Algemene Voorwaarden van de Miele Operations & Payment Solutions GmbH voor het gebruik van de dienst ‘appWash’

 

1 – Toepassingsgebied / voorwerp van de dienst

 • De onderstaande voorwaarden (‘Voorwaarden’) gelden voor alle contractuele betrekkingen tussen Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh (‘Miele OPS’) en personen die gebruik willen maken van ‘appWash’, de dienst die wordt aangeboden door Miele OPS (‘gebruikers’) (Miele OPS en gebruikers samen de pPartijen’) en vormen een bindende overeenkomst tussen de gebruiker en Miele OPS. De voorwaarden gelden zowel voor de registratie voor appWash, voor elke afzonderlijke appWash-transactie alsook voor het gebruik van de door Miele OPS ter beschikking gestelde mobiele applicatie ('app') en de Miele OPS-website - www.appWash.com – ('website'). De tekst van de voorwaarden wordt door Miele OPS opgeslagen en op aanvraag van de gebruiker ook achteraf in elektronische vorm beschikbaar gesteld.
 • De gebruiker kan door het gebruik van appWash de wasmachines en drogers van de exploitant die hem ter beschikking staan ('appWash-faciliteiten') reserveren, een was- of droogbeurt activeren/stoppen en betalen ('appWash-transactie’).
 • Tenzij uitdrukkelijk iets anders tussen de partijen is overeengekomen, valt de beschikbaarstelling van de appWash-faciliteit, de toegang tot de appWash-faciliteiten alsook de uitvoering van een was- of droogbeurt onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de appWash-faciliteit en is geen onderwerp van het contract van appWash. De gebruiker maakt tegenover Miele OPS geen aanspraak op het gebruik van een appWash-faciliteit of de uitvoering van een was- of droogbeurt. Voor het gebruik van de appWash-faciliteit alsook voor de uitvoering van een was- of droogbeurt moet een afzonderlijke gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en de exploitant van de appWash-faciliteit worden gesloten, waarop deze voorwaarden niet van toepassing zijn. De beschikbaarheid van de appWash-faciliteiten hangt van de technische infrastructuren en de situaties van de exploitant van de appWash-faciliteiten alsook van de eerdere gebruikstoestemming van de exploitant van de appWash-faciliteiten af.

 

2 – Voorwaarden voor het gebruik van appWash

 • Voor het gebruik van appWash moet de gebruiker zich eerst registreren. De gebruiker kan zich online via de app of op de website registreren. Ter controle van de identiteit van de gebruiker moet hij aan het begin van de registratieprocedure zijn telefoonnummer verifiëren. Hiervoor stuurt Miele OPS een beveiligingscode naar het telefoonnummer dat de gebruiker eerder heeft opgegeven. Nadat de beveiligingscode is ingevoerd, kan de gebruiker zijn persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres en wachtwoord) invullen. Verder kan de gebruiker door invoer van een machinenummer de appWash-faciliteiten opslaan die voor hem beschikbaar zijn. Het machinenummer bevindt zich direct op de appWash-faciliteiten. Door op de ‘Registreren'-knop te drukken, beëindigt de gebruiker het registratieproces en stuurt een verzoek tot registratie naar Miele OPS. Miele OPS beslist naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een verzoek tot registratie – er is geen sprake van aanspraak op aanvaarding van het verzoek tot registratie. Als Miele OPS het verzoek tot registratie aanneemt, zal Miele OPS de succesvolle registratie in de app, op de website of per mail bevestigen voor de gebruiker.
 • Natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn, hebben het recht op aanmelding en gebruik. Als u zich registreert voor appWash en/of gebruikmaakt van appWash, bevestigt u, dat u minstens 18 jaar oud bent.

 

3 – appWash-account

 • Na de succesvolle registratie wordt voor de gebruiker een appWash-account aangemaakt en de desbetreffende toegangsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden geactiveerd.
 • Het appWash-account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

4 – appWash-transacties

 • Na de succesvolle registratie heeft de gebruiker het recht om appWash te gebruiken en appWash-transacties uit te voeren.
 • De gebruiker kan een appWash-transactie via de app of op de website uitvoeren. Na het inloggen ziet de gebruiker eerst de appWash-faciliteiten met hun status (vrij/bezet) die tot zijn beschikking staan. Nadat hij een appWash-faciliteit heeft gekozen, krijgt de gebruiker meer informatie, zoals de vergoeding die de exploitant van de appWash-faciliteit heeft vastgesteld voor het gebruik van de appWash-faciliteit. Als de gebruiker de appWash-transactie via de app of op de website door te klikken op de knop ‘Nu tegen betaling wassen/drogen’ de opdracht geeft, wordt de appWash-faciliteit die de gebruiker heeft gekozen, voor hem gereserveerd. De maximale reserveringstijd wordt vastgelegd door de exploitant van de appWash-faciliteit en valt niet onder de verantwoording van Miele OPS. Als de gebruiker de appWash-faciliteit niet binnen de voor de respectieve appWash-faciliteit vastgelegde maximale reserveringstijd start, wordt de appWash-transactie automatisch beëindigd en de appWash-faciliteit weer vrijgegeven voor activering of gebruik door andere appWash-gebruikers. Tenzij tussen de gebruiker en exploitant van de appWash-faciliteit uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, begint de betaalplicht voor het gebruik van een appWash-faciliteit pas met het daadwerkelijke starten van de gekozen appWash-faciliteit. Als een appWash-transactie waartoe opdracht is gegeven, wordt beëindigd, zonder dat de appWash-faciliteit is gestart, bijv. als de maximale reserveringstijd is afgelopen, wordt er geen vergoeding berekend.
 • Nadat er succesvol opdracht is gegeven tot een appWash-transactie, moet de appWash-faciliteit eventueel nog ter plaatse worden gestart. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bediening van de juiste appWash-faciliteit.
 • De gebruiker kan een was- of droogbeurt op elk moment direct bij de appWash-faciliteit zelf, via de app of op de website beëindigen. Als de gebruiker de was- of droogbeurt via de app of op de website beëindigt, kan hij onder het tabblad 'Starten/Stoppen’ de door hem gebruikte appWash-faciliteit kiezen en de was- of droogbeurt stoppen door te klikken op de knop ‘Was- droogbeurt beëindigen'. Tenzij tussen de gebruiker en de exploitant van de appWash-faciliteit uitdrukkelijk iets anders is afgesproken, wordt de voor het gebruik van een appWash-faciliteit te betalen vergoeding niet beïnvloed en niet vergoed bij een vroegtijdige beëindiging van de was- of droogbeurt door de gebruiker.

 

5 – Plichten van de gebruiker in verband met het gebruik van appWash

 • De gebruiker mag derden niet toestaan appWash te gebruiken via zijn appWash-account.
 • De gebruiker is verplicht om de gegevens van zijn appWash-account bij te werken.
 • De gebruiker moet zijn toegangsgegevens vertrouwelijk behandelen en beschermen tegen toegang door onbevoegden. De gebruiker is verplicht, Miele OPS onmiddellijk te informeren over het verlies of onbevoegd gebruik van zijn toegangsgegevens of zijn appWash-account.
 • De gebruiker is verplicht, de door hem gekozen appWash-faciliteiten vóór gebruik te onderzoeken op schade en gebreken. De gebruiker moet waarneembare schade en gebreken melden bij Miele OPS en de exploitant van de appWash-faciliteit.
 • De gebruiker moet de appWash-faciliteiten met zorg en voorzichtig behandelen. Verder moeten de aanwijzingen van de handleiding en de overige aanwijzingen en instructies van Miele OPS en de exploitant van de appWash-faciliteit, in het bijzonder gebruiks- en veiligheidsinstructies, in acht worden genomen.
 • Tenzij uitdrukkelijk iets anders tussen de partijen is overeengekomen, mag de gebruiker appWash alleen voor privédoeleinden gebruiken. Het is voor de gebruiker verboden appWash commercieel te gebruiken.

 

6 – Vergoedingen/betalingsvoorwaarden

 • Voor de registratie en het gebruik van appWash alsook voor de reservering van een appWash-faciliteit wordt geen vergoeding berekend.
 • Voor het gebruik van de appWash-faciliteit en voor de uitvoering van de was- of droogbeurt betaalt de gebruiker de in de app of op de website voor de respectieve appWash-faciliteit of voor de respectieve was- of droogbeurt vermelde vergoeding. Alle vergoedingen zijn inclusief btw. De vergoedingen voor het gebruik van een appWash-faciliteit kunnen afhankelijk van de exploitant van de appWash-faciliteit en het soort was- en droogbeurt verschillen. Miele OPS is door de exploitanten van de appWash-faciliteiten gemachtigd, de vergoedingen voor het gebruik van een appWash-faciliteit in naam van de appWash-exploitant aan te nemen. Door de betaling van de vergoeding aan Miele OPS vervalt de verplichting van de gebruiker tegenover de exploitant van de appWash-faciliteit tot betaling van de overeengekomen vergoeding voor het respectieve gebruik van de appWash-faciliteit.
 • De vergoeding voor het gebruik van een appWash-faciliteit wordt met het gebruik van de appWash-faciliteit (d.w.z. met het fysieke starten van de gekozen appWash-faciliteit) opeisbaar.
 • De betaling van de vergoedingen voor het gebruik van een appWash-faciliteit gebeurt door verrekening met het pre-paidtegoed van de gebruiker. Wat dat aangaat machtigt de gebruiker Miele OPS de te betalen vergoedingen af te halen van zijn pre-paidtegoed. De gebruiker moet zorgen voor voldoende dekking van zijn pre-paidtegoed. De gebruiker kan zijn pre-paidtegoed op elk moment opladen via de app of op de website. Het opladen van het pre-paidtegoed gebeurt door een externe betalingsdienstaanbieder, die voor de verwerking van de betaalopdracht eventueel extra kosten in rekening kan brengen en voor het gebruik waarvan eventueel extra voorwaarden kunnen gelden. Miele OPS is noch voor de inning van eventuele kosten, noch voor eventuele extra voorwaarden van de externe betalingsdienstaanbieder verantwoordelijk. Over het pre-paidtegoed van de gebruiker wordt geen rente berekend. De gebruiker kan ongebruikt pre-paidtegoed op verzoek laten crediteren. 
 • Miele OPS zal informatie voor de gebruiker beschikbaar stellen over de voltooide appWash-transacties in de app of op de website onder het tabllad ‘Geschiedenis'.

 

7 – Aansprakelijkheid

 • Miele OPS is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of werking van de appWash-faciliteiten of voor de juiste uitvoering van een was- of droogbeurt.
 • Miele OPS houdt de gebruiker onbeperkt aansprakelijk voor schade, die door opzet of grove nalatigheid is veroorzaakt, bij bedrieglijk achterhouden van een gebrek, door de overname van een kwaliteit- of houdbaarheidsgarantie en volgens de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid is Miele OPS alleen onbeperkt aansprakelijk bij schade vanwege overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van personen. In alle andere gevallen van eenvoudige nalatigheid is Miele OPS aansprakelijk indien Miele OPS inbreuk maakt op een essentiële contractuele plicht, d.w.z. plichten die voor de gepaste uitvoering van deze voorwaarden absoluut noodzakelijk zijn en waarop de partijen kunnen vertrouwen of waarop de partijen regelmatig kunnen vertrouwen - in dit geval is de aansprakelijkheid van Miele OPS tegenover de gebruiker beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Verdergaande schadevergoedingen van de gebruiker tegenover Miele OPS door eenvoudige nalatigheid zijn uitgesloten.
 • De gebruiker is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen

 

8 – Looptijd van de contractuele relaties

 • De contractuele relatie tussen de gebruiker en Miele OPS wordt gesloten tot onbepaalde tijd en kan door beide partijen op elk moment met een opzeggingstermijn van 14 dagen worden opgezegd.
 • Het recht van de partijen om de contractuele relaties om zwaarwegende redenen uitzonderlijkerwijs onmiddellijk op te zeggen, blijft onaangeroerd.
 • De opzegging kan in tekstvorm (e-mail) worden gedaan.
 • Met beëindiging van de contractuele relaties tussen de gebruiker en Miele OPS wordt het appWash-account van de gebruiker geblokkeerd of verwijderd. Verder gebruik van appWash is met de beëindiging van de contractuele relaties niet meer mogelijk.

 

9 – Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de app

 • De volgende bijzondere voorwaarden gelden voor het gebruik van de app, die Miele OPS ter beschikking stelt voor de gebruiker. Het gebruik van de door Miele OPS aangeboden app is uitsluitend toegestaan op basis van de onderstaande Tijdens de installatie- of registratieprocedure wordt de gebruiker verzocht, de voorwaarden te accepteren. Door ‘Accepteren’ aan te vinken, gaat de gebruiker volledig akkoord met deze voorwaarden.  
 • Miele OPS garandeert de gebruiker een eenvoudig, niet-exclusief, herroepbaar en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van de app, behoudens de strikte naleving van alle geldende wetten, deze voorwaarden en alle toepasbare voorwaarden, die in de respectieve app-store beschikbaar zijn. De gebruiker worden geen verdere rechten aan de app toegekend. Elke vorm van onderlicentiëren, verhuur en/of verkoop van de app of gebruiksrechten van de app is verboden.
 • De app wordt gratis beschikbaar gesteld als dynamisch, product, dat zich blijft ontwikkelen. Miele OPS behoudt het recht, de app op elk moment naar eigen goeddunken uit te breiden, bij te werken of te wijzigen, in het bijzonder afzonderlijke functies toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Deze voorwaarden gelden eveneens voor updates en aanpassingen van deze app. Miele OPS raadt aan, altijd de nieuwste versie/update van de app te gebruiken. Miele OPS is niet verplicht, de ondersteuning van oudere versies/updates in stand te houden en garandeert niet de compatibiliteit van oudere versies/updates met appWash-faciliteiten. De gebruiker heeft geen aanspraak op terbeschikkingstelling van updates van de app voor de uitbreiding van de functies van de app.
 • De gebruiker accepteert, dat de app uitsluitend is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De gebruiker zal geen wijzigingen aan de app uitvoeren. In het bijzonder, maar niet beperkt tot, heeft de gebruiker niet het recht de app te vertalen, te decompileren, reverse-engineering erop toe te passen of afgeleide werken te vervaardigen, tenzij dit door dwingende wettelijke regelingen wordt opgelegd.
 • Als de gebruiker deze bijzondere voorwaarden accepteert, erkent de gebruiker de octrooirechten van Miele OPS en derden aan de app volledig en verplicht zich tot de waarborg ervan. Tot deze octrooirechten behoren in het bijzonder auteursrechten, patenten, merken en bedrijfsgeheimen. De gebruiker gaat ermee akkoord, alle noodzakelijke stappen te zetten om mogelijke schade of schending van deze rechten te voorkomen, deze uit te sluiten en derden te vervolgen, als een derde onrechtmatig toegang heeft verkregen tot de app of door de gebruiker in het bezit van de app is gekomen.
 • De app wordt de gebruiker ter beschikking gesteld op een ‘as is'-basis. Miele OPS verleent geen toezeggingen, garanties of enigerlei bevestigingen met betrekking tot de app of de geschiktheid van de app, tenzij uitdrukkelijk iets anders is vermeld. In elk geval kan Miele OPS niet garanderen, dat de app zonder onderbrekingen of tijdelijke aantasting van de functionaliteit als app toegankelijk is. Miele OPS is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit wettelijke of materiaalfouten van de app, als deze arglistig door Miele verzwegen zijn. De bepalingen uit § 7 van de Voorwaarden blijven onaangeroerd.

 

10 – Voorbehoud van wijzigingen

 • Miele OPS heeft naar billijkheid het recht, de prestatieomvang van de appWash alsook deze voorwaarden op elk moment met toekomstige werking met het oog op verdere ontwikkelingen van de diensten alsook om veiligheidsredenen te wijzigen en/of aan te vullen, indien dit voor de gebruiker niet onredelijk is. Miele OPS zal de gebruiker op tijd per e-mail, via de op of op de website informeren over eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de prestatieomvang of deze voorwaarden.  

 

11–Gegevensverwerking

 • Door het gebruik van appWash, de app of website verwerkt Miele OPS persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacyverklaring.

 

12– Slotbepalingen

 • Deze bepalingen zijn onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Deze rechtskeuze heeft niet als gevolg dat de gebruiker niet de bescherming geniet, die hem door de bepalingen wordt gegarandeerd, waarvan niet op basis van het recht van de staat waarin de gebruiker zijn woonplaats heeft, bij overeenkomst kan worden afgeweken.
 • De gebruiker heeft niet het recht, zonder de voorafgaande toestemming van Miele OPS rechten of plichten uit deze voorwaarden aan derden over te dragen of af te staan.
 • Miele OPS neemt momenteel niet deel aan de procedure voor het orgaan voor geschillenbeslechting van consumenten. Eventuele klachten kunt u rechtstreeks richten aan Miele OPS (support@appwash.com).
 • Bij onverbindendheid of nietigheid van afzonderlijke bepalingen blijft de werkzaamheid van de overige bepalingen onaangeroerd. Ongeldige of nietige clausules worden vervangen door geldige bepalingen waarvan het economische doel het dichtst bij de ongeldige of nietige bepaling komt.

 

Wachtwoord vergeten?

Je wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten.

Vul het e-mailadres in waarmee je je hebt aangemeld bij ons en kies een nieuw wachtwoord van ten minste 8 tekens.

We sturen binnenkort een e-mail naar {0}. Bevestig je e-mailadres binnen de komende 15 minuten. Als je de e-mail niet ontvangt, neem dan contact met ons op via support@appwash.com. Controleer graag eerst je spambox