Ogólne Warunki Handlowe Miele Operations & Payment Solutions GmbH dotyczące korzystania z usług „appWash”

 

 

§ 1 - Zakres zastosowania / przedmiot usługi

Poniższe warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych między Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS"), a osobami, które chcą korzystać z usługi "ap-pWash" oferowanej przez Miele OPS ("Użytkownik") (Miele OPS i Użytkownik łącznie "Strony") i stanowią prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a Miele OPS. Warunki mają zastosowanie do rejestracji w appWash, do każdej pojedynczej transakcji appWash oraz do korzystania z aplikacji mobilnej ("Aplikacja") dostarczonej przez Miele OPS, terminala kart i strony internetowej Miele OPS - www.appWash.com - ("Strona internetowa"). Tekst Regulaminu będzie przechowywany przez Miele OPS i udostępniany użytkownikowi w formie elektronicznej na żądanie.

(2) Korzystając z appWash, Użytkownik może zarezerwować dostępne dla niego urządzenia do prania i suszenia Operatora ("Obiekty appWash"), aktywować/zatrzymać proces prania lub suszenia oraz dokonać płatności ("Transakcja ap-pWash").

(2)(3) O ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, za udostępnienie urządzeń appWash, dostęp do urządzeń appWash oraz przeprowadzenie procesu prania lub suszenia odpowiada operator urządzeń appWash i nie jest to przedmiotem usług appWash. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Miele OPS z tytułu korzystania z urządzenia appWash ani z tytułu wykonania procesu mycia lub suszenia. Użytkownik i operator urządzenia appWash muszą zawrzeć odrębną umowę dotyczącą korzystania z urządzenia appWash oraz przeprowadzania procesu prania lub suszenia, do której niniejsze warunki nie mają zastosowania. Dostępność urządzeń appWash zależy od infrastruktury technicznej i warunków operatora urządzeń appWash oraz od uprzedniej zgody na korzystanie z urządzeń appWash udzielonej przez operatora urządzeń appWash.

 

§ 2 - Wymogi dotyczące korzystania z appWash 

(1) Przed rozpoczęciem korzystania z appWash za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej użytkownik musi najpierw zarejestrować się online. Aby zweryfikować tożsamość użytkownika, musi on najpierw zweryfikować swój adres e-mail na początku procesu rejestracji. W tym celu Miele OPS wysyła kod bezpieczeństwa na adres e-mail podany wcześniej przez użytkownika. Po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego użytkownik może uzupełnić swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail i hasło). Użytkownik może również wprowadzić numer urządzenia, aby zapisać dostępne dla niego urządzenia appWash. Numer urządzenia znajduje się bezpośrednio na urządzeniu appWash. Klikając przycisk "Zarejestruj", użytkownik kończy proces rejestracji i wysyła ponowne żądanie rejestracji do Miele OPS. Miele OPS decyduje o przyjęciu wniosku o rejestrację według własnego uznania - nie ma prawa do przyjęcia wniosku o rejestrację. Jeśli Miele OPS zaakceptuje wniosek o rejestrację, Miele OPS potwierdzi pomyślną rejestrację użytkownika w aplikacji, na stronie internetowej lub pocztą elektroniczną. 

(2) Do rejestracji i korzystania z aplikacji upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne w wieku powyżej 18 lat. Rejestrując się w appWash i/lub korzystając z ap-pWash, użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat.

(3) Tylko osoby w wieku powyżej 18 lat są upoważnione do korzystania z terminala kart płatniczych bez rejestracji. Do korzystania z tego sprzętu wymagana jest ważna karta debetowa lub kredytowa.

 

§ 3 - konto appWash

(1) Po pomyślnej rejestracji za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej, dla użytkownika zostanie utworzone konto appWash, a powiązane dane dostępu (adres e-mail i hasło) zostaną aktywowane.

(2) Konto appWash jest osobiste i niezbywalne.

 

§ 4 - Transakcje appWash

(1) Po pomyślnej rejestracji za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej użytkownik jest upoważniony do korzystania z appWash i przeprowadzania transakcji appWash. Użytkownik nie musi rejestrować się w terminalu kart.

(2) Użytkownik może przeprowadzać transakcje appWash za pośrednictwem aplikacji, terminala kart lub strony internetowej. Po zalogowaniu się (tylko w aplikacji lub na stronie internetowej) użytkownikowi najpierw wyświetlane są dostępne dla niego obiekty appWash i ich status (wolne/zajęte). Po wybraniu myjni appWash użytkownik otrzymuje dalsze informacje, takie jak opłata ustalona przez operatora myjni appWash za korzystanie z myjni appWash. Jeśli użytkownik zamówi transakcję appWash za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej, klikając przycisk "Rozpocznij teraz za opłatą", wybrany przez użytkownika obiekt appWash zostanie zarezerwowany dla użytkownika. Jeśli użytkownik nie uruchomi urządzenia appWash w maksymalnym czasie rezerwacji określonym dla danego urządzenia appWash, transakcja appWash zostanie automatycznie zakończona, a urządzenie appWash zostanie ponownie zwolnione do aktywacji lub użytkowania przez innych użytkowników appWash. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej między użytkownikiem a operatorem obiektu appWash, obowiązek zapłaty za korzystanie z obiektu appWash rozpoczyna się dopiero w momencie fizycznego uruchomienia wybranego obiektu appWash. Jeśli zlecona transakcja appWash zostanie zakończona bez uruchomienia obiektu appWash, np. z powodu upływu maksymalnego czasu rezerwacji, opłata nie zostanie naliczona.

(3) Po pomyślnym zleceniu transakcji appWash może być konieczne uruchomienie urządzenia appWash na miejscu. Użytkownik jest odpowiedzialny za obsługę właściwego urządzenia appWash.

(4) Użytkownik może zakończyć proces prania lub suszenia w dowolnym momencie bezpośrednio na urządzeniu appWash, za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej. Jeśli użytkownik chce zakończyć proces prania lub suszenia za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej, może wybrać urządzenie appWash, z którego korzysta w zakładce "Pranie / Suszenie" i zatrzymać proces prania lub suszenia, naciskając przycisk "Zakończ proces prania / suszenia". O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej między użytkownikiem a operatorem urządzenia appWash, opłata należna za korzystanie z urządzenia appWash nie ma wpływu na przedwczesne zakończenie procesu prania lub suszenia przez użytkownika i nie podlega zwrotowi.

 

§ 5 - Kupony appWash

(1) Kupony appWash są ważne w okresach na nich wydrukowanych lub (w przypadku kuponów elektronicznych) przesłanych drogą elektroniczną. Jeśli nie określono okresu, bony są ważne bezterminowo.

(2) Bony appWash można realizować we wszystkich pralniach obsługiwanych przez Miele OPS lub spółkę zależną. Płatność gotówką nie jest możliwa; pozostałe środki nie mogą zostać wydane. W przypadku utraty kuponu appWash nie można go wymienić.

(3) appWash nie ma obowiązku sprawdzania autoryzacji osoby realizującej bon poza sprawdzeniem ważności kodu realizacji. Posiadacz vouchera musi zatem upewnić się, że voucher i/lub kod realizacji nie wejdą w posiadanie nieupoważnionych osób trzecich i niezwłocznie poinformować appWash, jeśli istnieje przynajmniej prawdopodobieństwo, że tak się stało.

(4) Wszelkie nadużycia lub wielokrotna realizacja kuponu appWash będą ścigane. Obejmuje to wyraźnie wszelkie próby niewłaściwego wykorzystania lub wielokrotnej realizacji.

 

 

§  6 - Obowiązki użytkownika w związku z korzystaniem z appWash

(1) Użytkownik nie może zezwalać osobom trzecim na korzystanie z appWash za pośrednictwem jego konta appWash.

(2) Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania danych swojego konta appWash.

(3) Użytkownik musi traktować swoje dane dostępowe poufnie i chronić je przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Miele OPS o utracie lub nieuprawnionym użyciu swoich danych dostępowych lub konta appWash. 

(4) Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia wybranych przez siebie urządzeń appWash pod kątem uszkodzeń i wad przed ich użyciem. Użytkownik musi zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia i wady do Miele OPS i operatora urządzenia appWash.

(5) Użytkownik musi obchodzić się z urządzeniem appWash z należytą starannością. Ponadto należy przestrzegać i stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz innych instrukcji i wskazówek Miele OPS i operatora urządzenia appWash, w szczególności instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.

(6) O ile strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, Użytkownik może korzystać z appWash wyłącznie do celów prywatnych. Użytkownikowi zabrania się korzystania z appWash w celach komercyjnych.

 

§ 7 - Opłaty / Warunki płatności

(1) Za rejestrację i korzystanie z appWash lub za rezerwację obiektu appWash nie są pobierane żadne opłaty.

(2) Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wskazanej w aplikacji, na stronie internetowej lub w terminalu kart za korzystanie z określonego urządzenia appWash lub za przeprowadzenie określonego procesu mycia lub suszenia. Wszystkie opłaty zawierają ustawowy podatek VAT. Opłaty za korzystanie z urządzenia appWash mogą się różnić w zależności od operatora urządzenia appWash oraz rodzaju procesu prania lub suszenia. Miele OPS jest upoważniony przez operatorów urządzeń appWash do przyjmowania opłat za korzystanie z urządzenia appWash w imieniu operatorów ap-wash. Po uiszczeniu opłaty na rzecz Miele OPS wygasa zobowiązanie użytkownika wobec operatora obiektu appWash do uiszczenia uzgodnionej opłaty za określony proces korzystania z obiektu appWash. 

(3) Opłata za korzystanie z urządzenia appWash staje się wymagalna w momencie korzystania z urządzenia appWash (tj. w momencie fizycznego uruchomienia wybranego urządzenia appWash).

(4) Opłaty za korzystanie z urządzenia appWash będą uiszczane poprzez potrącenie z przedpłaconego salda kredytowego użytkownika (korzystanie za pośrednictwem aplikacji i strony internetowej) lub używanej karty debetowej lub kredytowej. W związku z tym użytkownik upoważnia Miele OPS do pobrania należnych opłat z jego przedpłaconego salda lub karty debetowej/kredytowej. Użytkownik musi upewnić się, że jego przedpłacone saldo kredytowe jest wystarczające. Użytkownik może doładować swoje saldo przedpłacone w dowolnym momencie w aplikacji lub na stronie internetowej. Środki przedpłacone są doładowywane i wypłacane za pomocą karty giro/debetowej/kredytowej przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych, którzy mogą pobierać dodatkowe opłaty za przetwarzanie zlecenia płatniczego i których wykorzystanie może podlegać dodatkowym warunkom. Miele OPS nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie jakichkolwiek opłat ani za dodatkowe warunki zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Kredyt przedpłacony użytkownika nie jest oprocentowany.  Niewykorzystane środki przedpłacone mogą zostać zwrócone na żądanie użytkownika. 

(5) Miele OPS udostępni użytkownikowi informacje o zakończonych transakcjach appWash w aplikacji lub na stronie internetowej w zakładce "Historia".

 

§ 8 - Odpowiedzialność 

(1) Miele OPS nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i/lub funkcjonalność sprzętu appWash ani za prawidłowe przeprowadzenie procesu prania lub suszenia.

(2) Miele OPS ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika bez ograniczeń za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, w przypadku nieuczciwego zatajenia wady w wyniku przyjęcia gwarancji jakości lub trwałości oraz zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku zwykłego zaniedbania Miele OPS ponosi nieograniczoną odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu osób. We wszystkich innych przypadkach zwykłego zaniedbania Miele OPS ponosi odpowiedzialność, o ile Miele OPS naruszy istotne zobowiązanie umowne, tj. zobowiązanie, które jest niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszych warunków i na którym strony mogą polegać lub na którym strony mogą regularnie polegać - w takim przypadku odpowiedzialność Miele OPS wobec użytkownika jest ograniczona do typowej przewidywalnej szkody. Dalsze roszczenia odszkodowawcze użytkownika wobec Miele OPS wynikające ze zwykłego zaniedbania są wykluczone.

(3) Użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

§ 9 - Okres obowiązywania stosunku umownego

(1) Stosunek umowny między użytkownikiem a Miele OPS jest zawierany na czas nieokreślony i może zostać rozwiązany przez każdą ze stron w dowolnym momencie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

(2) Prawo stron do rozwiązania stosunku umownego bez wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

(3) Wypowiedzenie może nastąpić w formie tekstowej (e-mail).

(4) Po rozwiązaniu stosunku umownego między użytkownikiem a Miele OPS, konto appWash użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte. Dalsze korzystanie z appWash nie jest już możliwe po zakończeniu stosunku umownego.

 

 

§ 10 - Szczególne warunki korzystania z aplikacji

(1) Poniższe warunki specjalne mają zastosowanie do korzystania z aplikacji udostępnionej użytkownikowi przez Miele OPS. Korzystanie z aplikacji oferowanej przez Mie-le OPS jest dozwolone wyłącznie na podstawie następujących warunków. Podczas procesu instalacji lub rejestracji użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie warunków. Klikając pole "Akceptuję", użytkownik w pełni wyraża zgodę na niniejsze warunki.  

(2) Miele OPS przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, odwołalne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z Aplikacji, z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszych Warunków i wszelkich obowiązujących warunków dostępnych w odpowiednim sklepie App Store. Użytkownikowi nie przysługują żadne dalsze prawa do Aplikacji. Użytkownikowi zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania i/lub rozpowszechniania Aplikacji lub praw do korzystania z Aplikacji w jakiejkolwiek formie.

(3) Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie jako produkt dynamiczny i ewoluujący. Miele OPS zastrzega sobie prawo do rozszerzania, aktualizowania lub modyfikowania aplikacji w dowolnym momencie według własnego uznania, w szczególności do dodawania, modyfikowania lub usuwania poszczególnych funkcji. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do aktualizacji lub poprawek tej aplikacji. Miele OPS zaleca korzystanie zawsze z najnowszej wersji/aktualizacji aplikacji. Miele OPS nie jest zobowiązany do utrzymywania wsparcia dla starszych wersji/aktualizacji i nie gwarantuje kompatybilności starszych wersji/aktualizacji z urządzeniami appWash. Użytkownik nie ma prawa do aktualizacji aplikacji w celu rozszerzenia jej funkcji.

(4) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie będzie dokonywał żadnych zmian w aplikacji. W szczególności, ale nie wyłącznie, użytkownik nie jest upoważniony do tłumaczenia, dekompilacji, inżynierii wstecznej lub tworzenia dzieł pochodnych aplikacji, chyba że jest to przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa.

(5) Akceptując niniejsze warunki specjalne, użytkownik w pełni uznaje prawa własności Miele OPS i osób trzecich do aplikacji i zobowiązuje się do ich ochrony. Te prawa własności obejmują w szczególności prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapobieżenia ewentualnym szkodom lub naruszeniom tych praw, zapobiegania im i ścigania osób trzecich, jeśli osoba trzecia bezprawnie uzyskała dostęp do aplikacji lub weszła w jej posiadanie za pośrednictwem użytkownika.

(6) Aplikacja jest udostępniana użytkownikowi w stanie, w jakim się znajduje. Miele OPS nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju dotyczących Aplikacji lub przydatności Aplikacji, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W żadnym wypadku Miele OPS nie może zagwarantować, że Aplikacja będzie dostępna jako Aplikacja bez przerw lub tymczasowego ograniczenia jej funkcjonalności. Miele OPS ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wad prawnych lub istotnych aplikacji tylko wtedy, gdy zostały one podstępnie zatajone przez Miele. Postanowienia § 7 Regulaminu pozostają nienaruszone.

 

 

§ 11 - Szczególne warunki korzystania z terminala kart płatniczych

(1) Poniższe warunki specjalne mają zastosowanie do korzystania z terminala kart udostępnionego użytkownikowi przez Miele OPS. Korzystanie z terminala kart oferowanego przez Miele OPS jest dozwolone wyłącznie na podstawie następujących warunków. Podczas procesu instalacji lub rejestracji ze strony operatora jest on proszony o zaakceptowanie niniejszych warunków. Akceptując warunki operatora, lokalni użytkownicy zgadzają się w pełni na te warunki.

(2) Miele OPS przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, odwołalne i niezbywalne prawo do korzystania z Terminala kart, z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik nie otrzymuje żadnych dalszych praw do terminala kart. Użytkownikowi zabrania się podlicencjonowania, dzierżawy i/lub dystrybucji terminala kart lub praw do korzystania z terminala kart w jakiejkolwiek formie.

(3) Terminal kart jest udostępniany bezpłatnie jako produkt dynamiczny i podlegający zmianom. Miele OPS zastrzega sobie prawo do rozszerzania, aktualizowania lub modyfikowania terminala kart w dowolnym momencie według własnego uznania, w szczególności do dodawania, modyfikowania lub usuwania poszczególnych funkcji. Miele OPS nie jest zobowiązany do utrzymywania wsparcia dla starszych wersji/aktualizacji i nie gwarantuje kompatybilności starszych wersji/aktualizacji z urządzeniami appWash. Operator jest odpowiedzialny za utrzymanie najnowszych wersji/aktualizacji. Użytkownik nie ma prawa do aktualizacji terminala kart w celu rozszerzenia jego funkcji.

(4) Użytkownik akceptuje, że terminal kart jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Użytkownik nie będzie dokonywał żadnych zmian w terminalu kart. W szczególności, ale nie wyłącznie, użytkownik nie jest upoważniony do tłumaczenia, dekompilacji, inżynierii wstecznej lub tworzenia dzieł pochodnych terminala kart, chyba że jest to przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa.

(5) Akceptując niniejsze warunki specjalne, użytkownik w pełni uznaje prawa własności Miele OPS i osób trzecich do terminala kart i zobowiązuje się do ich ochrony. Te prawa własności obejmują w szczególności prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapobieżenia ewentualnym szkodom lub naruszeniom tych praw, zapobiegania im i ścigania osób trzecich, jeśli osoba trzecia bezprawnie uzyskała dostęp do terminala kart lub weszła w posiadanie terminala kart za pośrednictwem użytkownika.

(6) Terminal kart jest udostępniany użytkownikowi w stanie, w jakim się znajduje. Miele OPS nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji, przydatności ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do terminala kart, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W każdym przypadku Miele OPS nie może zagwarantować, że terminal kart będzie dostępny bez przerw lub tymczasowego ograniczenia jego funkcjonalności jako terminala kart. Miele OPS ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wad prawnych lub istotnych terminala kart tylko w przypadku, gdy zostały one podstępnie zatajone przez Miele OPS. Postanowienia § 8 Regulaminu pozostają nienaruszone.

 

§ 12 - Zastrzeżenie prawa do wprowadzania zmian

Miele OPS jest uprawniony, według własnego uznania, do zmiany i/lub uzupełnienia zakresu usług appWash i niniejszych Warunków w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość w odniesieniu do dalszego rozwoju usług i ze względów bezpieczeństwa, pod warunkiem, że nie jest to nieuzasadnione dla Użytkownika. Miele OPS poinformuje użytkownika o wszelkich zmianach i/lub uzupełnieniach zakresu usług lub niniejszych warunków w odpowiednim czasie pocztą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji lub na stronie internetowej.  

 

§ 13 - Przetwarzanie danych

Korzystając z appWash, aplikacji, strony internetowej lub terminala kart, Mie-le OPS przetwarza dane osobowe i nieosobowe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności.

§ 14 - Prawa własności intelektualnej i licencje

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej związane z produktami Miele OPS i ich funkcjami są własnością Miele Operations & Payment Solutions GmbH. Użytkownik nie może ich powielać, kopiować, wyświetlać, przekazywać, ujawniać ani wykorzystywać w inny sposób, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do korzystania z produktów Miele OPS zgodnie z niniejszymi Warunkami.

 

§ 15 - Postanowienia końcowe

(1) Niniejsze warunki podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wybór prawa nie może skutkować pozbawieniem użytkownika ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na podstawie prawa kraju, w którym użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu.

(2) Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia lub cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Miele OPS.

(3) Miele OPS nie uczestniczy obecnie w postępowaniach przed komisjami arbitrażowymi dla konsumentów. Wszelkie skargi można kierować bezpośrednio do Miele OPS (support@appwash.com).

(4) Jeżeli poszczególne postanowienia są nieważne lub bezskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub nieważne klauzule zostaną zastąpione takimi skutecznymi postanowieniami, które są najbliższe celowi gospodarczemu nieskutecznego lub nieważnego postanowienia.