Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať vás o spracovaní údajov v súvislosti s používaním aplikácie appWash. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje výlučne v rámci platných zákonných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ("GDPR").


1. Všeobecné informácie

1.1 Osobné údaje

Podľa čl. 4 č. 1 GDPR "osobné údaje" znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.


1.2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR je
Miele Operations & Payment Solutions GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh, Nemecko
Tel: +49 5241 8673190
E-mail: info@appwash.com 


2. AppWash pre používateľov 

2.1 Všeobecné informácie 

Pomocou aplikácie appWash môžete jednoducho organizovať a riadiť procesy prania a sušenia. Pred prvým použitím aplikácie appWash prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky musíte overiť svoju e-mailovú adresu, zaregistrovať sa a vytvoriť si účet. Po registrácii si môžete rezervovať, aktivovať a zastaviť práčky a sušičky, ktoré máte k dispozícii na našej webovej lokalite alebo prostredníctvom aplikácie. Za používanie práčok a sušičiek, ktoré používate prostredníctvom aplikácie appWash, vám bude vystavená aj faktúra.

V súvislosti s používaním aplikácie appWash sa spracúvajú nasledujúce údaje, ak boli poskytnuté počas registrácie:
•    Meno a priezvisko, 
•    e-mailová adresa,
•    adresa, 
•    údaje týkajúce sa procesu prania alebo sušenia (počet/miesto/čas).
Pri prvotnej registrácii a vytvorení individuálneho účtu spracúvame vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a adresu. Tieto údaje sú potrebné aj na fakturáciu. Na výpočet fakturovanej sumy potrebujeme údaje o jednotlivých procesoch prania a sušenia (číslo/miesto/čas). Na overenie vášho účtu spracúvame aj vašu e-mailovú adresu. 
Spracovanie uvedených údajov je potrebné na plnenie a fakturáciu služieb ponúkaných spoločnosťou appWash. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Okrem toho sa údaje vyhodnocujú v pseudonymizovanej/anonymizovanej/anonymizovanej forme, aby bolo možné naše služby neustále optimalizovať. Právnym základom na to je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom optimalizácia našich služieb predstavuje aj náš oprávnený záujem. / Právnym základom je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Vaše údaje sa uchovávajú len dovtedy, kým sú potrebné na splnenie príslušného účelu alebo kým svoj súhlas neodvoláte, pokiaľ nie je spracovanie údajov povolené na inom právnom základe.

2.2 Aplikácia appWash

Aplikácia appWash je dostupná v obchodoch s aplikáciami prevádzkovaných tretími stranami. Stiahnutie aplikácie appWash si spravidla vyžaduje predchádzajúcu registráciu v príslušnom obchode s aplikáciami. Na osobné údaje spracúvané v tejto súvislosti nemáme žiadny vplyv. Prevádzkovateľom je v tejto súvislosti výlučne prevádzkovateľ príslušného obchodu s aplikáciami. Ďalšie informácie o tom nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušného obchodu s aplikáciami.
Na to, aby ste mohli našu aplikáciu appWash používať v plnom rozsahu, sú potrebné niektoré systémové oprávnenia. Pri spustení používania aplikácie appWash a/alebo pri používaní príslušnej funkcie budete požiadaní o udelenie príslušných oprávnení. Upozorňujeme však, že správne používanie aplikácie appWash si vyžaduje prístup k určitým funkciám vášho mobilného zariadenia (smartfónu alebo tabletu) a prístup k vašim osobným údajom.
Okrem údajov uvedených v časti 2.1 sa pri používaní aplikácie appWash spracúvajú aj vaše tzv. údaje o používaní aplikácie a vaša IP adresa. Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie služieb ponúkaných aplikáciou appWash. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Okrem toho sa údaje o používaní aplikácie vyhodnocujú pseudonymizovane/anonymizovane, aby sa naša aplikácia appWash mohla neustále optimalizovať. Právnym základom na to je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom optimalizácia aplikácie appWash predstavuje aj náš oprávnený záujem. / Právnym základom je aj váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým to bude potrebné na splnenie príslušného účelu alebo kým svoj súhlas neodvoláte, pokiaľ nie je spracovanie údajov povolené na inom právnom základe.

Naša aplikácia appWash využíva službu Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google") na navrhovanie a zlepšovanie aplikácie v súlade s požiadavkami. Služba Google Analytics používa takzvané súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú analyzovať vaše používanie aplikácie appWash. Informácie vygenerované súborom cookie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Pre naše aplikácie Miele používame rozšírenie anonymizácie IP (tzv. IP maskovanie), t. j. vaša IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. 
Spoločnosť Google v mene prevádzkovateľa aplikácie appWash použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania aplikácie appWash, na zostavenie správ o aktivitách aplikácie a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním aplikácie appWash a používaním internetu. 
Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. / Právnym základom pre spracovanie údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Proti zhromažďovaniu alebo analýze vašich údajov prostredníctvom služby Google Analytics môžete namietať alebo ju odvolať deaktiváciou funkcie Google Analytics v nastaveniach aplikácií Miele. 
Nami odoslané údaje spojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamnými identifikátormi sa po 14 mesiacoch automaticky vymažú.
Ďalšie informácie o podmienkach používania služby Google Analytics nájdete na www.google.com/analytics/terms.

 


2.3 Webová aplikácia / webová stránka appWash

Pri každej návšteve našej webovej stránky váš prehliadač automaticky prenáša údaje, ktoré sa ukladajú do protokolových súborov servera. Ide o nasledujúce údaje ("údaje zo súborov denníka"):  
•    Informácie o type a verzii použitého prehliadača,
•    operačný systém používateľa,
•    poskytovateľa internetových služieb a IP adresu používateľa,
•    dátum a čas prístupu.
Údaje zo súborov denníka analyzujeme anonymne, aby sme mohli neustále zlepšovať webové stránky, prispôsobovať ich záujmom našich používateľov a rýchlejšie odstraňovať chyby. Tieto účely zároveň predstavujú náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.
V neanonymizovanej podobe sa údaje zo súborov denníka používajú výlučne na identifikáciu chýb a zaistenie bezpečnosti systému vrátane odhaľovania a sledovania pokusov o neoprávnený prístup a pokusov o podvody a zneužitie. Na tento účel sa uchovávajú 7 až 14 dní a potom sa vymažú. Údaje zo súborov denníka, ktorých ďalšie uchovávanie je potrebné na dôkazné účely, sú vylúčené z vymazania až do konečného objasnenia príslušného incidentu a v jednotlivých prípadoch môžu byť odovzdané vyšetrovacím orgánom.

Na našej webovej stránke používame aj súbory cookie alebo podobné technológie, ako sú pixely (ďalej všeobecne len "súbory cookie"). Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do vášho koncového zariadenia, alebo obrazové súbory, napríklad pixely. Pri ďalšej návšteve našej webovej stránky s tým istým zariadením sa informácie uložené v súboroch cookie odošlú späť buď na našu webovú stránku (ďalej len "súbor cookie prvej strany"), alebo na inú webovú stránku (ďalej len "súbor cookie tretej strany").
Informácie uložené v súboroch cookie umožňujú príslušnej webovej stránke rozpoznať, že ste ju už navštívili. Vďaka tomu je možné zobraziť vám webovú stránku čo najlepšie podľa vašich preferencií. Na vašom koncovom zariadení sa identifikuje len samotný súbor cookie. Okrem toho sa osobné údaje spracúvajú len s vaším výslovným súhlasom alebo ak je to absolútne nevyhnutné, aby ste mohli zodpovedajúcim spôsobom využívať ponúkané služby, ku ktorým máte prístup.
O používaní súborov cookie vás budeme vopred informovať prostredníctvom bannera. Súbory cookie, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie našich služieb, sa aktivujú len s vaším predchádzajúcim súhlasom.  

Niektoré súbory cookie môžete deaktivovať aj na našej stránke s nastaveniami súborov cookie. Ukladaniu súborov cookie môžete v zásade zabrániť aj príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; v takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

2.4 terminál na karty appWash tap & go

Kartový terminál appWash tap & go je možné používať bez zhromažďovania a ukladania osobných údajov.

2.5 Ďalšie informácie pre prevádzkovateľov zariadení appWash

Na účely vytvorenia účtu prevádzkovateľa a následného obchodného vzťahu s prevádzkovateľom zariadení appWash môžeme spracúvať aj osobné údaje. Sú to napr.
•    Meno a priezvisko prevádzkovateľa, 
•    e-mailová adresa prevádzkovateľa,
•    adresa prevádzkovateľa a prevádzok, 
•    telefónne číslo prevádzkovateľa, 
•    údaje týkajúce sa zariadenia appWash, 
•    bankové údaje (IBAN atď.) a
•    Daňové údaje (napr. daňové identifikačné číslo, ak sa vyžaduje).
Spracovanie uvedených údajov je potrebné na plnenie a fakturáciu služieb ponúkaných spoločnosťou appWash. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Údaje sa uchovávajú len dovtedy, kým sú potrebné na splnenie príslušného účelu alebo kým neodvoláte svoj súhlas, pokiaľ nie je spracovanie údajov povolené na inom právnom základe.

3. Obchodná komunikácia

Ak a pokiaľ ste nám udelili súhlas na kontaktovanie na reklamné účely, napr. prostredníctvom e-mailového newslettera, spracúvanie údajov potrebné v súvislosti s nadviazaním kontaktu sa vykonáva na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR ("súhlas"). Svoj súhlas nám môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti (napr. pomocou odkazu na odhlásenie z odberu uvedeného v e-mailovej správe). Obchodné oznámenia sa môžu zasielať prostredníctvom externých poskytovateľov služieb. V tomto ohľade títo poskytovatelia služieb konajú pre nás ako spracovatelia viazaní pokynmi.

4. Možnosti kontaktu
 
V našej aplikácii appWash a na našej webovej stránke nájdete rôzne spôsoby, ako nás kontaktovať. Ak ich využijete a kontaktujete nás napríklad e-mailom, spracujeme údaje, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní, aby sme mohli odpovedať na vašu požiadavku. 
Máme oprávnený záujem odpovedať na vaše otázky. Právnym základom na spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak je cieľom vašej žiadosti uzatvorenie zmluvy, právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Údaje, ktoré nám boli odovzdané v rámci kontaktovania nás, budú po ukončení vašej žiadosti vymazané, pokiaľ a pokiaľ nie sme povinní ich uchovávať z dôvodov obchodných a daňových zákonov.

5. Vystúpenia na sociálnych sieťach

5.1. Poznámka k službe Instagram

Prevádzkujeme účet Instagram appwash_powered_by_miele na sociálnej sieti Instagram spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko ("Instagram"). Ak navštívite náš účet, Instagram bude zhromažďovať údaje a môže ich spracúvať v USA. Stane sa tak aj vtedy, ak nie ste registrovaným používateľom Instagramu alebo ste sa neprihlásili do svojho účtu Instagram. Podľa spoločnosti Instagram zozbierané údaje zahŕňajú IP adresu, informácie o operačnom systéme, verziách hardvéru a type prehliadača, údaje zozbierané zo súborov cookie nastavených spoločnosťou Instagram o vašom správaní pri používaní a ďalšie technické údaje. Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram, ktoré sú dostupné tu: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 

5.2 Poznámka k službe YouTube

Kanál YouTube appWash powered by Miele prevádzkujeme na videoplatforme YouTube spoločnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). Ak navštívite náš kanál, YouTube zhromažďuje údaje a môže ich spracúvať v USA. To sa deje aj vtedy, ak nie ste registrovaným používateľom YouTube alebo nie ste práve prihlásení do svojho účtu YouTube. Na spracovanie zhromaždených údajov nemáme žiadny vplyv, pretože ho vykonáva výlučne spoločnosť YouTube. Podľa spoločnosti YouTube zozbierané údaje zahŕňajú vašu IP adresu, informácie o vašom operačnom systéme, verziách hardvéru a type prehliadača, údaje získané zo súborov cookie nastavených spoločnosťou YouTube o vašom správaní pri používaní a ďalšie technické údaje. Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube, ktoré sú dostupné na adrese https://policies.google.com/privacy. 

 

5.3 Poznámka k sieti LinkedIn

Prevádzkujeme profil LinkedIn https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh na kariérnej platforme LinkedIn spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn Ireland"). Ak navštívite náš profil na LinkedIn, LinkedIn Ireland bude zhromažďovať údaje a môže ich spracúvať v USA. Stane sa tak aj v prípade, že nie ste registrovaným používateľom LinkedIn Ireland alebo nie ste práve prihlásení do svojho konta LinkedIn. Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn Ireland, ktoré sú dostupné na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

5.4 Poznámka k službe XING

Profil Xing https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh prevádzkujeme na kariérnej platforme Xing spoločnosti Xing SE ("XING"). Ak navštívite náš profil XING, XING bude zhromažďovať a spracovávať údaje. To sa deje aj vtedy, ak nie ste registrovaným používateľom XING alebo nie ste práve prihlásení do svojho konta XING. Viac informácií o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti XING, ktoré sú dostupné na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

6. Prenos osobných údajov tretím stranám

Služby appWash čiastočne poskytuje náš externý poskytovateľ služieb, spoločnosť ease2pay, Burg, Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Netherlands. Involtum vystupuje ako spracovateľ viazaný pokynmi na jednotlivé spracovateľské operácie. 
Okrem toho je možné, že v rámci spracovateľských operácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžeme vaše údaje preniesť nasledujúcim ďalším kategóriám príjemcov:
•    externým poradcom (napr. právnikom, daňovým poradcom, audítorom);
•    Poskytovatelia služieb a zástupcovia;
•    Spoločnosti skupiny Miele;
•    poisťovne a
•    Úrady a štátne inštitúcie.
Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ak máme my alebo tretia strana oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov alebo ak ste s odovzdaním údajov súhlasili. Vaše osobné údaje prenášame aj vtedy, ak sme k tomu povinní na základe právnych ustanovení alebo úradných či súdnych príkazov.


7. Miesto uchovávania údajov

Ak nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov výslovne uvedené inak, vaše osobné údaje sa ukladajú na serveroch na území Európskej únie.

8. práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú podľa GDPR rôzne práva. Patria medzi ne najmä
•    Právo na prístup: V súlade s čl. 15 GDPR môžete požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvame. Ak k takémuto spracúvaniu dochádza, môžete si od nás vyžiadať aj ďalšie informácie o spracúvaní.
•    Právo na opravu: V súlade s čl. 16 GDPR máte právo na opravu a/alebo doplnenie, ak sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nesprávne alebo neúplné.
•    Právo na obmedzenie spracovania: V súlade s čl. 18 GDPR môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
•    Právo na vymazanie: V súlade s čl. 17 GDPR máte za určitých podmienok aj právo požadovať, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.
•    Právo na prenosnosť údajov: V súlade s čl. 20 GDPR máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám bránili.

9. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na nakladanie s vašimi osobnými údajmi orgánu na ochranu osobných údajov, ktorý je zodpovedný za vás alebo za nás.

10. právo vzniesť námietku

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov v súlade s čl. 21 GDPR za predpokladu, že na to existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie alebo že námietka smeruje proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo namietať, ktoré budeme realizovať bez uvedenia konkrétnej situácie.