Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της Miele Operations & Payment Solutions GmbH για τη χρήση της υπηρεσίας "appWash"

§ 1 - Πεδίο εφαρμογής/αντικείμενο εκτέλεσης

(1)Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ("Όροι και Προϋποθέσεις") ισχύουν για όλες τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Miele-Str. 29, 33332 Gütersloh ("Miele OPS"), και των προσώπων που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία "appWash" που προσφέρει η Miele OPS ("Χρήστης") (η Miele OPS και ο Χρήστης μαζί τα "Μέρη") και αποτελούν νομικά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της Miele OPS. Οι Όροι ισχύουν για την εγγραφή στο appWash, για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή στο appWash, καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής για κινητά ("Εφαρμογή") που παρέχει η Miele OPS και του δικτυακού τόπου της Miele OPS - www.appWash.com - ("δικτυακός τόπος"). Το κείμενο των όρων και προϋποθέσεων θα αποθηκεύεται από την Miele OPS και θα διατίθεται στον χρήστη σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν αιτήματος.

(2) Χρησιμοποιώντας το appWash, ο χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση των συσκευών πλύσης και στεγνώματος ενός φορέα εκμετάλλευσης ("εγκαταστάσεις appWash") που είναι διαθέσιμες σε αυτόν, να ενεργοποιήσει/διακόψει μια διαδικασία πλύσης ή στεγνώματος και να πληρώσει ("συναλλαγή appWash").

(3) Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μεταξύ των μερών, η παροχή των εγκαταστάσεων appWash, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις appWash και η εκτέλεση μιας διαδικασίας πλύσης ή στεγνώματος αποτελούν ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων appWash και δεν αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών του appWash. Ο χρήστης δεν έχει καμία αξίωση έναντι της Miele OPS για τη χρήση μιας εγκατάστασης appWash ή για την εκτέλεση μιας διαδικασίας πλύσης ή στεγνώματος. Για τη χρήση της εγκατάστασης appWash και την εκτέλεση μιας διαδικασίας πλύσης ή στεγνώματος πρέπει να συναφθεί ξεχωριστή σύμβαση χρήσης μεταξύ του χρήστη και του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης appWash, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις. Η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων appWash εξαρτάται από την τεχνική υποδομή και τις συνθήκες του φορέα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων appWash και από την προηγούμενη άδεια του φορέα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων appWash.

 

§ 2 – Απαιτήσεις για τη χρήση του appWash

(1) Πριν από τη χρήση του appWash, ο χρήστης πρέπει πρώτα να εγγραφεί. Ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ή στον ιστότοπο. Για την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη, ο χρήστης πρέπει πρώτα να επαληθεύσει τον αριθμό τηλεφώνου του κατά την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής. Για το σκοπό αυτό, η Miele OPS αποστέλλει έναν κωδικό ασφαλείας στον αριθμό τηλεφώνου που έχει προηγουμένως δηλώσει ο χρήστης. Μετά την εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης). Ο χρήστης μπορεί επίσης να εισάγει έναν αριθμό μηχανήματος για να καθορίσει τις εγκαταστάσεις appWash που είναι διαθέσιμες στον χρήστη. Ο αριθμός μηχανήματος βρίσκεται απευθείας στις εγκαταστάσεις του appWash. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εγγραφή", ο χρήστης ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής και αποστέλλει μια αίτηση εγγραφής στο Miele OPS. Η Miele OPS αποφασίζει αν θα αποδεχθεί την αίτηση εγγραφής κατά την κρίση της - δεν υπάρχει δικαίωμα αποδοχής της αίτησης εγγραφής. Εάν η Miele OPS αποδεχτεί την αίτηση εγγραφής, η Miele OPS θα επιβεβαιώσει την επιτυχή εγγραφή στον χρήστη στην εφαρμογή, στον ιστότοπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
(2) Μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών έχουν δικαίωμα εγγραφής και χρήσης της εφαρμογής. Εάν εγγραφείτε στο appWash και/ή χρησιμοποιήσετε το appWash, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. 
(3) Μόνο φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το τερματικό καρτών και η χρήση γίνεται χωρίς εγγραφή. Για τη χρήση αυτού του υλικού απαιτείται έγκυρη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

 

§ 3 - λογαριασμός appWash 

(1) Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα δημιουργηθεί ένας λογαριασμός appWash για τον χρήστη και θα ενεργοποιηθούν τα σχετικά δεδομένα πρόσβασης (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός πρόσβασης).
(2) Ο λογαριασμός appWash είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται.

 

§ 4 - συναλλαγές appWash

(1) Μετά την επιτυχή εγγραφή, ο χρήστης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το appWash και να πραγματοποιεί συναλλαγές με το appWash. 
(2) Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή appWash μέσω της εφαρμογής ή στον ιστότοπο. Αφού συνδεθεί, ο χρήστης βλέπει αρχικά τις εγκαταστάσεις appWash που έχει στη διάθεσή του μαζί με την κατάστασή τους (ελεύθερες/κατειλημμένες). Αφού επιλέξει μια εγκατάσταση appWash, ο χρήστης λαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες, όπως το τέλος που έχει ορίσει ο διαχειριστής της εγκατάστασης appWash για τη χρήση της εγκατάστασης appWash. Εάν ο χρήστης παραγγείλει τη συναλλαγή appWash μέσω της εφαρμογής ή στον ιστότοπο κάνοντας κλικ στο κουμπί "Πλύσιμο/στέγνωμα τώρα με χρέωση", η εγκατάσταση appWash που έχει επιλέξει ο χρήστης δεσμεύεται για τον χρήστη. Ο μέγιστος χρόνος κράτησης καθορίζεται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης appWash και δεν αποτελεί ευθύνη της Miele OPS. Εάν ο χρήστης δεν θέσει σε λειτουργία τη συσκευή appWash εντός του μέγιστου χρόνου κράτησης που έχει καθοριστεί για την εκάστοτε συσκευή appWash, η συναλλαγή appWash ακυρώνεται αυτόματα και η συσκευή appWash απελευθερώνεται ξανά για ενεργοποίηση ή χρήση από άλλους χρήστες appWash. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μεταξύ του χρήστη και του φορέα εκμετάλλευσης της συσκευής appWash, η υποχρέωση πληρωμής για τη χρήση μιας συσκευής appWash αρχίζει μόνο όταν η επιλεγμένη συσκευή appWash εκκινείται φυσικά. Εάν μια εντεταλμένη συναλλαγή appWash τερματιστεί χωρίς να έχει τεθεί σε λειτουργία η συσκευή appWash, π.χ. επειδή έχει λήξει ο μέγιστος χρόνος κράτησης, δεν θα χρεωθεί κανένα τέλος. 
(3) Μετά την επιτυχή ανάθεση μιας συναλλαγής appWash, η εγκατάσταση appWash ενδέχεται να χρειάζεται ακόμη να τεθεί σε λειτουργία επιτόπου. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της σωστής συσκευής appWash.
(4) Ο χρήστης μπορεί να τερματίσει μια διαδικασία πλύσης ή στεγνώματος ανά πάσα στιγμή απευθείας στην ίδια τη συσκευή appWash, μέσω της εφαρμογής ή στον ιστότοπο. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να τερματίσει τη διαδικασία πλύσης ή στεγνώματος μέσω της εφαρμογής ή στον ιστότοπο, μπορεί να επιλέξει τη συσκευή appWash που χρησιμοποιεί στην καρτέλα "Start/Stop" και να τερματίσει τη διαδικασία πλύσης ή στεγνώματος πατώντας το κουμπί "End washing/drying process". Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μεταξύ του χρήστη και του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης appWash, το τέλος που καταβάλλεται για τη χρήση μιας εγκατάστασης appWash δεν επηρεάζεται από τον πρόωρο τερματισμό της διαδικασίας πλύσης ή στεγνώματος από τον χρήστη και δεν επιστρέφεται.

 

§ 5 - κουπόνια appWash

(1) Τα κουπόνια appWash ισχύουν για τις περιόδους που αναγράφονται σε αυτά ή (στην περίπτωση των ηλεκτρονικών κουπονιών) διαβιβάζονται ηλεκτρονικά. Εάν δεν ορίζεται καμία περίοδος, τα παραστατικά ισχύουν επ' αόριστον.
(2) Τα κουπόνια appWash μπορούν να εξαργυρωθούν σε όλα τα πλυντήρια που διαχειρίζεται η Miele OPS ή μια θυγατρική της. Δεν είναι δυνατή η πληρωμή με μετρητά και δεν μπορεί να εκδοθεί υπόλοιπο πίστωσης. Εάν ένα κουπόνι appWash χαθεί, δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
(3) Το appWash δεν υποχρεούται να ελέγχει την εξουσιοδότηση ενός εξαργυρωτή κουπονιού πέραν του ελέγχου της εγκυρότητας του κωδικού εξαργύρωσης. Ως εκ τούτου, ο κάτοχος του κουπονιού πρέπει να διασφαλίσει ότι το κουπόνι ή/και ο κωδικός εξαργύρωσης δεν θα περιέλθει στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένων τρίτων και να ενημερώσει αμέσως την appWash εάν υπάρχει έστω και η πιθανότητα να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
(4) Οποιαδήποτε κατάχρηση ή πολλαπλή εξαργύρωση ενός κουπονιού appWash θα διώκεται ποινικά. Αυτό περιλαμβάνει ρητά κάθε απόπειρα κακής χρήσης ή πολλαπλής εξαργύρωσης.

 

§ 6 – Υποχρεώσεις του χρήστη σε σχέση με τη χρήση του appWash

(1) Ο χρήστης δεν μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτους να χρησιμοποιούν το appWash μέσω του λογαριασμού του στο appWash. 
(2) Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί τα δεδομένα του λογαριασμού του appWash ενημερωμένα. 
(3) Ο χρήστης οφείλει να χειρίζεται εμπιστευτικά τα δεδομένα πρόσβασής του και να τα προστατεύει από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την Miele OPS για την απώλεια ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων πρόσβασης ή του λογαριασμού του appWash.  
(4) Ο χρήστης υποχρεούται να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις appWash που έχει επιλέξει για βλάβες και ελαττώματα πριν τις χρησιμοποιήσει. Ο χρήστης οφείλει να αναφέρει τυχόν αναγνωρίσιμες βλάβες και ελαττώματα στη Miele OPS και στον χειριστή της συσκευής appWash.
(5) Ο χρήστης πρέπει να χειρίζεται τις συσκευές appWash με προσοχή και επιμέλεια. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται και να τηρούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας και άλλες οδηγίες και κατευθύνσεις της Miele OPS και του χειριστή της συσκευής appWash, ιδίως οι οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας.
(6) Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μεταξύ των μερών, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το appWash μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το appWash για εμπορικούς σκοπούς.

 

§ 7 -Τέλη / Όροι πληρωμής

(1) Δεν επιβάλλεται τέλος για την εγγραφή και τη χρήση του appWash ή για την κράτηση μιας εγκατάστασης του appWash. 
(2) Ο χρήστης καταβάλλει το τέλος που αναγράφεται στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση appWash ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία πλύσης ή στεγνώματος για τη χρήση της εγκατάστασης appWash ή για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πλύσης ή στεγνώματος. Σε όλα τα τέλη συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ. Οι χρεώσεις για τη χρήση μιας εγκατάστασης appWash ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης appWash και τον τύπο της διαδικασίας πλύσης ή στεγνώματος. Η Miele OPS είναι εξουσιοδοτημένη από τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων appWash να αποδέχεται τις χρεώσεις για τη χρήση μιας εγκατάστασης appWash για λογαριασμό των φορέων εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων appWash. Με την καταβολή του τέλους στη Miele OPS, λήγει η υποχρέωση του χρήστη έναντι του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης appWash να καταβάλει το συμφωνηθέν τέλος για τη συγκεκριμένη διαδικασία χρήσης της εγκατάστασης appWash.  
(3) Το τέλος για τη χρήση μιας συσκευής appWash οφείλεται προς πληρωμή κατά τη χρήση της συσκευής appWash (δηλαδή κατά τη φυσική εκκίνηση της επιλεγμένης συσκευής appWash).  
(4) Η πληρωμή των τελών για τη χρήση μιας συσκευής appWash πραγματοποιείται με συμψηφισμό με το προπληρωμένο πιστωτικό υπόλοιπο του χρήστη. Εν προκειμένω, ο χρήστης εξουσιοδοτεί την Miele OPS να εισπράξει τα οφειλόμενα τέλη από το προπληρωμένο πιστωτικό του υπόλοιπο. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι η προπληρωμένη πίστωση του είναι επαρκώς καλυμμένη. Ο χρήστης μπορεί να ανανεώσει την προπληρωμένη πίστωση ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο. Η προπληρωμένη πίστωση συμπληρώνεται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι ενδέχεται να χρεώνουν πρόσθετα τέλη για την επεξεργασία της εντολής πληρωμής και ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Η Miele OPS δεν ευθύνεται ούτε για τη χρέωση τυχόν τελών ούτε για τυχόν πρόσθετους όρους των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Η προπληρωμένη πίστωση του χρήστη δεν επιβαρύνεται με τόκους.  Ο χρήστης μπορεί να πιστώσει την αχρησιμοποίητη προπληρωμένη πίστωση κατόπιν αιτήματος.  
(5) Η Miele OPS θα παρέχει στον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τις ολοκληρωμένες συναλλαγές appWash στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο στην καρτέλα "Ιστορικό".  

 

§ 8 - Ευθύνη

(1) Η Miele OPS δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή/και τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού appWash ή για την ορθή εκτέλεση μιας διαδικασίας πλύσης ή στεγνώματος. 
(2) Η Miele OPS ευθύνεται έναντι του χρήστη χωρίς περιορισμό για ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ως αποτέλεσμα της ανάληψης εγγύησης ποιότητας ή διάρκειας ζωής και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης προϊόντων. Σε περιπτώσεις απλής αμέλειας, η Miele OPS ευθύνεται χωρίς περιορισμό μόνο για ζημίες που προκύπτουν από βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας προσώπων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απλής αμέλειας, η Miele OPS ευθύνεται εφόσον η Miele OPS παραβιάζει μια ουσιώδη συμβατική υποχρέωση, δηλαδή μια υποχρέωση η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή εκπλήρωση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και στην οποία τα μέρη μπορούν να βασιστούν ή στην οποία τα μέρη μπορούν τακτικά να βασιστούν - στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη της Miele OPS έναντι του χρήστη περιορίζεται στην τυπική προβλέψιμη ζημία. Περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη έναντι της Miele OPS λόγω απλής αμέλειας αποκλείονται.
(3) Ο χρήστης ευθύνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

 

§ 9 - Διάρκεια της συμβατικής σχέσης

(1) Η συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και της Miele OPS συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή από τα δύο μέρη με προθεσμία προειδοποίησης 14 ημερών. 
(2) Το δικαίωμα των μερών να καταγγείλουν τη συμβατική σχέση χωρίς προειδοποίηση για σπουδαίο λόγο παραμένει ανεπηρέαστο. 
(3) Η καταγγελία μπορεί να γίνει σε μορφή κειμένου (e-mail). 
(4) Με τη λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της Miele OPS, ο λογαριασμός appWash του χρήστη μπλοκάρεται ή διαγράφεται. Η περαιτέρω χρήση του appWash δεν είναι πλέον δυνατή μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

 

§ 10 - Ειδικοί όροι για τη χρήση της εφαρμογής

(1) Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν για τη χρήση της εφαρμογής που παρέχει η Miele OPS στον χρήστη. Η χρήση της εφαρμογής που προσφέρει η Miele OPS επιτρέπεται μόνο βάσει των ακόλουθων όρων. Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης ή εγγραφής, ο χρήστης καλείται να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις. Επιλέγοντας το πλαίσιο "Αποδοχή", ο χρήστης συμφωνεί πλήρως με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.   
(2) Η Miele OPS παραχωρεί στο χρήστη ένα απλό, μη αποκλειστικό, ανακλητό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που είναι διαθέσιμοι στο αντίστοιχο κατάστημα εφαρμογών. Κανένα περαιτέρω δικαίωμα στην εφαρμογή δεν παραχωρείται στον χρήστη. Απαγορεύεται στον Χρήστη η υποαδειοδότηση, η ενοικίαση ή/και η διανομή της εφαρμογής ή των δικαιωμάτων χρήσης της εφαρμογής με οποιαδήποτε μορφή. 
(3) Η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν ως δυναμικό και εξελισσόμενο προϊόν. Η Miele OPS διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να ενημερώσει ή να τροποποιήσει την εφαρμογή ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ιδίως να προσθέσει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει μεμονωμένες λειτουργίες. Οι παρόντες όροι ισχύουν επίσης για τις ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις αυτής της εφαρμογής. Η Miele OPS συνιστά να χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία έκδοση/ενημέρωση της εφαρμογής. Η Miele OPS δεν υποχρεούται να διατηρεί υποστήριξη για παλαιότερες εκδόσεις/ενημερώσεις και δεν εγγυάται τη συμβατότητα παλαιότερων εκδόσεων/ενημερώσεων με τις συσκευές appWash. Ο χρήστης δεν δικαιούται την παροχή ενημερώσεων της εφαρμογής για την επέκταση των λειτουργιών της εφαρμογής.
(4) Ο χρήστης αποδέχεται ότι η εφαρμογή προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Ο χρήστης δεν θα προβεί σε καμία αλλαγή στην εφαρμογή. Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να μεταφράσει, να αποσυμπιέσει, να κάνει αντίστροφη μηχανική ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα της εφαρμογής, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από υποχρεωτικές νομικές διατάξεις.
(5) Με την αποδοχή των παρόντων ειδικών όρων και προϋποθέσεων, ο χρήστης αναγνωρίζει πλήρως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της Miele OPS και τρίτων στην εφαρμογή και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα προστατεύει. Τα εν λόγω δικαιώματα ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν, ιδίως, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και εμπορικά μυστικά. Ο χρήστης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή πιθανών ζημιών ή παραβιάσεων αυτών των δικαιωμάτων, για την αποτροπή τους και για τη δίωξη τρίτων σε περίπτωση που κάποιος τρίτος έχει αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στην εφαρμογή ή έχει περιέλθει στην κατοχή του μέσω του χρήστη. 
(6) Η εφαρμογή παρέχεται στον χρήστη "ως έχει". Η Miele OPS δεν παρέχει καμία δήλωση, εγγύηση ή έγκριση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με την εφαρμογή ή την καταλληλότητα της εφαρμογής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, η Miele OPS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη ως Εφαρμογή χωρίς διακοπή ή προσωρινή μείωση της λειτουργικότητάς της. Η Miele OPS ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από νομικό ή ουσιαστικό ελάττωμα της εφαρμογής μόνο εάν αυτό έχει αποκρυβεί με δόλο από τη Miele. Οι διατάξεις της § 7 των Όρων και Προϋποθέσεων παραμένουν ανεπηρέαστες.

 

§ 11 – Ειδικοί όροι για τη χρήση του τερματικού κάρτας 

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για τη χρήση του τερματικού κάρτας που παρέχεται στο χρήστη από την Miele OPS. Η χρήση του τερματικού κάρτας που προσφέρεται από την Miele OPS επιτρέπεται αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων όρων. Κατά την εγκατάσταση ή την εγγραφή από τον χειριστή, ο χειριστής καλείται να αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του φορέα εκμετάλλευσης, οι τοπικοί χρήστες αναγνωρίζουν πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
(2) Η Miele OPS παραχωρεί στον χρήστη ένα μη αποκλειστικό, ανακλητό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του τερματικού κάρτας σε αυστηρή συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους. Δεν παραχωρούνται στον χρήστη περαιτέρω δικαιώματα επί του τερματικού κάρτας. Απαγορεύεται στον χρήστη να παραχωρήσει υπο-άδεια, να εκμισθώσει ή/και να διανείμει το τερματικό κάρτας ή τα δικαιώματα χρήσης του τερματικού κάρτας με οποιαδήποτε μορφή. 
(3) Το τερματικό κάρτας παρέχεται δωρεάν ως δυναμικό προϊόν υπό ανάπτυξη. Η Miele OPS διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να επικαιροποιήσει ή να αλλάξει το τερματικό καρτών ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ιδίως να προσθέσει, να αλλάξει ή να αφαιρέσει μεμονωμένες λειτουργίες. Η Miele OPS δεν υποχρεούται να διατηρεί υποστήριξη για παλαιότερες εκδόσεις/ενημερώσεις και δεν εγγυάται τη συμβατότητα παλαιότερων εκδόσεων/ενημερώσεων με τις συσκευές appWash. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των τρεχουσών εκδόσεων/ενημερώσεων. Ο χρήστης δεν έχει καμία αξίωση για την παροχή ενημερώσεων για το τερματικό κάρτας για την επέκταση της λειτουργικότητάς του.
(4) Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το τερματικό κάρτας προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Ο χρήστης δεν προβαίνει σε καμία αλλαγή στο τερματικό κάρτας. Ειδικότερα, ο χρήστης δεν επιτρέπεται να μεταφράζει, να αποσυμπιέζει, να κάνει αντίστροφη μηχανική ή να δημιουργεί παράγωγα έργα από το τερματικό κάρτας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις. 
(5) Με την αποδοχή των παρόντων ειδικών όρων και προϋποθέσεων, ο χρήστης αναγνωρίζει πλήρως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της Miele OPS και τρίτων επί του τερματικού κάρτας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα προστατεύει. Τα εν λόγω δικαιώματα ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν ιδίως τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά μυστικά. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει ή να σταματήσει τη βλάβη ή την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων και να ασκήσει ποινική δίωξη κατά τρίτων, εάν τρίτος έχει αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στο τερματικό κάρτας ή έχει περιέλθει στην κατοχή του τερματικού κάρτας μέσω του χρήστη.
(6) Ο τερματικός σταθμός καρτών παρέχεται στον χρήστη "ως έχει". Η Miele OPS δεν παρέχει καμία δήλωση, εγγύηση, καταλληλότητα ή εγγύηση σε σχέση με το τερματικό κάρτας, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, η Miele OPS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το τερματικό κάρτας θα είναι διαθέσιμο ως τερματικό κάρτας χωρίς διακοπή ή προσωρινή μείωση της λειτουργικότητάς του. Η Miele OPS ευθύνεται για ζημία που προκαλείται από νομικό ή ουσιαστικό ελάττωμα του τερματικού κάρτας μόνο εάν αυτό αποκρύφθηκε με δόλο από την Miele OPS. Οι διατάξεις του άρθρου 8 των ΓΟΣ δεν θίγονται.

 

§ 12 - Επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγών

Η Miele OPS έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να τροποποιεί ή/και να συμπληρώνει ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον το εύρος των υπηρεσιών του appWash και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και για λόγους ασφαλείας, εφόσον αυτό δεν είναι αδικαιολόγητο για τον χρήστη. Η Miele OPS θα ενημερώνει εγκαίρως τον χρήστη για τυχόν αλλαγές ή/και συμπληρώσεις του πεδίου των υπηρεσιών ή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της εφαρμογής ή στην ιστοσελίδα.

 

§ 13 - Επεξεργασία δεδομένων

Με τη χρήση του appWash, της εφαρμογής ή του ιστότοπου, η Miele OPS επεξεργάζεται προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου.

 

§ 14 - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειες χρήσης

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα προϊόντα Miele OPS και τις λειτουργίες τους αποτελούν ιδιοκτησία της Miele Operations & Payment Solutions GmbH. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, έκθεση, μετάδοση, μεταβίβαση, κοινοποίηση ή άλλη χρήση τους, εκτός από το βαθμό που είναι απαραίτητος για τη χρήση των προϊόντων Miele OPS σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

§ 15 - Τελική διάταξη
 
(1) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αυτή η επιλογή δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο χρήστης την προστασία που του παρέχεται από διατάξεις που δεν μπορούν να παρεκκλίνουν με συμφωνία βάσει του δικαίου της χώρας στην οποία ο χρήστης έχει τη συνήθη διαμονή του.
(2) Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Miele OPS.
(3) Η Miele OPS δεν συμμετέχει επί του παρόντος σε διαδικασίες ενώπιον επιτροπών διαιτησίας καταναλωτών. Είστε ευπρόσδεκτοι να απευθύνετε τυχόν παράπονα απευθείας στην Miele OPS (support@appwash.com). 
(4) Εάν μεμονωμένες διατάξεις είναι άκυρες ή ακυρώσιμες, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγεται. Οι άκυρες ή ανίσχυρες ρήτρες αντικαθίστανται από τέτοιες αποτελεσματικές διατάξεις που πλησιάζουν περισσότερο στον οικονομικό σκοπό της άκυρης ή ανίσχυρης διάταξης.