Splošni pogoji poslovanja družbe Miele Operations & Payment Solutions GmbH za uporabo storitve »appWash«

 

 1. člen – področje uporabe/predmet storitve
 • Pogoji, navedeni v nadaljevanju (»pogoji«), veljajo za vsa pogodbena razmerja med družbo Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh (»Miele OPS«) in osebami, ki želijo uporabljati storitev »appWash« (»uporabnik«) (Miele OPS in uporabnik sta skupaj poimenovana »stranki«), ki jo ponuja družba Miele OPS, in tvorijo pravno zavezujočo pogodbo, sklenjeno med uporabnikom in družbo Miele OPS. Pogoji veljajo tako za registracijo za appWash kot tudi za posamezne transakcije appWash in uporabo mobilnih aplikacij (»aplikacija«), ki jih da na voljo družba Miele OPS, ter uporabo spletnega mesta družbe Miele OPS – www.appWash.com – (»spletno mesto«). Besedilo pogojev hrani družba Miele OPS in jih da na voljo uporabniku na njegovo povpraševanje tudi naknadno v elektronski obliki.
 • Uporabnik lahko na podlagi uporabe aplikacije appWash rezervira pralne stroje in sušilnike upravljavca (»infrastrukture appWash«), ki so na voljo, aktivira/ustavi in plača postopek pranja oz. sušenja (»transakcija appWash«).
 • Če ni med strankama izrecno dogovorjeno drugače, je za zagotavljanje infrastrukture appWash, dostopa do infrastruktur appWash in izvajanje postopka pranja ali sušenja odgovoren upravljavec infrastrukture appWash in to ni predmet storitve appWash. Uporabnik nima pravice do uveljavljanja zahtevkov zoper družbo Miele OPS v zvezi z uporabo infrastrukture appWash ali izvedbo postopka pranja ali sušenja. Za uporabo infrastrukture appWash in izvedbo postopka pranja ali sušenja je treba med uporabnikom in upravljavcem infrastrukture appWash skleniti ločeno pogodbo o uporabi, za katero ti pogoji ne veljajo. Razpoložljivost infrastruktur appWash je odvisna od tehničnih infrastruktur in danosti upravljavca infrastruktur appWash ter od predhodnega dovoljenja upravljavca za uporabo infrastruktur appWash.

 

 1. člen – pogoji za uporabo storitve appWash
 • Pred uporabo aplikacije appWash se mora uporabnik najprej registrirati. Uporabnik se lahko registrira v spletu prek aplikacije ali na spletnem mestu. Za preverjanje identitete uporabnika mora uporabnik na začetku postopka registracije najprej potrditi svojo telefonsko številko. V ta namen pošlje družba Miele OPS varnostno kodo na telefonsko številko, ki jo predhodno navede uporabnik. Po vnosu varnostne kode lahko uporabnik dopolni svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-poštni naslov in geslo). Nadalje lahko uporabnik na podlagi vnosa številke stroja določi infrastrukturo appWash, ki je na voljo za uporabnika. Številka stroja je neposredno na infrastrukturah appWash. S pritiskom na gumb »Registrieren« (Registracija) konča uporabnik postopek registracije in pošlje zahtevo za registracijo družbi Miele OPS. Družba Miele OPS se odloča o sprejetju zahtevka za registracijo v skladu z lastno presojo – ne obstaja nobena obveznost sprejetja zahtevka za registracijo. Če družba Miele OPS ta zahtevek za registracijo sprejme, bo družba Miele OPS uporabniku poslala potrdilo o uspešni registraciji v aplikacijo, po e-pošti ali pa ga bo prikazala na spletnem mestu.
 • Pravico do prijave in uporabe imajo izključno fizične osebe, starejše od 18 let. Če se registrirate za appWash in/ali appWash uporabljate, potrjujete, da ste stari vsaj 18 let.

 

 1. člen – račun appWash
 • Z uspešno registracijo je za uporabnika ustvarjen račun appWash in aktivirani so pripadajoči podatki za dostop (e-poštni naslov in geslo).
 • Račun appWash je osebni račun in ni prenosljiv.

 

 1. člen – transakcije appWash
 • Po uspešni registraciji ima uporabnik pravico do uporabe storitve appWash in izvajanja transakcij appWash.
 • Uporabnik lahko izvaja transakcijo appWash prek aplikacije ali na spletnem mestu. Po prijavi so uporabniku najprej prikazane infrastrukture appWash, ki so zanj na voljo, in sicer zraven statusa (prosto/zasedeno). Po izboru infrastrukture appWash prejme uporabnik nadaljnje informacije, npr. s strani upravljavca infrastrukture appWash določeno nadomestilo za uporabo infrastrukture appWash. Če uporabnik naroči transakcijo appWash prek aplikacije ali na spletnem mestu s klikom gumba »Jetzt kostenpflichtig waschen / trocknen« (Naročite brezplačno pranje/sušenje zdaj), rezervira uporabnik izbrano infrastrukturo appWash. Najdaljši čas rezervacije določi upravljavec infrastrukture appWash in zanj ni odgovorna družba Miele OPS. Če uporabnik infrastrukturo appWash v določenem najdaljšem času rezervacije za posamezno infrastrukturo appWash ne zažene, je transakcija appWash samodejno končana in je infrastruktura appWash znova sproščena v aktivacijo oz. uporabo s strani drugih uporabnikov storitve appWash. Če se uporabnik in upravljavec izrecno ne dogovorita drugače, se obveznost plačevanja nadomestila za uporabo infrastrukture appWash začne šele s fizičnim zagonom izbrane infrastrukture appWash. Če je naročena transakcija appWash zaključena, ne da bi bila zagnana infrastruktura appWash, npr. ker je potekel najdaljši čas rezervacije, se načeloma ne zaračuna nobeno nadomestilo.
 • Po uspešnem naročilu transakcije appWash je treba po potrebi infrastrukturo appWash zagnati še na mestu uporabe. Uporabnik je odgovoren za uporabo pravilne infrastrukture appWash.
 • Uporabnik lahko konča postopek pranja ali sušenja kadarkoli neposredno v infrastrukturi appWash, prek aplikacije ali na spletnem mestu. Če želi uporabnik končati postopek pranja ali sušenja prek aplikacije ali spletnega mesta, lahko na zavihku »Starten/Stoppen« (Zagon/zaustavitev) izbere infrastrukturo appWash, ki jo uporablja, in ustavi postopek pranja ali sušenja s pritiskom na gumb »Wasch-/Trocknervorgang beenden« (Končaj postopek pranja/sušenja). Če se uporabnik in upravljavec infrastrukture appWash izrecno ne dogovorita drugače, predčasno dokončanje postopka pranja ali sušenja s strani uporabnika ne vpliva na nadomestilo, ki ga je treba plačati za uporabo infrastrukture appWash, in nadomestilo ni vrnjeno.

 

 1. člen – obveznosti upravljavca v povezavi z uporabo storitve appWash
 • Uporabnik ne sme tretjim osebam dovoliti uporabe svojega računa appWash.
 • Uporabnik je zavezan posodabljanju podatkov o svojem računu appWash.
 • Uporabnik mora svoje podatke za dostop obravnavati kot zaupne in jih varovati pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Uporabnik je zavezan obveščanju družbe Miele OPS o izgubi ali nepooblaščeni uporabi svojih podatkov za dostop oz. podatkov o računu appWash.
 • Uporabnik je zavezan izvajanju pregleda izbrane infrastrukture appWash pred uporabo glede škode in pomanjkljivosti. Uporabnik mora družbi Miele OPS in upravljavcu infrastrukture appWash poročati o vidni škodi in pomanjkljivostih.
 • Uporabnik mora z infrastrukturo appWash ravnati skrbno in pazljivo. Nadalje je treba upoštevati navodila iz priročnika o uporabi in druga navodila ter napotke družbe Miele OPS in upravljavca infrastrukture appWash, zlasti navodila o obratovanju in varnostna navodila.
 • Če se stranki izrecno ne dogovorita drugače, sme uporabnik storitev appWash uporabljati le za zasebne namene. Uporabnik ne sme izvajati komercialne uporabe storitve appWash.

 

 1. člen – nadomestila/plačilni pogoji
 • Za registracijo in uporabo storitve appWash ter rezervacijo infrastrukture appWash ni zaračunano nadomestilo.
 • Uporabnik plača za uporabo infrastrukture appWash oz. za izvajanje postopka pranja ali sušenja določeno nadomestilo v aplikaciji ali na spletnem mestu, in sicer vsakokrat za konkretno infrastrukturo appWash oz. konkretni postopek pranja ali sušenja. Vsa nadomestila vključujejo zakonsko določeni davek na dodano vrednost. Nadomestila za uporabo infrastrukture appWash se lahko glede na upravljavca infrastrukture appWash in glede na vrsto postopka pranja oz. sušenja razlikujejo. Upravljavci infrastruktur appWash pooblaščajo družbo Miele OPS, da izterja nadomestila za uporabo infrastruktur appWash v imenu upravljavcev appWash. S plačilom nadomestila družbi Miele OPS preneha veljati obveznost uporabnika za plačilo dogovorjenega nadomestila upravljavcu infrastrukture appWash za konkreten postopek uporabe infrastrukture appWash.
 • Plačilo nadomestila za uporabo infrastrukture appWash zapade z uporabo infrastrukture appWash (tj. s fizičnim zagonom izbrane infrastrukture appWash).
 • Plačilo nadomestil za uporabo infrastrukture appWash se izvede z zaračunavanjem prek dobroimetja uporabnika za predplačilo. V zvezi s tem pooblašča uporabnik družbo Miele OPS, da izterja zapadla nadomestila prek njegovega dobroimetja za predplačilo. Uporabnik mora poskrbeti za zadostno kritje svojega dobroimetja za predplačilo. Uporabnik lahko svoje dobroimetje za predplačilo kadar koli naloži v aplikaciji ali na spletnem mestu. Nalaganje dobroimetja za predplačilo se izvaja prek zunanjih izvajalcev storitev, ki lahko po potrebi izstavijo račune za obdelavo dodatnih provizij za obdelavo plačilnega naloga in za katere lahko po potrebi veljajo dodatni pogoji za uporabo. Družba Miele OPS ni odgovorna za izterjavo morebitnih provizij ali morebitne dodatne pogoje zunanjih izvajalcev storitev. Za uporabnikovo dobroimetje za predplačilo se ne obračunajo obresti. Uporabnik lahko neporabljeno dobroimetje za predplačilo na zahtevo prenese. 
 • Družba Miele OPS bo uporabniku zagotovila informacije o zaključenih transakcijah appWash v aplikaciji ali na spletnem mestu na zavihku »Historie« (Zgodovina).

 

 1. člen: odgovornost
 • Družba Miele OPS ne prevzema nobene odgovornosti za razpoložljivosti in/ali funkcionalnost infrastruktur appWash ali za pravilno izvajanje postopka pranja ali sušenja.
 • Družba Miele OPS daje uporabniku neomejeno jamstvo za škodo, povzročeno naklepno ali na podlagi hude malomarnosti, v primeru goljufivega nerazkritja pomanjkljivosti na podlagi prevzema garancije za kakovost ali življenjsko dobo in v skladu z zakonom o odgovornosti za proizvod. V primerih navadne malomarnosti jamči družba Miele OPS le v primeru škode na podlagi ogrožanja življenja, telesa ali zdravja oseb. V vseh drugih primerih navadne malomarnosti jamči družba Miele OPS, če družba Miele OPS krši bistveno pogodbeno obveznost, tj. takšno obveznost, ki je ni mogoče opustiti za pravilno izvajanje teh pogojev in na katero se lahko stranke zanesejo ali na katero se lahko stranke redno zanašajo – v takšnem primeru je jamstvo družbe Miele OPS, ki ga zagotavlja uporabniku, omejeno na tipično predvidljivo škodo. Nadaljnji odškodninski zahtevki uporabnika zoper družbo Miele OPS na podlagi navadne malomarnosti so izključeni.
 • Uporabnik je odgovoren v skladu z zakonskimi določbami.

 

 1. člen – obdobje veljavnosti pogodbenih razmerij
 • Pogodbeno razmerje med uporabnikom in družbo Miele OPS se sklene za nedoločen čas in ga lahko obe stranki kadar koli ob upoštevanju odpovednega roka 14 dni odpovesta.
 • To ne vpliva na pravico strank, da pogodbena razmerja izredno prekineta brez roka iz pomembnega razloga.
 • Odpoved se lahko izvede v besedilni obliki (e-pošta).
 • S prekinitvijo pogodbenega razmerja, sklenjenega med uporabnikom in družbo Miele OPS, je račun uporabnika v storitvi appWash blokiran oz. izbrisan. S prekinitvijo pogodbenega razmerja ni več mogoče uporabljati storitev appWash.

 

 

 1. člen – posebni pogoji za uporabo aplikacije
 • Nadaljnji posebni pogoji veljajo za uporabo aplikacije, ki jo da družba Miele OPS na voljo uporabniku. Uporaba aplikacije, ki jo ponudi družba Miele OPS, je dopustna izključno na podlagi naslednjih pogojev. Med postopkom namestitve oz. registracije je uporabnik pozvan, da sprejme pogoje. Če uporabnik klikne polje »Akzeptieren« (Sprejmi), sprejme te pogoje v celoti.
 • Družba Miele OPS zagotavlja uporabniku preprosto, neizključno, neprenosljivo pravico do uporabe aplikacije, ki jo je mogoče preklicati, pod pogojem, da se strogo upoštevajo vsi veljavni zakoni, ti pogoji in vsi upoštevni pogoji, ki so na voljo v posamezni trgovini z aplikacijami. Uporabniku niso priznane nobene nadaljnje pravice do aplikacije. Uporabniku je strogo prepovedano vsakršno izvajanje podlicenciranja, dajanja v najem in/ali prodaje aplikacije ali pravic za uporabo aplikacije.
 • Aplikacija je dana na voljo brezplačno kot dinamičen in razvijajoč se proizvod. Družba Miele OPS si pridržuje pravico do tega, da aplikacijo kadar koli po lastni presoji razširi, posodobi ali spremeni, zlasti do tega, da doda, spremeni ali odstrani posamezne funkcije. Ti pogoji veljajo tudi za posodobitev ali predelavo te aplikacije. Družba Miele OPS priporoča, da uporabljate vedno najnovejšo različico/posodobitev aplikacije. Družba Miele OPS ni zavezana ohranitvi podpore za starejše različice/posodobitve in ne daje garancije za združljivost starejših različic/posodobitev z infrastrukturami appWash. Uporabnik nima nobene pravice do zahtevanja zagotavljanja posodobitev aplikacije zaradi razširitve funkcij aplikacije.
 • Uporabnik sprejema dejstvo, da je aplikacija določena izključno za osebno, nekomercialno uporabo. Uporabnik ne bo izvajal nobenih sprememb v aplikaciji. Uporabnik zlasti ni upravičen do prevajanja aplikacije, povratnega prevajanja, obratnega inženiringa ali izdelave izpeljanih del, razen če je to predvideno v nujnih zakonskih določbah.
 • Če uporabnik sprejme te posebne pogoje, prizna uporabnik pravice intelektualne lastnine družbe Miele OPS in tretjih oseb v zvezi z aplikacijo v polnem obsegu in se zavezuje njihovi ohranitvi. Med te pravice sodijo zlasti avtorske pravice, patenti, blagovne znamke in poslovne skrivnosti. Uporabnik izjavlja, da se strinja s tem, da bo sprejel vse potrebne ukrepe za preprečevanje morebitne škode ali kršitev teh pravic, da jih bo preprečil in da bo poskrbel za pregon tretjih oseb, če tretje osebe nepooblaščeno dostopajo do aplikacije ali pridobijo aplikacijo v posest prek uporabnika.
 • Aplikacija je uporabniku dana na voljo takšna, »kot je«. Družba Miele OPS ne daje zagotovil, garancij ali potrdil nobenih vrst v zvezi z aplikacijo ali s primernostjo aplikacije, če ni izrecno navedeno drugače. Družba Miele OPS ne more v nobenem primeru dati garancije, da je aplikacija dostopna brez prekinitev ali začasnih vplivov na njeno funkcionalnost kot aplikacije. Družba Miele OPS ne jamči le za škodo, ki je posledica pravne ali stvarne napake aplikacije, če to družba Miele goljufivo zamolči. To ne vpliva na določbe iz 7. člena pogojev.

 

 1. člen – pravica do spreminjanja

Družba Miele OPS je v skladu s primerno presojo upravičena do tega, da obseg storitev appWash ter te pogoje kadar koli z učinkom v prihodnosti v zvezi z nadaljnjim razvojem storitev ter iz varnostnih razlogov spremeni in/ali dopolni, če to ni nesprejemljivo za uporabnika. Družba Miele OPS bo uporabnika o morebitnih spremembah in/ali dopolnitvah obsega storitev ali teh pogojev pravočasno obvestila po e-pošti, prek aplikacije ali spletnega mesta.  

 

 1. člen – obdelava podatkov

Na podlagi uporabe storitev appWash, aplikacije ali spletnega mesta obdeluje družba Miele OPS osebne in neosebne podatke. Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov je mogoče prebrati v Izjavi o varstvu podatkov.

 

 1. člen: končne določbe
 • Za te pogoje je veljavno pravo Zvezne republike Nemčije. Ta izbira prava nima za posledico odvzema varstva za uporabnika, ki mu ga zagotavljajo določbe, od katerih na podlagi prava države, v kateri ima uporabnik svoje običajno prebivališče, ni mogoče odstopanje na podlagi sporazuma.
 • Uporabnik ni upravičen do prenosa ali odstopa pravic ali obveznosti iz teh pogojev tretjim osebam, ne da bi predhodno pridobil odobritev družbe Miele OPS.
 • Družba Miele OPS trenutno ni udeležena v postopku pred organom za zunajsodno reševanje sporov. Morebitne pritožbe lahko pošljete neposredno družbi Miele OPS (support@appwash.com).
 • Pri neveljavnosti ali ničnosti posameznih določb ne pride do vpliva na veljavnost ostalih pogojev. Neveljavne ali nične klavzule so nadomeščene z veljavnimi pogoji, ki se najbolj približajo gospodarskemu namenu neveljavne oz. nične določbe.

 

 

 

Ste pozabili geslo?

Vaše geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov.

Prosimo, vnesite elektronski naslov, s katerim ste se registrirali, in izberite novo geslo, ki vsebuje vsaj 8 znakov.

V kratkem bomo poslali e-poštno sporočilo {0}. Prosimo, da v naslednjih 15 minutah potrdite svoj e-poštni naslov. Če e-poštnega sporočila ne prejmete, nam pišite na support@appwash.com. Najprej preverite svoj predal za neželeno pošto.