Ανθρώπινα δικαιώματα - Η τοποθέτησή μας

Η δέσμευσή μας για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ως διεθνώς δραστηριοποιούμενη οικογενειακή επιχείρηση, έχουμε επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στους εργαζομένους μας, το περιβάλλον και την κοινωνία. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τα κοινωνικά πρότυπα, να ενισχύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποτρέπουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για περισσότερα από 120 χρόνια, η Miele είναι συνώνυμη με υψηλής ποιότητας οικιακές συσκευές και επαγγελματικά μηχανήματα όπως καμία άλλη εταιρεία και θεωρείται η επιτομή των αξιόπιστων και μακράς διάρκειας προϊόντων. Στις αμετακίνητες αξίες της εταιρείας μας περιλαμβάνεται η με σεβασμό και υπευθυνότητα αντιμετώπιση τόσο των εργαζομένων όσο και των προμηθευτών. Η συνεκτίμηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι αυτονόητη για τη Miele - και αποτελεί βασική αρχή της εταιρικής κουλτούρας.

 

Εφαρμογή του SA8000 και του Κώδικα Δεοντολογίας επί σειρά ετών

Η Miele απαιτεί επίσης από τους προμηθευτές της να συμμορφώνονται με κοινωνικά κριτήρια. Όλοι οι προμηθευτές της Miele σε όλο τον κόσμο πρέπει να δεσμευτούν ότι θα συμμορφώνονται με τα παραπάνω κριτήρια εντός του δικού τους οργανισμού σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο κοινωνικό πρότυπο SA8000 και πρέπει επίσης να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των δικών τους προμηθευτών. Επιπλέον, οι αρχές και οι απαιτήσεις που περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Miele και των προμηθευτών της. Οι προμηθευτές συμφωνούν με τις αρχές που καθορίζονται λεπτομερέστερα και καλύπτουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και την εταιρική ακεραιότητα, τις υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού και τη δέουσα επιμέλεια ως ελάχιστα πρότυπα. Υποχρεούνται επίσης να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές και απαιτήσεις εφαρμόζονται και στις δομές της ανάντη αλυσίδας εφοδιασμού.

 

Ανάλυση κινδύνου

Όσον αφορά τους προμηθευτές, η Miele παρακολουθεί και προσαρμόζει τακτικά τη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου που έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια. Για το σκοπό αυτό, οι άμεσοι προμηθευτές αξιολογούνται ως προς το δυναμικό κινδύνου τους με βάση εξωτερικούς δείκτες κινδύνου και περαιτέρω πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων γνώσεων και εμπειριών) και κατατάσσονται σε κατηγορίες κινδύνου. Αυτή η ιεράρχηση αποτελεί τη βάση για την εστιασμένη και προληπτική διαχείριση κινδύνων και δράσεων από την Miele. Ανάλογα με την ταξινόμηση κινδύνου ενός προμηθευτή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ποικιλία διαφορετικών ενεργειών - μέχρι και ετήσιες επιτόπιες επιθεωρήσεις για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα απαιτούμενα κριτήρια και τα ελάχιστα πρότυπα.

Όσον αφορά τις διαδικασίες, η ανάλυση κινδύνου διενεργείται τακτικά από τη Miele και τεκμηριώνεται ανάλογα - τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Επιπλέον, γίνεται ad hoc ανάλυση κινδύνου, όταν απαιτείται από την αξιολόγηση κινδύνου της Miele ή όταν υπάρχει άμεση ανησυχία για παραβίαση καθήκοντος, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων προμηθευτών. Εάν, παρά τις δέουσες προφυλάξεις, υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Miele μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στα ανθρώπινα δικαιώματα, η Miele μπορεί να χρησιμοποιήσει την καθιερωμένη διαδικασία κλιμάκωσης για να αναλύσει, να τροποποιήσει και/ή να διορθώσει τη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, ως έσχατη λύση, τη διακοπή των επιχειρηματικών δεσμών.

 

Διαδικασία παραπόνων

Η Miele ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να αναφέρουν εικαζόμενες παραβιάσεις της παρούσας δήλωσης πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των υφιστάμενων καναλιών καταγγελιών ή διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Αυτά περιλαμβάνουν την τοπική διοίκηση, τα αρμόδια τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και τη γραμμή επικοινωνίας για τη συμμόρφωση. Οι συνεργάτες μας και τα τρίτα μέρη διαθέτουν διάφορα κανάλια στη διεύθυνση www.miele.com μέσω των οποίων μπορούν να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις της παρούσας δήλωσης πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω ενός διαμεσολαβητή.

 

Τομείς ευθύνης

Τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας δήλωσης πολιτικής έχει το εξαμελές εκτελεστικό συμβούλιο της Miele. Η ευθύνη για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκει στη σχετική διοίκηση των διαφόρων λειτουργιών και τμημάτων εντός του ομίλου Miele σε σχέση με τα επιμέρους καθήκοντα και αρμοδιότητες. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε τομέας εντός της εταιρείας είναι σαφής σχετικά με τις δικές του ευθύνες για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καθημερινή εφαρμογή των μέτρων, τόσο στον δικό του επιχειρηματικό τομέα όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ο γενικός συντονισμός και η διαχείριση αναλαμβάνονται από μια κεντρική ομάδα εργασίας - με επικεφαλής τις υπηρεσίες Sustainability & Regulatory Affairs και Legal & Compliance.

 


Εκτελεστικό συμβούλιο της Miele