Menneskerettigheter - Vår posisjonering

Vårt løfte om å respektere menneskerettighetene

Som en internasjonalt aktiv familiebedrift er vi bevisst vårt ansvar overfor våre ansatte, miljøet og samfunnet. Vi har derfor forpliktet oss til å overholde sosiale standarder, styrke menneskerettighetene og forebygge brudd på menneskerettighetene.

I mer enn 120 år har Miele vært synonymt med husholdningsapparater og kommersielle maskiner av høy kvalitet som ingen andre, og selskapet regnes som selve symbolet på pålitelige produkter med lang levetid. Mieles ufravikelige verdier omfatter respektfull og ansvarlig behandling av både ansatte og leverandører. Å ta hensyn til menneskerettighetene er en selvfølge hos Miele - og en viktig del av bedriftskulturen.

Implementering av SA8000 og Code of Conduct gjennom mange år

Miele krever også at leverandørene overholder sosiale kriterier. Alle Mieles leverandører over hele verden må forplikte seg til å overholde de ovennevnte kriteriene i sin egen organisasjon i henhold til den internasjonalt anerkjente sosiale standarden SA8000, og de må også kontrollere at deres egne leverandører overholder dem. I tillegg er prinsippene og kravene i de etiske retningslinjene for leverandører en integrert del av forretningsforholdet mellom Miele og leverandørene. Leverandørene forplikter seg til å overholde de nærmere beskrevne prinsippene for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljøvern, etisk forretningspraksis og bedriftsintegritet, ansvarlige leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger som minimumsstandarder. De er også forpliktet til å sikre at disse prinsippene og kravene også gjelder for oppstrøms strukturer i leverandørkjeden.

Risikoanalyse

Når det gjelder leverandører, overvåker og tilpasser Miele regelmessig sin risikoanalyseprosess, som har vært etablert i mange år. Direkte leverandører vurderes med hensyn til risikopotensial på grunnlag av eksterne risikoindekser og ytterligere informasjon som er tilgjengelig i selskapet (inkludert konkret innsikt og erfaring), og inndeles i risikokategorier. Denne prioriteringen danner grunnlaget for Mieles fokuserte og proaktive risiko- og tiltaksstyring. Avhengig av leverandørens risikoklassifisering resulterer dette i en rekke ulike tiltak - opp til årlige inspeksjoner på stedet for å kontrollere at de nødvendige kriteriene og minimumsstandardene overholdes.

Når det gjelder prosessene, utfører Miele regelmessig risikoanalyser som dokumenteres minst én gang i året. I tillegg gjennomføres det en ad hoc-risikoanalyse når Mieles risikovurdering krever det, eller når det er umiddelbar bekymring for brudd på pliktene, også hos indirekte leverandører. Hvis det, til tross for nødvendige forholdsregler, er grunn til å tro at Mieles forretningsvirksomhet kan ha negative konsekvenser for menneskerettighetene, kan Miele bruke den etablerte eskaleringsprosessen til å analysere, endre og/eller korrigere atferd, noe som i ytterste konsekvens kan føre til at forretningsforbindelser brytes.

Klageprosedyre

Miele oppfordrer sine ansatte til å rapportere antatte brudd på denne erklæringen om menneskerettigheter via eksisterende klagekanaler eller tvisteløsningsprosesser. Disse inkluderer lokal ledelse, relevante HR-avdelinger og compliance hotline. Våre samarbeidspartnere og tredjeparter har ulike kanaler på www.miele.com der de kan rapportere mulige brudd på denne erklæringen om menneskerettigheter, blant annet via en ombudsmann.

Ansvarsområder

Det overordnede ansvaret for implementeringen av denne policyerklæringen ligger hos Mieles seks personer sterke konsernledelse. Ansvaret for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter ligger hos ledelsen i de ulike funksjonene og avdelingene i Miele-konsernet med hensyn til individuelle oppgaver og ansvarsområder. Dette sikrer at hvert enkelt område i selskapet er klar over sitt eget ansvar for å overholde menneskerettighetene og den daglige gjennomføringen av tiltak, både innenfor sitt eget forretningsområde og i leverandørkjeden. Den overordnede koordineringen og styringen ivaretas av en sentral arbeidsgruppe som ledes av Sustainability & Regulatory Affairs og Legal & Compliance.

 

Mieles konsernledelse