Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

1 – Rozsah použitia/predmet služby

 • Tieto podmienky („podmienky“) platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh („Miele OPS“) a osoby, ktoré by chceli využívať službu „appWash“ ponúkanú spoločnosťou Miele OPS („používateľ“) (spoločnosť Miele OPS a používateľ spoločne ako „zmluvné strany“) a predstavujú právne záväznú zmluvu medzi používateľom a spoločnosťou Miele OSP. Podmienky platia pre registráciu v aplikácii appWash, pre každú jednu transakciu cez aplikáciu appWash, ako aj pre používanie mobilnej aplikácie („aplikácia“) spoločnosti Miele OPS a webovej stránky www.appWash.com („webová stránka“) spoločnosti Miele OPS. Text podmienok uloží spoločnosť Miele OPS a na požiadanie používateľa ho dodatočne poskytne aj v elektronickej podobe.
 • Používateľ si môže pri použití aplikácie appWash rezervovať jemu dostupné práčky a sušičky prevádzkovateľa („zariadenia kompatibilné s aplikáciou appWash“), aktivovať/zastaviť a zaplatiť za pranie a sušenie („transakcie cez aplikáciu appWash“).
 • Pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak, je prevádzkovateľ zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash zodpovedný za poskytnutie zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash, prístup k takýmto zariadeniam, ako aj za realizáciu prania a sušenia, čo nie je predmetom služieb. Používateľ nemá žiadny nárok voči spoločnosti Miele OPS na používanie zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash alebo realizáciu prania alebo sušenia. Na používanie zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash používateľom, ako aj za pranie alebo sušenie, je potrebné uzavrieť medzi používateľom a prevádzkovateľom zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash samostatnú zmluvu o používaní, pre ktorú tieto podmienky neplatia. Dostupnosť zariadení kompatibilných s aplikáciou appWash závisí od technickej infraštruktúry a daností prevádzkovateľa zariadení kompatibilných s aplikáciou appWash, ako aj od predchádzajúceho povolenia na používanie zariadení kompatibilnými s aplikáciou appWash prevádzkovateľa.

 

2 – Predpoklady pre používanie aplikácie appWash

 • Pred použitím aplikácie appWash sa musí používateľ najprv registrovať. Používateľ sa môže registrovať online prostredníctvom aplikácie alebo na webovej stránke. Na overenie totožnosti používateľa musí tento na začiatku procesu registrácie najprv overiť svoje telefónne číslo. V rámci toho odošle spoločnosť Miele OPS na telefónne číslo zadané používateľom bezpečnostný kód. Po zadaní bezpečnostného kódu môže používateľa doplniť svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa a heslo). Ďalej môže používateľ zadaním čísla práčky alebo sušičky uložiť zariadenia kompatibilné s aplikáciou appWash, ktoré sú používateľovi k dispozícii. Číslo práčky alebo sušičky sa nachádza priamo na tomto zariadení. Stlačením tlačidla „registrovať“ ukončí používateľ proces registrácie a odošle spoločnosti Miele OPS žiadosť o registráciu. O prijatí žiadosti o registráciu rozhodne spoločnosť Miele OPS podľa vlastného uváženia – nevzniká žiadny nárok na prijatie žiadosti o registráciu. Pokiaľ spoločnosť Miele OPS žiadosť o registráciu prijme, potvrdí používateľovi úspešnú registráciu v aplikácii, na webovej stránke alebo e-mailom.
 • Právo na prihlásenie a využívanie služby majú len fyzické osoby staršie ako 18 rokov. Ak sa prihlásite do aplikácie a/alebo používate aplikáciu appWash, potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

 

3 – Účet appWash

 • Po úspešnej registrácii vytvoríme pre používateľa účet appWash a poskytneme k nemu patriace prístupové údaje (e-mailová adresa a heslo).
 • Účet appWash je spojený len s jednou osobou a nie je prenosný.

 

4 – Transakcie cez aplikáciu appWash

 • Po úspešnej registrácii má používateľ právo používať aplikáciu appWash a vykonávať transakcie v tejto aplikácii.
 • Používateľ môže uskutočniť transakciu cez aplikáciu appWash prostredníctvom aplikácie alebo na webovej stránke. Po prihlásení uvidí používateľ okrem stavu (voľné/obsadené) najprv jemu dostupné zariadenia kompatibilné s aplikáciou appWash. Po výbere zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash dostane používateľ ďalšie informácie, ako napr. poplatok určený prevádzkovateľom tohto zariadenia za jeho použitie. Ak používateľ potvrdí transakciu cez aplikáciu appWash cez aplikáciu alebo webovú stránku kliknutím na tlačidlo „vyprať/vysušiť s povinnosťou platby“, zarezervuje si používateľ vybrané zariadenie kompatibilné s aplikáciou appWash. Maximálny čas rezervácie určí prevádzkovateľ zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash a nezodpovedá za neho spoločnosť Miele OPS. Ak používateľ nespustí zariadenie kompatibilné s aplikáciou appWash v rámci maximálnej doby rezervácie určenej pre toto zariadenie, dôjde k automatickému ukončeniu tejto transakcie cez aplikáciu appWash a k opätovnej aktivácii tohto zariadenia, prípadne uvoľneniu tohto zariadenia na použitie inému používateľovi. Pokiaľ sa používateľ a prevádzkovateľ zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash výslovne nedohodli inak, začne povinnosť platby za použitie zariadenie plynúť až pri fyzickom spustení vybraného zariadenia. Ak dôjde k ukončeniu rezervovanej transakcie cez aplikáciu appWash bez spustenia zariadenia, napr. z dôvodu uplynutia maximálnej doby rezervácie, nevyúčtuje sa žiadny poplatok.
 • Po úspešnom zadaní transakcie cez aplikáciu appWash sa musí zariadenie kompatibilné s aplikáciou appWash spustiť na mieste. Používateľ je zodpovedný za správnu obsluhu zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash.
 • Používateľ môže pranie alebo sušenie kedykoľvek ukončiť priamo na samotnom zariadení kompatibilnom s aplikáciou appWash, prostredníctvom aplikácie alebo na webovej stránke. Ak používateľ chce ukončiť pranie alebo sušenie cez aplikáciu alebo webovú stránku, môže v karte „spustiť/zastaviť“ vybrať ním používané zariadenie kompatibilné s aplikáciou appWash a pranie alebo sušenie zastaviť stlačením tlačidla „ukončiť pranie/sušenie“. Pokiaľ sa používateľ a prevádzkovateľa zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash nedohodli inak, nedôjde pri predčasnom ukončení prania alebo sušenia používateľom na zariadení kompatibilnom s aplikáciou appWash k vráteniu vyplateného poplatku.

 

5 – Povinnosti používateľa v súvislosti s používaním aplikácie appWash

 • Používateľ nesmie povoliť tretím osobám používanie aplikácie cez svoj účet appWash.
 • Používateľ je povinný udržiavať svoj účet appWash aktuálny.
 • Používateľ musí nakladať so svojimi prístupovými údajmi dôverne a chrániť ich pred prístupom neoprávnených tretích strán. Používateľ je povinný okamžite informovať spoločnosť Miele OPS o strate alebo neoprávnenom použití svojich prístupových údajov alebo účtu appWash.
 • Používateľ je povinný skontrolovať, či ním vybrané zariadenie kompatibilné s aplikáciou appWash nie je poškodené a nie sú na ňom viditeľné žiadne nedostatky. Používateľ musí viditeľné poškodenia a nedostatky nahlásiť spoločnosti Miele OPS a prevádzkovateľovi zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash.
 • Používateľ musí so zariadeniami kompatibilnými s aplikáciou appWash zaobchádzať starostlivo a opatrne. Ďalej je potrebné dbať a dodržiavať pokyny v návode na používanie, ako aj všetky pokyny a inštrukcie spoločnosti Miele OPS a prevádzkovateľa zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash, najmä prevádzkové a bezpečnostné pokyny.
 • Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, môže používateľ používať aplikáciu appWash len na súkromné účely. Prevádzkovateľ nesmie používať aplikáciu appWash na komerčné účely.

 

6 – Poplatky/platobné podmienky

 • Registrácia a používanie aplikácie appWash, ako aj registrácia zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash je bez poplatku.
 • Za používanie zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash, prípadne za realizáciu pracieho alebo sušiaceho cyklu zaplatí používateľ buď pomocou aplikácie alebo webovej stránky poplatok za konkrétne zariadenia, prípadne za konkrétne pranie alebo sušenie. Všetky poplatky sú vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty. Poplatky za používanie zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash sa môžu v závislosti od ich prevádzkovateľ a druhu prania a sušenia líšiť. Spoločnosť Miele OPS prevádzkovateľ zariadení kompatibilných s aplikáciou appWash splnomocňuje na prijímanie poplatkov za používanie týchto zariadení v mene prevádzkovateľa aplikácie appWash. Zaplatením poplatku spoločnosti Miele OPS zaniká povinnosť používateľa voči prevádzkovateľovi zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash týkajúca sa platby dohodnutého poplatku za konkrétne použitie takéhoto zariadenia.
 • Poplatok za používanie zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash začne byť splatný pri využití tohto zariadenia (t. j. fyzickým spustením vybraného zariadenia).
 • Platba poplatku za používanie zariadenia kompatibilného s aplikáciou appWash sa uskutoční pomocou vyúčtovania predplateného kreditu používateľa. V tej miere splnomocní používateľ spoločnosť Miele OPS na sťahovanie poplatku zo svojho predplateného kreditu. Používateľ musí zabezpečiť dostatočnú sumu svojho predplateného kreditu. Používateľ môže svoj predplatený kredit kedykoľvek dobiť v aplikácii alebo na webovej stránke. Nabitie predplateného kreditu sa uskutoční prostredníctvom externých poskytovateľov platobných služieb, ktorí si môžu za spracovanie platobného príkazu účtovať prípadné ďalšie poplatky, a za ktorých využívanie môžu platiť dodatočné podmienky. Spoločnosť Miele OPS nie je zodpovedná za výber prípadných poplatkov ani za prípadné ďalšie podmienky externých poskytovateľov platobných služieb. Predplatený kredit používateľa sa neúročí. Používateľ nemôže svoj predplatený kredit na požiadanie odoslať na svoje bankový účet. 
 • Spoločnosť Miele OPS poskytne používateľovi informácie o ukončených transakciách aplikácie appWash v aplikácii alebo na webovej stránke v karte „história“.

 

7 – Ručenie

 • Spoločnosť Miele OPS nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť a/alebo funkčnosť zariadení kompatibilných s aplikáciou appWash alebo za správne procesy prania alebo sušenia.
 • Spoločnosť Miele OPS ručí používateľovi v neobmedzenej miere za škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, pri zákernom zamlčaní nedostatku v dôsledku prevzatia záruky za vlastnosti alebo životnosť a v súlade so zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku. V prípadoch ľahkej nedbanlivosti ručí spoločnosť Miele OPS neobmedzene len v prípade zranenia a ujmy na zdraví osôb. V ostatných prípadoch ľahkej nedbanlivosti ručí spoločnosť Miele OPS v prípade, že poruší závažnú zmluvnú povinnosť, t. j. takú povinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie týchto podmienok, na ktorú sa môžu zmluvné strany spoľahnúť, alebo na ktorú sa zmluvné strany pravidelne spoliehajú - v takom prípade je ručenie spoločnosti Miele voči používateľovi obmedzené na zvyčajné predvídateľné škody. Ďalšie nároky na náhradu škody používateľa voči spoločnosti Miele OPS pri ľahkej nedbanlivosti sú vylúčené.
 • Používateľ ručí podľa zákonom stanovených nariadení.

 

8 – Obdobie platnosti zmluvných podmienok

 • Zmluvné podmienky medzi používateľom a spoločnosťou Miele OPS sa uzatvárajú na neurčitý čas a obidve zmluvné strany od nich môže kedykoľvek odstúpiť pri dodržaní výpovednej lehoty 14 dní.
 • Právo zmluvných strán na okamžité vypovedanie zmluvných podmienok zo závažných dôvodov zostáva nedotknuté.
 • Zmluvu je možné vypovedať v textovej podobe (e-mail).
 • S ukončením zmluvných podmienok medzi používateľom a spoločnosťou Miele OPS sa účet appWash používateľa zablokuje alebo vymaže. Ďalšie využívanie aplikácie appWash nie je pri ukončení zmluvných podmienok viac možné.

 

 

9 – Mimoriadne podmienky pre používanie aplikácie

 • Tieto mimoriadne podmienky platia pre používanie aplikácie, ktorú poskytne spoločnosť Miele OPS používateľovi. Použitie aplikácie ponúknutej spoločnosťou Miele OPS je možné len na základe ďalej uvedených podmienok. Počas inštalačného alebo registračného procesu bude používateľ vyzvaný, aby tieto podmienky akceptoval. Kliknutím na políčko „prijať“ používateľ s týmito podmienkami úplne súhlasí.
 • Spoločnosť Miele OPS zabezpečí používateľovi jednoduché, nevýhradné, odvolateľné a neprenosné právo na používanie aplikácie s podmienkou dodržiavania všetkých platných zákonov, týchto podmienok a všetkých platných podmienok, ktoré sú dostupné v príslušnom obchode s aplikáciami. Používateľovi neprislúchajú žiadne ďalšia práva na aplikáciu. Každá forma sublicencovania, prenájmu a/alebo predaja aplikácie alebo práv na jej používanie používateľovi je zakázaná.
 • Aplikácia je k dispozícii bez poplatku ako dynamický a stále sa vyvíjajúci produkt. Spoločnosť Miele OPS si vyhradzuje právo aplikáciu podľa vlastného uváženia doplniť, aktualizovať alebo modifikovať, najmä pridávať, meniť a odstraňovať jednotlivé funkcie. Tieto podmienky platia takisto pre aktualizovanie alebo prerobenie tejto aplikácie. Spoločnosť Miele OPS odporúča používať vždy najnovšiu verziu/aktualizáciu aplikácie. Spoločnosť Miele OPS nie je povinná poskytovať podporu pre staršie verzie/aktualizácie a negarantuje kompatibilitu starších verzií/aktualizácií so zariadeniami kompatibilnými s aplikáciou appWash. Používateľ nemá žiadny nárok na poskytnutie aktualizácií aplikácie na rozšírenie jej funkcií.
 • Používateľ akceptuje, že aplikácia je určená výhradne na súkromné a nie komerčné použitie. Používateľ nebude aplikáciu nijak meniť. Používateľ nemá najmä ale nielen právo aplikáciu prekladať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené diela, jedine žeby to určovali nevyhnutné zákonné nariadenia.
 • Tým, že používateľ prijme tieto mimoriadne podmienky, súhlasí v celom rozsahu s autorskými právami spoločnosti Miele OPS a tretích strán na aplikáciu a zaväzuje sa ich dodržiavať. K autorským právam patria najmä autorské práva, patenty, značky a obchodné tajomstvá. Používateľ vyhlasuje, že súhlasí s podniknutím všetkým nevyhnutných krokov na zabránenie možných škôd alebo porušení týchto práv, ich prekazenia a uplatňovania tretími stranami, keď tretia strana získala neoprávnený prístup k aplikácii alebo sa dostala do aplikácie vlastnenej používateľom.
 • Aplikáciu získa používateľ na báze „as is“ (tak ako je). Spoločnosť Miele OPS neposkytne žiadne uistenia, garancie alebo potvrdenia akéhokoľvek druhu týkajúce sa aplikácie alebo jej vhodnosti, pokiaľ nie je výslovne uvedené niečo iné. V každom prípade spoločnosť Miele OPS nezaručuje, že aplikácia je dostupná bez prerušení alebo dočasných obmedzení jej funkcií. Spoločnosť Miele OPS ručí len za škody, ktoré vyplývajú z právnych a vecných nedostatkov aplikácie, ak ich spoločnosť Miele zákerne zamlčala. Nariadenia vyplývajúce z § 7 týchto podmienok zostávajú nedotknuté.

 

10 – Výhrada zmien

Spoločnosť Miele OPS je podľa primeraného uváženia oprávnená s ohľadom na ďalší vývoj služieb ako aj z bezpečnostných dôvodov kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť rozsah služieb aplikácie appWash, ako aj tieto podmienky s platnosťou v budúcnosti, pokiaľ to je pre používateľa prijateľné. Spoločnosť Miele OPS bude včas používateľa e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky informovať o prípadných zmenách a/alebo doplneniach rozsahu služieb alebo týchto podmienok.  

 

11 – Spracovanie údajov

Pri používaní aplikácie appWash, aplikácie alebo webovej stránky spracúva spoločnosť Miele OPS osobné aj neosobné údaje. Ďalšie informácie o spracovaní údajov nájdete vo vyhlásení o spracovaní údajov.

 

12 – Záverečné ustanovenia

 • Tieto podmienky sa riadia právom Spolkovej republiky Nemecko. Voľba práva má za následok, že používateľovi je odopretá ochrana, ktorá mu je zaistená podľa nariadení, od ktorých sa na základe práva štátu, v ktorom má používateľ svoj obvyklý pobyt, nemôže z dôvodu dohody odkloniť.
 • Používateľ nie je bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Miele OPS oprávnený preniesť alebo odstúpiť práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok tretej strane.
 • Spoločnosť Miele OPS sa momentálne nezúčastňuje na konaniach spotrebiteľských zmierovacích orgánov. Prípadné reklamácie môžete adresovať priamo spoločnosti Miele OPS (support@appwash.com).
 • Pri neúčinnosti alebo neplatnosti jednotlivých nariadení zostáva platnosť ostatných podmienok nedotknutá. Neúčinné alebo neplatné dodatky sa nahradia takými platnými nariadeniami, ktoré sa svojím hospodárskym účelom čo najviac približujú neúčinnému, prípadne neplatnému nariadeniu.

 

 

 

Zabudnuté heslo?

Tvoje heslo musí mať dĺžku najmenej 8 znakov.

Zadaj prosím e-mailovú adresu, pomocou ktorej si sa registroval a zvoľ nové heslo, ktorého dĺžka je najmenej 8 znakov.

V krátkom čase pošleme e-mail na adresu {0}. Prosím, potvrďte svoju e-mailovú adresu v priebehu nasledujúcich 15 minút. Ak e-mail nedostanete, kontaktujte nás na adrese support@appwash.com. Najskôr si prosím skontrolujte schránku na nevyžiadanú poštu.