Všeobecné obchodní podmínky společnosti

 

§ 1 - Rozsah použití / předmět služby

Následující všeobecné obchodní podmínky ("VOP") se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi společností Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M , 33332 Gütersloh ("Miele OPS") a osobami, které chtějí využívat službu "ap-pWash" nabízenou společností Miele OPS ("Uživatel") (Miele OPS a Uživatel společně dále jen "Strany"), a představují právně závaznou smlouvu mezi Uživatelem a Miele OPS. Podmínky se vztahují na registraci do appWash, na každou jednotlivou transakci appWash a na používání mobilní aplikace ("aplikace") poskytované Miele OPS, kartového terminálu a webových stránek Miele OPS - www.appWash.com - ("webové stránky"). Znění Podmínek bude Miele OPS uchovávat a na požádání je zpřístupní uživateli v elektronické podobě.

(2) Pomocí aplikace appWash si uživatel může rezervovat jemu dostupné prací a sušicí zařízení provozovatele (dále jen "zařízení appWash"), aktivovat/zastavit proces praní nebo sušení a zaplatit (dále jen "transakce ap-pWash").

(2)(3) Pokud není mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, za poskytnutí zařízení appWash, přístup k zařízením appWash a provedení procesu praní nebo sušení odpovídá provozovatel zařízení appWash a není předmětem služeb appWash. Uživatel nemá vůči společnosti Miele OPS žádné nároky za použití zařízení appWash nebo za provedení procesu mytí nebo sušení. Pro použití zařízení appWash a provedení procesu praní nebo sušení musí být mezi uživatelem a provozovatelem zařízení appWash uzavřena samostatná uživatelská smlouva, na kterou se tyto podmínky nevztahují. Dostupnost zařízení appWash závisí na technické infrastruktuře a podmínkách provozovatele zařízení appWash a na předchozím povolení k používání zařízení appWash uděleném provozovatelem zařízení appWash.

 

§ 2 - Požadavky na používání zařízení appWash

(1) Před použitím zařízení appWash prostřednictvím aplikace nebo na webových stránkách se uživatel musí nejprve zaregistrovat online. Za účelem ověření totožnosti uživatele musí uživatel na začátku registračního procesu nejprve ověřit svou e-mailovou adresu. Za tímto účelem zašle Miele OPS na uživatelem předem zadanou e-mailovou adresu bezpečnostní kód. Po zadání bezpečnostního kódu může uživatel doplnit své osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a heslo). Uživatel může také zadat číslo mycího stroje pro uložení zařízení appWash, které má uživatel k dispozici. Číslo stroje je umístěno přímo na zařízení appWash. Kliknutím na tlačítko "Registrovat" uživatel dokončí proces registrace a odešle Miele OPS opětovnou žádost o registraci. Miele OPS rozhodne o přijetí žádosti o re- gistraci podle vlastního uvážení - na přijetí žádosti o registraci není žádný nárok. Pokud Miele OPS žádost o registraci přijme, potvrdí Miele OPS uživateli úspěšnou registraci v aplikaci, na webových stránkách nebo e-mailem. 

(2) K registraci a používání aplikace jsou oprávněny pouze fyzické osoby starší 18 let. Pokud se zaregistrujete do aplikace appWash a/nebo používáte ap-pWash, potvrzujete, že jste starší 18 let.

(3) Pouze osoby starší 18 let jsou oprávněny používat kartový terminál a jeho používání je bez registrace. K používání tohoto hardwaru je vyžadována platná debetní nebo kreditní karta.

 

§ 3 - účet appWash

(1) Po úspěšné registraci prostřednictvím aplikace nebo webové stránky bude uživateli vytvořen účet ap-pWash a aktivovány související přístupové údaje (e-mailová adresa a heslo).

(2) Účet appWash je osobní a nepřenosný.

 

 

§ 4 - transakce appWash

(1) Po úspěšné registraci prostřednictvím aplikace nebo webové stránky je uživatel oprávněn používat aplikaci appWash a provádět transakce appWash. Uživatel se nemusí registrovat do kartového terminálu.

(2) Uživatel může provádět transakce appWash prostřednictvím aplikace, kartového terminálu nebo na webových stránkách. Po přihlášení (pouze v aplikaci nebo na webové stránce) se uživateli nejprve zobrazí zařízení appWash, která má k dispozici, a jejich stav (volná/obsazená). Po výběru zařízení appWash obdrží uživatel další informace, například poplatek stanovený provozovatelem zařízení appWash za použití zařízení appWash. Pokud si uživatel objedná trans-akci appWash prostřednictvím aplikace nebo na webových stránkách kliknutím na tlačítko "Začít nyní za poplatek", je uživatelem vybrané zařízení appWash pro uživatele rezervováno. Pokud uživatel zařízení appWash nespustí v maximální době rezervace stanovené pro příslušné zařízení ap-pWash, je transakce appWash automaticky termi-nována a zařízení appWash je opět uvolněno pro aktivaci nebo použití jinými uživateli zařízení appWash. Není-li mezi uživatelem a provozovatelem zařízení appWash výslovně dohodnuto jinak, povinnost platit za používání zařízení appWash začíná až v okamžiku fyzického spuštění vybraného zařízení appWash. Pokud je objednaná transakce appWash ukončena, aniž by bylo zařízení appWash spuštěno, např. z důvodu uplynutí maximální doby rezervace, nebude účtován žádný poplatek.

(3) Jakmile byla transakce appWash úspěšně komisionována, může být nutné zařízení appWash spustit na místě. Uživatel je odpovědný za provoz správného zařízení appWash.

(4) Uživatel může proces praní nebo sušení kdykoli ukončit di- rektně na samotném zařízení appWash, prostřednictvím aplikace nebo na webových stránkách. Pokud si uživatel přeje ukončit proces praní nebo sušení prostřednictvím aplikace nebo na webové stránce, může vybrat zařízení appWash, které používá, na kartě "Praní / sušení" a ukončit proces praní nebo sušení stisknutím tlačítka "Ukončit proces praní / sušení". Není-li mezi uživatelem a provozovatelem zařízení appWash výslovně dohodnuto jinak, poplatek splatný za použití zařízení appWash není předčasným ukončením procesu praní nebo sušení ze strany uživatele dotčen a nevrací se.

 

§ 5 - poukázky appWash

(1) Poukázky appWash jsou platné po dobu, která je na nich vytištěna nebo (v případě elektronických poukázek) předána elektronicky. Pokud není uvedeno žádné období, jsou poukázky platné po neomezenou dobu.

(2) Poukázky appWash lze uplatnit ve všech prádelnách provozovaných společností Miele OPS nebo dceřinou společností. Platba v hotovosti není možná, zbývající kredit nelze vystavit. Pokud dojde ke ztrátě poukazu appWash, nelze jej nahradit.

(3) Společnost appWash není povinna kontrolovat oprávněnost uplatnění poukázky nad rámec kontroly platnosti kódu uplatnění. Držitel poukazu je proto povinen zajistit, aby se poukaz a/nebo proměňovací kód nedostal do držení neoprávněných třetích osob, a neprodleně informovat společnost appWash, pokud existuje alespoň možnost, že se tak nikdy nestalo.

(4) Jakékoli zneužití nebo vícenásobné uplatnění poukazu appWash bude trestně stíháno. To výslovně zahrnuje jakýkoli pokus o zneužití nebo vícenásobné uplatnění.

 

 

§ 6 - Povinnosti uživatele v souvislosti s používáním appWash

(1) Uživatel nesmí umožnit třetím osobám používat appWash prostřednictvím svého účtu appWash.

(2) Uživatel je povinen udržovat údaje o svém účtu appWash aktuální.

(3) Uživatel je povinen zacházet se svými přístupovými údaji důvěrně a chránit je před přístupem neoprávněných třetích osob. Uživatel je povinen neprodleně informovat Miele OPS o ztrátě nebo neoprávněném použití svých přístupových údajů nebo účtu appWash. 

(4) Uživatel je povinen před použitím jím vybraných zařízení appWash zkontrolovat, zda nejsou poškozená a závadná. Případná rozpoznatelná poškození a závady je uživatel povinen nahlásit společnosti Miele OPS a provozovateli zařízení appWash.

(5) Uživatel je povinen zacházet se zařízením appWash opatrně a svědomitě. Dále musí dodržovat a plnit pokyny uvedené v návodu k obsluze a další pokyny a instrukce společnosti Miele OPS a provozovatele zařízení appWash, zejména provozní a bezpečnostní pokyny.

(6) Pokud není mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, smí uživatel používat zařízení appWash pouze pro soukromé účely. Uživateli je zakázáno používat zařízení appWash ke komerčním účelům.

 

§ 7 - Poplatky / platební podmínky

(1) Za registraci a používání appWash ani za rezervaci zařízení appWash se neúčtuje žádný poplatek.

(2) Za použití zařízení appWash nebo za provedení procesu praní nebo sušení zaplatí uživatel poplatek uvedený v aplikaci, na internetových stránkách nebo na kartovém terminálu za konkrétní zařízení appWash nebo za konkrétní proces praní nebo sušení. Všechny poplatky jsou uvedeny včetně zákonné DPH. Poplatky za použití zařízení appWash se mohou lišit v závislosti na provozovateli zařízení appWash de-vice a typu procesu praní nebo sušení. Společnost Miele OPS je provozovateli zařízení appWash autorizována k tomu, aby jménem provozovatelů zařízení appWash přijímala poplatky za použití zařízení appWash. Po zaplacení poplatku společnosti Miele OPS zaniká závazek uživatele vůči provozovateli zařízení appWash zaplatit dohodnutý poplatek za konkrétní proces použití zařízení appWash. 

(3) Poplatek za použití zařízení appWash se stává splatným okamžikem použití zařízení appWash (tj. okamžikem fyzického spuštění vybraného zařízení appWash).

(4) Úhrada poplatků za použití zařízení appWash se provádí započtením na předplacený kreditní zůstatek uživatele (použití prostřednictvím aplikace a webových stránek) nebo na použitou debetní či kreditní kartu. V tomto re- zultátu uživatel zmocňuje společnost Miele OPS k inkasování dlužných poplatků z jeho předplaceného zůstatku nebo debetní/kreditní karty. Uživatel se musí ujistit, že jeho předplacený kreditní zůstatek je dostatečně pokryt. Uživatel může svůj předplacený zůstatek kdykoli dobít v aplikaci nebo na webových stránkách. Předplacený kredit dobíjejí a čerpají prostřednictvím žirové/debetní/kreditní karty externí poskytovatelé platebních služeb, kteří si mohou účtovat další poplatky za zpracování platebního příkazu a jejichž použití může podléhat dalším podmínkám. Společnost Miele OPS neodpovídá za účtování poplatků ani za dodatečné podmínky externích poskytovatelů platebních služeb. Předplacený kredit uživatele není úročen.  Nevyužitý předplacený kredit si může uživatel na požádání nechat připsat.  

(5) Miele OPS poskytne uživateli informace o provedených transakcích v aplikaci appWash nebo na webových stránkách v záložce "Historie".

 

§ 8 - Odpovědnost 

(1) Miele OPS nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost a/nebo funkčnost zařízení appWash nebo za správné provedení procesu praní nebo sušení.

(2) Miele OPS odpovídá uživateli bez omezení za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, v případě podvodného zatajení vady v důsledku převzetí záruky za jakost nebo trvanlivost a v souladu s ustanoveními zákona o odpovědnosti za výrobek. V případě prosté nedbalosti odpovídá Miele OPS bez omezení pouze za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví osob. Ve všech ostatních případech prosté nedbalosti odpovídá Miele OPS, pokud Miele OPS poruší podstatnou smluvní povinnost, tj. povinnost, která je nezbytná pro řádné plnění těchto obchodních podmínek a na kterou se strany mohou spolehnout nebo na kterou se strany mohou pravidelně spoléhat - v tomto případě je odpovědnost Miele OPS vůči uživateli omezena na typickou předvídatelnou škodu. Další nároky uživatele na náhradu škody vůči Miele OPS z důvodu prosté nedbalosti jsou vyloučeny.

(3) Uživatel odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

§ 9 - Doba trvání smluvního vztahu

(1) Smluvní vztah mezi uživatelem a Miele OPS se uzavírá na dobu neurčitou a může být kdykoli vypovězen jednou ze stran s výpovědní lhůtou 14 dnů.

(2) Právo smluvních stran ukončit smluvní vztah bez výpovědní doby z dobrého důvodu zůstává nedotčeno.

(3) Výpověď lze podat v textové podobě (e-mailem).

(4) Po ukončení smluvního vztahu mezi uživatelem a Miele OPS bude uživatelův účet appWash zablokován nebo smazán. Po ukončení smluvního vztahu již není další používání aplikace appWash možné.

 

 

§ 10 - Zvláštní podmínky pro používání aplikace

(1) Pro používání aplikace, kterou Miele OPS poskytuje uživateli, platí následující zvláštní podmínky. Používání aplikace nabízené společností Mie-le OPS je povoleno výhradně na základě následujících podmínek. Během instalace nebo registrace bude uživatel vyzván k přijetí těchto podmínek. Kliknutím na políčko "Přijmout" uživatel plně souhlasí s těmito podmínkami.  

(2) Miele OPS uděluje uživateli nevýhradní, odvolatelné a nepřenosné právo na používání aplikace, a to za předpokladu přísného dodržování všech platných zákonů, těchto podmínek a všech platných podmínek dostupných v příslušném obchodě s aplikacemi. Uživateli nejsou udělena žádná další práva k aplikaci. Uživateli je zakázáno poskytovat sublicence, pronajímat a/nebo distribuovat aplikaci nebo práva k jejímu používání v jakékoli formě.

(3) Aplikace je poskytována bezplatně jako dynamický a vyvíjející se produkt. Miele OPS si vyhrazuje právo aplikaci kdykoli rozšířit, aktualizovat nebo upravit podle vlastního uvážení, zejména přidat, upravit nebo odebrat jednotlivé funkce. Tyto podmínky se vztahují i na aktualizace nebo revize této aplikace. Miele OPS doporučuje, abyste vždy používali nejnovější verzi/aktualizaci aplikace. Společnost Miele OPS není povinna udržovat podporu starších verzí/aktualizací a nezaručuje kompatibilitu starších verzí/aktualizací se zařízeními appWash. Uživatel nemá nárok na poskytování aktualizací aplikace za účelem rozšíření funkcí aplikace.

(4) Uživatel bere na vědomí, že aplikace je určena výhradně pro perzonální, nekomerční použití. Uživatel nebude v aplikaci provádět žádné změny. Zejména, nikoli však výlučně, není uživatel oprávněn aplikaci překládat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla, pokud to nestanoví závazné právní předpisy.

(5) Přijetím těchto zvláštních podmínek uživatel plně uznává vlastnická práva společnosti Miele OPS a třetích osob k aplikaci a zavazuje se je chránit. Tato majetková práva zahrnují zejména autorská práva, patenty, ochranné známky a obchodní tajemství. Uživatel se zavazuje, že podnikne všechny nezbytné kroky k tomu, aby zabránil případnému poškození nebo porušení těchto práv, aby jim zabránil a aby stíhal třetí osoby, pokud by třetí osoba neoprávněně přistupovala k aplikaci nebo se prostřednictvím uživatele dostala do jejího držení.

(6) Aplikace je uživateli poskytována tak, jak je. Společnost Miele OPS neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani potvrzení týkající se aplikace nebo její vhodnosti, pokud není ex-presně uvedeno jinak. Miele OPS v žádném případě nemůže zaručit, že aplikace bude jako aplikace přístupná bez přerušení nebo dočasného narušení její funkčnosti. Miele OPS odpovídá za škody vzniklé v důsledku právní nebo věcné vady aplikace pouze tehdy, pokud tyto byly společností Miele podvodně zamlčeny. Ustanovení § 7 obchodních podmínek tím nejsou dotčena.

 

 

 § 11 - Zvláštní podmínky pro používání kartového terminálu

(1) Pro používání kartového terminálu poskytnutého uživateli společností Miele OPS platí následující zvláštní podmínky. Používání kartového ter-minálu nabízeného společností Miele OPS je povoleno výhradně na základě následujících podmínek. Během instalace nebo registrace ze strany provozovatele je provozovatel vyzván k přijetí těchto podmínek. Přijetím podmínek provozovatele místní uživatelé souhlasí s těmito podmínkami v plném rozsahu.

(2) Miele OPS uděluje uživateli nevýhradní, odvolatelné a nepřenosné právo na používání kartového terminálu, a to za předpokladu přísného dodržování všech platných zákonů. Uživateli nejsou udělena žádná další práva ke kartovému ter-minálu. Uživateli je zakázáno jakýmkoli způsobem sublicencovat, pronajímat a/nebo distribuovat karetní terminál nebo práva k používání karetního terminálu.

(3) Kartový terminál je poskytován bezplatně jako dynamický a vyvíjející se produkt. Společnost Miele OPS si vyhrazuje právo kdykoli terminál na karty rozšířit, aktualizovat nebo upravit podle vlastního uvážení, zejména přidat, upravit nebo odebrat jednotlivé funkce. Miele OPS není povinna udržovat podporu starších verzí/aktualizací a nezaručuje kompatibilitu starších verzí/aktualizací se zařízením appWash. Za údržbu nejnovějších verzí/aktualizací odpovídá provozovatel. Uživatel nemá nárok na poskytování aktualizací terminálu na karty za účelem rozšíření jeho funkcí.

(4) Uživatel bere na vědomí, že kartový terminál je určen výhradně pro osobní, nekomerční použití. Uživatel nebude provádět žádné změny na kartovém terminálu. Zejména, ale nikoliv výlučně, není uživatel oprávněn překládat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla terminálu karet, pokud to nestanoví závazné právní předpisy.

(5) Přijetím těchto zvláštních podmínek uživatel plně uznává vlastnická práva společnosti Miele OPS a třetích osob ke kartovému terminálu a zavazuje se je chránit. Tato majetková práva zahrnují zejména autorská práva, patenty, ochranné známky a obchodní tajemství. Uživatel se zavazuje, že podnikne všechny nezbytné kroky k zabránění možného poškození nebo porušení těchto práv, k jejich prevenci a k postihu třetích osob v případě, že třetí osoba neoprávněně přistoupila ke kartovému terminálu nebo se prostřednictvím uživatele dostala ke kartovému terminálu.

(6) Kartový terminál je uživateli poskytován ve stavu, v jakém se nachází. Společnost Miele OPS neposkytuje žádná prohlášení, záruky, vhodnost nebo en-doresementy jakéhokoli druhu ve vztahu ke kartovému terminálu, pokud není výslovně uvedeno jinak. Miele OPS v žádném případě nemůže zaručit, že terminál karet bude přístupný bez přerušení nebo dočasného narušení jeho funkčnosti jako terminálu karet. Miele OPS odpovídá za škody vzniklé v důsledku le-galové nebo věcné vady terminálu karet pouze tehdy, pokud byla tato vada ze strany Miele OPS podvodně zamlčena. Ustanovení § 8 obchodních podmínek tím není dotčeno.

 

§ 12 - Výhrada práva na změny

Společnost Miele OPS je oprávněna kdykoli s účinností do budoucna podle svého uvážení změnit a/nebo doplnit rozsah služeb appWash a tyto Obchodní podmínky s ohledem na další vývoj služeb a z bezpečnostních důvodů, pokud to není pro uživatele nepřiměřené. Miele OPS bude uživatele o změnách a/nebo doplnění rozsahu služeb nebo těchto podmínek včas informovat e-mailem, prostřednictvím aplikace nebo na webových stránkách.  

 

§ 13 - Zpracování údajů

Používáním aplikace appWash, aplikace, webové stránky nebo kartového terminálu zpracovává Mie-le OPS osobní a neosobní údaje. Další informace o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

 

§ 14 - Práva duševního vlastnictví a licence

Veškerá autorská práva, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví týkající se produktů Miele OPS a jejich funkcí jsou majetkem společnosti Miele Operations & Payment Solutions GmbH. Nesmíte je reprodukovat, kopírovat, zobrazovat, přenášet, sdělovat ani jinak používat s výjimkou rozsahu nezbytného pro používání produktů Miele OPS v souladu s těmito Podmínkami.

 

§ 15 - Závěrečná ustanovení

(1) Tyto podmínky se řídí právem Spolkové republiky Německo. Tato volba práva nemá za následek zbavení uživatele ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit na základě práva země, v níž má uživatel obvyklé bydliště.

(2) Uživatel není oprávněn bez předchozího souhlasu společnosti Miele OPS převést nebo postoupit práva nebo povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek na třetí osobu.

(3) Společnost Miele OPS se v současné době neúčastní řízení před rozhodčími komisemi pro ochranu spotřebitele. S případnými stížnostmi se můžete obracet přímo na Miele OPS (support@appwash.com).

(4) Pokud jsou jednotlivá ustanovení neplatná nebo neúčinná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neúčinná nebo neplatná ustanovení budou nahrazena takovými účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží ekonomickému účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení.