Ľudské práva - Naše postavenie

Náš záväzok dodržiavať ľudské práva

Ako medzinárodne pôsobiaca rodinná firma sme si vedomí svojej zodpovednosti voči zamestnancom, životnému prostrediu a spoločnosti. Preto sa zaväzujeme dodržiavať sociálne normy, posilňovať ľudské práva a predchádzať ich porušovaniu.

Už viac ako 120 rokov je spoločnosť Miele synonymom vysokokvalitných domácich spotrebičov a komerčných strojov ako žiadna iná spoločnosť a je považovaná za stelesnenie spoľahlivých výrobkov s dlhou životnosťou. K neprehliadnuteľným hodnotám našej spoločnosti patrí úctivé a zodpovedné zaobchádzanie so zamestnancami aj dodávateľmi. Zohľadňovanie ľudských práv je v spoločnosti Miele samozrejmosťou - a kľúčovým princípom firemnej kultúry.

Implementácia SA8000 a Kódexu správania v priebehu mnohých rokov

Spoločnosť Miele vyžaduje od svojich dodávateľov aj dodržiavanie sociálnych kritérií. Všetci dodávatelia spoločnosti Miele na celom svete sa musia zaviazať k dodržiavaniu uvedených kritérií v rámci vlastnej organizácie v súlade s medzinárodne uznávanou sociálnou normou SA8000 a musia tiež monitorovať dodržiavanie týchto kritérií zo strany vlastných dodávateľov. Okrem toho sú zásady a požiadavky obsiahnuté v Kódexe správania dodávateľov neoddeliteľnou súčasťou obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Miele a jej dodávateľmi. Dodávatelia súhlasia so zásadami, ktoré sú podrobnejšie stanovené a zahŕňajú ľudské práva a práva zamestnancov, ochranu životného prostredia, etické obchodné postupy a podnikovú integritu, zodpovedné dodávateľské reťazce a náležitú starostlivosť ako minimálne štandardy. Zároveň sú povinní zabezpečiť, aby sa tieto zásady a požiadavky vzťahovali aj na vyššie štruktúry dodávateľského reťazca.

Analýza rizík

Pokiaľ ide o dodávateľov, spoločnosť Miele monitoruje a pravidelne upravuje svoj už roky zavedený proces analýzy rizík. Na tento účel sa priami dodávatelia vyhodnocujú z hľadiska ich rizikového potenciálu na základe externých rizikových indexov a ďalších informácií dostupných v rámci podniku (vrátane konkrétnych poznatkov a skúseností) a zaraďujú sa do rizikových kategórií. Toto stanovenie priorít tvorí základ pre cielené a proaktívne riadenie rizík a opatrení zo strany spoločnosti Miele. V závislosti od zaradenia dodávateľa do rizikovej kategórie to vedie k rôznym opatreniam - až po každoročné kontroly na mieste, ktorých cieľom je zistiť dodržiavanie požadovaných kritérií a minimálnych noriem.

Pokiaľ ide o procesy, spoločnosť Miele pravidelne vykonáva analýzu rizík a zodpovedajúcim spôsobom ju dokumentuje - minimálne raz ročne. Okrem toho sa vykonáva ad hoc analýza rizík, ak si to vyžaduje hodnotenie rizík spoločnosti Miele alebo ak existuje bezprostredná obava z porušenia povinností, a to aj zo strany nepriamych dodávateľov. Ak napriek náležitej opatrnosti existuje dôvod domnievať sa, že obchodné aktivity spoločnosti Miele môžu mať negatívne dôsledky na ľudské práva, môže spoločnosť Miele využiť zavedený eskalačný proces na analýzu, úpravu a/alebo nápravu správania, ktorý môže v krajnom prípade zahŕňať aj ukončenie obchodných väzieb.

Postup podávania sťažností

Spoločnosť Miele vyzýva svojich zamestnancov, aby nahlasovali predpokladané porušenia tohto vyhlásenia o ľudských právach prostredníctvom existujúcich kanálov na podávanie sťažností alebo postupov riešenia sporov. Patrí k nim miestne vedenie, príslušné personálne oddelenia a horúca linka pre dodržiavanie predpisov. Naši partneri a tretie strany majú na stránke www.miele.com rôzne kanály, prostredníctvom ktorých môžu nahlasovať potenciálne porušenia tohto vyhlásenia o politike v oblasti ľudských práv, a to aj prostredníctvom ombudsmana.

Oblasti zodpovednosti

Celkovú zodpovednosť za implementáciu tohto politického vyhlásenia nesie šesťčlenné predstavenstvo spoločnosti Miele. Zodpovednosť za náležitú starostlivosť o ľudské práva nesie príslušné vedenie rôznych funkcií a oddelení v rámci skupiny Miele s ohľadom na jednotlivé úlohy a zodpovednosti. Tým sa zabezpečuje, že každá oblasť v rámci spoločnosti má jasno o svojej vlastnej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv a každodenné vykonávanie opatrení v rámci vlastnej oblasti podnikania, ako aj v dodávateľskom reťazci. Zastrešujúcu koordináciu a riadenie preberá centrálna pracovná skupina - na čele s oddelením pre udržateľnosť a regulačné záležitosti a oddelením pre právne záležitosti a dodržiavanie predpisov.

 

Výkonná rada Miele