Opći uvjeti i odredbe tvrtke Miele Operations & Payment Solutions GmbH za korištenje usluge „appWash“

 

Članak 1. – područje primjene / predmet ugovora

 • Sljedeći uvjeti („Uvjeti“) vrijede za sve ugovorne odnose između tvrtke Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh („Miele OPS“) i osoba koje žele upotrebljavati uslugu appWash koju nudi Miele OPS („Korisnici) (Miele OPS i korisnici zajednički „Ugovorne strane“) te predstavljaju pravno obvezujući ugovor između korisnika i tvrtke Miele OPS. Uvjeti također vrijede za registraciju za appWash, svaku pojedinačnu transakciju appWash, kao i za korištenje mobilne aplikacije („Aplikacija“) koju na raspolaganje stavlja Miele OPS te web-mjesta tvrtke Miele OPS – www.appWash.com – („Web-mjesto“). Miele OPS pohranjuje tekst uvjeta te ga na upit naknadno stavlja korisniku na raspolaganje u elektroničkom obliku.
 • Upotrebom usluga appWash korisnik može rezervirati raspoložive uređaje za pranje i sušenje rublja određenog operatera („Objekti s uslugom appWash“), pokrenuti/zaustaviti postupak pranja odnosno sušenja te izvršiti plaćanje („Transakcija appWash“).
 • Ako ugovorne strane međusobno nisu dogovorile drugačije, stavljanje na raspolaganje objekta s uslugom appWash, omogućavanje pristupa objektima s uslugom appWash te provođenje postupka pranja ili sušenja spada isključivo u odgovornost operatera objekta s uslugom appWash i ne predstavlja predmet ugovora za appWash. Korisnik nema zahtjeva prema tvrtki Miele OPS vezanih uz korištenje objekta s uslugom appWash ili provođenje postupka pranja ili sušenja. Za korištenje objekta s uslugom appWash, kao i provođenje postupka pranja ili sušenja, korisnik i operater moraju sklopiti zasebni ugovor o korištenju objekta s uslugom appWash na koji se ne primjenjuju ovi uvjeti. Raspoloživost objekata s uslugom appWash ovisi o tehničkim infrastrukturama i okolnostima operatera objekata s uslugom appWash, kao i prethodnom dopuštenju operatera za korištenje njegovih objekata s uslugom appWash.

 

Članak 2. – preduvjeti za korištenje usluge appWash

 • Prije korištenja usluga appWash korisnik mora izvršiti registraciju. Korisnik se može registrirati na mreži putem aplikacije ili web-mjesta. Na početku postupka registracije korisnik je dužan potvrditi svoj telefonski broj u svrhu provjere njegovog identiteta. U tu svrhu Miele OPS poslat će sigurnosnu šifru na telefonski broj koji je korisnik prethodno naveo. Nakon unosa sigurnosne šifre korisnik može nadopuniti svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, adresa e-pošte i lozinka). Nadalje, unosom broja stroja korisnik može spremiti podatke o raspoloživim objektima s uslugom appWash. Broj stroja naveden je izravno na objektima s uslugom appWash. Pritiskom na gumb „Registriraj se“ korisnik dovršava postupak registracije i šalje zahtjev za registraciju tvrtki Miele OPS. Miele OPS odlučit će prema vlastitom nahođenju o prihvaćanju zahtjeva za registraciju – ne postoji obveza prihvaćanja zahtjeva za registraciju. Ako Miele OPS prihvati zahtjev za registraciju, potvrdit će korisniku uspješnu registraciju putem aplikacije, web-mjesta ili poruke e-pošte.
 • Pravo na prijavu i korištenje imaju samo fizičke osobe starije od 18 godina. Prilikom registracije i/ili upotrebe usluga appWash potvrdite da imate najmanje 18 godina.

 

Članak 3. – račun za appWash

 • Nakon uspješne registracije za korisnika će se izraditi račun za appWash i aktivirat će se pripadajući podaci za pristup (adresa e-pošte i lozinka).
 • Račun za appWash povezan je s identitetom osobe i nije prenosiv.

 

Članak 4. – transakcije appWash

 • Nakon uspješne registracije korisnik ima pravo koristiti appWash i vršiti transakcije appWash.
 • Korisnik može izvršiti transakciju appWash putem aplikacije ili web-mjesta. Nakon prijave, korisniku se prvo prikazuju objekti s uslugom appWash koji mu stoje na raspolaganju te njihov status (slobodno/zauzeto). Nakon odabira jednog objekta s uslugom appWash, korisnik prima dodatne informacije, npr. informacije o naknadi koju je operater objekta s uslugom appWash odredio za njegovu upotrebu. Kada korisnik klikom na gumb „Sada izvrši pranje/sušenje uz naknadu“ zatraži transakciju appWash putem aplikacije ili web-mjesta, za njega će se rezervirati objekt s uslugom appWash koji je odabrao. Maksimalno vrijeme trajanja rezervacije utvrđuje operater objekta s uslugom appWash te navedeno ne spada u područje odgovornosti tvrtke Miele OPS. Ako korisnik ne aktivira objekt s uslugom appWash unutar utvrđenog maksimalnog vremena trajanja rezervacije za taj objekt, transakcija appWash automatski će se završiti i objekt s uslugom appWash ponovno će biti dostupan za aktivaciju odnosno korištenje putem drugih korisnika usluga appWash. Ako između korisnika i operatera objekta s uslugom appWash nije izričito dogovoreno drugačije, obveza plaćanja za korištenje objekta s uslugom appWash počinje teći tek nakon fizičkog pokretanja odabranog objekta s uslugom appWash. Ako se zatražena transakcija appWash završi bez pokretanja objekta s uslugom appWash, npr. kada maksimalno vrijeme rezervacije istekne, načelno se ne naplaćuje naknada.
 • Nakon uspješnog zahtjeva za transakciju appWash, potrebno je još pokrenuti objekt s uslugom appWash na licu mjesta. Korisnik snosi odgovornost za rukovanje ispravnim objektom s uslugom appWash.
 • Korisnik može u svakom trenutku završiti postupak pranja ili sušenja izravno na objektu s uslugom appWash, putem aplikacije ili putem web-mjesta. Ako korisnik želi završiti postupak pranja ili sušenja putem aplikacije ili web-mjesta, može u kartici „Pokretanje/zaustavljanje“ odabrati objekt s uslugom appWash koji koristi i zaustaviti postupak pranja ili sušenja pritiskom na gumb „Dovrši pranje/sušenje“. Ako između korisnika i operatera objekta s uslugom appWash nije izričito dogovoreno drugačije, prijevremeni dovršetak postupka pranja ili sušenja putem korisnika nema utjecaja na obvezu plaćanja naknade za korištenje objekta s uslugom appWash i ne vrši se povrat ove naknade.

 

Članak 5. – obveze korisnika vezane uz korištenje usluga appWash

 • Korisnik ne smije dopustiti trećoj osobi korištenje usluga appWash putem njegovog računa za appWash.
 • Korisnik je dužan održavati svoje podatke na računu za appWash aktualnima.
 • Korisnik je dužan povjerljivo se ophoditi sa svojim podacima za pristup i onemogućiti pristup neovlaštenim trećim osobama. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Miele OPS o gubitku ili neovlaštenom korištenju njegovih podataka za pristup, odnosno njegovog računa za appWash.
 • Korisnik je dužan provjeriti odabrane objekte s uslugom appWash u pogledu na oštećenja i nedostatke prije njihova korištenja. Korisnik mora obavijestiti Miele OPS i operatera o prepoznatljivim oštećenjima i nedostacima objekta s uslugom appWash.
 • Korisnik mora pažljivo i nježno rukovati objektima s uslugom appWash. Osim toga, potrebno je poštovati i pridržavati se uputa u priručniku za rad, kao i ostalih uputa te instrukcija tvrtke Miele OPS i operatera objekta s uslugom appWash, posebice uputa za rad i sigurnosnih uputa.
 • Ako ugovorne strane nisu izričito dogovorile drugačije, korisnik smije upotrebljavati usluge appWash samo u privatne svrhe. Korisniku je zabranjeno korištenje usluga appWash u komercijalne svrhe.

 

Članak 6. – naknade / uvjeti plaćanja

 • Za registraciju i korištenje usluga appWash, kao i za rezervaciju objekta s uslugom appWash, ne naplaćuje se naknada.
 • Za korištenje objekta s uslugom appWash, odnosno provođenje postupka pranja ili sušenja, korisnik plaća naknadu navedenu u aplikaciji ili na web-mjestu za konkretni objekt s uslugom appWash, odnosno za konkretni postupak pranja ili sušenja. Sve naknade uključuju zakonski određen porez na dodanu vrijednost. Naknade za korištenje objekta s uslugom appWash mogu se razlikovati ovisno o operateru objekta s uslugom appWash i vrsti postupka pranja odnosno sušenja. Miele OPS ima ovlaštenje operatera objekata s uslugom appWash za prihvaćanje naknada za korištenje objekata s uslugom appWash u njihovo ime. Plaćanjem naknade tvrtki Miele OPS prestaje obveza plaćanja ugovorene naknade za konkretno korištenje objekta s uslugom appWash koju korisnik ima prema operateru objekta s uslugom appWash.
 • Naknada za korištenje objekta s uslugom appWash dospijeva na naplatu s početkom korištenja objekta s uslugom appWash (odnosno fizičkim pokretanjem odabranog objekta s uslugom appWash).
 • Plaćanje naknada za korištenje objekta s uslugom appWash vrši se odbijanjem iznosa naknada od pretplaćenog kredita korisnika. To se vrši u slučaju da je korisnik ovlastio Miele OPS za odbitak dospjelih naknada od njegovog pretplaćenog kredita. Korisnik se mora pobrinuti za dovoljni iznos pretplaćenog kredita. Korisnik može u svakom trenutku nadopuniti svoj pretplaćeni kredit putem aplikacije ili web-mjesta. Nadopuna pretplaćenog kredita vrši se putem vanjskih pružatelja usluga plaćanja koji po potrebi mogu naplatiti dodatne naknade za obradu naloga za plaćanje i za čiji angažman mogu vrijediti dodatni uvjeti. Miele OPS ne snosi odgovornost za prikupljanje bilo kakvih pristojbi ni za bilo kakve dodatne uvjete vanjskih pružatelja usluga plaćanja. Ne zaračunavaju se kamate na pretplaćeni kredit korisnika. Korisnik može zatražiti da mu neupotrijebljeni pretplaćeni kredit uknjiži na račun. 
 • Miele OPS pružit će korisniku informacije o završenim transakcijama appWash u kartici „Povijest“ u aplikaciji ili na web-mjestu.

 

Članak 7. – odgovornost

 • Miele OPS ne preuzima nikakvu odgovornost za raspoloživost i/ili funkcionalnost objekata s uslugom appWash ni za pravilno provođenje postupka pranja ili sušenja.
 • Miele OPS neograničeno odgovara korisniku za štete uzrokovane namjerno ili grubom nepažnjom, u slučaju prijevarnog prikrivanja nedostataka kao posljedica preuzimanja jamstva kvalitete ili vijeka trajanja i prema uvjetima zakona o odgovornosti za proizvode. U slučajevima obične nepažnje, Miele OPS neograničeno snosi odgovornost samo za štete koje proizlaze iz ozljede opasne po život, tjelesne ozljede ili narušenog zdravlja osoba. U drugim slučajevima obične nepažnje, Miele OPS snosi odgovornost samo pri povredi temeljne ugovorne obveze, odnosno takvih obveza koje su neophodne za ispravno izvršenje ovih uvjeta i u koje se ugovorne strane mogu pouzdati, odnosno u koje se mogu redovito pouzdati – u tom slučaju odgovornost tvrtke Miele OPS prema korisniku ograničena je na tipično predvidljive štete. Isključeni su daljnji zahtjevi korisnika prema tvrtki Miele OPS za naknadu štete zbog obične nepažnje.
 • Korisnik snosi odgovornost prema zakonskim odredbama.

 

Članak 8. – razdoblje trajanja ugovornih odnosa

 • Ugovorni odnos između korisnika i tvrtke Miele OPS sklapa se na neodređeno vrijeme i mogu ga u svako vrijeme raskinuti obje ugovorne strane uz pridržavanje otkaznog roka od 14 dana.
 • Pravo ugovornih strana na izvanredno raskidanje ugovornih odnosa bez otkaznog roka ostaje nepromijenjeno.
 • Raskid ugovora može se izvršiti u tekstualnom obliku (poruka e-pošte).
 • Nakon prestanka ugovornih odnosa između korisnika i tvrtke Miele OPS, blokirat će se odnosno izbrisati račun korisnika za appWash. Daljnja upotreba usluga appWash nakon prestanka ugovornih odnosa više nije moguća.

 

Članak 9. – posebni uvjeti za korištenje aplikacije

 • Sljedeći posebni uvjeti vrijede za korištenje aplikacije koju korisniku na raspolaganje stavlja Miele OPS. Korištenje aplikacije koju nudi Miele OPS dopušteno je isključivo prema uvjetima u nastavku. Tijekom postupka instalacije odnosno registracije korisnik će primiti zahtjev za prihvaćanje uvjeta. Klikom na potvrdni okvir „Prihvati“ korisnik u potpunosti prihvaća ove uvjete.
 • Miele OPS jamči korisniku jednostavno, neekskluzivno i neprenosivo pravo korištenja aplikacije, koje se može opozvati i koje je podložno strogom pridržavanju svih važećih zakona, ovih uvjeta i svih primjenjivih uvjeta koji su dostupni u odgovarajućoj trgovini aplikacijama. Korisniku se ne dodjeljuju druga prava vezana uz aplikaciju. Korisniku se zabranjuje svaki oblik podlicenciranja, davanja u najam i/ili prodaje aplikacije ili prava korištenja aplikacije.
 • Aplikacija se stavlja na raspolaganje kao besplatan, dinamičan i razvojni proizvod. Miele OPS pridržava pravo da u svakom trenutku i prema vlastitom nahođenju proširi, ažurira ili izmijeni aplikaciju, a posebice da doda, izmijeni ili ukloni pojedine funkcije. Ovi uvjeti također vrijede za ažuriranja ili prerade ove aplikacije. Miele OPS preporučuje korisnicima da upotrebljavaju uvijek najnoviju verziju / najnovije ažuriranje aplikacije. Tvrtka Miele OPS nije dužna nastaviti pružati podršku za starije verzije/ažuriranja i ne jamči kompatibilnost starijih verzija/ažuriranja s objektima s uslugom appWash. Korisnik ne polaže pravo na stavljanje na raspolaganje ažuriranja aplikacije i proširenje funkcija aplikacije.
 • Korisnik se slaže da je aplikacija namijenjena isključivo za korištenje u osobne nekomercijalne svrhe. Korisnik neće mijenjati aplikaciju. Korisnik posebice, ali bez ograničenja, nema pravo na prijevod i dekompilaciju aplikacije, primjenu obrnutog inženjeringa na aplikaciju te izradu izvedenih dijela iz aplikacije, osim ako je to predviđeno prisilnim zakonskim propisima.
 • Prihvaćanjem ovih posebnih uvjeta korisnik u cijelosti priznaje prava vlasništva koje tvrtka Miele OPS i treće osobe posjeduju za aplikaciju i obvezuje se na njihovo očuvanje. U ta prava vlasništva osobito se ubrajaju autorska prava, patenti, marke i poslovne tajne. Korisnik izjavljuje da je suglasan s poduzimanjem svih potrebnih koraka za sprječavanje mogućih šteta ili povreda ovih prava, za njihovu zabranu i za progon trećih osoba u slučaju njihovog neovlaštenog pristupa aplikaciji ili primanja aplikacije u posjed putem korisnika.
 • Aplikacija se korisniku stavlja na raspolaganje onakva kakva je („as is“). Miele OPS ne pruža nikakva osiguranja, jamstva ni potvrde u vezi s aplikacijom ili primjerenošću aplikacije, osim ako nije izričito drugačije navedeno. U svakom slučaju, Miele OPS ne može jamčiti da će pristup aplikaciji biti moguć bez prekida ili privremenih negativnih utjecaja na funkcionalnost aplikacije. Tvrtka Miele OPS odgovara samo za štete koje proizlaze iz pravnih ili materijalnih nedostataka aplikacije, u slučaju da je iste prijevarno prikrila. Odredbe iz članka 7. ovih uvjeta ostaju nepromijenjene.

 

Članak 10. – pridržavanje prava na promjene

 • Miele OPS po svojoj pravednoj procjeni ima pravo u svakom trenutku s budućim djelovanjem izmijeniti i/ili dopuniti opseg usluga appWash i ovih uvjeta u svrhu unaprjeđenja usluga te iz sigurnosnih razloga, u slučaju da je to za korisnika prihvatljivo. Miele OPS pravovremeno će obavijestiti korisnika o svim izmjenama i/ili dopunama opsega usluga ili ovih uvjeta putem e-pošte, aplikacije ili web-mjesta. 

   

Članak 11. – obrada podataka

 • Prilikom korištenja usluga appWash, aplikacije ili web-mjesta, Miele OPS obrađuje osobne i neosobne podatke. Dodatne informacije o obradi podataka možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka.

 

Članak 12. – završne odredbe

 • Ovi uvjeti podliježu pravu Savezne Republike Njemačke. Ovaj odabir prava nema za posljedicu oduzimanje zaštite koja je korisniku zajamčena odredbama od kojih nisu moguća odstupanja na temelju prava države u kojoj korisnik ima uobičajeno prebivalište.
 • Korisnik nema pravo na prijenos prava ili obveza iz ovih uvjeta trećoj osobi bez prethodne suglasnost tvrtke Miele OPS.
 • Miele OPS trenutačno ne sudjeluje u postupku pred arbitražnim vijećima za potrošače. Sve reklamacije možete uputiti izravno tvrtki Miele OPS (support@appwash.com).
 • U slučaju nevaljanosti ili ništavnosti pojedinačnih odredbi, valjanost preostalih odredbi ostaje nepromijenjena. Nevažeće ili ništavne klauzule zamjenjuju se važećim odredbama koje u najvećoj mjeri odgovaraju komercijalnoj svrsi nevažećih odnosno ništavnih odredbi.
Zaboravili ste zaporku?

Vaša zaporka mora sadržavati najmanje 8 znakova.

Molimo upišite adresu e-pošte s kojom ste se registrirali kod nas i izaberite novu zaporku koja sadrži najmanje 8 znakova.

Uskoro ćemo poslati e-poštu na {0}. Potvrdite svoju adresu e-pošte u sljedećih 15 minuta. Ako ne primite e-poruku, kontaktirajte nas na support@appwash.com. Prvo provjerite svoj okvir za neželjenu poštu.