Generelle vilkår og betingelser for Miele Operations & Payment Solutions GmbH for brug af "appWash" tjenesten

 

 1 – Anvendelsesområde / kontraktens genstand

 • De efterfølgende betingelser („betingelser“) gælder for alle kontraktlige forhold mellem Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh („Miele OPS“) og personer som ønsker at gøre brug af den af Miele OPS tilbudte tjeneste „appWash“ („bruger“) (Miele OPS og brugeren i fællesskab „parterne“), og udgør en juridisk bindende kontrakt mellem operatøren og Miele OPS. Disse betingelser gælder både for registreringen til appWash, for hver enkelt appWash-transaktion samt for brugen af den af Miele OPS til rådighed stillede mobilen applikation („app“) og for Miele OPS hjemmesiden - www.appWash.com – („hjemmeside“). Betingelsernes tekst gemmes af Miele OPS og stilles også operatøren til rådighed i elektronisk form på et senere tidspunkt på dennes anmodning.
 • Brugeren kan ved brug af appWash reserverer, aktivere/stoppe og betale („appWash-transaktion“) en vaske- og tørreproces på de for ham tilgængelige vaske- og tørreenheder fra en operatør („appWash-faciliteter“).
 • Såfremt der mellem parterne ikke udtrykkeligt er aftalt noget afvigende, har operatøren af appWash-faciliteten ansvaret for tilrådighedsstillelsen af appWash-faciliteten, adgangen til appWash-faciliteterne og for gennemførelsen af en vaske- eller tørreproces og er ikke kontraktgenstand for af appWash. Brugeren har ingen krav mod Miele OPS om brug af en appWash-facilitet eller på gennemførelse af en vaske- eller tørreproces. For brugen af appWash-faciliteterne samt for gennemførelsen af en vaske- eller tørreproces skal der indgås en separat brugskontrakt mellem brugeren og operatøren af appWash-faciliteten, for hvilken disse betingelser ikke gælder. AppWash-faciliteternes tilgængelighed afhænger af operatøren af appWash-faciliteternes tekniske infrastrukturer, de lokale forhold og af operatøren af appWash-faciliteternes tidligere brugstilladelse.

 

2 – Betingelser for brugen af appWash

 • Inden brugen af appWash skal brugeren først registrere sig. Brugeren kan registrere sig online, via appen eller på hjemmesiden. Til kontrol af brugerens identitet skal denne først bekræfte hans telefonnummer i begyndelsen af registreringsprocessen. Hertil sender Miele OPS en sikkerhedskode til det af brugeren forinden oplyste telefonnummer. Efter indtastning af sikkerhedskoden kan brugeren supplere sine personlige data (for- og efternavn, adresse, e-mailadresse og password). Desuden kan brugeren ved indtastning af et maskinnummer gemme de for brugeren tilgængelige appWash-faciliteter. Maskinnummeret befinder sig direkte på appWash-faciliteterne. Ved tryk på „Registrer“-knappen afslutter brugeren registreringsprocessen og sender en registreringsanmodning til Miele OPS. Miele OPS afgør efter eget skøn om registreringsanmodningen accepteres – der er ingen pligt til at acceptere registreringsanmodningen. Såfremt Miele OPS accepterer registreringsanmodningen, bekræfter Miele OPS brugeren den vellykkede registrering i appen, på hjemmesiden eller pr. e-mail.
 • Registrerings- og brugsautoriseret er udelukkende fysiske personer over 18 år. Hvis du registrerer dig til og/eller bruger appWash, skal du bekræfte, at du er mindst 18 år gammel.

 

3 – appWash-konto

 • Med den vellykkede registrering oprettes der en appWash-konto til brugeren og de tilhørende adgangsdata (e-mailadresse og password) aktiveres.
 • appWash-kontoen er personlig og kan ikke overdrages.

 

4 – appWash-transaktioner

 • Efter den vellykkede registrering har brugeren ret til at benytte appWash og til at gennemføre appWash-transaktioner.
 • Brugeren kan gennemføre en appWash-transaktion via appen eller på hjemmesiden. Efter log-In får brugeren først vist de for ham tilgængelige appWash-faciliteter og deres status (fri/optaget). Efter valg af en appWash-facilitet får brugeren yderligere informationer, som f.eks. den af appWash-facilitetens operatør fastlagte betaling for brugen af appWash-faciliteten. Hvis brugeren bestiller appWash-transaktionen via appen eller på hjemmesiden ved at klikke på knappen „Vaske / tørre omkostningspligtigt nu“, reserveres den af brugeren valgte appWash-facilitet til brugeren. Den maksimale reservationstid fastlægges af appWash-facilitetens operatør og er ikke Miele OPS's ansvar. Hvis ikke brugeren starter appWash-faciliteten inden for den for den pågældende appWash-facilitet fastlagte maksimale reservationstid, afsluttes appWash-transaktionen automatisk og appWash-faciliteten frigives igen til aktivering eller brug af en anden appWash-bruger. Såfremt der mellem brugeren og operatøren af appWash-faciliteten ikke udtrykkeligt er aftalt noget afvigende, begynder betalingspligten for brugen af en appWash-facilitet først med den fysiske start af den udvalgte appWash-facilitet. Hvis en bestilt appWash-transaktion afsluttes uden at appWash-faciliteten blev startet, f.eks. fordi den maksimale reservationstid er udløbet, opkræves der principielt ingen betaling.
 • Efter en vellykket bestilling af en appWash-transaktion skal appWash-faciliteten evt. startes på stedet. Brugeren er ansvarlig for betjeningen af den rigtige appWash-facilitet.
 • Brugeren kan til enhver tid selv afslutte en vaske- eller tørreproces via appen, på hjemmesiden eller direkte på appWash-faciliteten. Ønsker brugeren at afslutte vaske- eller tørreprocessen via appen eller på hjemmesiden, kan han under fanen „Start/Stop“ vælge den af ham benyttede appWash-facilitet og afslutte vaske- eller tørreprocessen ved at trykke på „Afslut vaske-/tørreproces“-knappen. Såfremt der mellem brugeren og operatøren af appWash-faciliteten ikke udtrykkeligt er aftalt noget afvigende, berøres og refunderes betalingen for brugen af en appWash-facilitet ikke af en førtidig afslutning af vaske- eller tørreprocessen gennem brugeren.

 

5 – Brugerens pligter i forbindelse med brugen af appWash

 • Brugeren må ikke tillade tredjepart bruge af appWash via hans appWash-konto.
 • Brugeren er forpligtet til at holde hans appWash-konto opdateret.
 • Brugeren skal behandle sine adgangsdata fortroligt og sikre dem mod adgang af uautoriserede tredjeparter. Brugeren er forpligtet til omgående at informere Miele OPS om tabet af eller en uautoriseret brug af hans adgangsdata eller hans appWash-konto.
 • Brugeren er forpligtet til at undersøge de af ham valgte appWash-faciliter for skader og mangler inden disse bruges. Brugeren skal melde synlige skader og mangler til Miele OPS og til appWash-facilitetens operatør.
 • Brugeren skal behandle appWash-faciliteten omhyggeligt og forsigtigt. Desuden skal anvisningerne i betjeningsvejledningen samt andre anvisninger og instruktioner fra Miele OPS og fra appWash-facilitetens operatør, især drifts- og sikkerhedsanvisninger, følges og overholdes.
 • Såfremt der mellem parterne ikke udtrykkeligt er aftalt noget afvigende, må brugeren kun bruge appWash til private formål. Det er ikke tilladt brugeren at anvende appWash

 

6 – Betalinger / betalingsbetingelser

 • Registreringen og brugen af appWash samt reserveringen af en appWash-facilitet er gratis.
 • For brugen af appWash-faciliteten eller for gennemførelsen af vaske- eller tørreprocessen betaler brugeren det i appen eller på hjemmesiden for en konkret appWash-facilitet eller for den konkrete vaske- eller tørreproces anførte beløb. Alle betalinger er inklusive moms. Betalingen for brugen af en appWash-facilitet kan variere af efter appWash-facilitetens operatør og efter vaske- eller tørreprocessens type. Miele OPS er af appWash-faciliteternes operatører autoriseret til at modtage betalingen for brugen af en appWash-facilitet på appWash-operatørens vegne. Med betalingen til Miele OPS bortfalder brugerens forpligtelse over for appWash-facilitetens operatør til betaling af det aftalte beløb for den konkrete brug af der appWash-faciliteten.
 • Betalingen for brugen af en appWash-facilitet bliver forfalden til betaling ved brugen af appWash-faciliteten (dvs. med den fysiske start af den valgte appWash-facilitet).
 • Betalingen for brugen af en appWash-facilitet foregår ved modregning med brugerens pre-paid tilgodehavende. I den forbindelse autoriserer brugeren Miele OPS, til at trække betalingen fra hans pre-paid tilgodehavende. Brugeren skal søger for en tilstrækkelig dækning på hans pre-paid tilgodehavende. Brugeren kan til en hver tid oplade hans pre-paid tilgodehavende i appen eller på hjemmesiden. Opladningen af pre-paid tilgodehavende foregår via eksterne betalingstjenester, som evt. fakturerer yderligere gebyrer for behandlingen af betalingsordren og der kan gælde yderligere betingelser for brugen af disse. Miele OPS er hverken ansvarlig for opkrævning af eventuelle gebyrer eller eventuelle betingelse af fra de eksterne betalingstjenester. Brugerens pre-paid tilgodehavende forrentes ikke.  Brugeren kan efter anmodning få krediteret ikke opbrugt pre-paid tilgodehavende. 
 • Miele OPS stiller brugeren informationer om de afsluttede appWash-transaktioner til rådighed i appen eller på hjemmesiden under fanen „Historie“.

 

7 – Ansvar

 • Miele OPS påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden og/eller funktionsdygtigheden af appWash-faciliteterne eller for den korrekte gennemførelse af en vaske- eller tørreproces.
 • Miele OPS er ansvarlig over for brugeren for skader forårsaget på grund af forsæt eller grov uagtsomhed, ved svigagtig skjul af en mangel som følge af overtagelsen af en kvalitets- eller holdbarhedsgaranti og i henhold til bestemmelserne i produktansvarsloven. I tilfælde af simpel uagtsomhed er Miele OPS kun ubegrænset ansvarlig ved skader fra krænkelse af personers liv, legeme og helbred. I alle andre tilfælde af simpel uagtsomhed er Miele OPS ansvarlig, såfremt Miele OPS krænker en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse, dvs. sådanne, der er uundværlige for korrekt udførelse af disse betingelser, og som parterne kan stole på eller som parterne regelmæssigt kan stole på - i dette tilfælde er Miele OPS's ansvar over for brugeren begrænset til den typiske forudsigelige skader. Yderligere erstatningskrav fra brugeren mod Miele OPS på grund af simpel uagtsomhed er udelukket.
 • Brugeren er ansvarlig i henhold til de lovmæssige bestemmelser.

 

8 – Kontraktforholdets løbetid

 • De kontraktmæssige forhold mellem brugeren og Miele OPS indgås på ubestemt tid og kan til enhver tid opsiges af begge parter under overholdelse af et opsigelsesvarsel på 14 dage.
 • Parternes ret til en ekstraordinær opsigelse uden varsel af en vigtig grund forbliver uberørt.
 • Opsigelse kan foregå skriftligt (e-mail).
 • Med kontraktforholdets ophør mellem brugeren og Miele OPS spærres eller slettes brugerens appWash-konto. En fortsat brug af appWash er ikke mere muligt efter kontraktforholdets ophør.

 

9 – Særlige betingelser for brugen af appen

 • De efterfølgende særlige betingelser gælder for brugen af appen, som stilles brugeren til rådighed af Miele OPS. Brugen af den af Miele OPS tilbudte app, er udelukkende tilladt på grundlag af følgende betingelser. Under installations- eller registreringsprocessen opfordres brugeren til at acceptere betingelserne. Ved at klikke på „Acceptere“-boksen accepterer brugeren disse betingelser fuldt ud.
 • Miele OPS giver brugeren en simpel, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig og ikke-overdragelig ret til brug af appen, forudsat en streng overholdelse af alle gældende love, disse betingelser og alle anvendelige betingelser, der er tilgængelige i den pågældende App Store. Brugeren gives ingen yderligere rettigheder til appen. Brugeren forbydes enhver form for sub-licensering, udlejning og/eller salg af appen eller brugsretten til appen.
 • Appen stiles gratis til rådighed, som et dynamisk og udviklende produkt. Miele OPS forbeholder sig til enhver tid retten til at udvide, opdatere eller ændre appen efter eget skøn, i særdeleshed til at tilføje, modificere eller fjerne enkelte funktioner. Disse betingelser gælder ligeledes for opdateringer eller redigeringer af denne app. Miele OPS anbefaler altid at bruge den nyeste version/opdatering af appen. Miele OPS er ikke forpligtet til opretholde understøttelsen af ældre versioner/opdateringer og garanterer ikke kompatibiliteten af ældre versioner/opdateringer med appWash-faciliteter. Brugeren har ikke krav tilrådighedsstillelse af opdateringer af appen til udvidelse af dennes funktioner.
 • Brugeren accepterer, at appen udelukkende er beregnet til personligt, ikke-kommercielt brug. Brugeren foretager ikke ændringer af appen. I særdeleshed, men ikke begrænset dertil, har brugeren ikke ret til at oversætte, dekompilere, foretage tilbageudvikling eller fremstille afledte værker af appen, undtagen, hvis dette påtænkt af en ufravigelig lovgivning.
 • Ved at acceptere disse særlige vilkår accepterer brugeren Miele OPS's og tredjeparts ejendomsrettigheder til appen fuldt ud og forpligter sig til at respektere disse. Til disse ejendomsrettigheder hører i særdeleshed ophavsrettigheder, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder. Brugeren erklærer sig indforstået med, at tage alle nødvendige forholdsregler for at forhindre eventuelle skader eller krænkelse af disse rettigheder, for at forhindre dette og at forfølge tredjeparter, hvis en tredjepart hat skaffet sig ulovligt adgang til appen eller er kommet i besiddelse af appen via brugeren.
 • Appen stilles brugeren til rådighed på en “as is”-basis. Miele OPS giver ingen tilsikringer, garantier eller bekræftelser af nogen art vedrørende appen eller dennes egnethed, såfremt der ikke angives andet. I alle tilfælde kan Miele OPS ikke garantere, at appen er tilgængelig uden afbrydelser eller at den ikke midlertidigt er påvirket i dens funktionalitet som app. Miele OPS er kun ansvarlig for skader, som resulterer af en juridisk eller materiel fejl ved appen, hvis Miele svigagtigt har fortiet disse. Bestemmelserne i § 7 i betingelserne forbliver uberørt.

 

10 – Forbehold for ændringer

Miele OPS har efter eget skøn til enhver tid ret til at ændre og/eller supplere appWash-ydelsesomfanget samt disse betingelser med fremtidig virkning med henblik på videreudvikling af ydelserne og af sikkerhedsgrunde, for så vidt dette ikke er urimeligt for operatøren. Miele OPS vil rettidigt informere brugeren om eventuelle ændringer og/eller suppleringer af ydelsesomfanget eller af disse betingelser pr. e-mail, via appen eller på hjemmesiden.  

 

11 – Databehandling

Ved brugen af appWash, appen eller hjemmesiden behandler Miele OPS personlige og ikke-personlige data. Yderligere informationer om databehandling fremgår af databeskyttelseserklæringen.

 

12 – Afsluttende bestemmelser

 • Disse betingelser er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette lovvalg indebærer ikke, at brugeren fratages den beskyttelse, der gives ham å grund af bestemmelser, som ikke kan fraviges ved aftale i henhold til lovgivningen i den stat, hvor brugeren har sit sædvanlige opholdssted.
 • Brugeren har ikke ret til at overdrage eller afstå rettigheder eller pligter fra disse betingelser til tredjeparter, uden forudgående tilladelse fra OPS.
 • Miele OPS deltager for tiden ikke i forligsinstitutionsprocedurer. Ved eventuelle klager må du gerne rette direkte henvendelse til Miele OPS (support@appwash.com).
 • Ved ineffektivitet eller ugyldighed af individuelle bestemmelser forbliver gyldigheden af de resterende betingelser uberørt. Ineffektive eller ugyldige klausuler erstattes af sådanne effektive klausuler, der kommer tættest på det økonomiske formål af den ineffektive eller ugyldige bestemmelse.

 

 

 

Glemt din adgangskode?

Din adgangskode skal indeholde mindst 8 tegn.

Skriv den e-mail-adresse, du har registreret hos os, og vælg en ny adgangskode på mindst 8 tegn.

Vi sender en e-mail til {0} om kort tid. Bekræft venligst din e-mailadresse inden for de næste 15 minutter. Hvis du ikke modtager e-mailen, bedes du kontakte os på support@appwash.com. Tjek venligst din spam-boks først.