Človekove pravice - Naše stališče

Naša zaveza k spoštovanju človekovih pravic

Kot mednarodno dejavno družinsko podjetje se zavedamo svoje odgovornosti do zaposlenih, okolja in družbe. Zato smo zavezani k spoštovanju socialnih standardov, krepitvi človekovih pravic in preprečevanju kršitev človekovih pravic.

Podjetje Miele je že več kot 120 let sinonim za visokokakovostne gospodinjske aparate in komercialne stroje kot nobeno drugo podjetje in velja za utelešenje zanesljivih izdelkov z dolgo življenjsko dobo. Med neminljive vrednote našega podjetja sodi spoštljivo in odgovorno ravnanje tako z zaposlenimi kot z dobavitelji. Upoštevanje človekovih pravic je v podjetju Miele samoumevno - in ključno načelo podjetniške kulture.

Večletno izvajanje standarda SA8000 in kodeksa ravnanja

Miele od svojih dobaviteljev zahteva tudi izpolnjevanje socialnih meril. Vsi Mielejevi dobavitelji po vsem svetu se morajo zavezati, da bodo v svoji organizaciji izpolnjevali zgornja merila v skladu z mednarodno priznanim socialnim standardom SA8000, prav tako pa morajo spremljati izpolnjevanje meril pri svojih dobaviteljih. Poleg tega so načela in zahteve iz Kodeksa ravnanja dobaviteljev sestavni del poslovnih odnosov med podjetjem Miele in njegovimi dobavitelji. Dobavitelji se strinjajo z načeli, ki so podrobneje opredeljena in zajemajo človekove pravice in pravice zaposlenih, varstvo okolja, etične poslovne prakse in integriteto podjetja, odgovorne dobavne verige in skrbnost kot minimalne standarde. Prav tako so dolžni zagotoviti, da ta načela in zahteve veljajo tudi za strukture dobavne verige na višji stopnji.

Analiza tveganja

V zvezi z dobavitelji Miele spremlja in redno prilagaja svoj že vrsto let uveljavljeni postopek analize tveganja. V ta namen se neposredni dobavitelji ocenijo glede na njihov potencial tveganja na podlagi zunanjih indeksov tveganja in dodatnih informacij, ki so na voljo v podjetju (vključno s konkretnimi spoznanji in izkušnjami), ter se razvrstijo v kategorije tveganja. Ta razvrstitev je podlaga za usmerjeno in proaktivno upravljanje tveganj in ukrepov podjetja Miele. Glede na razvrstitev dobavitelja v kategorijo tveganja se izvajajo različni ukrepi - do letnih pregledov na kraju samem, da se ugotovi skladnost z zahtevanimi merili in minimalnimi standardi.

V zvezi s procesi družba Miele redno izvaja analizo tveganja in jo ustrezno dokumentira - vsaj enkrat letno. Poleg tega se izvaja priložnostna analiza tveganja, kadar to zahteva Mielejeva ocena tveganja ali kadar obstaja neposredna skrb zaradi kršitve dolžnosti, tudi s strani posrednih dobaviteljev. Če kljub ustreznim previdnostnim ukrepom obstaja razlog za domnevo, da bi poslovne dejavnosti družbe Miele lahko imele negativne posledice za človekove pravice, lahko družba Miele uporabi vzpostavljeni eskalacijski postopek za analizo, spremembo in/ali korekcijo ravnanja, ki lahko v skrajnem primeru vključuje tudi prekinitev poslovnih vezi.

Postopek za pritožbe

Miele spodbuja svoje zaposlene, da domnevne kršitve te politične izjave o človekovih pravicah prijavijo prek obstoječih pritožbenih kanalov ali postopkov reševanja sporov. Ti vključujejo lokalno vodstvo, ustrezne kadrovske oddelke in odprto telefonsko linijo za zagotavljanje skladnosti. Naši partnerji in tretje osebe imajo na spletni strani www.miele.com na voljo različne kanale, prek katerih lahko poročajo o morebitnih kršitvah te izjave o politiki na področju človekovih pravic, tudi prek varuha človekovih pravic.

Področja odgovornosti

Splošno odgovornost za izvajanje te izjave o politiki ima šestčlanski izvršni odbor družbe Miele. Za skrbno preverjanje človekovih pravic je odgovorno ustrezno vodstvo različnih funkcij in oddelkov v skupini Miele glede na posamezne naloge in odgovornosti. S tem je zagotovljeno, da je vsako področje v podjetju jasno seznanjeno s svojo odgovornostjo za spoštovanje človekovih pravic in vsakodnevnim izvajanjem ukrepov tako na svojem poslovnem področju kot v dobavni verigi. Vseobsegajoče usklajevanje in upravljanje prevzema osrednja delovna skupina - vodita jo oddelek za trajnostni razvoj in regulativne zadeve ter oddelek za pravne zadeve in skladnost s predpisi.

 

Izvršni odbor Miele