Ihmisoikeudet - Toiminta-ajatuksemme

Lupauksemme kunnioittaa ihmisoikeuksia

Kansainvälisesti toimivana perheyrityksenä olemme tietoisia vastuustamme työntekijöitämme, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Siksi olemme sitoutuneet noudattamaan sosiaalisia normeja, vahvistamaan ihmisoikeuksia ja ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia.

Miele on jo yli 120 vuoden ajan ollut synonyymi laadukkaille kodinkoneille ja kodinkoneille kuin mikään muu yritys, ja sitä pidetään luotettavien ja pitkäikäisten tuotteiden ruumiillistumana. Yrityksemme liikkumattomiin arvoihin kuuluu kunnioittava ja vastuullinen kohtelu sekä työntekijöitä että tavarantoimittajia kohtaan. Ihmisoikeuksien huomioiminen on itsestäänselvyys Mieleen - ja yrityskulttuurin keskeinen periaate.

SA8000-järjestelmän ja käytännesääntöjen toteuttaminen useiden vuosien ajan.

Miele edellyttää myös toimittajiltaan sosiaalisten kriteerien noudattamista. Kaikkien Mielen tavarantoimittajien on maailmanlaajuisesti sitouduttava noudattamaan edellä mainittuja kriteerejä omassa organisaatiossaan kansainvälisesti tunnustetun SA8000-sosiaalistandardin mukaisesti ja valvottava myös omien tavarantoimittajiensa noudattamista. Tämän lisäksi toimittajien käytännesääntöjen periaatteet ja vaatimukset ovat olennainen osa Mielen ja sen toimittajien välisiä liikesuhteita. Tavarantoimittajat hyväksyvät yksityiskohtaisemmin esitetyt periaatteet, jotka koskevat ihmis- ja työntekijäoikeuksia, ympäristönsuojelua, eettisiä liiketoimintatapoja ja yrityksen rehellisyyttä, vastuullisia toimitusketjuja ja asianmukaista huolellisuutta vähimmäisvaatimuksina. Heillä on myös velvollisuus varmistaa, että näitä periaatteita ja vaatimuksia sovelletaan myös toimitusketjun alkupään rakenteisiin.

Riskianalyysi

Miele valvoo ja mukauttaa säännöllisesti jo vuosia käytössä ollutta riskianalyysiprosessiaan tavarantoimittajien osalta. Tätä varten suorat toimittajat arvioidaan niiden riskipotentiaalin kannalta ulkoisten riski-indeksien ja yrityksen käytettävissä olevien lisätietojen (mukaan lukien konkreettiset näkemykset ja kokemukset) perusteella ja luokitellaan riskiluokkiin. Tämä priorisointi muodostaa perustan Mielen kohdennetulle ja ennakoivalle riskien- ja toiminnanhallinnalle. Toimittajan riskiluokituksesta riippuen tämä johtaa erilaisiin toimenpiteisiin - jopa vuosittaisiin tarkastuksiin paikan päällä sen varmistamiseksi, että vaaditut kriteerit ja vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Miele tekee prosessien osalta riskianalyysin säännöllisesti ja dokumentoi sen mukaisesti - vähintään kerran vuodessa. Lisäksi riskianalyysi tehdään tapauskohtaisesti silloin, kun se on tarpeen Mielen riskinarvioinnin perusteella tai kun on välitöntä huolta velvollisuuksien rikkomisesta, myös epäsuorien toimittajien osalta. Jos asianmukaisista varotoimista huolimatta on syytä uskoa, että Mielen liiketoiminnalla voi olla kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin, Miele voi käyttää vakiintunutta eskalaatioprosessiaan analysoidakseen, muuttaakseen ja/tai korjatakseen käyttäytymistään, mihin voi viimeisenä keinona kuulua myös liikesuhteiden irtisanominen.

Valitusmenettely

Miele rohkaisee työntekijöitään ilmoittamaan tämän ihmisoikeuksia koskevan toimintaperiaatteen oletetuista rikkomuksista olemassa olevien valituskanavien tai riidanratkaisumenettelyjen kautta. Näitä ovat esimerkiksi paikallinen johto, asianomaiset henkilöstöosastot ja sääntöjen noudattamista koskeva vihjelinja. Yhteistyökumppaneillamme ja kolmansilla osapuolilla on osoitteessa www.miele.com erilaisia kanavia, joiden kautta voi ilmoittaa tämän ihmisoikeuslausuman mahdollisista rikkomuksista, myös oikeusasiamiehen kautta.

Vastuualueet

Kokonaisvastuu tämän toimintaperiaatteen täytäntöönpanosta on Mielen kuusihenkisellä johtoryhmällä. Vastuu ihmisoikeuksia koskevasta huolellisuudesta on Miele-konsernin eri toimintojen ja osastojen johdolla yksittäisten tehtävien ja vastuualueiden osalta. Näin varmistetaan, että jokainen yrityksen osa-alue on selvillä omasta vastuustaan ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja toimenpiteiden päivittäisessä toteuttamisessa sekä omalla liiketoiminta-alueellaan että toimitusketjussa. Yleisestä koordinoinnista ja hallinnoinnista vastaa keskitetty työryhmä, jota johtavat Sustainability & Regulatory Affairs sekä Legal & Compliance.

 

Mielen johtokunta