Emberi jogok - pozíciónk

Az emberi jogok tiszteletben tartására tett ígéretünk

Nemzetközi tevékenységet folytató családi vállalkozásként tudatában vagyunk a munkavállalóinkkal, a környezettel és a társadalommal szembeni felelősségünknek. Ezért elkötelezettek vagyunk a szociális normák betartása, az emberi jogok megerősítése és az emberi jogok megsértésének megelőzése mellett.

A Miele több mint 120 éve a kiváló minőségű háztartási és kereskedelmi gépek szinonimája, mint egyetlen más vállalat sem, és a megbízható és hosszú élettartamú termékek megtestesítőjeként tartják számon. Vállalatunk mozdíthatatlan értékei közé tartozik a munkavállalókkal és a beszállítókkal szembeni tiszteletteljes és felelősségteljes bánásmód. Az emberi jogok figyelembe vétele a Miele-nél magától értetődő - és a vállalati kultúra egyik legfontosabb alapelve.

 

Az SA8000 és a magatartási kódex többéves végrehajtása

A Miele azt is megköveteli, hogy beszállítói megfeleljenek a szociális kritériumoknak. A Miele valamennyi beszállítójának világszerte el kell köteleznie magát a fenti kritériumok betartására saját szervezetén belül a nemzetközileg elismert SA8000 szociális szabványnak megfelelően, és a saját beszállítói megfelelését is ellenőrizniük kell. Ezen túlmenően a beszállítói magatartási kódexben foglalt elvek és követelmények a Miele és beszállítói közötti üzleti kapcsolatok szerves részét képezik. A beszállítók elfogadják az emberi és munkavállalói jogokra, a környezetvédelemre, az etikus üzleti gyakorlatra és a vállalati integritásra, a felelős ellátási láncokra és a kellő gondosságra, mint minimumkövetelményekre kiterjedő, részletesebben meghatározott elveket. Kötelesek továbbá biztosítani, hogy ezek az elvek és követelmények az upstream ellátási lánc struktúráira is érvényesek legyenek.

Kockázatelemzés

A beszállítók tekintetében a Miele figyelemmel kíséri és rendszeresen kiigazítja az évek óta kialakított kockázatelemzési folyamatát. Ennek érdekében a közvetlen beszállítókat a külső kockázati mutatók és a vállalaton belül rendelkezésre álló további információk (beleértve a konkrét meglátásokat és tapasztalatokat) alapján értékelik kockázati potenciáljukat illetően, és kockázati kategóriákba sorolják őket. Ez a rangsorolás képezi az alapját a Miele célzott és proaktív kockázatkezelésének és intézkedéseinek. A beszállító kockázati besorolásától függően ez különböző intézkedéseket eredményez - egészen az éves helyszíni ellenőrzésekig, amelyek célja az előírt kritériumoknak és minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítása.

A folyamatok tekintetében a kockázatelemzést a Miele rendszeresen elvégzi és ennek megfelelően dokumentálja - legalább évente egyszer. Ezenkívül ad hoc kockázatelemzésre is sor kerül, amennyiben a Miele kockázatértékelése ezt megköveteli, vagy ha azonnali aggodalomra ad okot a kötelességszegés, beleértve a közvetett beszállítók által elkövetett kötelezettségszegést is. Ha a kellő elővigyázatosság ellenére okkal feltételezhető, hogy a Miele üzleti tevékenységei negatív hatással lehetnek az emberi jogokra, a Miele a kialakított eszkalációs folyamatot használhatja a magatartás elemzésére, módosítására és/vagy korrekciójára, ami végső esetben az üzleti kapcsolatok megszüntetését is magában foglalhatja.

Panaszkezelési eljárás

A Miele arra ösztönzi alkalmazottait, hogy a meglévő panaszcsatornákon vagy vitarendezési eljárásokon keresztül jelentsék az emberi jogokról szóló jelen politikai nyilatkozat feltételezett megsértését. Ezek közé tartozik a helyi vezetés, az illetékes HR osztályok és a megfelelőségi forródrót. Partnereinknek és harmadik feleknek különböző csatornák állnak rendelkezésre a www.miele.com oldalon, amelyeken keresztül jelenthetik az emberi jogokról szóló jelen politikai nyilatkozat esetleges megsértését, többek között egy ombudsmanon keresztül.

Felelősségi körök

A jelen politikai nyilatkozat végrehajtásáért a Miele hatfős igazgatótanácsa viseli az általános felelősséget. Az emberi jogi átvilágításért a Miele Csoporton belül a különböző funkciók és részlegek illetékes vezetősége felelős az egyes feladatok és felelősségi körök tekintetében. Ez biztosítja, hogy a vállalaton belül minden egyes terület tisztában legyen az emberi jogok betartásával kapcsolatos saját felelősségével és az intézkedések napi végrehajtásával, mind a saját üzleti területén, mind az ellátási láncban. Az átfogó koordinációt és irányítást egy központi munkacsoport látja el, amelynek élén a Fenntarthatósági és Szabályozási Ügyek, valamint a Jogi és Megfelelőségi Osztály áll.

 

A Miele igazgatótanácsa