Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

 

§ 1 - Rozsah použitia / predmet služby

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh (ďalej len "Miele OPS") a osobami, ktoré chcú využívať službu "ap-pWash" ponúkanú spoločnosťou Miele OPS (ďalej len "používateľ") (Miele OPS a používateľ spolu ďalej len "zmluvné strany"), a predstavujú právne záväznú zmluvu medzi používateľom a Miele OPS. Podmienky sa vzťahujú na registráciu do appWash, na každú jednotlivú transakciu v appWash a na používanie mobilnej aplikácie ("Aplikácia") poskytovanej Miele OPS, kartového terminálu a webovej stránky Miele OPS - www.appWash.com - ("Webová stránka"). Znenie Podmienok bude Miele OPS uchovávať a na požiadanie ich sprístupní používateľovi v elektronickej podobe.

(2) Používaním aplikácie appWash si môže používateľ rezervovať pre neho dostupné pracie a sušiace zariadenia prevádzkovateľa (ďalej len "zariadenia appWash"), aktivovať/zastaviť proces prania alebo sušenia a zaplatiť (ďalej len "transakcia ap-pWash").

(2)(3) Ak nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak, za poskytnutie zariadení appWash, prístup k zariadeniam appWash a vykonanie procesu prania alebo sušenia zodpovedá prevádzkovateľ zariadení appWash a nie je predmetom služieb appWash. Užívateľ nemá voči spoločnosti Miele OPS žiadne nároky za používanie zariadenia appWash alebo za vykonanie umývacieho alebo sušiaceho procesu. Na používanie zariadenia appWash a na vykonanie procesu prania alebo sušenia musí byť medzi používateľom a prevádzkovateľom zariadenia appWash uzavretá samostatná užívateľská zmluva, na ktorú sa tieto podmienky nevzťahujú. Dostupnosť zariadení ap-pWash závisí od technickej infraštruktúry a podmienok prevádzkovateľa zariadení appWash a od predchádzajúceho povolenia na používanie zariadení appWash udeleného prevádzkovateľom zariadení appWash.

 

 

§ 2 - Požiadavky na používanie zariadenia appWash

(1) Pred použitím zariadenia appWash prostredníctvom aplikácie alebo na webovej stránke sa používateľ musí najprv zaregistrovať online. Na overenie totožnosti používateľa musí používateľ na začiatku registrácie najprv overiť svoju e-mailovú adresu. Na tento účel zašle spoločnosť Miele OPS na e-mailovú adresu, ktorú používateľ predtým uviedol, bezpečnostný kód. Po zadaní bezpečnostného kódu môže používateľ vyplniť svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a heslo). Používateľ môže zadať aj číslo stroja na uloženie zariadení appWash, ktoré má používateľ k dispozícii. Číslo stroja sa nachádza priamo na zariadeniach appWash. Kliknutím na tlačidlo "Registrovať" používateľ dokončí registračný proces a odošle Miele OPS opätovnú žiadosť o registráciu. Miele OPS rozhodne o prijatí žiadosti o opätovnú registráciu podľa vlastného uváženia - na prijatie žiadosti o registráciu nie je žiadny nárok. Ak Miele OPS žiadosť o registráciu prijme, Miele OPS potvrdí používateľovi úspešnú registráciu v aplikácii, na webovej stránke alebo e-mailom. 

(2) Registrovať sa a používať aplikáciu sú oprávnené len fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Ak sa zaregistrujete do aplikácie appWash a/alebo používate aplikáciu ap-pWash, potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

(3) Terminál na karty sú oprávnené používať a používať len osoby staršie ako 18 rokov, a to bez registrácie. Na používanie tohto hardvéru sa vyžaduje platná debetná alebo kreditná karta.

 

§ 3 - účet appWash

(1) Po úspešnej registrácii prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky sa používateľovi vytvorí účet ap-pWash a aktivujú sa súvisiace prístupové údaje (e-mailová adresa a heslo).

(2) Účet appWash je osobný a neprenosný.

 

 

§ 4 - transakcie appWash

(1) Po úspešnej registrácii prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky je používateľ oprávnený používať appWash a vykonávať appWash transakcie. Používateľ sa nemusí registrovať do kartového terminálu.

(2) Používateľ môže vykonať transakciu appWash prostredníctvom aplikácie, kartového terminálu alebo na webovej stránke. Po prihlásení (len v aplikácii alebo na webovej stránke) sa používateľovi najprv zobrazia zariadenia appWash, ktoré má k dispozícii, a ich stav (voľné/obsadené). Po výbere zariadenia appWash dostane používateľ ďalšie informácie, napríklad poplatok stanovený prevádzkovateľom zariadenia appWash za používanie zariadenia appWash. Ak si používateľ objedná trans-akciu appWash prostredníctvom aplikácie alebo na webovej stránke kliknutím na tlačidlo "Začať teraz za poplatok", používateľom vybrané zariadenie appWash sa pre používateľa rezervuje. Ak používateľ nespustí zariadenie appWash do maximálneho času rezervácie určeného pre príslušné zariadenie ap-pWash, transakcia appWash sa automaticky termi- nuje a zariadenie appWash sa opäť uvoľní na aktiváciu alebo použitie inými používateľmi zariadenia appWash. Ak nie je medzi používateľom a prevádzkovateľom zariadenia appWash výslovne dohodnuté inak, povinnosť platiť za používanie zariadenia appWash začína až po fyzickom spustení vybraného zariadenia appWash. Ak sa objednaná transakcia appWash ukončí bez toho, aby sa zariadenie appWash spustilo, napr. z dôvodu uplynutia maximálneho času rezervácie, poplatok sa neúčtuje.

(3) Po úspešnom commisionovaní transakcie appWash môže byť potrebné zariadenie appWash spustiť na mieste. Používateľ je zodpovedný za prevádzku správneho zariadenia appWash.

(4) Používateľ môže kedykoľvek ukončiť proces prania alebo sušenia di-rektne na samotnom zariadení appWash, prostredníctvom aplikácie alebo na webovej stránke. Ak chce používateľ ukončiť proces prania alebo sušenia prostredníctvom aplikácie alebo na webovej stránke, môže vybrať zariadenie appWash, ktoré používa, na karte "Washing / Drying" (Pranie/sušenie) a ukončiť proces prania alebo sušenia stlačením tlačidla "End washing / drying process" (Ukončiť proces prania/sušenia). Ak sa používateľ a prevádzkovateľ zariadenia appWash výslovne nedohodnú inak, poplatok splatný za používanie zariadenia appWash nie je ovplyvnený predčasným ukončením procesu prania alebo sušenia používateľom a nevracia sa.

 

§ 5 - poukážky appWash

(1) Poukazy appWash sú platné počas obdobia, ktoré je na nich vytlačené alebo (v prípade elektronických poukazov) elektronicky odoslané. Ak nie je uvedené žiadne obdobie, poukážky sú platné na dobu neurčitú.

(2) Poukazy appWash možno uplatniť vo všetkých práčovniach prevádzkovaných spoločnosťou Miele OPS alebo dcérskou spoločnosťou. Platba v hotovosti nie je možná; zostávajúci kredit nie je možné vystaviť. Ak sa poukaz appWash stratí, nie je možné ho nahradiť.

(3) Spoločnosť appWash nie je povinná kontrolovať oprávnenie uplatniteľa poukážky nad rámec kontroly platnosti kódu uplatnenia. Držiteľ poukážky je preto povinný zabezpečiť, aby sa poukážka a/alebo kód na uplatnenie nedostali do držby neoprávnených tretích osôb, a bezodkladne informovať spoločnosť appWash, ak existuje aspoň možnosť, že sa tak nikdy nestalo.

(4) Akékoľvek zneužitie alebo viacnásobné uplatnenie poukazu appWash bude trestne stíhané. To výslovne zahŕňa akýkoľvek pokus o zneužitie alebo viacnásobné uplatnenie.

 

 

§ 6 - Povinnosti používateľa v súvislosti s používaním appWash

(1) Používateľ nesmie umožniť tretím osobám používať appWash prostredníctvom svojho účtu appWash.

(2) Používateľ je povinný udržiavať údaje svojho účtu appWash aktuálne.

(3) Používateľ je povinný zaobchádzať so svojimi prístupovými údajmi dôverne a chrániť ich pred prístupom neoprávnených tretích strán. Používateľ je povinný bezodkladne informovať Miele OPS o strate alebo neoprávnenom použití svojich prístupových údajov alebo účtu appWash. 

(4) Používateľ je povinný pred použitím ním vybraných zariadení appWash skontrolovať, či nie sú poškodené a či nemajú chyby. Všetky rozpoznateľné poškodenia a závady musí používateľ nahlásiť spoločnosti Miele OPS a prevádzkovateľovi zariadenia appWash.

(5) Používateľ je povinný zaobchádzať so zariadením appWash opatrne a starostlivo. Okrem toho musí dodržiavať a rešpektovať pokyny uvedené v návode na obsluhu a ďalšie pokyny a inštrukcie Miele OPS a prevádzkovateľa zariadenia appWash, najmä prevádzkové a bezpečnostné pokyny.

(6) Ak nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak, môže používateľ používať zariadenie appWash len na súkromné účely. Používateľ má zakázané používať zariadenie appWash na komerčné účely.

 

§ 7 - Poplatky / Platobné podmienky

(1) Za registráciu a používanie appWash ani za rezerváciu zariadenia appWash sa neúčtuje žiadny poplatok.

(2) Za používanie zariadenia appWash alebo za vykonanie procesu prania alebo sušenia zaplatí používateľ poplatok uvedený v aplikácii, na webovej stránke alebo na kartovom termináli za konkrétne zariadenie appWash alebo za konkrétny proces prania alebo sušenia. Všetky poplatky sú uvedené vrátane zákonnej DPH. Poplatky za používanie zariadenia appWash sa môžu líšiť v závislosti od prevádzkovateľa zariadenia appWash de-vice a typu procesu prania alebo sušenia. Miele OPS je poverená prevádzkovateľmi zariadení appWash, aby v mene prevádzkovateľov zariadení appWash prijímala poplatky za používanie zariadenia appWash. Po zaplatení poplatku spoločnosti Miele OPS zaniká záväzok užívateľa voči prevádzkovateľovi zariadenia appWash zaplatiť dohodnutý poplatok za konkrétny proces používania zariadenia appWash. 

(3) Poplatok za používanie zariadenia appWash sa stáva splatným v okamihu, keď sa zariadenie appWash začne používať (t. j. keď sa vybrané zariadenie appWash fyzicky spustí).

(4) Úhrada poplatkov za používanie zariadenia appWash sa uskutočňuje započítaním voči predplatenému kreditnému zostatku používateľa (používanie prostredníctvom aplikácie a webovej stránky) alebo použitej debetnej alebo kreditnej karte. V tomto re- zpekte používateľ splnomocňuje spoločnosť Miele OPS, aby z jeho predplateného zostatku alebo debetnej/kreditnej karty vybrala splatné poplatky. Používateľ sa musí uistiť, že jeho predplatený kreditný zostatok je dostatočne krytý. Používateľ si môže svoj predplatený kreditný zostatok kedykoľvek dobiť v aplikácii alebo na webovej stránke. Predplatený kredit dobíjajú a čerpajú prostredníctvom žírového účtu/debetnej/kreditnej karty externí poskytovatelia platobných služieb, ktorí si môžu účtovať dodatočné poplatky za spracovanie platobného príkazu a ktorých použitie môže podliehať ďalším podmienkam. Spoločnosť Miele OPS nezodpovedá za účtovanie akýchkoľvek poplatkov ani za dodatočné podmienky externých poskytovateľov platobných služieb. Predplatený kredit používateľa nie je úročený.  Nevyužitý predplatený kredit si môže používateľ na požiadanie nechať pripísať. 

(5) Miele OPS poskytne používateľovi informácie o uskutočnených transakciách v aplikácii appWash v aplikácii alebo na webovej stránke v záložke "História".

 

§ 8 - Zodpovednosť 

(1) Spoločnosť Miele OPS nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť a/alebo funkčnosť zariadenia appWash alebo za správne vykonanie procesu prania alebo sušenia.

(2) Spoločnosť Miele OPS zodpovedá používateľovi bez obmedzenia za škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, v prípade podvodného zatajenia chyby v dôsledku prevzatia záruky za kvalitu alebo životnosť a v súlade s ustanoveniami zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku. V prípade jednoduchej nedbanlivosti zodpovedá spoločnosť Miele OPS bez obmedzenia len za škody, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia života, zdravia alebo ujmy na zdraví osôb. Vo všetkých ostatných prípadoch jednoduchej nedbanlivosti Miele OPS zodpovedá, pokiaľ Miele OPS poruší podstatnú zmluvnú povinnosť, t. j. povinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie týchto zmluvných podmienok a na ktorú sa strany môžu spoľahnúť alebo na ktorú sa strany môžu pravidelne spoliehať - v tomto prípade je zodpovednosť Miele OPS voči užívateľovi obmedzená na typickú predvídateľnú škodu. Ďalšie nároky používateľa na náhradu škody voči Miele OPS z dôvodu jednoduchej nedbanlivosti sú vylúčené.

(3) Používateľ zodpovedá v súlade so zákonnými ustanoveniami.

 

§ 9 - Doba trvania zmluvného vzťahu

(1) Zmluvný vzťah medzi používateľom a Miele OPS sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek vypovedaný jednou zo strán s výpovednou lehotou 14 dní.

(2) Právo zmluvných strán ukončiť zmluvný vzťah bez výpovednej lehoty z oprávnených dôvodov zostáva nedotknuté.

(3) Výpoveď je možné podať v textovej forme (e-mailom).

(4) Po ukončení zmluvného vzťahu medzi používateľom a Miele OPS bude účet používateľa v aplikácii appWash zablokovaný alebo vymazaný. Po ukončení zmluvného vzťahu už nie je možné ďalšie používanie aplikácie appWash.

 

§ 10 - Osobitné podmienky používania aplikácie

(1) Na používanie aplikácie, ktorú Miele OPS poskytuje používateľovi, sa vzťahujú nasledujúce osobitné podmienky. Používanie aplikácie ponúkanej spoločnosťou Mie-le OPS je povolené výlučne na základe nasledujúcich podmienok. Počas procesu inštalácie alebo registrácie bude používateľ vyzvaný, aby akceptoval podmienky. Kliknutím na políčko "Akceptujem" používateľ plne súhlasí s týmito podmienkami.  

(2) Spoločnosť Miele OPS udeľuje používateľovi nevýhradné, odvolateľné a neprenosné právo na používanie aplikácie za predpokladu prísneho dodržiavania všetkých platných zákonov, týchto podmienok a všetkých platných podmienok dostupných v príslušnom obchode s aplikáciami. Používateľovi sa neudeľujú žiadne ďalšie práva k aplikácii. Používateľovi je zakázané udeľovať sublicencie, prenajímať a/alebo distribuovať aplikáciu alebo práva na používanie aplikácie v akejkoľvek forme.

(3) Aplikácia sa poskytuje bezplatne ako dynamický a vyvíjajúci sa produkt. Spoločnosť Miele OPS si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť, aktualizovať alebo upraviť aplikáciu podľa vlastného uváženia, najmä pridať, upraviť alebo odstrániť jednotlivé funkcie. Tieto podmienky sa vzťahujú aj na aktualizácie alebo revízie tejto aplikácie. Miele OPS odporúča, aby ste vždy používali najnovšiu verziu/aktualizáciu aplikácie. Miele OPS nie je povinná udržiavať podporu starších verzií/aktualizácií a nezaručuje kompatibilitu starších verzií/aktualizácií so zariadeniami appWash. Používateľ nemá nárok na poskytovanie aktualizácií aplikácie na rozšírenie funkcií aplikácie.

(4) Používateľ berie na vedomie, že aplikácia je určená výlučne na per-sionálne, nekomerčné použitie. Používateľ nebude v aplikácii vykonávať žiadne zmeny. Používateľ nie je oprávnený najmä, ale nielen, prekladať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela aplikácie, pokiaľ to nie je stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5) Prijatím týchto osobitných podmienok používateľ plne uznáva vlastnícke práva spoločnosti Miele OPS a tretích osôb k aplikácii a zaväzuje sa ich chrániť. Tieto majetkové práva zahŕňajú najmä autorské práva, patenty, ochranné známky a obchodné tajomstvá. Používateľ sa zaväzuje, že podnikne všetky potrebné kroky, aby zabránil prípadným škodám alebo porušeniam týchto práv, aby im zabránil a aby v prípade, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k aplikácii alebo sa prostredníctvom používateľa dostala k aplikácii, trestne stíhal tretie osoby.

(6) Aplikácia sa používateľovi poskytuje v stave, v akom sa nachádza. Spoločnosť Miele OPS neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani potvrdenia akéhokoľvek druhu týkajúce sa aplikácie alebo vhodnosti aplikácie, pokiaľ nie je ex-presne uvedené inak. Spoločnosť Miele OPS v žiadnom prípade nemôže zaručiť, že aplikácia bude ako aplikácia prístupná bez prerušenia alebo dočasného narušenia jej funkčnosti. Miele OPS zodpovedá za škody vyplývajúce z právnych alebo vecných chýb aplikácie len v prípade, že tieto boli spoločnosťou Miele podvodne zatajené. Ustanovenia § 7 Obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

 

 

§ 11 - Osobitné podmienky používania kartového terminálu

(1) Pre používanie kartového terminálu, ktorý používateľovi poskytuje spoločnosť Miele OPS, platia nasledujúce osobitné podmienky. Používanie kartového ter-minálu ponúkaného spoločnosťou Miele OPS je povolené výlučne na základe nasledujúcich podmienok. Počas procesu inštalácie alebo registrácie zo strany prevádzkovateľa sa od prevádzkovateľa vyžaduje, aby akceptoval tieto podmienky. Prijatím podmienok prevádzkovateľa miestni používatelia súhlasia s týmito podmienkami v plnom rozsahu.

(2) Spoločnosť Miele OPS udeľuje používateľovi nevýhradné, odvolateľné a neprenosné právo na používanie kartového terminálu pri prísnom dodržiavaní všetkých platných právnych predpisov. Používateľovi sa neudeľujú žiadne ďalšie práva ku kartovému ter-minálu. Používateľovi sa zakazuje sublicencovať, prenajímať a/alebo distribuovať kartový terminál alebo práva na používanie kartového terminálu v akejkoľvek forme.

(3) Kartový terminál sa poskytuje bezplatne ako dynamický a vyvíjajúci sa produkt. Spoločnosť Miele OPS si vyhradzuje právo terminál na karty kedykoľvek rozšíriť, aktualizovať alebo upraviť podľa vlastného uváženia, najmä pridať, upraviť alebo odstrániť jednotlivé funkcie. Miele OPS nie je povinná udržiavať podporu starších verzií/aktualizácií a nezaručuje kompatibilitu starších verzií/aktualizácií so zariadením appWash. Za udržiavanie najnovších verzií/aktualizácií zodpovedá prevádzkovateľ. Používateľ nemá nárok na poskytovanie aktualizácií terminálu na karty na rozšírenie jeho funkcií.

(4) Používateľ berie na vedomie, že kartový terminál je určený výlučne na osobné, nekomerčné použitie. Používateľ nebude vykonávať žiadne zmeny na termináli kariet. Používateľ nie je oprávnený najmä, ale nielen, prekladať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela terminálu kariet, pokiaľ to nepredpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

(5) Prijatím týchto osobitných podmienok používateľ v plnom rozsahu uznáva vlastnícke práva spoločnosti Miele OPS a tretích osôb ku kartovému terminálu a zaväzuje sa ich chrániť. Medzi tieto majetkové práva patria najmä autorské práva, patenty, ochranné známky a obchodné tajomstvá. Užívateľ sa zaväzuje, že podnikne všetky potrebné kroky, aby zabránil prípadnému poškodeniu alebo porušeniu týchto práv, aby ich predišiel a aby v prípade, že tretia osoba neoprávnene získala prístup ku kartovému terminálu alebo sa prostredníctvom užívateľa dostala ku kartovému terminálu, trestne stíhal tretie osoby.

(6) Kartový terminál sa používateľovi poskytuje v stave, v akom sa nachádza. Spoločnosť Miele OPS neposkytuje v súvislosti s terminálom na karty žiadne vyhlásenia, záruky, vhodnosť alebo en-doresmenty, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Miele OPS v žiadnom prípade nemôže zaručiť, že terminál na karty bude prístupný bez prerušenia alebo dočasného narušenia jeho funkčnosti ako terminálu na karty. Miele OPS zodpovedá za škody vyplývajúce z le- gálnej alebo vecnej vady terminálu kariet len vtedy, ak ju Miele OPS podvodne zatajila. Ustanovenia § 8 Všeobecných obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

 

§ 12 - Výhrada práva na zmeny

Miele OPS je oprávnená podľa svojho uváženia kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti zmeniť a/alebo doplniť rozsah služieb appWash a tieto Obchodné podmienky s ohľadom na ďalší vývoj služieb a z bezpečnostných dôvodov, ak to nie je pre Používateľa neprimerané. Miele OPS bude používateľa včas informovať o všetkých zmenách a/alebo doplnkoch rozsahu služieb alebo týchto podmienok prostredníctvom e-mailu, aplikácie alebo webovej stránky.  

 

§ 13 - Spracovanie údajov

Používaním aplikácie appWash, aplikácie, webovej stránky alebo kartového terminálu spracúva Mie-le OPS osobné a neosobné údaje. Ďalšie infor- mácie o spracúvaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

§ 14 - Práva duševného vlastníctva a licencie

Všetky autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva týkajúce sa produktov Miele OPS a ich funkcií sú majetkom spoločnosti Miele Operations & Payment Solutions GmbH. Nesmiete ich reprodukovať, kopírovať, zobrazovať, prenášať, zverejňovať ani inak používať okrem rozsahu potrebného na používanie produktov Miele OPS v súlade s týmito Podmienkami.

 

§ 15 - Záverečné ustanovenia

(1) Tieto podmienky sa riadia právom Spolkovej republiky Nemecko. Táto voľba práva nemá za následok zbavenie používateľa ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou na základe práva krajiny, v ktorej má používateľ obvyklý pobyt.

(2) Používateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Miele OPS.

(3) Spoločnosť Miele OPS sa v súčasnosti nezúčastňuje na konaniach pred spotrebiteľskými rozhodcovskými komisiami. S prípadnými sťažnosťami sa môžete obrátiť priamo na Miele OPS (support@appwash.com).

(4) Ak sú jednotlivé ustanovenia neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné alebo neplatné ustanovenia sa nahradia takými účinnými ustanoveniami, ktoré sa najviac približujú hospodárskemu účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia.