Algemene Voorwaarden van de Miele Operations & Payment Solutions GmbH voor het gebruik van de dienst ‘appWash’

 

§ 1 - Toepassingsgebied / voorwerp van de dienst 

De volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS"), en personen die gebruik willen maken van de door Miele OPS aangeboden dienst "appWash" ("Gebruiker") (Miele OPS en Gebruiker samen de "Partijen"), en vormen een juridisch bindend contract tussen de Gebruiker en Miele OPS. De Voorwaarden zijn van toepassing op de registratie voor appWash, op elke afzonderlijke appWash-transactie en op het gebruik van de door Miele OPS geleverde mobiele applicatie ("App"), de kaartterminal en de website van Miele OPS - www.appWash.com - ("Website"). De tekst van de Voorwaarden wordt door Miele OPS opgeslagen en op verzoek in elektronische vorm aan de gebruiker ter beschikking gesteld.

(2) Door gebruik te maken van appWash kan de Gebruiker de voor hem beschikbare was- en droogapparatuur van een Exploitant ("appWash-faciliteiten") reserveren, een was- of droogproces activeren/stoppen en betalen ("appWash-transactie").

(3) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen, vallen het ter beschikking stellen van de appWash voorzieningen, de toegang tot de appWash voorzieningen en het uitvoeren van een was- of droogproces onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de appWash voorzieningen en niet onder de dienstverlening van appWash. De gebruiker heeft geen aanspraak op Miele OPS voor het gebruik van een appWash voorziening of voor de uitvoering van een was- of droogproces. Voor het gebruik van de appWash-faciliteit en voor het uitvoeren van een was- of droogproces moet tussen de gebruiker en de exploitant van de appWash-faciliteit een afzonderlijke gebruiksovereenkomst worden gesloten, waarop deze voorwaarden niet van toepassing zijn. De beschikbaarheid van de appWash voorzieningen is afhankelijk van de technische infrastructuur en voorwaarden van de exploitant van de appWash voorzieningen en van de voorafgaande toestemming voor het gebruik van de appWash voorzieningen door de exploitant van de appWash voorzieningen.

 

§ 2 - Vereisten voor het gebruik van appWash 

(1) Voor het gebruik van appWash via de app of op de website, moet de gebruiker zich eerst online registreren. Om de identiteit van de gebruiker te verifiëren, moet de gebruiker aan het begin van het registratieproces eerst zijn e-mailadres verifiëren. Hiervoor stuurt Miele OPS een beveiligingscode naar het e-mailadres dat de gebruiker eerder heeft opgegeven. Na het invoeren van de beveiligingscode kan de gebruiker zijn persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres en wachtwoord) invullen. De gebruiker kan ook een machinenummer invoeren om de appWash-faciliteiten op te slaan die voor de gebruiker beschikbaar zijn. Het machinenummer staat direct op de appWash voorzieningen. Door op de knop "Registreren" te klikken, voltooit de gebruiker het registratieproces en stuurt hij een registratieverzoek naar Miele OPS. Miele OPS beslist naar eigen goeddunken of de registratieaanvraag wordt geaccepteerd - er bestaat geen recht op acceptatie van de registratieaanvraag. Als Miele OPS de registratieaanvraag accepteert, bevestigt Miele OPS de succesvolle registratie aan de gebruiker in de app, op de website of per e-mail. 

(2) Alleen natuurlijke personen ouder dan 18 jaar zijn bevoegd om zich te registreren en de app te gebruiken. Als u zich registreert voor appWash en/of appWash gebruikt, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

(3) Alleen personen ouder dan 18 jaar zijn bevoegd om de kaartterminal te gebruiken en het gebruik is zonder registratie. Voor het gebruik van deze hardware is een geldige debet- of creditcard vereist.

 

§ 3 - appWash account

(1) Na succesvolle registratie via de app of website wordt een appWash account aangemaakt voor de gebruiker en worden de bijbehorende toegangsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) geactiveerd.

(2) De appWash account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

§ 4 - appWash transacties

(1) Na succesvolle registratie via de app of website is de gebruiker gemachtigd om appWash te gebruiken en appWash transacties uit te voeren. De gebruiker hoeft zich niet te registreren voor de kaartterminal.

(2) De gebruiker kan een appWash transactie uitvoeren via de app, de kaartterminal of op de website. Na het inloggen (alleen in de app of op de website) krijgt de gebruiker eerst de voor hem beschikbare appWash voorzieningen en hun status (vrij/bezet) te zien. Na het selecteren van een appWash voorziening ontvangt de gebruiker verdere informatie, zoals de door de exploitant van de appWash voorziening vastgestelde vergoeding voor het gebruik van de appWash voorziening. Als de gebruiker de appWash-transactie via de app of op de website bestelt door op de knop "Start nu tegen betaling" te klikken, wordt de door de gebruiker geselecteerde appWash-faciliteit voor de gebruiker gereserveerd. Als de gebruiker de appWash-faciliteit niet start binnen de maximale reserveringstijd die voor de betreffende appWash-faciliteit is aangegeven, wordt de appWash-transactie automatisch beëindigd en wordt de appWash-faciliteit weer vrijgegeven voor activering of gebruik door andere appWash-gebruikers. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de gebruiker en de exploitant van de appWash voorziening, gaat de verplichting om te betalen voor het gebruik van een appWash voorziening pas in op het moment dat de geselecteerde appWash voorziening fysiek wordt gestart. Als een in opdracht gegeven appWash-transactie wordt beëindigd zonder dat de appWash-faciliteit is gestart, bijvoorbeeld omdat de maximale reserveringstijd is verstreken, worden er geen kosten in rekening gebracht.

(3) Nadat een appWash-transactie met succes is gestart, moet het appWash-apparaat mogelijk ter plekke worden gestart. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bediening van het juiste appWash apparaat.

(4) De gebruiker kan een was- of droogproces op elk moment beëindigen, direct op het appWash apparaat zelf, via de app of op de website. Als de gebruiker het was- of droogproces via de app of op de website wil beëindigen, kan hij het appWash apparaat dat hij gebruikt selecteren onder het tabblad "Wassen/Drogen" en het was- of droogproces stoppen door op de knop "Was-/Droogproces beëindigen" te drukken. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de gebruiker en de exploitant van de appWash voorziening, wordt de vergoeding voor het gebruik van een appWash voorziening niet beïnvloed door de voortijdige beëindiging van het was- of droogproces door de gebruiker en wordt deze niet gerestitueerd.

 

§ 5 - appWash vouchers 

(1) appWash vouchers zijn geldig voor de periode die erop gedrukt staat of (in het geval van elektronische vouchers) elektronisch verzonden wordt. Als er geen periode is aangegeven, zijn de bonnen onbeperkt geldig.

(2) appWash-vouchers kunnen in alle wasruimtes van Miele OPS of een dochteronderneming worden ingewisseld. Contante betaling is niet mogelijk; resterend tegoed kan niet worden uitgegeven. Als een appWash-voucher verloren raakt, kan deze niet worden vervangen.

(3) appWash is niet verplicht om de autorisatie van een inwisselaar van een voucher te controleren, behalve het controleren van de geldigheid van de inwisselcode. De houder van de voucher moet er daarom voor zorgen dat de voucher en/of de inwisselcode niet in het bezit komt van onbevoegde derden en appWash onmiddellijk op de hoogte stellen als de mogelijkheid bestaat dat dit toch is gebeurd.

(4) Misbruik of meervoudig gebruik van een appWash voucher zal worden vervolgd. Dit omvat uitdrukkelijk elke poging tot misbruik of meervoudige inwisseling.

 

§ 6 - Verplichtingen van de gebruiker in verband met het gebruik van appWash

(1) De gebruiker mag derden niet toestaan om appWash te gebruiken via zijn/haar appWash account.

(2) De gebruiker is verplicht om de gegevens van zijn/haar appWash account up-to-date te houden.

(3) De gebruiker moet zijn/haar toegangsgegevens vertrouwelijk behandelen en beschermen tegen toegang door onbevoegde derden. De gebruiker is verplicht Miele OPS onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies of onbevoegd gebruik van zijn/haar toegangsgegevens of appWash-account. 

(4) De gebruiker is verplicht om de door hem/haar geselecteerde appWash voorzieningen voor gebruik te controleren op beschadigingen en defecten. De gebruiker dient herkenbare beschadigingen en defecten aan Miele OPS en de exploitant van het appWash apparaat te melden.

(5) De gebruiker moet de appWash apparatuur met zorg en zorgvuldigheid behandelen. Bovendien moeten de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en andere instructies en aanwijzingen van Miele OPS en de exploitant van het appWash apparaat, in het bijzonder de bedienings- en veiligheidsvoorschriften, in acht worden genomen en opgevolgd.

(6) Voor zover tussen de partijen niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, mag de gebruiker appWash uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Het is de gebruiker verboden om appWash voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

§ 7 - Vergoedingen / Betalingsvoorwaarden

(1) Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de registratie en het gebruik van appWash of voor de reservering van een appWash voorziening.

(2) Voor het gebruik van de appWash voorziening of voor het uitvoeren van het was- of droogproces betaalt de gebruiker de vergoeding die in de app, op de website of aan de kaartautomaat wordt getoond voor een specifieke appWash voorziening of voor het specifieke was- of droogproces. Alle tarieven zijn inclusief de wettelijke btw. De kosten voor het gebruik van een appWash voorziening kunnen variëren afhankelijk van de exploitant van de appWash voorziening en het type was- of droogproces. Miele OPS is door de exploitanten van de appWash-voorzieningen gemachtigd om de vergoedingen voor het gebruik van een appWash-voorziening namens de appWash-exploitanten te accepteren. Na betaling van de vergoeding aan Miele OPS vervalt de verplichting van de gebruiker jegens de exploitant van de appWash-faciliteit om de overeengekomen vergoeding voor het specifieke gebruiksproces van de appWash-faciliteit te betalen. 

(3) De vergoeding voor het gebruik van een appWash voorziening is verschuldigd op het moment dat de appWash voorziening wordt gebruikt (d.w.z. wanneer de geselecteerde appWash voorziening fysiek wordt gestart).

(4) Betaling van de vergoeding voor het gebruik van een appWash apparaat vindt plaats door verrekening met het voorafbetaalde tegoed van de gebruiker (gebruik via app en website) of de gebruikte debet- of creditcard. In dit verband machtigt de gebruiker Miele OPS om de verschuldigde vergoedingen van zijn vooruitbetaalde tegoed of debet-/creditcard te innen. De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn/haar prepaidtegoed voldoende gedekt is. De gebruiker kan zijn prepaidtegoed op elk gewenst moment opwaarderen in de app of op de website. Prepaid tegoed wordt opgewaardeerd en opgenomen via giro/debet/creditcard door externe betaaldienstverleners, die extra kosten in rekening kunnen brengen voor het verwerken van de betaalopdracht en voor het gebruik waarvan aanvullende voorwaarden kunnen gelden. Miele OPS is niet verantwoordelijk voor het in rekening brengen van kosten of voor aanvullende voorwaarden van de externe betalingsdienstaanbieders. Over het prepaidtegoed van de gebruiker wordt geen rente berekend.  Op verzoek van de gebruiker kan het niet gebruikte vooruitbetaalde tegoed worden gecrediteerd. 

(5) Miele OPS verstrekt de gebruiker informatie over afgeronde appWash-transacties in de app of op de website onder het tabblad "Geschiedenis".

 

§ 8 - Aansprakelijkheid

(1) Miele OPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid en/of functionaliteit van de appWash apparatuur of voor de juiste uitvoering van een was- of droogproces.

(2) Miele OPS is jegens de gebruiker onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, bij bedrieglijk verzwijgen van een gebrek als gevolg van het aannemen van een kwaliteits- of duurzaamheidsgarantie en in overeenstemming met de bepalingen van de productaansprakelijkheidswet. In gevallen van eenvoudige nalatigheid is Miele OPS alleen onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid van personen. In alle andere gevallen van eenvoudige nalatigheid is Miele OPS aansprakelijk voor zover Miele OPS een wezenlijke contractuele verplichting schendt, d.w.z. een verplichting die essentieel is voor de correcte uitvoering van deze voorwaarden en waarop de partijen kunnen vertrouwen of waarop de partijen regelmatig kunnen vertrouwen - in dit geval is de aansprakelijkheid van Miele OPS jegens de gebruiker beperkt tot de typische voorzienbare schade. Verdere schadeclaims van de gebruiker tegen Miele OPS op grond van eenvoudige nalatigheid zijn uitgesloten.

(3) De gebruiker is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

 

§ 9 - Duur van de contractuele relatie

(1) De contractuele relatie tussen de gebruiker en Miele OPS wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

(2) Het recht van de partijen om de contractuele relatie om gegronde redenen zonder opzegtermijn te beëindigen, blijft onaangetast. 

(3) Opzegging kan in tekstvorm (e-mail).

(4) Bij beëindiging van de contractuele relatie tussen de gebruiker en Miele OPS wordt de appWash-account van de gebruiker geblokkeerd of gewist. Na beëindiging van de contractuele relatie is verder gebruik van appWash niet meer mogelijk.

 

§ 10 - Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de app 

(1) Voor het gebruik van de door Miele OPS aan de gebruiker ter beschikking gestelde app gelden de volgende bijzondere voorwaarden. Het gebruik van de door Miele OPS aangeboden app is uitsluitend toegestaan op basis van de volgende voorwaarden. Tijdens het installatie- of registratieproces wordt de gebruiker gevraagd de voorwaarden te accepteren. Door op het vakje "Accepteren" te klikken, gaat de gebruiker volledig akkoord met deze voorwaarden.  

(2) Miele OPS verleent de gebruiker een niet-exclusief, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken, onder strikte naleving van alle toepasselijke wetten, deze Voorwaarden en alle toepasselijke voorwaarden die in de betreffende App Store beschikbaar zijn. Aan de Gebruiker worden geen verdere rechten op de App verleend. Het is de Gebruiker verboden om de App of de rechten op het gebruik van de App in welke vorm dan ook in sublicentie te geven, te verhuren en/of te distribueren.

(3) De App wordt gratis ter beschikking gesteld als een dynamisch en evoluerend product. Miele OPS behoudt zich het recht voor om de App te allen tijde naar eigen goeddunken uit te breiden, te actualiseren of te wijzigen, in het bijzonder om afzonderlijke functies toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Deze voorwaarden gelden ook voor updates of revisies van deze app. Miele OPS raadt u aan altijd de nieuwste versie/update van de app te gebruiken. Miele OPS is niet verplicht om ondersteuning te bieden voor oudere versies/updates en garandeert niet dat oudere versies/updates compatibel zijn met appWash-faciliteiten. De gebruiker heeft geen recht op de levering van updates voor de app om de functies van de app uit te breiden.

(4) De gebruiker aanvaardt dat de app uitsluitend bedoeld is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De gebruiker zal geen wijzigingen aanbrengen aan de app. In het bijzonder, maar niet beperkt tot, is het de gebruiker niet toegestaan om de app te vertalen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of om afgeleide werken van de app te maken, tenzij dwingende wettelijke voorschriften hierin voorzien.

(5) Door het accepteren van deze bijzondere voorwaarden erkent de gebruiker volledig de eigendomsrechten van Miele OPS en derden op de app en verplicht zich deze te beschermen. Tot deze eigendomsrechten behoren met name auteursrechten, octrooien, handelsmerken en bedrijfsgeheimen. De gebruiker verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen om mogelijke schade aan of inbreuken op deze rechten te voorkomen, te verhinderen en derden te vervolgen als een derde zich onrechtmatig toegang heeft verschaft tot de app of via de gebruiker in het bezit is gekomen van de app.

(6) De app wordt de gebruiker in de huidige staat ter beschikking gesteld. Miele OPS geeft geen verklaringen, garanties of goedkeuringen van welke aard dan ook met betrekking tot de App of de geschiktheid van de App, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Miele OPS kan in geen geval garanderen dat de App als App zonder onderbreking of tijdelijke beperking van de functionaliteit toegankelijk is. Miele OPS is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een juridisch of materieel gebrek in de App als deze door Miele op frauduleuze wijze is verzwegen. De bepalingen van § 7 van de Algemene Voorwaarden blijven onaangetast.

 

 § 11 - Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van de kaartterminal

(1) Voor het gebruik van de door Miele OPS aan de gebruiker ter beschikking gestelde kaartterminal gelden de volgende bijzondere voorwaarden. Het gebruik van de door Miele OPS aangeboden kaartterminal is uitsluitend toegestaan op basis van de volgende voorwaarden. Tijdens het installatie- of registratieproces van de exploitant wordt deze verzocht de voorwaarden te accepteren. Door het accepteren van de voorwaarden van de exploitant gaan de lokale gebruikers volledig akkoord met deze voorwaarden.

(2) Miele OPS verleent de Gebruiker een niet-exclusief, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de Kaartterminal, onder strikte naleving van alle toepasselijke wetten. Aan de gebruiker worden geen verdere rechten op de kaartterminal verleend. Het is de gebruiker verboden om de kaartterminal of de rechten op het gebruik van de kaartterminal in welke vorm dan ook in sublicentie te geven, te leasen en/of te verspreiden.

(3) De kaartterminal wordt gratis als dynamisch en evolutief product ter beschikking gesteld. Miele OPS behoudt zich het recht voor om de kaartterminal te allen tijde naar eigen goeddunken uit te breiden, te actualiseren of te wijzigen, met name om afzonderlijke functies toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Miele OPS is niet verplicht om ondersteuning te bieden voor oudere versies/updates en garandeert niet dat oudere versies/updates compatibel zijn met appWash-apparatuur. De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhouden van de nieuwste versies/updates. De gebruiker kan geen aanspraak maken op de levering van updates voor de kaartterminal om de functies ervan uit te breiden.

(4) De gebruiker aanvaardt dat de kaartterminal uitsluitend bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De gebruiker zal geen wijzigingen aanbrengen aan de kaartterminal. In het bijzonder, maar niet beperkt tot, is het de gebruiker niet toegestaan om de kaartterminal te vertalen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of er afgeleide werken van te maken, tenzij dit is voorzien door dwingende wettelijke voorschriften.

(5) Met het accepteren van deze bijzondere voorwaarden erkent de gebruiker volledig de eigendomsrechten van Miele OPS en derden op de kaartterminal en verplicht zich deze te beschermen. Tot deze eigendomsrechten behoren met name auteursrechten, octrooien, handelsmerken en bedrijfsgeheimen. De gebruiker verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te treffen om mogelijke schade aan of inbreuken op deze rechten te voorkomen, te verhinderen en derden te vervolgen als een derde zich onrechtmatig toegang heeft verschaft tot de kaartterminal of via de gebruiker in het bezit is gekomen van de kaartterminal.

(6) De kaartterminal wordt de gebruiker in de huidige staat ter beschikking gesteld. Miele OPS geeft geen verklaringen, garanties, geschiktheid of goedkeuringen van welke aard dan ook met betrekking tot de kaartterminal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Miele OPS kan in geen geval garanderen dat de kaartterminal zonder onderbreking of tijdelijke beperking van zijn functionaliteit als kaartterminal toegankelijk is. Miele OPS is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een juridisch of materieel defect aan de kaartterminal als dit door Miele OPS frauduleus is verzwegen. De bepalingen van § 8 van de Algemene Voorwaarden blijven onaangetast.

 

§ 12 - Voorbehoud van het recht om wijzigingen aan te brengen

Miele OPS heeft het recht om naar eigen goeddunken de omvang van de diensten van appWash en deze Voorwaarden te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen en/of aan te vullen met betrekking tot verdere ontwikkelingen van de diensten en om veiligheidsredenen, mits dit niet onredelijk is voor de Gebruiker. Miele OPS informeert de gebruiker tijdig per e-mail, via de app of op de website over wijzigingen en/of aanvullingen van de omvang van de diensten of deze voorwaarden.  

 

§ 13 - Gegevensverwerking  

Door het gebruik van appWash, de app, de website of de kaartterminal verwerkt Miele OPS persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid.

 

 § 14 - Intellectuele eigendomsrechten en licenties

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Miele OPS-producten en hun functies zijn eigendom van Miele Operations & Payment Solutions GmbH. U mag deze niet reproduceren, kopiëren, weergeven, verzenden, openbaar maken of anderszins gebruiken, behalve voor zover dit nodig is om de Miele OPS-producten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 

§ 15 - Slotbepalingen

(1) Op deze voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Deze rechtskeuze heeft niet tot gevolg dat de gebruiker de bescherming wordt ontnomen die hem wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht van het land waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft.

(2) De gebruiker is zonder voorafgaande toestemming van Miele OPS niet gerechtigd om rechten of plichten die voortvloeien uit deze voorwaarden over te dragen of over te dragen aan een derde.

(3) Miele OPS neemt momenteel niet deel aan procedures voor arbitragecommissies voor consumenten. Eventuele klachten kunt u rechtstreeks richten aan Miele OPS (support@appwash.com).

(4) Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig of nietig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Ineffectieve of nietige bepalingen worden vervangen door effectieve bepalingen die het economische doel van de ineffectieve of nietige bepaling het dichtst benaderen.