali kršitev teh pravic, jih preprečil in kazensko preganjal tretje osebe, če je tretja oseba nezakonito dostopala do kartičnega terminala ali če je prek uporabnika prišla v posest kartičnega terminala.

(6) Kartični terminal je uporabniku na voljo v stanju, v kakršnem je. Podjetje Miele OPS v zvezi s kartičnim terminalom ne daje nikakršnih zagotovil, jamstev, primernosti ali en-dorov, razen če ni izrecno navedeno drugače. Vsekakor Miele OPS ne more jamčiti, da bo kartični terminal dostopen brez prekinitev ali začasnih motenj v delovanju kot kartični terminal. Podjetje Miele OPS je odgovorno za škodo, ki je posledica le-te ali stvarne napake na kartičnem terminalu, le, če jo je podjetje Miele OPS goljufivo prikrilo. Določbe § 8 Splošnih pogojev poslovanja ostanejo nespremenjene.

 

§ 12 - Pridržanje pravice do sprememb

Miele OPS ima pravico, da po svoji razumni presoji kadar koli spremeni in/ali dopolni obseg storitev appWash in te pogoje z veljavnostjo za prihodnost glede na nadaljnji razvoj storitev in iz varnostnih razlogov, če to za uporabnika ni nerazumno. Podjetje Miele OPS uporabnika o vseh spremembah in/ali dopolnitvah obsega storitev ali teh splošnih pogojev pravočasno obvesti po elektronski pošti, prek aplikacije ali na spletni strani.  

 

§ 13 - Obdelava podatkov

Z uporabo aplikacije appWash, aplikacije, spletne strani ali kartičnega terminala Mie-le OPS obdeluje osebne in neosebne podatke. Dodatne informacije o obdelavi podatkov so na voljo v politiki zasebnosti. 

 

§ 14 - Pravice intelektualne lastnine in licence

Vse avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z izdelki Miele OPS in njihovimi funkcijami so last podjetja Miele Operations & Payment Solutions GmbH. Ne smete jih razmnoževati, kopirati, prikazovati, prenašati, razkrivati ali kako drugače uporabljati, razen v obsegu, ki je potreben za uporabo izdelkov Miele OPS v skladu s temi pogoji.

 

§ 15 - Končne določbe

(1) Za te pogoje velja zakonodaja Zvezne republike Nemčije. Ta izbira prava ne sme uporabniku odvzeti varstva, ki mu ga zagotavljajo določbe, od katerih ni mogoče odstopiti s sporazumom na podlagi prava države, v kateri ima uporabnik običajno prebivališče.

(2) Uporabnik brez predhodnega soglasja Miele OPS ne sme prenesti ali prenesti pravic ali obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, na tretjo osebo.

(3) Podjetje Miele OPS trenutno ne sodeluje v postopkih pred potrošniškimi arbitražnimi komisijami. Morebitne pritožbe lahko naslovite neposredno na Miele OPS (support@appwash.com).

(4) Če so posamezne določbe neveljavne ali neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neučinkovite ali neveljavne določbe se nadomestijo s takšnimi učinkovitimi določbami, ki so najbližje ekonomskemu namenu neučinkovite ali neveljavne določbe.