Σύστημα καταγγελιών και διαδικασίες καταγγελιών

Η Miele καλλιεργεί μια ανοιχτή κουλτούρα και ένα πνεύμα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμβουλές και να εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Εκτός από τους εσωτερικούς διαύλους, έχουμε ορίσει εδώ και πολλά χρόνια έναν εξωτερικό διαμεσολαβητή στον οποίο μπορούν να απευθύνονται εμπιστευτικά και ανώνυμα οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες.

Ο διαμεσολαβητής δέχεται συμβουλές για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή εσωτερικών κανόνων (σύστημα καταγγελιών). Είναι επίσης αρμόδιος για τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί δέουσας επιμέλειας της αλυσίδας εφοδιασμού [PDF Rules of Procedure]. Η διαδικασία καταγγελιών επιτρέπει σε άτομα να επισημαίνουν κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, καθώς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων.

Ο Διαμεσολαβητής είναι προσβάσιμος ως εξής:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Τηλ: +49 521 557 333 0 / Κινητό: +49 151 58230321

E-mail:ombudsmann@thielvonherff.de

Πλατφόρμα αναφοράς:www.report-tvh.com

Αρχική σελίδα: www.thielvonherff.de

Οποιοσδήποτε παρέχει μια πληροφορία καλή τη πίστει προστατεύεται. Όλες οι πληροφορίες θα παρακολουθούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και με σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων μερών.