Prohlášení o ochraně údajů

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování údajů v souvislosti s používáním aplikace appWash. Zpracování osobních údajů probíhá výhradně v rámci platných zákonných předpisů o ochraně osobních údajů, zejména obec-ného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR").


1. Obecné informace

1.1 Osobní údaje

Podle čl. 4 č. 1 GDPR se "osobními údaji" rozumí veškeré infor-mace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osob-ou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační čís-lo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


1.2 Správce

Správce ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR je
Miele Operations & Payment Solutions GmbH
Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh, Německo
Tel: +49 5241 8673190
E-mail: info@appwash.com 


2. Aplikace AppWash pro uživatele 

2.1 Obecné informace 

Pomocí aplikace appWash můžete snadno organizovat a řídit procesy praní a sušení. Před prvním použitím aplikace appWash prostřednictvím aplikace nebo webových stránek je nutné ověřit vaši e-mailovou adresu, zaregistrovat se a vytvořit si účet. Po reg-istraci můžete na našich webových stránkách nebo prostřednic-tvím aplikace rezervovat, aktivovat a zastavit pračky a sušičky, které máte k dispozici. Za používání praček a sušiček, které používáte prostřednictvím aplikace appWash, vám bude rovněž vystavena faktura.

V souvislosti s používáním aplikace appWash jsou zpracovávány následující údaje, pokud byly poskytnuty při registraci:
•    Jméno a příjmení, 
•    e-mailová adresa,
•    adresa, 
•    údaje týkající se procesu praní nebo sušení (počet/místo/čas).
Při prvotní registraci a vytvoření individuálního účtu zpra-cováváme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a adresu. Ty-to údaje jsou rovněž nutné pro fakturaci. Pro výpočet fakturované částky potřebujeme údaje o jednotlivých procesech praní a sušení (číslo/místo/čas). Vaši e-mailovou adresu zpracováváme také pro ověření vašeho účtu. 
Zpracování výše uvedených údajů je nezbytné pro plnění a fak-turaci služeb nabízených společností appWash. Právním zákla-dem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje jsou navíc vyhodnocovány v pseudony-mizované/anonymizované/anonymizované podobě, aby bylo možné naše služby průběžně optimalizovat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž optima-lizace našich služeb představuje rovněž náš oprávněný zájem. / Právním základem je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění příslušného účelu nebo do odvolání vašeho souhlasu, pokud není zpracování údajů povoleno na jiném právním základě.

2.2 Aplikace appWash

Aplikace appWash je k dispozici v obchodech s aplikacemi pro-vozovaných třetími stranami. Stažení aplikace appWash zpravidla vyžaduje předchozí registraci v příslušném obchodě s aplikacemi. Na osobní údaje zpracovávané v této souvislosti nemáme žádný vliv. Správcem je v této souvislosti výhradně provozovatel příslušného obchodu s aplikacemi. Další informace o tom najdete v informacích o ochraně osobních údajů příslušného obchodu s aplikacemi.
Abyste mohli naši aplikaci appWash využívat v plném rozsahu, jsou nutná některá systémová oprávnění. O udělení příslušných oprávnění budete požádáni při zahájení používání aplikace app-Wash a/nebo při použití příslušné funkce. Upozorňujeme však, že správné používání aplikace appWash vyžaduje přístup k některým funkcím vašeho mobilního zařízení (chytrého telefonu nebo tab-letu) a přístup k vašim osobním údajům.
Kromě údajů uvedených v bodě 2.1 jsou při používání aplikace appWash zpracovávány také vaše tzv. údaje o používání aplikace a vaše IP adresa. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění služeb nabízených aplikací appWash. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje o používání aplikace jsou navíc vyhodnocovány pseudony-mizovaně/anonymizovaně, aby bylo možné naši aplikaci app-Wash průběžně optimalizovat. Právním základem pro toto zpra-cování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž optimalizace aplikace appWash představuje rovněž náš oprávněný zájem. / Právním základem je rovněž váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Údaje budou námi uchovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění příslušného účelu nebo do odvolání vašeho souhlasu, pokud není zpracování údajů povoleno na jiném právním základě.

Naše aplikace appWash využívá službu Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"), aby mohla navrhovat a vylepšovat aplikaci v souladu s požadavky. Služba Google Analy-tics používá takzvané soubory cookie, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují analyzovat vaše používání aplikace appWash. Informace vygenerované souborem cookie se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pro naše aplikace Miele používáme rozšíření anonymizace IP (tzv. IP masking), tzn. že vaše IP adresa bude společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. 
Z pověření provozovatele aplikace appWash bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání aplikace appWash, k sestavování zpráv o aktivitách ap-likace a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním aplikace appWash a používáním internetu. 
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. / Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Proti shromažďování nebo analýze vašich údajů službou Google Analytics můžete vznést námitku nebo ji odvolat deaktivací funk-ce Google Analytics v nastavení aplikací Miele. 
Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID jsou po 14 měsících automaticky vymazány.
Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms.

2.3 Webová aplikace / webové stránky appWash

Při každé návštěvě našich webových stránek váš prohlížeč auto-maticky přenáší údaje, které se ukládají do protokolových souborů serveru. Jedná se o následující údaje ("údaje ze souborů protokolu"):  
•    Informace o typu a verzi použitého prohlížeče,
•    operační systém uživatele,
•    poskytovateli internetových služeb a IP adrese uži-vatele,
•    datum a čas přístupu.
Údaje ze souborů protokolu necháváme analyzovat anonymně, abychom mohli neustále zlepšovat webové stránky, přizpůsobovat je zájmům našich uživatelů a rychleji odstraňovat chyby. Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
V neanonymizované podobě se údaje ze souborů protokolu používají výhradně k identifikaci chyb a zajištění bezpečnosti sys-tému, včetně odhalování a sledování pokusů o neoprávněný přístup a pokusů o podvody a zneužití. Za tímto účelem jsou uch-ovávány po dobu 7 až 14 dnů a poté jsou vymazány. Údaje ze souborů protokolu, jejichž další uložení je nutné pro důkazní účely, jsou vyloučeny z vymazání až do konečného objasnění příslušného incidentu a v jednotlivých případech mohou být předány vyšetřujícím orgánům.

Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie nebo podobné technologie, jako jsou pixely (dále obecně jen "soubory cookie"). Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení, nebo ob-razové soubory, jako jsou pixely. Při příští návštěvě našich webových stránek stejným zařízením se informace uložené v souborech cookie odešlou zpět buď na naše webové stránky ("cookie první strany"), nebo na jiné webové stránky ("cookie třetí strany").
Informace uložené v souborech cookie umožňují příslušné webové stránce rozpoznat, že jste ji již navštívili. Díky tomu je možné zobrazit vám webové stránky co nejlépe podle vašich pre-ferencí. Na vašem koncovém zařízení je identifikován pouze sa-motný soubor cookie. Kromě toho jsou osobní údaje zpra-covávány pouze s vaším výslovným souhlasem nebo pokud je to nezbytně nutné k tomu, abyste mohli nabízenou službu, ke které máte přístup, odpovídajícím způsobem využívat.
O používání souborů cookie vás budeme předem informovat prostřednictvím banneru. Soubory cookie, které nejsou nezbytné pro poskytování našich služeb, budou aktivovány pouze s vaším předchozím souhlasem.  

Některé soubory cookie můžete také deaktivovat na naší stránce s nastavením souborů cookie. Ukládání souborů cookie můžete v zásadě zabránit také odpovídajícím nastavením softwaru proh-lížeče; v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

2.4 terminál na karty appWash tap & go

Kartový terminál appWash tap & go lze používat bez shromažďování a ukládání osobních údajů.

2.5 Další informace pro provozovatele zařízení appWash

Pro vytvoření účtu provozovatele a následný obchodní vztah s provozovatelem zařízení appWash můžeme zpracovávat také o-sobní údaje. Jedná se např.
•    Jméno a příjmení provozovatele, 
•    e-mailová adresa provozovatele,
•    adresa provozovatele a provozovny, 
•    telefonní číslo provozovatele, 
•    údaje týkající se zařízení appWash, 
•    bankovní údaje (IBAN atd.) a
•    Daňové údaje (např. daňové identifikační číslo, je-li vyžadováno).
Zpracování výše uvedených údajů je nezbytné pro plnění a vyúčtování služeb nabízených společností appWash. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k naplnění příslušného účelu nebo do odvolání souhlasu, pokud není zpra-cování údajů povoleno na jiném právním základě.

3. Obchodní sdělení

Pokud a nakolik jste nám udělili souhlas s tím, abychom vás kon-taktovali za účelem reklamy, např. prostřednictvím e-mailového zpravodaje, zpracování údajů potřebné v souvislosti s navázáním kontaktu se provádí na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ("souhlas"). Svůj souhlas nám můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna (např. pomocí odhlašovacího odkazu obsaženého v e-mailu). Obchodní sdělení mohou být zasílána prostřednictvím externích poskytovatelů služeb. V tomto ohledu pro nás tito poskytovatelé služeb vystupují jako zpracovatelé vázaní pokyny.

4. Možnosti kontaktu
 


V naší aplikaci appWash a na našich webových stránkách najdete různé možnosti, jak nás kontaktovat. Pokud je využijete a kontak-tujete nás například e-mailem, budeme zpracovávat údaje, které nám při kontaktování poskytnete, abychom mohli odpovědět na váš dotaz. 
Máme oprávněný zájem reagovat na vaše dotazy. Právním zákla-dem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud je cílem vašeho dotazu uzavření smlouvy, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Údaje, které nám byly předány v rámci kontaktu s námi, budou po vyřízení vaší žádosti vymazány, pokud a pokud nejsme povinni je uchovávat z důvodů obchodních a daňových zákonů.

5. Vystoupení na sociálních sítích

5.1 Poznámka na Instagramu

Na sociální síti Instagram provozujeme účet app-wash_powered_by_miele společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko ("Insta-gram"). Pokud navštívíte náš účet, Instagram shromažďuje údaje a může je zpracovávat v USA. K tomu dochází i v případě, že nejs-te registrovaným uživatelem Instagramu nebo jste se nepřihlásili ke svému účtu Instagram. Podle společnosti Instagram shromažďované údaje zahrnují IP adresu, informace o operačním systému, verzích hardwaru a typu prohlížeče, údaje shromážděné ze souborů cookie nastavených společností Instagram o vašem chování při používání a další technické údaje. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Ins-tagram, které jsou k dispozici zde: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content. 

5.2 Poznámka k YouTube

Kanál YouTube appWash powered by Miele provozujeme na vi-deoplatformě YouTube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA ("YouTube"). Pokud navštívíte náš kanál, YouTube shromažďuje údaje a může je zpracovávat v USA. K tomu dochází i v případě, že nejste registrovaným uživatelem YouTube nebo nejste aktuálně přihlášeni ke svému účtu YouTube. Na zpracování shromážděných údajů nemáme žádný vliv, pro-tože je provádí výhradně společnost YouTube. Podle společnosti YouTube zahrnují shromážděné údaje vaši IP adresu, informace o operačním systému, verzích hardwaru a typu prohlížeče, údaje získané ze souborů cookie nastavených společností YouTube o vašem chování při používání a další technické údaje. Více infor-mací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy. 

5.3 Poznámka k síti LinkedIn

Na kariérní platformě LinkedIn provozujeme profil https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn Ireland"). Pokud navštívíte náš profil na LinkedIn, Lin-kedIn Ireland bude shromažďovat údaje a může je zpracovávat v USA. K tomu dochází i v případě, že nejste registrovaným uživate-lem LinkedIn Ireland nebo nejste aktuálně přihlášeni ke svému účtu LinkedIn. Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn Ireland, které jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

 

5.4 Poznámka ke službě XING

Profil Xing https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh provozujeme na kariérní platformě Xing společnosti Xing SE ("XING"). Pokud navštívíte náš profil XING, XING bude shromažďovat a zpracovávat údaje. K tomu dochází i v případě, že nejste registrovaným uživatelem XING nebo nejste aktuálně přihlášeni ke svému účtu XING. Více infor-mací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING, které jsou k dispozici na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

6. předávání osobních údajů třetím stranám

Služby appWash jsou částečně poskytovány našimi externími poskytovateli služeb, společností ease2pay, Burg, Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Nizozemsko. Involtum vystupuje jako zpra-covatel vázaný pokyny pro jednotlivé operace zpracování. 
Dále je možné, že v rámci operací zpracování uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů předáme vaše údaje následujícím dalším kategoriím příjemců:
•    externím poradcům (např. právníkům, daňovým po-radcům, auditorům);
•    poskytovatelům služeb a zástupcům;
•    Společnosti skupiny Miele;
•    pojišťovny; a
•    Úřady a státní instituce.
Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění smlouvy, pokud máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů nebo pokud jste s předáním údajů souhlasili. Vaše osobní údaje předáváme také v případě, že jsme k tomu povinni na základě právních předpisů nebo úředních či soudních příkazů.

7. Místo uložení údajů

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů výslovně uvedeno jinak, budou vaše osobní údaje uloženy na serverech na území Evropské unie.

8. práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají podle GDPR různá práva. Patří mezi ně zejména
•    Právo na přístup k údajům: V souladu s čl. 15 GDPR můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme. Pokud takové zpra-cování probíhá, můžete si od nás rovněž vyžádat další informace o tomto zpracování.
•    Právo na opravu: V souladu s čl. 16 GDPR máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné.
•    Právo na omezení zpracování: V souladu s čl. 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
•    Právo na výmaz: V souladu s čl. 17 GDPR máte rovněž právo požadovat, abychom za určitých podmínek vymazali osobní údaje, které o vás uchováváme.
•    Právo na přenositelnost údajů: V souladu s čl. 20 GDPR máte rovněž právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat ty-to údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili.

9. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost na nakládání s vašimi osobními údaji u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u nás. 

 

10. právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které budeme realizovat bez uvedení konkrétní situace.