Generelle vilkår og betingelser for Miele Operations & Payment Solutions GmbH for bruk av tjenesten «appWash»

 

 

§ 1 - Anvendelsesområde / tjenestens formål

Følgende vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder for alle kontraktsforhold mellom Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS"), og personer som ønsker å bruke tjenesten "appWash" som tilbys av Miele OPS ("Brukeren") (Miele OPS og Brukeren til sammen "Partene"), og utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom Brukeren og Miele OPS. Vilkårene gjelder for registrering for appWash, for hver enkelt appWash-transaksjon og for bruk av mobilapplikasjonen ("Appen") levert av Miele OPS, kortterminalen og Miele OPS' nettsted - www.appWash.com - ("Nettstedet"). Teksten til vilkårene vil bli lagret av Miele OPS og gjort tilgjengelig for brukeren i elektronisk form på forespørsel.

(2) Ved å bruke appWash kan brukeren reservere vaske- og tørkeapparater hos en operatør ("appWash-anlegg") som er tilgjengelige for ham/henne, aktivere/stoppe en vaske- eller tørkeprosess og betale ("appWash-transaksjon").

(2)(3) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene, er det operatøren av appWash-fasilitetene som er ansvarlig for å stille appWash-fasilitetene til rådighet, tilgang til appWash-fasilitetene og gjennomføring av en vaske- eller tørkeprosess, og dette er ikke gjenstand for appWashs tjenester. Brukeren har ikke noe krav mot Miele OPS for bruken av et appWash-anlegg eller for utførelsen av en vaske- eller tørkeprosess. For bruk av appWash-anlegget og for gjennomføring av en vaske- eller tørkeprosess må det inngås en separat brukeravtale mellom brukeren og operatøren av appWash-anlegget, som disse vilkårene ikke gjelder for. Tilgjengeligheten til appWash-anlegget avhenger av den tekniske infrastrukturen og vilkårene til operatøren av appWash-anlegget og av forhåndstillatelsen til å bruke appWash-anlegget som er gitt av operatøren av appWash-anlegget.

 

§ 2 - Krav til bruk av appWash 

(1) Før bruk av appWash via appen eller på nettstedet må brukeren først registrere seg på nettet. For å verifisere brukerens identitet må brukeren først bekrefte e-postadressen sin ved starten av registreringsprosessen. Til dette formålet sender Miele OPS en sikkerhetskode til e-postadressen som brukeren tidligere har oppgitt. Etter å ha tastet inn sikkerhetskoden kan brukeren fylle ut sine personopplysninger (for- og etternavn, adresse, e-postadresse og passord). Brukeren kan også legge inn et maskinnummer for å lagre de appWash-fasilitetene som er tilgjengelige for brukeren. Maskinnummeret finner du direkte på appWash-anlegget. Ved å klikke på knappen "Registrer" fullfører brukeren registreringsprosessen og sender en registreringsforespørsel til Miele OPS. Miele OPS avgjør etter eget skjønn om registreringssøknaden skal godkjennes eller ikke - det er ikke noe krav om at registreringssøknaden skal godkjennes. Hvis Miele OPS aksepterer registreringssøknaden, vil Miele OPS bekrefte den vellykkede registreringen til brukeren i appen, på nettstedet eller via e-post. 

(2) Kun fysiske personer over 18 år har rett til å registrere seg og bruke appen. Hvis du registrerer deg for appWash og/eller bruker appWash, bekrefter du at du er minst 18 år gammel.

(3) Kun personer over 18 år er autorisert til å bruke kortterminalen, og bruk er uten registrering. Det kreves et gyldig debet- eller kredittkort for å bruke denne maskinvaren.

 

§ 3 - appWash-konto

(1) Ved vellykket registrering via appen eller nettstedet opprettes en appWash-konto for brukeren, og de tilhørende tilgangsdataene (e-postadresse og passord) aktiveres.

(2) appWash-kontoen er personlig og kan ikke overføres.

 

§ 4 - appWash-transaksjoner

(1) Etter vellykket registrering via appen eller nettstedet har brukeren rett til å bruke appWash og utføre appWash-transaksjoner. Brukeren trenger ikke å registrere seg for kortterminalen.

(2) Brukeren kan gjennomføre en appWash-transaksjon via appen, kortterminalen eller på nettsiden. Etter innlogging (kun i appen eller på nettsiden) får brukeren først se hvilke appWash-anlegg som er tilgjengelige og deres status (ledig/opptatt). Etter å ha valgt et appWash-anlegg, får brukeren ytterligere informasjon, for eksempel gebyret som operatøren av appWash-anlegget har fastsatt for bruk av appWash-anlegget. Hvis brukeren bestiller appWash-transaksjonen via appen eller på nettstedet ved å klikke på knappen "Start nå mot betaling", reserveres appWash-anlegget som brukeren har valgt, for brukeren. Hvis brukeren ikke starter appWash-anlegget innen den maksimale reservasjonstiden som er angitt for det aktuelle appWash-anlegget, avsluttes appWash-transaksjonen automatisk, og appWash-anlegget frigjøres igjen for aktivering eller bruk av andre appWash-brukere. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom brukeren og operatøren av appWash-anlegget, begynner plikten til å betale for bruk av et appWash-anlegg først når det valgte appWash-anlegget fysisk startes. Hvis en bestilt appWash-transaksjon avsluttes uten at appWash-anlegget er startet, f.eks. fordi den maksimale reservasjonstiden er utløpt, vil det ikke bli belastet noe gebyr.

(3) Når en appWash-transaksjon er bestilt, kan det være nødvendig å starte appWash-anlegget på stedet. Brukeren er ansvarlig for å bruke riktig appWash-enhet.

(4) Brukeren kan når som helst avslutte en vaske- eller tørkeprosess direkte på selve appWash-enheten, via appen eller på nettstedet. Hvis brukeren ønsker å avslutte vaske- eller tørkeprosessen via appen eller nettstedet, kan han/hun velge appWash-apparatet han/hun bruker under fanen "Vasking/tørking" og stoppe vaske- eller tørkeprosessen ved å trykke på knappen "Avslutt vaske-/tørkeprosess". Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom brukeren og operatøren av appWash-anlegget, skal gebyret som skal betales for bruk av et appWash-anlegg ikke påvirkes av at brukeren avslutter vaske- eller tørkeprosessen for tidlig, og skal ikke refunderes.

 

§ 5 - appWash-kuponger

(1) appWash-kuponger er gyldige i de periodene som er trykt på dem eller (i tilfelle elektroniske kuponger) overført elektronisk. Hvis ingen periode er angitt, er bilagene gyldige på ubestemt tid.

(2) appWash-kuponger kan innløses i alle vaskerier som drives av Miele OPS eller et datterselskap. Kontant betaling er ikke mulig, og det kan ikke utstedes gjenstående kreditt. Hvis en appWash-kupong går tapt, kan den ikke erstattes.

(3) appWash er ikke forpliktet til å kontrollere autorisasjonen til en kuponginnløser utover å kontrollere gyldigheten av innløsningskoden. Innehaveren av voucheren må derfor sørge for at voucheren og/eller innløsningskoden ikke kommer i besittelse av uautoriserte tredjeparter og informere appWash umiddelbart hvis det i det minste er mulighet for at dette likevel har skjedd.

(4) Misbruk eller gjentatt innløsning av en appWash-kupong vil bli straffeforfulgt. Dette inkluderer uttrykkelig ethvert forsøk på misbruk eller flergangsinnløsning.

 

§ 6 - Brukerens plikter i forbindelse med bruk av appWash

(1) Brukeren kan ikke tillate tredjeparter å bruke appWash via sin appWash-konto.

(2) Brukeren er forpliktet til å holde sine appWash-kontoopplysninger oppdatert.

(3) Brukeren må behandle sine tilgangsdata konfidensielt og beskytte dem mot tilgang fra uautoriserte tredjeparter. Brukeren er forpliktet til umiddelbart å informere Miele OPS om tap eller uautorisert bruk av tilgangsdataene eller appWash-kontoen. 

(4) Brukeren er forpliktet til å inspisere de appWash-anleggene han/hun har valgt for skader og mangler før de tas i bruk. Brukeren må melde fra til Miele OPS og operatøren av appWash-anlegget om skader og mangler som kan oppdages.

(5) Brukeren må behandle appWash-utstyret med forsiktighet og omhu. I tillegg må anvisningene i bruksanvisningen og andre anvisninger og instruksjoner fra Miele OPS og operatøren av appWash-apparatet, særlig betjenings- og sikkerhetsanvisninger, overholdes og følges.

(6) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene, kan brukeren kun bruke appWash til private formål. Det er forbudt for brukeren å bruke appWash til kommersielle formål.

 

§ 7 - Gebyrer / betalingsbetingelser

(1) Registrering og bruk av appWash eller reservasjon av et appWash-anlegg er gratis.

(2) Brukeren skal betale det gebyret som vises i appen, på nettstedet eller i kortterminalen for et bestemt appWash-anlegg eller for den bestemte vaske- eller tørkeprosessen for bruk av appWash-anlegget eller for gjennomføring av vaske- eller tørkeprosessen. Alle avgifter er inkludert lovpålagt merverdiavgift. Gebyrene for bruk av en appWash-enhet kan variere avhengig av operatøren av appWash-enheten og typen vaske- eller tørkeprosess. Miele OPS er autorisert av operatørene av appWash-anleggene til å akseptere avgiftene for bruk av et appWash-anlegg på vegne av appWash-operatørene. Ved betaling av gebyret til Miele OPS opphører brukerens forpliktelse overfor operatøren av appWash-anlegget til å betale det avtalte gebyret for den spesifikke bruksprosessen av appWash-anlegget. 

(3) Gebyret for bruk av en appWash-enhet forfaller til betaling når appWash-enheten tas i bruk (dvs. når den valgte appWash-enheten fysisk startes).

(4) Betaling av gebyret for bruk av en appWash-innretning skal skje ved avregning mot brukerens forhåndsbetalte saldo (bruk via app og nettsted) eller det debet- eller kredittkortet som brukes. I denne forbindelse gir brukeren Miele OPS fullmakt til å trekke de skyldige avgiftene fra den forhåndsbetalte saldoen eller debet- eller kredittkortet. Brukeren må sørge for at den forhåndsbetalte kredittsaldoen er tilstrekkelig dekket. Brukeren kan når som helst fylle på sin forhåndsbetalte saldo i appen eller på nettsiden. Påfylling og uttak av forhåndsbetalt kreditt via giro-/debet-/kredittkort utføres av eksterne betalingstjenesteleverandører, som kan kreve ekstra gebyrer for behandling av betalingsordren og hvis bruk kan være underlagt tilleggsvilkår. Miele OPS er ikke ansvarlig for de eksterne betalingstjenesteleverandørenes eventuelle gebyrer eller tilleggsvilkår. Brukerens forhåndsbetalte kreditt er ikke rentebærende.  Brukeren kan på forespørsel få kreditert ubenyttet forhåndsbetalt kreditt. 

(5) Miele OPS vil gi brukeren informasjon om gjennomførte appWash-transaksjoner i appen eller på nettsiden under fanen "Historikk".

 

§ 8 - Ansvar 

(1) Miele OPS påtar seg intet ansvar for tilgjengeligheten og/eller funksjonaliteten til appWash-utstyret eller for korrekt gjennomføring av en vaske- eller tørkeprosess.

(2) Miele OPS er ubegrenset ansvarlig overfor brukeren for skader som skyldes forsett eller grov uaktsomhet, ved svikaktig fortielse av en mangel som følge av overtakelse av en kvalitets- eller holdbarhetsgaranti og i henhold til bestemmelsene i produktansvarsloven. I tilfeller av simpel uaktsomhet er Miele OPS kun ansvarlig uten begrensning for skader som skyldes skade på liv, lemmer eller helse. I alle andre tilfeller av simpel uaktsomhet skal Miele OPS være ansvarlig i den grad Miele OPS bryter en vesentlig kontraktsforpliktelse, dvs. en forpliktelse som er vesentlig for riktig oppfyllelse av disse vilkårene og som partene kan stole på eller som partene regelmessig kan stole på - i dette tilfellet skal Miele OPSs ansvar overfor brukeren være begrenset til den typiske forutsigbare skaden. Ytterligere erstatningskrav fra brukeren mot Miele OPS på grunn av simpel uaktsomhet er utelukket.

(3) Brukeren er ansvarlig i henhold til lovbestemmelsene.

 

§ 9 - Avtaleforholdets varighet

(1) Avtaleforholdet mellom brukeren og Miele OPS inngås på ubestemt tid og kan når som helst sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på 14 dager.

(2) Partenes rett til å si opp kontraktsforholdet uten oppsigelsesfrist ved saklig grunn forblir upåvirket.

(3) Oppsigelse kan gis i tekstform (e-post).

(4) Ved oppsigelse av avtaleforholdet mellom brukeren og Miele OPS sperres eller slettes brukerens appWash-konto. Videre bruk av appWash er ikke lenger mulig etter opphør av avtaleforholdet.

 

§ 10 - Spesielle vilkår for bruk av appen

(1) Følgende spesielle vilkår gjelder for bruk av appen som Miele OPS stiller til rådighet for brukeren. Bruk av appen som tilbys av Miele OPS er utelukkende tillatt på grunnlag av følgende betingelser. Under installasjons- eller registreringsprosessen vil brukeren bli bedt om å godta vilkårene og betingelsene. Ved å klikke på "Godta"-boksen godtar brukeren disse vilkårene fullt ut.  

(2) Miele OPS gir brukeren en ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar rett til å bruke appen, med forbehold om streng overholdelse av alle gjeldende lover, disse vilkårene og eventuelle gjeldende vilkår og betingelser som er tilgjengelige i den aktuelle App Store. Brukeren gis ingen ytterligere rettigheter til appen. Det er forbudt for brukeren å viderelisensiere, leie ut og/eller distribuere appen eller rettighetene til å bruke appen i noen form.

(3) Appen stilles gratis til rådighet som et dynamisk produkt i stadig utvikling. Miele OPS forbeholder seg retten til når som helst å utvide, oppdatere eller endre appen etter eget skjønn, særlig for å legge til, endre eller fjerne enkelte funksjoner. Disse vilkårene gjelder også for oppdateringer eller revisjoner av denne appen. Miele OPS anbefaler at du alltid bruker den nyeste versjonen/oppdateringen av appen. Miele OPS er ikke forpliktet til å opprettholde støtte for eldre versjoner/oppdateringer og garanterer ikke at eldre versjoner/oppdateringer er kompatible med appWash. Brukeren har ikke rett til å få oppdateringer av appen for å utvide appens funksjoner.

(4) Brukeren aksepterer at appen utelukkende er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk. Brukeren skal ikke foreta noen endringer i appen. Spesielt, men ikke begrenset til, er brukeren ikke autorisert til å oversette, dekompilere, reversere eller lage avledede verk av appen, med mindre dette er hjemlet i ufravikelige lovbestemmelser.

(5) Ved å godta disse spesielle vilkårene og betingelsene anerkjenner brukeren fullt ut Miele OPS' og tredjeparters eiendomsrett til appen og forplikter seg til å beskytte den. Disse eiendomsrettighetene omfatter særlig opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter. Brukeren forplikter seg til å treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre mulige skader eller krenkelser av disse rettighetene, for å forhindre dem og for å straffeforfølge tredjeparter hvis en tredjepart har fått ulovlig tilgang til appen eller har kommet i besittelse av appen gjennom brukeren.

(6) Appen stilles til rådighet for brukeren "som den er". Miele OPS gir ingen erklæringer, garantier eller anbefalinger av noe slag med hensyn til appen eller appens egnethet, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Miele OPS kan uansett ikke garantere at Appen vil være tilgjengelig som App uten avbrudd eller midlertidig nedsatt funksjonalitet. Miele OPS er bare ansvarlig for skader som skyldes en rettslig eller materiell mangel i appen dersom Miele har fortiet denne på en svikaktig måte. Bestemmelsene i § 7 i vilkårene og betingelsene forblir upåvirket.

 

§ 11 - Spesielle vilkår for bruk av kortterminalen

(1) Følgende spesielle vilkår gjelder for bruk av kortterminalen som Miele OPS stiller til rådighet for brukeren. Bruk av kortterminalen som tilbys av Miele OPS er utelukkende tillatt på grunnlag av følgende betingelser. Under installasjons- eller registreringsprosessen fra operatørens side blir operatøren bedt om å godta vilkårene. Ved å godta operatørens vilkår og betingelser, godtar de lokale brukerne disse vilkårene og betingelsene i sin helhet.

(2) Miele OPS gir brukeren en ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar rett til å bruke kortterminalen, under forutsetning av at alle gjeldende lover overholdes. Brukeren gis ingen ytterligere rettigheter til kortterminalen. Det er forbudt for brukeren å viderelisensiere, leie ut og/eller distribuere kortterminalen eller rettighetene til å bruke kortterminalen i noen form.

(3) Kortterminalen stilles vederlagsfritt til rådighet som et dynamisk produkt i stadig utvikling. Miele OPS forbeholder seg retten til når som helst å utvide, oppdatere eller endre kortterminalen etter eget forgodtbefinnende, særlig å legge til, endre eller fjerne enkelte funksjoner. Miele OPS er ikke forpliktet til å opprettholde støtte for eldre versjoner/oppdateringer og garanterer ikke at eldre versjoner/oppdateringer er kompatible med appWash-utstyret. Operatøren er ansvarlig for å vedlikeholde de nyeste versjonene/oppdateringene. Brukeren har ikke krav på å få oppdateringer av kortterminalen for å utvide dens funksjoner.

(4) Brukeren aksepterer at kortterminalen utelukkende er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk. Brukeren skal ikke foreta noen endringer på kortterminalen. Spesielt, men ikke begrenset til, er brukeren ikke autorisert til å oversette, dekompilere, reversere eller lage avledede verk av kortterminalen, med mindre dette er hjemlet i ufravikelige lovbestemmelser.

(5) Ved å godta disse spesielle vilkårene anerkjenner brukeren fullt ut Miele OPS' og tredjeparters eiendomsrett til kortterminalen og forplikter seg til å beskytte denne. Disse eiendomsrettighetene omfatter særlig opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter. Brukeren forplikter seg til å treffe alle nødvendige tiltak for å forhindre mulige skader eller krenkelser av disse rettighetene, for å forhindre dem og for å straffeforfølge tredjeparter hvis en tredjepart har fått ulovlig tilgang til kortterminalen eller har kommet i besittelse av kortterminalen gjennom brukeren.

(6) Kortterminalen stilles til rådighet for brukeren "som den er". Miele OPS gir ingen erklæringer, garantier, egnethet eller anbefalinger av noe slag med hensyn til kortterminalen, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Miele OPS kan uansett ikke garantere at kortterminalen vil være tilgjengelig uten avbrudd eller midlertidig nedsatt funksjonalitet som kortterminal. Miele OPS er bare ansvarlig for skader som skyldes en rettslig eller vesentlig mangel ved kortterminalen dersom Miele OPS svikaktig har fortiet denne. Bestemmelsene i § 8 i vilkårene forblir upåvirket.

 

§ 12 - Forbehold om rett til å foreta endringer

Miele OPS har rett til etter rimelig skjønn å endre og/eller supplere tjenesteomfanget til appWash og disse vilkårene når som helst med virkning for fremtiden med hensyn til videreutvikling av tjenestene og av sikkerhetsmessige årsaker, forutsatt at dette ikke er urimelig for brukeren. Miele OPS skal informere brukeren om eventuelle endringer og/eller tillegg til tjenesteomfanget eller disse vilkårene i god tid per e-post, via appen eller på nettstedet.  

 

§ 13 - Behandling av opplysninger

Ved bruk av appWash, appen, nettstedet eller kortterminalen behandler Miele OPS personopplysninger og andre data. Ytterligere informasjon om databehandling finner du i personvernerklæringen.

 

§ 14 - Immaterielle rettigheter og lisenser

Alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter knyttet til Miele OPS-produktene og deres funksjoner tilhører Miele Operations & Payment Solutions GmbH. Du har ikke lov til å reprodusere, kopiere, vise, overføre, avsløre eller på annen måte bruke dem, unntatt i den grad det er nødvendig for å bruke Miele OPS-produktene i samsvar med disse vilkårene.

 

§ 15 - Avsluttende bestemmelser

(1) Disse vilkårene er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette lovvalget skal ikke føre til at brukeren fratas den beskyttelsen som brukeren har i henhold til bestemmelser som ikke kan fravikes ved avtale på grunnlag av loven i det landet der brukeren har sitt vanlige bosted.

(2) Brukeren har ikke rett til å overføre eller overdra rettigheter eller forpliktelser som følger av disse vilkårene til en tredjepart uten forutgående samtykke fra Miele OPS.

(3) Miele OPS deltar for øyeblikket ikke i saksbehandling for forbrukervoldgiftsnemnder. Du er velkommen til å rette eventuelle klager direkte til Miele OPS (support@appwash.com).

(4) Dersom enkelte bestemmelser er ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. Uvirksomme eller ugyldige klausuler skal erstattes av slike effektive bestemmelser som kommer nærmest det økonomiske formålet med den uvirksomme eller ugyldige bestemmelsen.