Generelle vilkår og betingelser for Miele Operations & Payment Solutions GmbH for bruk av tjenesten «appWash»

 

1 – Bruksområde / gjenstand for ytelse

 • De påfølgende bruksvilkårene («Bruksvilkår») gjelder for alle kontraktsforhold mellom Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, D-33332 Gütersloh («Miele OPS») og personer som ønsker å bruke tjenesten «appWash» tilbudt av Miele OPS («Bruker») (Miele OPS og bruker sammen er «Partene»), og er en juridisk kontrakt mellom brukeren og Miele OPS. Bruksvilkårene gjelder både for registreringen for appWash, for hver enkelte appWash-transaksjon samt for bruk av mobilappen («App») fra Miele OPS og Miele OPS nettside - www.appWash.com – («Nettside»). Teksten i bruksvilkårene blir lagret av Miele OPS og gjort tilgjengelig for brukeren i elektronisk form på forespørsel, også i ettertid.
 • Ved å bruke appWash kan brukeren reservere vaskemaskiner og tørketromler som er tilgjengelige («appWash-anlegg»), aktivere/stoppe og betale for vasking eller tørking («appWash-transaksjon»).
 • Med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene, er tilbudet av appWash-enheten, tilgangen til appWash-enhetene, samt utførelsen av vasking eller tørking ansvaret til operatøren av appWash-enheten og er ikke gjenstand for appWash. Brukeren har ikke noen krav ovenfor Miele OPS for bruk av en appWash-enhet eller utførelsen av vasking eller tørking. Det må inngås en separat brukskontrakt mellom brukeren og operatøren av appWash-enheten for bruk av appWash-enheten samt for utførelsen av vasking eller tørking. Disse bruksvilkårene gjelder ikke for denne kontrakten. appWash-anleggets tilgjengelighet avhenger av den tekniske infrastrukturen og omstendighetene til operatøren av appWash-anlegget, samt av den tidligere brukstillatelsen fra appWash-anleggsoperatøren.

 

2 – Forutsetninger for bruken av appWash

 • Før appWash kan brukes, må brukeren registrere seg. Brukeren kan registrere seg online via appen eller på nettsiden. For å kontrollere brukerens identitet, må brukeren verifisere telefonnummeret sitt før registreringen kan utføres. Miele OPS sender en sikkerhetskode til telefonnummeret som brukeren oppgir. Når sikkerhetskoden er tastet inn, kan brukeren legge inn personlige opplysninger (for- og etternavn, adresse, e-postadresse og passord). Videre kan brukeren lagre de appWash-anleggene som er tilgjengelige for brukeren ved å skrive inn et maskinnummer. Maskinnummeret befinner seg på appWash-anlegget. Ved å bekrefte med knappen «Bekreft» avslutter brukeren registreringen og sender en registreringssøknad til Miele OPS. Miele OPS avgjør etter eget skjønn om de godtar registreringssøknaden – det er ingen krav til aksept av registreringssøknaden. Hvis Miele OPS aksepterer registreringssøknaden, vil Miele OPS bekrefte vellykket registrering for brukeren i appen, på nettsiden eller via e-post.
 • Kun fysiske personer over 18 år kan logge seg på og bruke appen. Hvis du registrer deg for og/eller bruker appWash, bekrefter du at du er minst 18 år gammel.

 

3 – appWash-konto

 • Med vellykket registrering opprettes det en appWash-konto for brukeren og tilhørende tilgangsdata (e-postadresse og passord) blir aktivert.
 • appWash-kontoen er personlig og kan ikke overføres.

 

4 – appWash-transaksjoner

 • Etter vellykket registrering har brukeren tillatelse til å bruke appWash og utføre appWash-transaksjoner.
 • Brukeren kan utføre en appWash-transaksjon via appen eller på nettsiden. Etter pålogging vises brukeren først de appWash-anleggene som er tilgjengelige sammen med statusen (ledig/opptatt). Når et appWash-anlegg er valgt, får brukeren mer informasjon, som f.eks. vederlaget som er angitt av operatøren av appWash-anlegget for å bruke appWash-anlegget. Når brukeren bestiller appWash-transaksjonen gjennom appen eller på nettsiden ved å klikke på knappen «Kjøp vasking/tørking nå», blir brukerens valgte appWash-anlegg reservert for brukeren. Maks. reservasjonstid bestemmes av operatøren av appWash-anlegget og er ikke Miele OPS sitt ansvar. Hvis brukeren ikke starter appWash-anlegget i løpet av den maksimale reservasjonstiden som er bestemt for det respektive appWash-anlegget, blir appWash-transaksjonen automatisk avsluttet og appWash-anlegget blir frigitt for aktivering eller bruk av andre appWash-brukere. Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom brukeren og operatøren av appWash-anlegget, starter betalingsplikten for bruken av et appWash-anlegg først når det valgte appWash-anlegget startes fysisk. Hvis en bestilt transaksjon blir avsluttet uten at appWash-anlegget ble startet, f.eks. fordi maks. reservasjonstid er utløpt, blir det i prinsippet ikke trukket noe beløp.
 • Etter vellykket bestilling av en appWash-transaksjon, må appWash-anlegget ev. fremdeles startes på stedet. Brukeren er ansvarlig for å betjene riktig appWash-enhet.
 • Brukeren kan når som helst selv avslutte vaskingen eller tørkingen direkte på appWash-anlegget, via appen eller på nettsiden. Hvis brukeren ønsker å avslutte vaskingen eller tørkingen via appen eller på nettsiden, kan han velge sitt appWash-anlegg under fanen «Starte/Stoppe» og stoppe vaskingen eller tørkingen ved å trykke på knappen «Avslutte vasking/tørking». Hvis ingenting avvikende er uttrykkelig avtalt mellom brukeren og operatøren for appWash-anlegget, blir ikke vederlaget som skal betales for bruk av et appWash-anlegg påvirket av den tidlige avslutningen av vaskingen eller tørkingen og blir ikke refundert.

 

5 – Brukers plikter i forbindelse med bruk av appWash

 • Brukeren må ikke la en tredjepart bruke appWash via hans appWash-konto.
 • Brukeren er forpliktet til å holde data på appWash-kontoen sin oppdatert.
 • Brukeren må behandle tilgangsdataene konfidensielt og beskytte dem mot tilgang fra uautoriserte tredjeparter. Brukeren er forpliktet til å informere Miele OPS omgående om tap eller uautorisert bruk av tilgangsdata hhv. appWash-kontoen.
 • Brukeren er forpliktet til å undersøke sine valgte appWash-anlegg for skader og mangler før bruk. Brukeren må rapportere synlige skader og mangler til Miele OPS og operatøren av appWash-anlegget.
 • Brukeren må behandle appWash-anlegget forsiktig og omsorgsfullt. Videre må anvisningene i driftshåndboken samt andre anvisninger og instrukser fra Miele OPS og operatøren av appWash-anlegget følges og overholdes, særlig drifts- og sikkerhetsanvisninger.
 • Hvis ikke noe annet avvikende er uttrykkelig avtalt mellom partene, må brukeren kun bruke appWash til private formål. Det er forbudt å bruke appWash til kommersielle formål.

 

6 – Vederlag/betalingsbetingelser

 • Det kreves ingen vederlag for registrering og bruk av appWash samt for reservasjon av et appWash-anlegg.
 • For bruken av appWash-anlegget hhv. for utføring av vasking eller tørking betaler brukeren det vederlaget som vises i appen eller på nettstedet i hvert tilfelle for et spesifikt appWash-anlegg eller for den bestemte vaskingen eller tørkingen. Alle vederlag er inkludert merverdiavgift. Vederlagene for bruk av et appWash-anlegg kan variere alt etter operatøren for appWash-anlegget og type vasking eller tørking. Miele OPS er autorisert av operatørene av appWash-anleggene til å kreve vederlag for bruk av et appWash-anlegg på vegne av appWash-operatørene. Hvis vederlaget betales til Miele OPS, utgår brukerens forpliktelse til å betale operatøren for appWash-anlegget det avtalte vederlaget for konkret bruk av appWash-anlegget.
 • Betalingen av vederlaget for bruk av et appWash-anlegg forfaller ved bruk av appWash-anlegget (dvs. fysisk start av valgte appWash-anlegg).
 • Betalingen av vederlag for bruk av et appWash-anlegg skjer ved avregning av den forhåndsbetalte kreditten til brukeren. I den forbindelse autoriserer brukeren Miele OPS til å innkreve vederlag fra sin forhåndsbetalte kreditt. Brukeren må sørge for å ha dekning på sin forhåndsbetalte kreditt. Brukeren kan når som helst toppe opp den forhåndsbetalte kreditten i appen eller på nettsiden. Den forhåndsbetalte kreditten fylles opp gjennom eksterne betalingstjenesteleverandører, som kan kreve ekstra gebyrer for behandling av en betalingsordre og kan ha ytterligere vilkår og betingelser. Miele OPS er ikke ansvarlig for verken innkreving av ev. gebyrer eller ev. ekstra vilkår og betingelser fra eksterne betalingstjenesteleverandører. Brukeren får ikke renter på den forhåndsbetalte kreditten. Brukeren kan søke om å få tilbakebetalt forhåndsbetalt kreditt som ikke er brukt. 
 • Miele OPS gir brukeren informasjon om de avsluttede appWash-transaksjonene i appen eller på nettsiden under fanen «Historie».

 

7 – Ansvar

 • Miele OPS tar ikke noe ansvar for tilgjengeligheten av og/eller funksjonaliteten til appWash-anlegget eller riktig gjennomføring av vaskingen eller tørkingen.
 • Miele OPS er ansvarlig overfor brukeren uten begrensninger for skader forårsaket av forsettelig eller grov uaktsomhet, uredelig skjuling av mangler som en følge av antakelsen om en kvalitets- eller holdbarhetsgaranti og i samsvar med bestemmelsene i produktansvarsloven. I tilfeller av vanlig uaktsomhet er Miele OPS kun ubegrenset ansvarlig for skader som følge av personskade på liv, lemmer eller helse. I alle andre tilfeller av ordinær uaktsomhet er Miele OPS ansvarlig i den grad Miele OPS bryter med en vesentlig kontraktsforpliktelse, det vil si de som er uunnværlige for korrekt utførelse av disse bruksvilkårene og som partene kan stole på eller som partene kan stole på regelmessig - i dette tilfellet er Miele OPS sitt ansvar overfor brukeren begrenset til den typiske forutsigbare skaden. Ytterligere erstatningskrav fra brukeren mot Miele OPS ved enkel uaktsomhet er utelukket.
 • Brukeren er ansvarlig i henhold til lovbestemmelsene.

 

8 – Kontraktsforholdets løpetid

 • Avtaleforholdet mellom brukeren og Miele OPS er inngått på ubestemt tid og kan avsluttes av begge parter når som helst med forbehold om en varsel på 14 dager.
 • Partenes rett til å avslutte kontraktsforholdet ekstraordinært uten varsel med en god grunn forblir upåvirket.
 • Oppsigelsen kan skje i tekstform (e-post).
 • Når kontraktsforholdet mellom brukeren og Miele OPS avsluttes, blir brukerens appWash-konto sperret eller slettet. Det er ikke lenger mulig å bruke appWash videre når kontraktsforholdet er avsluttet.

 

9 – Spesielle bruksvilkår for bruken av appen

 • Det påfølgende spesielle bruksvilkårene gjelder for bruken av appen som Miele OPS gjør tilgjengelig for brukeren. Bruken av appen tilbudt av Miele OPS er utelukkende tillatt på grunn av bruksvilkårene under. Under installasjon eller registrering oppfordres brukeren til å godta disse bruksvilkårene. Ved å klikke på «Godta» samtykker brukeren til disse bruksvilkårene.
 • Miele OPS gir brukeren en enkel, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-overførbar rett til å bruke appen, med forbehold om streng overholdelse av alle gjeldende lover, disse bruksvilkårene og alle gjeldende vilkår og betingelser som er tilgjengelige i den aktuelle App Store. Brukeren får ikke ytterligere rettigheter til appen. Enhver form for underlisensiering, utleie og/eller distribusjon av appen eller rettighetene til å bruke appen er forbudt.
 • Appen er tilgjengelig gratis, som et dynamisk og utviklende produkt. Miele OPS forbeholder seg retten til å utvide, oppdatere eller modifisere appen når som helst etter eget skjønn, særlig tillegg, modifisering eller fjerning av enkelte funksjoner. Disse bruksvilkårene gjelder også for oppdateringer eller bearbeidinger av denne appen. Miele OPS anbefaler å alltid bruke nyeste versjon/oppdatering av appen. Miele OPS er ikke forpliktet til å opprettholde støtte for eldre versjoner/oppdateringer og garanterer ikke kompatibilitet mellom eldre versjoner/oppdateringer og appWash-anleggene. Brukeren har ikke noe krav på oppdateringer til appen for å forbedre funksjonaliteten til appen.
 • Brukeren samtykker til at appen utelukkende er ment for personlig, ikke-kommersiell bruk. Brukeren skal ikke foreta noen endringer på appen. Særlig, men ikke begrenset til dette, har ikke brukeren autorisasjon til å oversette, dekompilere, tilbakeutvikle eller lage derivater, med mindre dette er fastsatt i obligatoriske lovbestemmelser.
 • Ved å akseptere disse bruksvilkårene, aksepterer brukeren de immaterielle rettighetene til Miele OPS og tredjeparter til appen og forplikter seg til å bevare dem. Slike immaterielle rettigheter inkluderer spesielt opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter. Brukeren samtykker i å ta alle nødvendige skritt for å forhindre, forby eller rettsforfølge mulige skader eller krenkelser av slike rettigheter hvis en tredjepart har fått tilgang til appen ulovlig eller har fått eierskap av appen gjennom brukeren.
 • Appen stilles til brukers rådighet på et «as is»-grunnlag. Miele OPS gir ingen løfter, garantier eller anbefalinger av noe slag med hensyn til appen eller appens egnethet, med mindre annet uttrykkelig er angitt. Uansett kan ikke Miele OPS garantere at appen vil være tilgjengelig som en app uten avbrudd eller midlertidig svekkelse av funksjonaliteten. Miele OPS er bare ansvarlig for skader som skyldes en juridisk eller vesentlig mangel på appen hvis disse er blitt skadelig skjult av Miele. Bestemmelsene fra § 7 av bruksvilkårene forblir uberørt.

 

10 – Forbehold om endringer

Miele OPS kan etter rimelig skjønn endre og/eller supplere omfanget av appWash og disse bruksvilkårene når som helst, med fremtidig virkning, i form av videreutvikling av tjenestene og av sikkerhetsmessige årsaker, med mindre dette er urimelig for brukeren. Miele OPS vil informere brukeren i god tid om eventuelle endringer og/eller tillegg til omfanget av tjenester eller disse bruksvilkårene via e-post, appen eller på nettsiden.  

 

11 – Behandling av data

Gjennom bruken av appWash, appen eller nettsiden behandler Miele OPS personrelaterte og ikke-personrelaterte data. Du kan lese mer om behandling av data i personvernreglene.

 

12 – Avsluttende bestemmelser

 • Disse bruksvilkårene underligger lovene for Tyskland. Dette valget av lovverk fører ikke til at brukeren blir fratatt beskyttelsen som gis brukeren ved bestemmelser som ikke kan fravikes av loven i det landet der brukeren har sin vanlige opphold.
 • Brukeren har ikke rett til å overføre eller tildele en tredjepart rettigheter eller plikter under disse bruksvilkårene uten forhåndsgodkjenning fra Miele OPS.
 • Miele OPS tar ikke del i forhandlingene før forbrukervoldgiftsnemndene. Eventuelle klager kan adresseres direkte til Miele OPS (support@appwash.com).
 • Ugyldighet eller annullering av enkelte bruksvilkår påvirker ikke gyldigheten av de øvrige bruksvilkårene. Ugyldige eller annullerte klausuler erstattes av gyldige bestemmelser som kommer nærmest det økonomiske formålet med den ugyldige eller annullerte bestemmelsen.

 

 

 

Glemt passordet?

Passordet ditt må inneholde minst 8 tegn.

Skriv inn e-postadressen du har registrert hos oss, og velg et nytt passord på minst 8 tegn.

Vi vil snart sende en e-post til {0}. Vennligst bekreft e-postadressen din i løpet av de neste 15 minuttene. Hvis du ikke mottar e-posten, kan du kontakte oss på support@appwash.com. Vennligst sjekk søppelpostkassen din først.