Ogólne Warunki Handlowe Miele Operations & Payment Solutions GmbH dotyczące korzystania z usług „appWash”

 

1 – Zakres zastosowania

 • Poniższe Warunki („Warunki”) obowiązują dla wszelkich stosunków umownych między Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh („Miele OPS”) a Operatorami urządzeń piorąco-suszących („Operatorzy”), którzy chcą korzystać z usług i innych świadczeń („Usługi appWash”) oferowanych przez Miele OPS, opisanych dokładniej w § 2 (Miele OPS i Operatorzy zwani dalej łącznie „Stronami”) i stanowią wiążącą prawnie Umowę między Operatorem a Miele OPS („Umowa”).
 • Tekst Warunków jest przechowywany przez Miele OPS i udostępniany także później Operatorowi w formie elektronicznej na złożone przez niego zapytanie.
 • Odmienne i/lub uzupełniające warunki handlowe Operatora nie obowiązują, chyba że firma Miele OPS wyraźnie zgodziła się na ich włączenie.

 

2 – Przedmiot usług

 • W ramach korzystania z usług appWash Operator może – o ile spełnione są warunki podane w § 3 – połączyć swoje urządzenia piorąco-suszące z appWash („Placówka / Urządzenia appWash”).
 • Miele OPS oferuje oprogramowanie (aplikacja mobilna / witryna internetowa), za pomocą którego zarejestrowani użytkownicy Placówek appWash Operatora („Użytkownicy”) rezerwują poszczególne Urządzenia appWash, uruchamiają / zatrzymują poszczególne cykle prania i suszenia oraz rozliczają je („Transakcja appWash”). Za funkcjonowanie oprogramowania odpowiada Miele OPS. Miele OPS ma w każdej chwili prawo dokonywania zmian i dostosowywania oprogramowania do wymagań technicznych. Miele OPS ma prawo zabronić poszczególnym Użytkownikom korzystania z appWash lub zablokować konta Użytkowników, jeżeli jest to uzasadnione z przyczyn obiektywnych.
 • Firma Miele OPS zarządza Użytkownikami lub kontami Użytkowników w centralnej bazie danych. Miele OPS zapewnia, że wszelkie dane osobowe Użytkowników, które firma Miele OPS otrzymuje w ramach realizacji niniejszych Warunków, przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami RODO. Strony są zgodne co do tego, że każda z nich samodzielnie odpowiada za przetwarzanie danych, a Miele OPS nie działa na rzecz Operatora w charakterze podmiotu przetwarzającego w myśl art. 28 RODO.
 • Miele OPS przejmuje w imieniu Operatora pobieranie opłat od Użytkowników za korzystanie z Placówek appWash. Rozliczenie odbywa się wyłącznie poprzez serwis appWash oraz za pomocą metod płatności ustalonych przez Miele OPS. Miele OPS ma prawo dodawania, zmieniania lub ustawiania poszczególnych metod płatności dla Użytkowników według własnego uznania. Operator upoważnia Miele OPS jako swojego przedstawiciela do przyjmowania opłat za korzystanie z Placówek appWash w imieniu Operatora. Upoważnienie jest ograniczone do przyjmowania opłat. Operator uznaje, że płatność dokonana przez Użytkownika za pośrednictwem aplikacji appWash jest równoważna płatności dokonanej na rzecz Operatora oraz że z chwilą przyjęcia płatności przez Miele OPS wygasają roszczenia Operatora wobec Użytkownika z tytułu realizacji opłaty za korzystanie z Placówek appWash. Ryzyko niewykonania zobowiązania pozostaje po stronie Operatora.
 • Miele OPS oferuje operatorowi dostęp do portalu internetowego, za pośrednictwem którego Operator otrzymuje informacje o swoich Placówkach appWash (obrót, użytkowanie itd.) i poprzez które może on ustalać opłaty za korzystanie ze swoich placówek appWash.
 • Miele OPS może zlecać realizację poszczególnych usług wynikających z niniejszych Warunków osobom trzecim.
 • Miele OPS ponosi wyłączną odpowiedzialność za usługi wymienione w niniejszych Warunkach, w szczególności za zapewnienie oprogramowania dla Użytkowników (aplikacja mobilna / witryna internetowa), rozliczanie opłat za korzystanie z Placówek appWash i udostępnianie portalu internetowego dla Operatorów. Zapewnienie i dostęp do Placówek appWash oraz realizacja cyklu prania czy suszenia leżą wyłącznie w gestii Operatora i nie stanowią przedmiotu usług. W kwestii korzystania z Placówek appWash przez Użytkownika oraz realizacji cyklu prania lub suszenia musi zostać zawarta odrębna umowa użytkowania między Użytkownikiem a Operatorem, w stosunku do której niniejsze warunki nie mają zastosowania. Do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie między Operatorem a Użytkownikiem. Ponadto Miele OPS nie odpowiada za techniczną infrastrukturę Operatora ani za zasilanie wodą i energią elektryczną Placówek appWash, lokale czy inne rodzaje infrastruktury Operatora.

 

3 – Warunki korzystania z Usług appWash

 • Operator odpowiada za zapewnienie technicznych warunków korzystania z Usług appWash. Korzystanie z Usług appWash wymaga w szczególności zapewnienia własnej infrastruktury technicznej, która umożliwia sterowanie Urządzeniami appWash za pośrednictwem aplikacji Miele OSP.
 • Przed pierwszym korzystaniem z Usług appWash Operator musi utworzyć konto Operatora i udostępnić Urządzenia appWash. Z chwilą utworzenia konta Operator otrzymuje dane dostępowe do portalu internetowego.

 

4 – Obowiązki operatora związane z korzystaniem z Usług appWash

 • Operator jest zobowiązany do aktualizowania danych swojego konta Operatora.
 • Operator ma obowiązek zachowania tajemnicy co do danych dostępowych i chronić je przed dostępem osób nieupoważnionych. Obowiązkiem Operatora jest niezwłoczne informowanie Miele OPS o utracie lub nieuprawnionym korzystaniu z jego danych dostępowych lub danych jego konta Operatora.
 • Operator jest zobowiązany do regularnego sprawdzania swoich Urządzeń appWash pod kątem szkód i usterek. Operator musi niezwłocznie dezaktywować Urządzenia appWash wykazujące szkody lub usterki.
 • Operator ma obowiązek udostępniania firmie Miele OPS wszelkich informacji oraz udzielania Miele OPS wszelkiego wsparcia, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia Usług appWash.

 

5 – Opłaty / należności / warunki płatności

 • Wysokość Opłat za korzystanie z Urządzeń appWash łącznie z obowiązującymi w danym wypadku podatkami („Opłaty”) ustalana jest wyłącznie przez Operatora i przesyłana przez portal internetowy oferowany przez Miele OSP. Opłaty ustala się jako kwoty brutto, łącznie z obowiązującymi w danym wypadku podatkami. Operator jest odpowiedzialny za ustalenie, czy i jakim podatkom podlega, a także pobieranie, deklarowanie i odprowadzanie ewentualnych podatków. Operator ma prawo dostosowywania Opłat do przepisów prawa. Firma Miele OSP będzie pobierała Opłaty w imieniu Operatora zgodnie z § 2 (4) oraz przesyłała Operatorowi miesięczne zestawienie pobranych opłat. Miele OSP wypłaci Operatorowi pobrane opłaty w ciągu trzydziestu (30) dni po otrzymaniu miesięcznego zestawienia w systemie podanym przez Operatora. Wypłata będzie wynikać z Opłat wykazanych w zestawieniu po odliczeniu Należności za korzystanie z usług appWash (§ 5 (2) i (3)) i ewentualnych podatków. Opłaty wypłacane będą w systemie i według kalkulacji Miele OSP.
 • Korzystanie z Usług appWash wiąże się z pobieraniem Należności („Należność”) przez Miele OSP od Operatora. O ile Strony nie dokonają wyraźnych innych uzgodnień, Należność dotyczyć będzie każdej dokonanej Transakcji appWash. Wysokość Należności podana jest w przeglądzie Należności w ramach utworzenia konta Operatora. Tabela Należności stanowi część składową umowy między Operatorem a Miele OSP. Miele OSP ma prawo w dowolnej chwili dokonywać zmian tabeli Należności ze skutkiem na przyszłość. Zmiany zgłaszane będą Operatorowi z wyprzedzeniem co najmniej sześciu (6) tygodni. Operator ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmiany w ciągu sześciu (6) tygodni po zgłoszeniu zmian tabeli Należności. W tym przypadku obie Strony mają prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Operator nie sprzeciwi się zmianie tabeli Należności w ciągu sześciu (6) tygodni, zmianę uznaje się za zaakceptowaną.
 • Firma Miele OPS będzie co miesiąc obciążała Operatora zapłatą Należności za korzystanie z Usług appWash. Rachunek zostanie każdorazowo wystawiony elektronicznie na adres e-mail podany przez Operatora. Należności będą rozliczane bezpośrednio wraz z Opłatami pobieranymi w imieniu Operatora i odpowiednio potrącane.

 

6 – Informacje poufne / tajemnice handlowe

 • Strony uzgadniają zachowanie poufności co do tajemnic handlowych i innych informacji oznaczonych jako poufne, otrzymywanych przez nie w ramach realizacji niniejszej Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do podejmowania odpowiednich środków w celu zachowania poufności w odniesieniu do tajemnic handlowych i innych informacji oznaczonych jako poufne. Strony nie mają prawa do uzyskiwania tajemnic handlowych drugiej ze Stron czy innych informacji oznaczonych jako poufne poprzez testowanie, monitorowanie, badanie, inżynierię wsteczną lub podobne czynności, chyba że Strona ma do tego wyraźne prawo na podstawie przepisów ustawowych.
 • Obowiązek wynikający z § 6 (1) nie obejmuje takich tajemnic handlowych i takich informacji oznaczonych jako poufne, które
 1. druga ze Stron posiadała zgodnie z prawem już w momencie zawarcia Umowy;

 

 1. zostały już samodzielnie wytworzone przez drugą ze Stron bez naruszania przez nią obowiązków wynikających z § 6 (1);
 2. zostały przekazane drugiej Stronie przez osobę trzecią zgodnie z prawem i bez obowiązku zachowania poufności, pod warunkiem, że osoba trzecia nie narusza przy przekazywaniu informacji obowiązku zachowania poufności;
 3. były już publicznie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości w okresie obowiązywania niniejszej umowy bez winy drugiej Strony.
 • Obowiązek udokumentowania spoczywa na Stronie, która powołuje się na dany wyjątek.

 

7 – Odpowiedzialność

 • Miele OPS nie odpowiada za dostępność i/lub działanie Placówek appWash czy prawidłową realizację cyklu prania lub suszenia. Odpowiedzialność za dostępność i/lub działanie Placówek appWash oraz prawidłową realizację cyklu prania czy suszenia ponosi wyłącznie Operator. Operator zwolni firmę Miele OPS na jej pierwsze żądanie z wszelkich podnoszonych roszczeń osób trzecich oraz wyrówna wszelkie szkody, nakłady i inne koszty wynikające z naruszenia obowiązków spoczywających na Operatorze.
 • Jeżeli niniejsze Warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Stron uregulowana jest zgodnie z następującymi postanowieniami:
 1. Strony odpowiadają bez ograniczeń za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania udzielonych gwarancji, narażenia życia, uszkodzenia ciała i spowodowania uszczerbku na zdrowiu przez jedną ze Stron w sposób umyślny lub na skutek poważnego niedbalstwa oraz zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.
 2. Strony ponoszą odpowiedzialność w przypadku wynikającego z lekkiego niedbalstwa naruszenia obowiązków, które są istotne dla osiągnięcia celu umowy i na których dotrzymaniu Strony mogą polegać i regularnie polegać, w przypadku tzw. obowiązków kardynalnych, z ograniczeniem pod względem wysokości do typowej przewidywalnej szkody.
 3. Dalej idąca odpowiedzialność Stron nie istnieje. Strony nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności w przypadku spowodowania szkody na skutek lekkiego niedbalstwa za szkody pośrednie, szkody następcze, nieosiągnięty zysk lub zwrot poniesionych daremnie nakładów, o ile i w zakresie, w jakim chodzi przy tym o szkody pośrednie lub szkody następcze.

 

8 – Okres obowiązywania umowy

 • Umowa zostaje zawarta pierwotnie na okres dwóch (2) lat od momentu aktywacji konta Operatora („Okres inicjalizacji”). Następnie okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony („Okres przedłużenia”), dopóki umowa nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy (3) miesiące.
 • Prawo Stron do nadzwyczajnego bezterminowego wypowiedzenia Umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód uprawniający Strony do bezterminowego wypowiedzenia ma miejsce w szczególności w sytuacji,
 1. kiedy jedna ze Stron naruszy istotny obowiązek lub inne istotne postanowienie niniejszych Warunków. Istotne obowiązki lub inne istotne postanowienia niniejszych Warunków to takie obowiązki i postanowienia, których spełnienie w ogóle umożliwia należyte wykonanie tych Warunków i na których dotrzymaniu Strony mogą regularnie polegać;
 2. jeżeli jedna ze Stron podlega likwidacji lub zostaje odrzucone otwarcie postępowania upadłościowego wobec majątku Strony z braku masy upadłościowej;
 3. jeżeli jedna ze Stron naruszy umowę w sprawie poufności zgodnie z § 6.
 • Wypowiedzenie może nastąpić w formie tekstowej (e-mail).
 • Z chwilą zakończenia umowny między Operatorem a Miele OPS konto Operatora zostaje zablokowane lub usunięte. Dalsze korzystanie z Usług appWash po zakończeniu umowy nie jest możliwe. Ewentualne roszczenia Stron są z chwilą zakończenia umowy wymagalne w pełnej wysokości.

 

9 – Siła wyższa

Zdarzenia siły wyższej, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają jednej ze Stron wypełnienie nałożonych na nią obowiązków, uprawniają tę Stronę do przesunięcia wypełnienia obowiązków o czas trwania przeszkody. Za siłę wyższą uważa się strajk, lokaut i inne okoliczności, jeżeli są one nie do przewidzenia, poważne i niezawinione. Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o wystąpieniu tego rodzaju okoliczności.

 

10 – Zastrzeżenie zmian

Jeżeli niniejsze Warunki nie zawierają wyraźnie odmiennych uzgodnień, Miele OSP ma w każdej chwili prawo zmieniać i/lub uzupełniać według własnego uznania zakres Usług appWash oraz niniejsze Warunki ze skutkiem na przyszłość w związku z rozwijaniem usług oraz z przyczyn bezpieczeństwa, o ile nie będzie to niedopuszczalne dla Operatora. Miele OPS poinformuje Operatora w odpowiednim czasie o ewentualnych zmianach i/lub uzupełnieniach zakresu usług czy niniejszych Warunków poprzez e-mail lub portal internetowy.  

 

11 – Przetwarzanie danych

Korzystanie z Usług appWash wiąże się z przetwarzaniem przez Miele OPS danych osobowych i danych nieosobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych.

 

12 – Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Ten wybór prawa nie powoduje, że Użytkownik pozbawiony jest ochrony na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli Operator jest kupcem w myśl niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) lub osobą prawną prawa publicznego, sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających lub wiążących się z tymi Warunkami jest Gütersloh, Niemcy.
 • Strony są indywidualnymi partnerami Umowy. Niniejsza Umowa nie powoduje powstania joint-venture, spółki osobowej czy stosunku zatrudnienia.
 • Operator nie ma prawa przenoszenia lub odstępowania praw i obowiązków wynikających z tych Warunków na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Miele OSP.
 • W przypadku nieskuteczności lub nieważności poszczególnych postanowień skuteczność pozostałych Warunków pozostaje nienaruszona. Klauzule nieskuteczne lub nieważne zostaną zastąpione takimi skutecznymi postanowieniami, które będą najbliższe gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego lub nieważnego.

 

 

 

 

 

Utracone hasło?

Twoje hasło musi mieć długość przynajmniej 8 znaków.

Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji i wybierz hasło, które zawiera przynajmniej 8 znaków.

Wkrótce wyślemy wiadomość do {0}. Prosimy o potwierdzenie adresu e-mail w ciągu najbliższych 15 minut. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, skontaktuj się z nami pod adresem support@appwash.com. Prosimy też o sprawdzenie skrzynki spamu.