Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o spracovaní údajov v súvislosti s používaním aplikácie appWash. Spracovanie osobných údajov prebieha výhradne v rámci príslušných platných zákonom stanovených nariadení o ochrane údajov, najmä všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“).

 1. Všeobecné informácie
  • Osobné údaje

Podľa čl. 4 č. 1 GDPR sú „osobné údaje“ všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“); za identifikovateľnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorú je možné identifikovať najmä pomocou priradenie poznávacieho znamenia, ako napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o mieste, online poznávacie znamenie alebo pomocou viacerých mimoriadnych znakov, vyjadrenia fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 • Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR je

spoločnosť Miele Operations & Payment Solutions GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh

Tel.:  +49 5241 8673190

E-mail:  support@appwash.com

 1. Aplikácia appWash pre používateľov
  • Všeobecné informácie

Pomocou aplikácie appWash môžete jednoducho organizovať a usporiadať pranie a sušenie. Pred prvým použitím aplikácie appWash musíte overiť svoje telefónne číslo, registrovať sa a založiť si účet. Po registrácii si môžete rezervovať, aktivovať a zastaviť dostupné práčky a sušičky na našej webovej stránke alebo pomocou aplikácie. Aj vyúčtovanie za používanie práčok a sušičiek sa uskutoční cez aplikáciu appWash.

V súvislosti s používaním aplikácie appWash sa spracúvajú tieto údaje:

 • krstné meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • údaje týkajúce sa prania alebo sušenia (počet/miesto/čas).

Na prvú registráciu a vytvorenie individuálneho účtu spracujeme vaše priezvisko, e-mailovú adresu a adresu bydliska. Tieto údaje sú potrebné aj na vystavenie faktúry. Na kalkuláciu faktúrovanej sumy potrebujeme údaje o jednotlivých pracích a sušiacich cykloch (počet/miesto/čas). Ďalej v rámci overenie vášho účtu spracujeme vaše telefónne číslo.

Spracovanie vyššie uvedených údajov je potrebné na splnenie a vyúčtovanie služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácie appWash. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods, 1 písm. b) GDPR. Ďalej sa údaje vyhodnotia ako pseudonymizované/anonymizované, aby bolo možné naše služby priebežne optimalizovať. Právnym základom pre to je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom optimalizácia našich služieb je zároveň základom nášho oprávneného záujmu. /Právnym základom pre to je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vaše údaje budú uložené len dovtedy, kým budú potrebné na plnenie príslušného účelu alebo do odvolania vášho súhlasu, pokiaľ nie je spracovanie údajov prípustné na základe iných zákonných dôvodov.

 • Aplikácia appWash

Aplikáciu appWash si môžete stiahnuť v takzvaných obchodoch s aplikáciami (App Stores), ktoré prevádzkujú tretie strany. Stiahnutie aplikácie appWash predpokladá spravidla registráciu v konkrétnom obchode s aplikáciami. My nemáme vplyv na osobné údaje spracúvané v tejto súvislosti. Zodpovednou osobou je v tejto súvislosti samotný prevádzkovateľ konkrétneho obchodu s aplikáciami. Ďalšie informácie k tejto téme získate v informáciách o ochrane údajov príslušného obchodu s aplikáciami.

Aby ste mohli využívať našu aplikáciu appWash komplexne, sú potrebné niektoré systémové oprávnenia, ako napr. oprávnenie na prístup k polohe. Na začiatku používania aplikácie appWash a/alebo aj pri prvom použití konkrétnej funkcie budete vás aplikácie vyzve, aby ste povolili príslušné práva. Vždy však majte na pamäti, že na správne používanie aplikácie appWash je potrebný prístup k určitých funkciám vášho mobilného koncového zariadenia (smartfón alebo tablet) a prístup k vašim osobným údajom.

Okrem údajov uvedených v bode 2.1 sa pri používanie aplikácie appWash ďalej spracúvajú takzvané údaje o používanie aplikácie, ako aj vaša IP adresa. Spracovanie týchto údajov je potrebné na poskytovanie služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácie appWash. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods, 1 písm. b) GDPR. Ďalej sa údaje o používaní aplikácia vyhodnotia ako pseudonymizované/anonymizované, aby bolo možné naše služby priebežne optimalizovať. Právnym základom pre to je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom optimalizácia aplikácie appWash je zároveň základom nášho oprávneného záujmu. /Právnym základom pre to je takisto váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Údaje uložíme len dovtedy, kým budú potrebné na plnenie príslušného účelu alebo do odvolania vášho súhlasu, pokiaľ nie je spracovanie údajov prípustné na základe iných zákonných dôvodov.

Naša aplikácia appWash používa na požadované zobrazenie a zlepšovanie aplikácie službu Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Služba Google Analytics využíva takzvané súbory cookie, ktoré sa uložia vo vašom koncovom zariadení a umožňujú analýzu vášho používania aplikácie appWash. Informácie získané prostredníctvom súborov cookie sa spravidla prenesú na server spoločnosti Google v USA, kde sa uložia. V rámci našej aplikácie Miele používame doplnok anonymizácie IP (takzvaný maskovanie IP), t. j. vašu IP adresa spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA, kde sa skráti.

Na objednávku prevádzkovateľ aplikácie appWash použije spoločnosť Google tieto informácie na to, aby vyhodnotila vaše používanie aplikácie appWash, zostavila správy o vašich aktivitách v rámci aplikácie a poskytla nám ďalšie služby spojené s používaním aplikácie appWash a používanie internetu.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods, 1 písm. f) GDPR. /Právnym základom pre spracovanie údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Zhromažďovanie, prípadne vyhodnocovanie vašich údajov nástrojom Google Analytics môžete odmietnuť, prípadne odvolať tak, že v nastaveniach aplikácie Miele deaktivujete funkciu Google Analytics.

Nami odoslané údaje súvisiaci so súbormi cookie, charakteristickými znakmi používateľa (napr. ID používateľa) alebo reklamné ID sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch.

Bližšie informácie o podmienkach používania nástroja Google Analytics nájdete na adrese www.google.com/analytics/terms.

 • Webová aplikácia/webová stránka appWash/

Pri každom otvorení našej webovej stránke vás prehliadača automaticky určí údaje, ktoré sa uložia v súboroch protokolu. Pritom ide o tieto údaje („údaje v súboroch protokolu“): 

 • informácie o použitom type prehliadača a jeho verzii,
 • operačný systém používateľa,
 • poskytovateľa internetových služieb a IP adresu používateľa,
 • dátum a čas otvorenia webovej stránky.

Údaje v súboroch protokolu sa vyhodnocujú anonymizovane, aby sa webová stránka mohla neustále zlepšovať, aby bolo možné prispôsobiť webovú stránku záujmom našich používateľov, a aby bolo možné rýchlejšie odstrániť chyby. V tomto zmysle je aj náš oprávnený záujem na spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V neanonymizovanej podobe sa údaje v súboroch protokolu používajú výhradne na zisťovanie porúch a na zabezpečenie bezpečnosti systému vrátane odhalenia a ďalšieho sledovania nepovolených pokusov o prístup a pokusov o podvod a zneužitie. Na to sa uložia na 7 až 14 dní a potom sa vymažú. Údaje súborov protokolu, ktorých ďalšie uchovávanie na účely dokazovanie je potrebné, tvoria výnimku z vymazania až po konečné objasnenie príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch môžu byť odovzdané vyšetrovacím orgánom.

Na našej webovej stránke používame ďalej súbory cookie alebo podobné technológie, ako Pixel (ďalej len všeobecne „súbory cookie“). Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač uloží vo vašom koncovom zariadení, alebo sú to obrazové súbory ako pixel. Pri ďalšom otvorení webovej stránky na tom istom koncovom zariadení sa informácie uložené v súboroch cookie pošlú späť buď na našu webovú stránku („first party cookie“) alebo na inú webovú stránku („third party cookie“).

Pomocou informácií uložených v súboroch cookie dokáže konkrétna webová stránka rozpoznať, že ste ju už navštívili. Vďaka tomu dokáže táto webová stránka čo najlepšie zobraziť vaše preferencie. Pritom sa na vašom koncovom zariadení identifikujú samotné súbory cookie. Osobné údaje sa okrem toho spracúvajú len po vašom výslovnom súhlase, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na to, aby ste mohli zodpovedajúcim spôsobom používať ponúkané a vami zvolené služby.

O používané súborov cookie vás budeme vopred informovať v príslušnom oznámení v reklamnom prúžku. Súbory cookie, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie našich služieb, sa aktivujú len po vašom predchádzajúcom súhlase. 

Určité súbory cookie môžete deaktivovať na stránke s nastaveniami súborov cookie. Ďalej môžete v zásade zakázať ukladanie súborov cookie pomocou príslušného nastavenia vášho prehliadača; v takom prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky v celom rozsahu.

 • Dodatočné informácie pre prevádzkovateľa zariadení kompatibilných s aplikáciou appWash

Na nastavenie účtu prevádzkovateľa a následný obchodný vzťah s prevádzkovateľom zariadení kompatibilných s aplikáciou appWash spracúvame prípadne aj osobné údaje. Tie sú napr.

 • meno a priezvisko prevádzkovateľa,
 • e-mailová adresa prevádzkovateľa,
 • adresa prevádzkovateľa a prevádzky,
 • telefónne číslo prevádzkovateľa,
 • údaje týkajúce sa zariadenia kompatibilné s aplikáciou appWash,
 • bankové údaje (IBAN atď.) a
 • daňové údaje (napr. DIČ, ak je to potrebné).

Spracovanie vyššie uvedených údajov je potrebné na splnenie a vyúčtovanie služieb ponúkaných prostredníctvom aplikácie appWash. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods, 1 písm. b) GDPR.

Údaje budú uložené len dovtedy, kým budú potrebné na plnenie príslušného účelu alebo do odvolania vášho súhlasu, pokiaľ nie je spracovanie údajov prípustné na základe iných zákonných dôvodov.

 1. Komerčná komunikácia

Pokiaľ ste nám svoj súhlas na kontaktovanie v súvislosti s reklamnými aktivitami, napr. pomocou newslettera zasielaného na e-mail, dôjde v rámci tohto nadviazania kontaktu k potrebnému spracovaniu údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR („súhlas“). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti (napr. tak, že použijete odkaz na odhlásenie sa z newslettera nachádzajúci sa v e-maili). Posielanie komerčnej komunikácie je možné aj prostredníctvo externých poskytovateľov služieb. Týchto externých poskytovateľov služieb využívame na spracovanie zákaziek na základe našich príkazov.

 1. Možnosti nadviazania kontaktu

V našej aplikácii appWash, ako aj na našej webovej stránke, nájdete rôzne možnosti nadviazania kontaktu. Pokiaľ ich využijete a kontaktujte nás napr. e-mailom, spracujeme v rámci odpovede na vašu otázku údaje, ktoré nám v rámci nadviazania kontaktu poskytnete.

Máme oprávnený záujem odpovedať na otázky, ktoré nám položíte. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods, 1 písm. f) GDPR. Pokiaľ je vaša otázka smerovaná na uzatvorenie zmluvy, je právnym základom čl. 6 ods. 1 psím. b) GDPR.

Údaje, ktoré nám v rámci nadviazania kontaktu poskytnete, sa po vyriešení vašej otázky vymažú, pokiaľ nie sme z obchodno-právnych a daňovo-právnych dôvodov povinní ich uložiť.

 1. Prítomnosť na sociálnych sieťach
  • Informácie o fanúšikovskej stránke na facebooku

Na adrese www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele nájdete našu fanúšikovskú stránku na sociálnej sieti Facebook.com spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko („Facebook“). Pokiaľ túto stránku navštívite, zhromaždí Facebook údaje a prípadne ich spracuje v USA. To sa stane aj vtedy, ak nie ste registrovaným užívateľom Facebooku alebo nie ste momentálne prihlásený vo svojom facebookom účte. K zhromažďovaným údajov patria podľa informácií Facebooku okrem iného IP adresa, údaje o operačnom systéme, verzie hardvéru a typ prehliadača, údaje o vašom používateľskom správaní získavané pomocou súborov cookie, ktoré Facebook používa, ako aj ďalšie technické údaje. Bližšie informácie nájdete v smerniciach o ochrane údajov spoločnosti Facebook, ktoré sú dostupné na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informácie o súboroch cookie, ktoré Facebook používa, nájdete ďalej na adrese https://www.facebook.com/policies/cookies.

 • Informácie o Twitteri

Máme založený aj účet na Twitteri s názvom appWash_Miele v rámci služby krátkych správ spoločnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. („Twitter“). Subjektom zodpovedným za spracovanie údajov osôb žijúcich mimo Spojených štátov je spoločnosť Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Írsko.

Pri použití Twittera tento zhromažďuje vaše údaje, posiela ich, ukladá, zverejňuje a používa, a to všetko nezávisle od vášho sídla v Spojených štátoch, Írsku a v každej ďalšej krajine, v ktorej spoločnosť Twitter obchodne pôsobí, ich posiela, ukladá a používa.

 Údaje o tom, ktoré údaje spoločnosť Twitter spracúva, a na aké účely ich používa, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese https://twitter.com/de/privacy

 • Informácie o Instagrame

Spravujeme účet na sociálne sieti Instagram spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko („Instagram“) s názvom appwash_powered_by_miele. Pokiaľ navštívite náš účet, zhromaždí Instagram údaje a prípadne ich spracuje v USA. To sa stane aj vtedy, ak nie ste registrovaným užívateľom Instagramu alebo nie ste momentálne prihlásený vo svojom instagramovom účte. K zhromažďovaným údajov patria podľa informácií Instagramu okrem iného IP adresa, údaje o operačnom systéme, verzie hardvéru a typ prehliadača, údaje o vašom používateľskom správaní získavané pomocou súborov cookie, ktoré Instagram používa, ako aj ďalšie technické údaje. Bližšie informácie nájdete v smerniciach o ochrane údajov siete Instagram, ktoré sú dostupné na adrese: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

 • Informácie o YouTube

Na video platforma YouTube spoločnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA („YouTube“) prevádzkujeme YouTube kanál s názvom appWash powered by Miele. Pokiaľ navštívite náš kanál, zhromaždí spoločnosť YouTube údaje a prípadne ich spracuje v USA. To sa stane aj vtedy, ak nie ste registrovaným užívateľom YouTube alebo nie ste momentálne prihlásený vo svojom YouTube účte. Na spracúvané údaje nemáme žiadny vplyv, pretože to vykonáva samotná stránka YouTube. K zhromažďovaným údajov patria podľa informácií Youtube okrem iného IP adresa, údaje o operačnom systéme, verzie hardvéru a typ prehliadača, údaje o vašom používateľskom správaní získavané pomocou súborov cookie, ktoré Youtube používa, ako aj ďalšie technické údaje. Bližšie informácie nájdete v smerniciach o ochrane údajov siete spoločnosti YouTube, ktoré sú dostupné na adrese https://policies.google.com/privacy.

 • Informácie o stránke LinkedIn

Spravujeme profil na profesnej platforme LinkedIn spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn Ireland“) na adrese https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh. Pokiaľ navštívite náš LinkedIn profil, zhromaždí spoločnosť LinkedIn Ireland údaje a prípadne ich spracuje v USA. To sa stane aj vtedy, ak nie ste registrovaným užívateľom siete LinkedIn alebo nie ste momentálne prihlásený vo svojom LinkedIn účte. Bližšie informácie nájdete v smerniciach o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn Ireland, ktoré sú dostupné na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 • Informácie o sieti XING

Spravujeme profil na profesnej platforme Xing spoločnosti Xing SE („XING“) na adrese https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh . Pokiaľ navštívite náš XING profil, zhromaždí spoločnosť XING údaje a prípadne ich spracuje. To sa stane aj vtedy, ak nie ste registrovaným užívateľom platformy XING alebo nie ste momentálne prihlásený vo svojom XING účte. Bližšie informácie nájdete v smerniciach o ochrane údajov spoločnosti XING, ktoré sú dostupné na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Sprostredkovanie osobných údajov tretej strane

Služby aplikácie appWash poskytujeme čiastočne prostredníctvom nášho externého poskytovateľa služieb, spoločnosti Involtum Services B.V. („Involtum“), Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Holandsko. Spoločnosť Involtum je zodpovedná za jednotlivé procesy spracovania ako spracovateľ zákaziek na základe našich príkazov.

Ďalej je v rámci procesov spracovania uvedených v tomto vyhlásení možné, aby sme vaše údaje odovzdali týmto kategóriám príjemcov:

 • externí poradcovia (napr. právni zástupcovia, daňoví poradcovia, audítori),
 • poskytovatelia služieb a poverenci,
 • spoločnosti skupiny Miele (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm),
 • poisťovne a
 • úrady a štátne zariadenia.

Vaše osobné údaje poskytneme tretej strany len vtedy, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy, my alebo tretia strana má alebo mala oprávnený záujem na spracovanú vašich osobných údajov, prípadne ste súhlasili s poskytnutím vašich údajov. Ďalej poskytneme vaše osobné údaje vtedy, pokiaľ sme to povinní urobiť na základe právnych nariadení alebo úradných, prípadne zákonom stanoveného nariadenia.  

 1. Miesto uloženia údajov

Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov výslovne uvedené inak, ukladajú sa vaše osobné údaje na servery v rámci rozsahu platnosti Európskej únie.

 1. Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú podľa GDPR rôzne práva. Patria k nim najmä:

 • Právo na informácie: Podľa čl. 15 GDPR môžete požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak ich spracúvame, môžete od nás požadovať aj informácie o tomto spracovaní.
 • Právo na opravu: Podľa čl. 16 GDPR máte právo na opravu a/alebo doplnenie údajov, pokiaľ sú spracúvané osobné údaje o vás nesprávne alebo neúplné.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Podľa čl. 18 GDPR máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Právo na vymazanie: Podľa čl. 17 GDPR máte ďalej právo od nás za istých predpokladov požadovať vymazanie osobných údajov o vašej osobe.
 • Právo na prenosnosť údajov: Podľa čl. 20 GDPR máte okrem toho právo získať príslušné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a poskytnúť ich inej zodpovednej osobe bez toho, aby sme vás nejak obmedzovali.
 1. Právo podať sťažnosť

Máte právo sťažovať sa na úrade na príslušnom ochranu osobných údajov na zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi.

 1. Právo namietať

Pokiaľ sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte podľa čl. 21 GDPR právo namietať proti spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ na to existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej osobnej situácie alebo sa namietanie týka priamej reklamy. V poslednom prípade má všeobecné právo namietať, ktoré budeme akceptovať bez udania mimoriadnej situácie.

 

Zabudnuté heslo?

Tvoje heslo musí mať dĺžku najmenej 8 znakov.

Zadaj prosím e-mailovú adresu, pomocou ktorej si sa registroval a zvoľ nové heslo, ktorého dĺžka je najmenej 8 znakov.

V krátkom čase pošleme e-mail na adresu {0}. Prosím, potvrďte svoju e-mailovú adresu v priebehu nasledujúcich 15 minút. Ak e-mail nedostanete, kontaktujte nás na adrese support@appwash.com. Najskôr si prosím skontrolujte schránku na nevyžiadanú poštu.