Privacyverklaring

 

Met deze Privacyverklaring willen wij u informeren over de gegevensverwerking in verband met het gebruik van appWash. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in het kader van de geldende privacybepalingen, in het bijzonder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG').

 1. Algemene informatie

Persoonsgegevens

Volgens art. 4 nr. 1 AVG zijn ‘persoonsgegevens’ alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: 'betrokkene'); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 AVG is

Miele Operations & Payment Solutions GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh

Tel:  +49 5241 8673190

E-mail:  support@appwash.com

 1. appWash voor gebruikers

Algemene informatie

Met appWash kunt u was- en droogbeurten eenvoudig organiseren en afhandelen. Voor het eerste gebruik van appWash moet u uw telefoonnummer verifiëren, zich registreren en een account aanmaken. Na de registratie kunt u op onze website of via de app wasmachines en drogers reserveren, activeren en stoppen. Via appWash kunt u het gebruik van deze wasmachines en drogers ook afrekenen.

In verband met het gebruik van appWash worden de volgende gegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam,
 • e-mailadres,
 • adres,
 • telefoonnummer,
 • gegevens over de was- of droogprocedure (aantal/plaats/tijdstip).

Voor de eerste registratie en het aanmaken van een individueel account, verwerken wij uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw adres. Deze gegevens zijn ook nodig om de factuur op te maken. Voor de berekening van het factuurbedrag hebben we de gegevens van de afzonderlijke was- en droogbeurten nodig (aantal/plaats/tijd). Verder verwerken wij ter verificatie van uw account uw telefoonnummer.

De verwerking van de hierboven genoemde gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering en afrekening van de door appWash aangeboden diensten. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 lid b) AVG. Verder worden de gegevens gepseudonimiseerd/geanonimiseerd geanalyseerd zodat onze diensten voortdurend kunnen worden geoptimaliseerd. Rechtsgrond daarvoor is art. 6 alinea 1 lid f) AVG, waarbij de optimalisatie van onze diensten tegelijkertijd ons gerechtvaardigd belang motiveert. Rechtsgrond daarvoor is uw toestemming, art. 6 alinea 1 lid a) AVG.

Uw gegevens worden zolang opgeslagen als ze nodig zijn voor de uitvoering van het respectieve doel of tot de intrekking van uw toestemming, indien de gegevensverwerking niet op basis van een andere juridische grondslag is toegestaan.

appWash App

De app Wash App is in zogenoemde App-stores verkrijgbaar, die door derde partijen worden geëxploiteerd. Om de appWash App te downloaden, moet u zich hebben geregistreerd in de respectieve app-shop. Wij hebben geen invloed op de in dit verband verwerkte persoonsgegevens. Verantwoordelijke is in dit verband alleen de exploitant van de respectieve app-store. Meer informatie daarover vindt u in de privacybepalingen van uw respectieve app-store.

Om onze appWash App helemaal te kunnen gebruiken, zijn enkele systeemmachtigingen nodig zoals de machtiging locatietoegang. U wordt aan het begin van het gebruik van de appWash en/of pas bij het gebruik van de respectieve functie verzocht, de respectieve toestemming te verlenen. Wij wijzen u er echter op, dat voor het beoogde gebruik van de appWash App de toegang tot bepaalde functies van uw mobiele eindtoestel (smartphone of tablet) en de toegang tot uw persoonsgegevens nodig is.

Naast de onder cijfer 2.1 genoemde gegevens worden bij het gebruik van de appWash App verder uw zogenoemde app-gebruiksgegevens alsook uw IP-adres gebruikt. De verwerking van deze gegevens is nodig voor de uitvoering van de door de appWash App aangeboden diensten. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is art. 6 alinea 1 lid b) AVG. Verder worden app-gegevens gepseudonimiseerd/ geanonimiseerd geanalyseerd zodat onze appWash voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Rechtsgrond daarvoor is art. 6 alinea 1 lid f) AVG, waarbij de optimalisering van de appWash App tegelijkertijd ons gerechtvaardigd belang motiveert. Rechtsgrond daarvoor is eveneens uw toestemming, art. 6 alinea 1 lid a) AVG.

De gegevens worden bij ons zolang opgeslagen als ze nodig zijn voor de uitvoering van het respectieve doel of tot de intrekking van uw toestemming, indien de gegevensverwerking niet op basis van een andere juridische grondslag is toegestaan.

Onze appWash App gebruikt voor de benodigde vormgeving en verbetering van de app de dienst Google Analytics der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (‘Google’). Google Analytics verwerkt zogenoemde cookies, die op uw eindtoestel worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de appWash App door u mogelijk maken. De informatie die wordt gegenereerd door het cookie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken voor onze Miele Apps de uitbreiding van de IP-anonimisering (zogenoemd IP-masking). Dit houdt in dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van te voren door Google wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort.

Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van de appWash App gebruiken, om het gebruik van de appWash App te analyseren, om rapporten over de app-activiteiten op te stellen en om verdere, met het gebruik van de appWash App verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 lid b) AVG. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, art. 6 alinea 1 lid a) AVG.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling of analyse van uw gegevens door Google Analytics of uw toestemming intrekken, door de functie Google Analytics in de instellingen van de Miele apps te deactiveren.

De door ons verzonden en met cookies, gebruikersnamen (bijv. user-ID) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics vindt u op www.google.com/analytics/terms.

appWash webtoepassing / website

Bij elke oproep van onze website geeft uw browser automatisch gegevens door, die in de logbestanden van de server worden opgeslagen. Hierbij gaat het om de volgende gegevens ('logbestand-gegevens'): 

 • informatie over gebruikte browsertype en browserversie.
 • besturingssysteem van de gebruiker;
 • internet service provider en IP-adres van de gebruiker;
 • datum en tijd van de toegang.

Wij laten logbestand-gegevens geanonimiseerd analyseren, om de website voortdurend te verbeteren, de website aan de interesses van onze gebruikers aan te passen en om fouten sneller te verhelpen. In dit verband ligt ook ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking volgens art. 6 al. 1 lid f ) AVG.

In niet-geanonimiseerde vorm worden de logbestand-gegevens uitsluitend gebruikt voor de vaststelling van storingen en ter garantie van de systeembeveiliging met inbegrip van openbaarmaking en tracering van onaanvaardbare toegangspogingen en pogingen tot bedrog en misbruik. Hiervoor worden ze 7 tot 14 dagen bewaard en daarna gewist. Logbestand-gegevens die langer moeten worden bewaard ten behoeve van bewijsvoering, worden niet verwijderd tot en met de definitieve opheldering van het respectieve voorval en kunnen in afzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Wij gebruiken op onze website verder cookies of dergelijke technologieën zoals Pixel (hierna ‘cookies'). Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw eindtoestel worden opgeslagen, of beeldbestanden zoals pixel. Bij de volgende oproep van onze website met hetzelfde eindtoestel wordt de in cookies opgeslagen informatie teruggestuurd naar onze website (‘first party cookie') of een andere website (‘third party cookie').

Door de in de cookies opgeslagen informatie herkent de respectieve website, dat u deze reeds hebt bezocht. Dit maakt het mogelijk, u de website zo goed mogelijk weer te geven volgens uw voorkeuren. Daarbij wordt alleen het cookie zelf op uw eindtoestel geïdentificeerd. Persoonsgegevens worden bovendien alleen na uw uitdrukkelijke toestemming verwerkt of als dit strikt noodzakelijk is, om de aangeboden en door u opgeroepen dienst gepast te kunnen gebruiken.

Wij informeren u vooraf over het gebruik van cookies met een bijbehorende aanwijzing via een banner. Cookies die niet nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten, worden pas na uw eerdere toestemming geactiveerd. 

U kunt bepaalde cookies ook op onze cookie-instellingen-pagina deactiveren. Verder kunt u de opslag van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software voorkomen; in dit geval kunt u wellicht niet volledig gebruik maken van alle functies van onze website.

Extra informatie voor exploitanten van appWash-instellingen

Voor het aanmaken van een exploitantenaccount en de aansluitende zakelijke relatie met de exploitant van appWash-instellingen verwerken wij eventueel ook persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld

 • voor- en achternaam van de exploitant;
 • e-mailadres van de exploitant;
 • adres van de exploitant en de locatie;
 • telefoonnummer van de exploitant;
 • gegevens m.b.t. de appWash-instelling;
 • bankgegevens (IBAN etc.) en
 • belastinggegevens (bijv. belastingnummer, indien nodig).

De verwerking van de hierboven genoemde gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering en afrekening van de door appWash aangeboden diensten. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 lid b) AVG.

De gegevens worden zolang opgeslagen als nodig is voor de uitvoering van het respectieve doel of tot de intrekking van uw toestemming, indien de gegevensverwerking niet op basis van een andere juridische grondslag is toegestaan.

 1. Commerciële communicatie

Indien u ons uw toestemming hebt gegeven voor contactopname voor promotionele doeleinden, bijv. per e-mailnieuwsbrief, gebeurt de gegevensverwerking die nodig is voor de contactopname op de rechtsgrond van art. 6 alinea 1 lid a) AVG ('Toestemming'). U kunt uw toestemming aan ons op elk moment intrekken met toekomstige werking (bijv. via de afmeldlink in de e-mail). Het versturen van commerciële communicatie kan via externe dienstverleners plaatsvinden. Deze dienstverleners zijn in dit opzicht voor ons werkzaam als opdrachtverwerkers die aan de voorschriften zijn gebonden.

 1. Contactmogelijkheden

In onze appWash App en op onze website vindt u verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Als u hier gebruik van maakt en bijv. per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij de door u in het kader van de contactopname aan ons doorgegeven gegevens om uw vraag te beantwoorden.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van vragen aan ons. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 lid b) AVG. Als uw vraag gericht is op het afsluiten van een overeenkomst, is de rechtsgrond art. 6 alinea 1 lid b) AVG.

Gegevens die in het kader van de contactopname aan ons zijn overgedragen, worden na afronding van uw vraag gewist, tenzij wij op om handels- en fiscale redenen verplicht zijn ze op te slaan.

 1. Aanwezigheid op social media

Verwijzing naar Facebook-fanpage

Via www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele komt u op onze fanpage in het sociale netwerk Facebook.com van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ('Facebook’). Als u onze fanpage bezoekt, worden door Facebook gegevens geregistreerd en eventueel in de VS verwerkt. Dit gebeurt ook, als u zelf geen geregistreerde gebruiker van Facebook bent of niet bent ingelogd bij uw Facebook-account. Tot de verzamelde gegevens horen volgens informatie van Facebook IP-adres, informatie over het besturingssysteem, hardware-versies en browsertype, uit door Facebook geplaatste cookies verzamelde gegevens over uw gebruikersgedrag en overige technische gegevens. Meer informatie daarover vindt u in het Gegevensbeleid van Facebook, dat u vindt op https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informatie van Facebook over cookies vindt u verder op

https://www.facebook.com/policies/cookies.

Verwijzing naar Twitter

Wij exploiteren de Twitter-account appWash_Miele van de berichtenservice van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. (‘Twitter’). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van personen die buiten de Verenigde Staten wonen is de Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.

Met het gebruik van Twitter worden uw persoonsgegevens door Twitter geregistreerd, doorgegeven, opgeslagen, geopenbaard en gebruikt en daarbij ongeacht uw woonplaats in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land, waarin Twitter zakelijk werkzaam is, doorgegeven en daar opgeslagen en gebruikt.

Informatie over welke gegevens door Twitter worden verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt, vindt u in het Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Verwijzing naar Instagram

Wij exploiteren het Instagram-account appwash_powered_by_miele in het sociale netwerk Instagram van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (‘Instagram’). Als u ons account bezoekt, worden door Instagram gegevens geregistreerd en eventueel in de VS verwerkt. Dit gebeurt ook, als u zelf geen geregistreerde gebruiker van Instagram bent of niet bent ingelogd bij uw Instagram-account. Tot de verzamelde gegevens horen volgens informatie van Instagram IP-adres, informatie over het besturingssysteem, hardware-versies en browsertype, uit door Instagram geplaatste cookies verzamelde gegevens over uw gebruikersgedrag en overige technische gegevens. Meer informatie daarover vindt u in het Instagram-gegevensbeleid, dat u hier vindt: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Verwijzing naar Youtube

Wij exploiteren het Youtube-kanaal appWash powered by Miele op het video-platform Youtube der YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA (‘Youtube’). Als u ons kanaal bezoekt, worden door YouTube gegevens geregistreerd en eventueel in de VS verwerkt. Dit gebeurt ook, als u zelf geen geregistreerde gebruiker van YouTube bent of niet bent ingelogd bij uw YouTube-account. Wij hebben geen invloed op de verwerking van de geregistreerde gegevens, omdat ze alleen door YouTube wordt uitgevoerd. Tot de verzamelde gegevens horen volgens informatie van YouTube IP-adres, informatie over het besturingssysteem, hardware-versies en browsertype, uit door YouTube geplaatste cookies verzamelde gegevens over uw gebruikersgedrag en overige technische gegevens. Meer informatie hierover vindt u in het Privacybeleid van YouTube, dat u vindt op

https://policies.google.com/privacy.

Verwijzing naar LinkedIn

Wij exploiteren het LinkedIn-profiel https://linkedin.com/company/
miele-operations-payment-solutions-gmbh
op het carrièreplatform LinkedIn van de LinkedIn Ireland Unlimited Company (‘LinkedIn Ireland’). Als u ons LinkedIn-profiel bezoekt, worden door Linkedin Ireland gegevens geregistreerd en eventueel in de VS verwerkt. Dit gebeurt ook, als u zelf geen geregistreerde gebruiker van LinkedIn bent of niet bent ingelogd bij uw LinkedIn-account. Meer informatie hierover vindt u in het Privacybeleid van LinkedIn Ireland dat u vindt op

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Verwijzing naar XING

Wij exploiteren het Xing-profiel https://www.xing.com/xbp/pages/
miele-operations-payment-solutions-gmbh
op het carrièreplatform Xing van Xing SE (‘XING’). Als u ons XING-profiel bezoekt, worden door XING gegevens geregistreerd en verwerkt. Dit gebeurt ook, als u zelf geen geregistreerde gebruiker van XING bent of niet bent ingelogd bij uw XING-account. Meer informatie hierover vindt u in het Privacybeleid van XING dat u vindt op https://privacy.xing.com/de/
datenschutzerklaerung.

 1. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

De appWash-diensten worden gedeeltelijk door onze externe dienstverlener, de Involtum Services B.V. (‘Involtum’), Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Nederland, uitgevoerd. Involtum is voor afzonderlijke verwerkingsbeurten in dit opzicht werkzaam als opdrachtverwerker die aan de voorschriften is gebonden

Verder kan het in kader van de in deze Privacyverklaring genoemde verwerkingsbeurten mogelijk zijn, dat wij uw gegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

 • externe adviseurs (bijv. advocaten, belastingadviseurs, accountants);
 • dienstverleners en plaatsvervangende agenten;
 • ondernemingen van de Miele groep (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm);
 • verzekeringen; en
 • autoriteiten en overheidsorganen.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derde partij een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens of u toestemming hebt gegeven voor de gegevensoverdracht. Verder geven wij uw persoonsgegevens door als wij op basis van wettelijke bepalingen of gezag van de overheid of justitie hiertoe verplicht zijn.  

 1. Plaats van de gegevensopslag

Indien niet uitdrukkelijk iets afwijkends in deze Privacyverklaring is vastgelegd, worden uw persoonsgegevens op servers binnen het grondgebied van de Europese Unie opgeslagen.

 1. Rechten van de betrokkene

De betrokkenen hebben volgens de AVG verschillende rechten. Hiertoe horen in het bijzonder:

 • Recht op informatie: u kunt volgens art. 15 AVG een bevestiging vorderen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als er sprake is van zo'n verwerking, kunt u van ons ook meer informatie over die verwerking vorderen.
 • Recht op correctie: u hebt volgens art. 16 AVG het recht op correctie en/of vervollediging indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt volgens art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen.
 • Recht op wissing: u hebt volgens art. 17 AVG verder het recht van ons onder bepaalde voorwaarden de wissing van de over u opgeslagen persoonsgegevens te vorderen.
 • Recht van gegevensportabiliteit: u hebt volgens art. 20 AVG bovendien het recht, uw persoonsgegevens die u beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en ze zonder dat wij dit hinderen, aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 1. Recht een klacht in te dienen

 hebt het recht een klacht in te dienen over de omgang met uw persoonsgegevens bij de voor u of ons verantwoordelijke Functionaris voor gegevensbescherming.

 1. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang volgens art. 6 alinea 1 lid f) AVG worden verwerkt, hebt u het recht, volgens art. 21 AVG, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien er sprake is van redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie of het bezwaar zich richt tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt omgezet.

 

Wachtwoord vergeten?

Je wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee je je hebt aangemeld bij ons en kies een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.

We sturen binnenkort een e-mail naar {0}. Bevestig je e-mailadres binnen de komende 15 minuten. Als je de e-mail niet ontvangt, neem dan contact met ons op via support@appwash.com. Controleer graag eerst je spambox