Všeobecné obchodní podmínky společnosti

1 – Rozsah použití / předmět plnění

 • Níže uvedené podmínky („podmínky“) platí pro všechny smluvní vztahy mezi společností Miele Operations & Payment Solutions GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh („Miele OPS“) a osobami, které chtějí používat službu nabízenou Miele OPS „appWash“ („uživatelé“) (Miele OPS a uživatelé společně nazýváni „strany“) a představují právně závaznou smlouvu mezi uživatelem a Miele OPS. Podmínky platí jak pro registraci pro appWash, pro každou jednotlivou transakci appWash a i pro používání mobilní aplikace dané k dispozici společností Miele OPS („aplikace“) a webové stránky Miele OPS – www.appWash.com – („webová stránka“). Text podmínek je uložen společností Miele OPS a je dán uživateli na jeho žádost k dispozici i dodatečně v elektronické formě.
 • Uživatel může použitím appWash rezervovat pro něj disponibilní přístroje provozovatele na praní a sušení („zařízení appWash“), aktivovat/zastavit praní příp. sušení a zaplatit („transakce appWash“).
 • Pokud nebylo mezi stranami dohodnuto výslovně něco odchylného, spočívá poskytnutí zařízení appWash, přístup k zařízením appWash a i realizace praní nebo sušení v zodpovědnosti provozovatele zařízení appWash a není předmětem plnění appWash. Uživatel nemá žádný nárok vůči Miele OPS na používání zařízení appWash nebo na realizaci praní nebo sušení. Za používání zařízení appWash a za realizaci praní nebo sušení musí být uzavřena samostatná smlouva o použití mezi uživatelem a provozovatelem zařízení appWash, pro kterou tyto podmínky nenalézají žádné použití. Disponibilnost zařízení appWash závisí na technických infrastrukturách a skutečnostech provozovatele zařízení appWash a i na předchozím povolení provozovatele k používání zařízení appWash.

 

2 – Předpoklady pro používání appWash

 • Před použitím appWash se musí uživatel nejprve zaregistrovat. Uživatel se může registrovat online přes aplikaci nebo na webové stránce. Ke kontrole identity uživatele musí tento na začátku procesu registrace nejprve ověřit telefonní číslo. K tomu zašle Miele OPS bezpečnostní kód na telefonní číslo uvedené uživatelem. Po zadání bezpečnostního kódu může uživatel doplnit své osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a heslo). Dále může uživatel zadáním čísla stroje uložit zařízení appWash disponibilní pro uživatele. Číslo stroje se nachází přímo na zařízeních appWash. Stisknutím tlačítko „Registrovat se“ ukončí uživatel proces registrace a zašle žádost o registraci společnosti Miele OPS. O přijetí žádosti o registraci rozhodne Miele OPS podle vlastního uvážení – neexistuje žádný nárok na přijetí žádosti o registraci. Pokud Miele OPS žádost o registraci přijme, potvrdí Miele OPS uživateli úspěšnou registraci v aplikaci, na webové stránce nebo e-mailem.
 • Oprávněny k přihlášení a používání jsou výhradně fyzické osoby starší 18 let. Pokud se chcete registrovat pro appWash a/nebo appWash používat, potvrďte, že je Vám alespoň 18 let.

 

3 – Účet appWash

 • Úspěšnou registrací je pro uživatele vytvořen účet appWash a jsou uvolněny k tomu příslušející přístupové údaje (e-mailová adresa a heslo).
 • Účet appWash se týká dané osoby a není přenosný.

 

4 – Transakce appWash

 • Po úspěšné registraci je uživatel oprávněn používat appWash a provádět transakce appWash.
 • Uživatel může realizovat transakci appWash přes aplikaci nebo na webové stránce. Po přihlášení jsou uživateli nejprve zobrazena zařízení appWash daná mu k dispozici i se statusem (volné/obsazené). Po výběru zařízení appWash obdrží uživatel další informace, jako např. odměnu stanovenou provozovatelem zařízení appWash za použití zařízení appWash. Pokud uživatel nařídí transakci appWash přes aplikaci nebo na webové stránce kliknutím na tlačítko „Nyní prát/sušit s povinností náhrady nákladů“, je rezervováno uživatelem vybrané zařízení appWash pro uživatele. Maximální doba rezervace je stanovena provozovatelem zařízení appWash a nespočívá v zodpovědnosti Miele OPS. Pokud uživatel nespustí zařízení appWash v rámci maximální rezervační doby stanovené pro příslušné zařízení appWash, transakce appWash se automaticky ukončí a zařízení appWash je opět uvolněno k aktivování, příp. používání jinými uživateli appWash. Pokud mezi uživatelem a provozovatelem zařízení appWash nebylo výslovně dohodnuto něco odchylného, začíná platební povinnost pro používání zařízení appWash až prvním fyzickým spuštěním vybraného zařízení appWash. Pokud je nařízená transakce appWash ukončena, aniž by bylo spuštěno zařízení appWash, např. proto, že uplynula maximální rezervační doba, není zásadně vybírána žádná odměna.
 • Po úspěšném nařízení transakce appWash musí být spuštěno zařízení appWash, příp. ještě na místě. Uživatel je zodpovědný za obsluhu správného zařízení appWash.
 • Uživatel může praní nebo sušení kdykoli ukončit přímo na zařízení appWash, přes aplikaci nebo na webové stránce. Pokud chce uživatel ukončit praní nebo sušení přes aplikaci nebo na webové stránce, může pod záložkou „Spustit/zastavit“ vybrat jím používané zařízení appWash a zastavit praní nebo sušení stisknutím tlačítka „Praní/sušení“. Pokud nebylo mezi uživatelem a provozovatelem zařízení appWash výslovně dohodnuto něco odchylného, není odměna placená za používání zařízení appWash dotčena předčasným ukončením praní nebo sušení uživatelem a není vracena.

 

5 – Povinnosti uživatele v souvislosti s používáním appWash

 • Uživatel nesmí třetím osobám dovolit používání appWash přes jeho účet appWash.
 • Uživatel je povinen udržovat aktuální údaje účtu appWash.
 • Uživatel musí své přístupové údaje ošetřovat důvěrně a zajistit proti přístupu neoprávněných třetích osob. Uživatel je povinen neprodleně informovat Miele OPS o ztrátě nebo neoprávněném použití jeho přístupových údajů, příp. jeho účtu appWash.
 • Uživatel je povinen prohlédnout škody a závady jím vybraných zařízení appWash před jejich použitím. Uživatel musí zjevné škody a závady ohlásit Miele OPS a provozovateli zařízení appWash.
 • Uživatel musí ošetřovat zařízení appWash opatrně a s péčí. Dále je třeba dbát pokynů provozní příručky a ostatních pokynů a instrukcí Miele OPS a provozovatele zařízení appWash, obzvláště provozních a bezpečnostních pokynů, a je třeba je dodržovat.
 • Pokud nebylo mezi stranami výslovně dohodnuto něco odchylného, smí uživatel používat appWash jen pro soukromé účely. Uživateli je zakázáno komerční používání appWash.

 

6 – Odměny / platební podmínky

 • Za registraci a používání appWash a i za rezervaci zařízení appWash není vybírána žádná odměna.
 • Za používání zařízení appWash, příp. za realizaci praní nebo sušení platí uživatel odměnu vykázanou v aplikaci nebo na webové stránce právě za konkrétní zařízení appWash, příp. za konkrétní praní nebo sušení. Všechny odměny se rozumějí včetně zákonné DPH. Odměny za používání zařízení appWash se mohou podle provozovatele zařízení appWash a podle druhu praní, příp. sušení lišit. Miele OPS je provozovateli zařízení appWash zmocněna přijímat odměny za použití zařízení appWash jménem provozovatele appWash. Platbou odměny společnosti Miele OPS zaniká povinnost uživatele vůči provozovateli zařízení appWash k platbě dohodnuté odměny za konkrétní použití zařízení appWash.
 • Odměna za použití zařízení appWash se stává splatnou použitím zařízení appWash (tzn. fyzickým spuštěním vybraného zařízení appWash).
 • Platba odměn za použití zařízení appWash se provádí zúčtováním s aktivy Pre-Paid uživatele. Potud zmocňuje uživatel Miele OPS, aby zadržela splatné odměny z jeho Pre-Paid aktiv. Uživatel se musí postarat o dostatečné krytí jeho Pre-Paid aktiva. Uživatel může své Pre-Paid aktivum kdykoli vložit v aplikaci nebo na webové stránce. Vložení Pre-Paid aktiva se provádí externími poskytovateli plateb, kteří mohou za zpracování pověření k platbě fakturovat, příp. dodatečné poplatky a pro jejich čerpání mohou platit, příp. dodatečné podmínky. Miele OPS není zodpovědná ani za vybírání eventuálních poplatků, ani za eventuální dodatečné podmínky externích poskytovatelů plateb. Pre-Paid aktivum uživatele není úročeno. Uživatel si může nepoužité aktivum Pre-Paid na žádost nechat připsat ve prospěch. 
 • Miele OPS poskytne uživateli informace o ukončených transakcích appWash v aplikaci nebo na webové stránce pod záložkou „Historie“.

 

7 – Ručení

 • Miele OPS nepřebírá ručení za disponibilnost a/nebo funkceschopnost zařízení appWash ani za odborné provedení praní nebo sušení.
 • Miele OPS ručí uživateli neomezeně za škody, které jsou způsobeny úmyslem nebo hrubou nedbalostí, při záměrném zamlčení vady následkem převzetí záruky za povahu nebo trvanlivost a podle zákona o ručení za výrobek. V případech prosté nedbalosti ručí Miele OPS jen při škodách z poškození života, těla nebo zdraví osob neomezeně. Ve všech ostatních případech prosté nedbalosti ručí Miele OPS, pokud Miele OPS poruší podstatné smluvní povinnosti, tzn. takové, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci těchto podmínek a na které se strany mohou spolehnout nebo na které se strany normálně mohou spoléhat – v takovém případě je ručení Miele OPS vůči uživateli omezeno na typickou předvídatelnou škodu. Další nároky uživatele na náhradu škody vůči Miele OPS způsobenou prostou nedbalostí jsou vyloučeny.
 • Uživatel ručí podle zákonných ustanovení.

 

8 – Doba trvání smluvních vztahů

 • Smluvní vztah mezi uživatelem a Miele OPS je uzavřen na dobu neurčitou a může být oběma stranami kdykoli vypovězen při dodržení výpovědní lhůty 14 dnů.
 • Právo stran mimořádně bezlhůtně vypovědět smluvní vztahy ze závažného důvodu zůstává nedotčeno.
 • Výpověď může být provedena v textové formě (e-mail).
 • Ukončením smluvních vztahů mezi uživatelem a Miele OPS se účet appWash uživatele zablokuje, příp. vymaže. Další využívání appWash již není ukončením smluvních vztahů možné.

 

 

9 – Zvláštní podmínky pro používání aplikace

 • Níže uvedené zvláštní podmínky platí pro používání aplikace, která je společností Miele OPS dána k dispozici pro uživatele. Používání aplikace poskytované společností Miele OPS je přípustné výhradně na základě níže uvedených podmínek. Během procesu instalace, příp. registrace je uživatel vyzván, aby přijal podmínky. Kliknutím na „Přijmout“ souhlasí uživatel s těmito podmínkami.
 • Miele OPS poskytuje uživateli prosté, neexkluzivní, odvolatelné a nepřenosné právo na používání aplikace, s výhradou striktního dodržování všech platných zákonů, těchto podmínek a všech použitelných podmínek, které jsou k dispozici v příslušném App Store. Uživateli nejsou poskytnuta žádná další práva na aplikaci. Každá forma sublicencování, pronájmu a/nebo prodeje aplikace nebo užívacích práv na aplikaci je uživateli zakázána.
 • Aplikace je dána k dispozici zdarma, jako dynamický a vyvíjející se produkt. Miele OPS si vyhrazuje rozšířit aplikaci kdykoli podle vlastního uvážení, aktualizovat ji nebo modifikovat, obzvláště přidávat jednotlivé funkce, modifikovat je nebo odstraňovat. Tyto podmínky platí rovněž pro aktualizace nebo přepracování této aplikace. Miele OPS doporučuje používat vždy nejnovější verzi/aktualizaci aplikace. Miele OPS není povinna udržovat podporu pro starší verze/aktualizace a negarantuje kompatibilitu starších verzí/aktualizací se zařízeními appWash. Uživatel nemá žádný nárok na poskytnutí aktualizací aplikace k dispozici k rozšíření funkcí aplikace.
 • Uživatel přijímá, že je aplikace výhradně určena pro osobní, nekomerční použití. Uživatel nebude provádět žádné změny na aplikaci. Obzvláště, ale ne omezeně, není uživatel oprávněn překládat aplikaci, dekompilovat, zpětně vyvíjet ani vyhotovovat odvozená díla, ledaže to je stanoveno nutnými zákonnými nařízeními.
 • Tím, že uživatel přijme tyto zvláštní podmínky, uznává uživatel ochranná práva Miele OPS a třetích osob na aplikaci v plném rozsahu a je povinen je dodržovat. K takovým ochranným právům se počítají obzvláště autorská práva, patenty, známky a obchodní tajemství. Uživatel prohlašuje, že souhlasí, že podnikne všechny nutné kroky, aby zabránil možným škodám nebo porušením těchto práv, aby je znemožnil a sledoval třetí osoby, pokud třetí osoba nepravomocně zasáhla do aplikace nebo se uživatelem dostala do držení aplikace.
 • Aplikace je dána uživateli k dispozici na základě „as is“. Miele OPS nepodává žádná přislíbení, garance nebo potvrzení jakéhokoli druhu ohledně aplikace nebo vhodnosti aplikace, pokud není výslovně uvedeno něco jiného. V každém případě nemůže Miele OPS garantovat, že je aplikace bez přerušení nebo předchozích ovlivnění její funkcionality jako aplikace přístupná. Miele OPS ručí jen za škody, které vyplývají z právních nebo věcných vad aplikace, pokud tyto byly společností Miele záměrně zamlčeny. Ustanovení z § 7 podmínek zůstávají nedotčena.

 

10 – Výhrada změny

Miele OPS je podle spravedlivého uvážení oprávněna změnit a/nebo doplnit rozsah výkonů appWash a tyto podmínky kdykoli s účinností do budoucna s ohledem na další vývoj služeb a z bezpečnostních důvodů, pokud to není pro provozovatele neúnosné. Miele OPS bude uživatele informovat o eventuálních změnách a/nebo doplněních rozsahu výkonů nebo těchto podmínek včas e-mailem nebo přes webový portál.  

 

11 – Zpracování údajů

Použitím appWash, aplikace nebo webové stránky zpracovává Miele OPS osobní údaje a neosobní údaje. Další informace ke zpracování údajů mohou být přečteny v Prohlášení o ochraně údajů.

 

12 – Závěrečná ustanovení

 • Tyto podmínky podléhají právu Spolkové republiky Německo. Tato volba práva nemá za následek, že je uživateli odebrána ochrana, která je poskytnuta uživateli ustanoveními, od kterých se nelze dohodou odchylovat na základě práva státu, v němž má uživatel svůj obvyklý pobyt.
 • Uživatel není oprávněn, bez předchozího souhlasu Miele OPS, převádět nebo postupovat práva nebo povinnosti z těchto podmínek třetí osobě.
 • Miele OPS se v současné době neúčastní řízení před smírčími orgány spotřebitele. Eventuální reklamace můžete adresovat přímo společnosti Miele OPS (support@appwash.com).
 • Při neúčinnosti nebo neplatnosti jednotlivých ustanovení zůstává účinnost ostatních podmínek nedotčena. Neúčinné nebo neplatné klauzule jsou nahrazeny takovými účinnými ustanoveními, které se nejvíce přibližují hospodářskému účelu, příp. neplatnému ustanovení.

 

 

 

Zapomenuté heslo?

Tvoje heslo musí mít délku nejméně 8 znaků.

Zadej prosím e-mailovou adresu, pomocí níž ses registroval, a zvol nové heslo, jehož délka je nejméně 8 znaků.

V nejbližší době zašleme e-mail na adresu {0}. Prosím, potvrďte svou e-mailovou adresu během následujících 15 minut. Pokud e-mail neobdržíte, kontaktujte nás prosím na adrese support@appwash.com. Nejprve si prosím zkontrolujte schránku pro nevyžádanou poštu.