Prohlášení o ochraně údajů

Tímto prohlášením o ochraně údajů bychom Vás rádi informovali o zpracování údajů v souvislosti s používáním appWash. Zpracování osobních údajů se provádí výhradně v rámci právě platných ustanovení na ochranu údajů, obzvláště základního nařízení o ochraně údajů („GDPR“).

 1. Všeobecné informace
  • Osobní údaje

Podle čl. 4 č. 1 GDPR jsou „osobními údaji“ všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále „dotčená osoba“); za identifikovatelnou je považována fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, obzvláště prostřednictvím přiřazení k charakteristice jako jméno, k charakteristickému číslu, údajům o místě, k online charakteristice nebo k jednomu nebo několika zvláštním znakům, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

 • Odpovědná osoba

Odpovědná ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR je

Miele Operations & Payment Solutions GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße 161M, 33332 Gütersloh

Tel.:  +49 5241 8673190

E-mail:  support@appwash.com

 1. appWash pro uživatele
  • Všeobecné informace

Pomocí appWash si můžete jednoduše organizovat a realizovat praní a sušení. Před prvním použitím appWash musíte ověřit Vaše telefonní číslo, zaregistrovat se a vytvořit účet. Po registraci si můžete na naší webové stránce nebo přes aplikaci rezervovat, aktivovat a zastavovat pračky a sušičky dané Vám k dispozici. I vyúčtování za použití Vámi použitých praček a sušiček se provádí přes appWash.

V souvislosti s použitím appWash jsou zpracovávány následující údaje:

 • Jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • údaje týkající se praní nebo sušení (počet/místo/okamžik).

Pro první registraci a vyhotovení individuálního účtu zpracováváme Vaše jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu a Vaši adresu. Tyto údaje jsou požadovány i pro fakturaci. Pro kalkulaci částky faktury potřebujeme údaje o jednotlivém praní a sušení (počet/místo/čas). Dále zpracováváme k ověření Vašeho účtu Vaše telefonní číslo.

Zpracování výše uvedených údajů je požadováno ke splnění a vyúčtování služeb poskytnutých skrze appWash. Právní podklad pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále jsou údaje vyhodnocovány pseudonymizované/anonymizované, aby mohly být naše služby průběžně optimalizovány. Právní podklad pro to je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž optimalizace našich služeb zároveň odůvodňuje náš oprávněný zájem. / právní podklad pro to je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Vaše údaje se ukládají jen tak dlouho, jak je to nutné ke splnění příslušného účelu nebo až do zrušení Vašeho souhlasu, pokud není zpracování údajů přípustné na základě jiného zákonného podkladu.

 • Aplikace appWash

Aplikaci appWash lze získat v takzvaných App-Stores, které jsou provozovány třetími osobami. Stažení aplikace appWash zpravidla předpokládá předchozí registraci u příslušného App-Store. Na osobní údaje zpracovávané v této souvislosti nemáme žádný vliv. Zodpovědný je v této souvislosti samotný provozovatel příslušného App Store. Další údaje k tomu naleznete v pokynech o ochraně údajů Vašeho příslušného App Store.

Abyste mohli aplikaci appWash rozsáhle používat, je požadováno několik systémových oprávnění, jako např. oprávnění týkající se přístupu k poloze. Na začátku používání appWash a/nebo i při používání příslušné funkce jste vyzváni, abyste udělili odpovídající oprávnění. Berte ovšem prosím na zřetel, že řádné používání aplikace appWash vyžaduje přístup k určitým funkcím Vašeho mobilního koncového přístroje (smartphone nebo tablet) a přístup k Vašim osobním údajům.

Vedle údajů uvedených pod číslicí 2.1 jsou při používání aplikace appWash dále zpracovávány tzv. údaje o používání aplikace a Vaše IP-adresa. Zpracování těchto údajů je požadováno ke splnění služeb nabízených aplikací appWash. Právní podklad pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále jsou údaje o použití aplikace vyhodnocovány pseudonymizované/anonymizované, aby mohla být naše aplikace appWash průběžně optimalizována. Právní podklad pro to je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž optimalizace aplikace appWash zároveň odůvodňuje náš oprávněný zájem. / právní podklad pro to je rovněž Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Vaše údaje se ukládají jen tak dlouho, jak je to nutné ke splnění příslušného účelu nebo až do zrušení Vašeho souhlasu, pokud není zpracování údajů přípustné na základě jiného zákonného podkladu.

Naše aplikace appWash používá k uspořádání a vylepšení aplikace podle potřeb službu Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, které se ukládají na Vašem koncovém přístroji a které umožňují analýzu využití aplikace appWash Vámi. Informace vytvořené cookie jsou zpravidla převáděny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Pro naše Miele Apps využíváme rozšíření IP-anonymizace (tzv. IP-Masking), tzn. Vaše IP-adresa je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenášena na server Google v USA a tam je zkrácena.

Z pověření provozovatele aplikace appWash bude společnost Google používat tyto informace, aby vyhodnotila Vaše používání aplikace appWash, aby sestavila reporty o aktivitách na aplikaci a aby Vám poskytla další služby spojené s používáním aplikace appWash a internetu.

Právní podklad pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. / právní podklad pro to je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Můžete vyjádřit nesouhlas se zjišťováním, příp. vyhodnocováním Vašich údajů společností Google Analytics tím, že deaktivujete funkci Google Analytics v nastaveních Miele Apps.

Námi zaslané údaje a údaje spojené s cookies, charakteristikami uživatele (např. User-ID) nebo reklamními ID jsou po 14 měsících automaticky vymazány.

Bližší informace k podmínkám použití Google Analytics naleznete na www.google.com/analytics/terms.

 • Použití webu / webové stránky appWash

Při každém vyvolání naší webové stránky předá Váš prohlížeč automaticky údaje, které se ukládají v Logfiles serveru. Jedná se o následující údaje („údaje Logfiles“): 

 • Informace o použitém typu prohlížeče a verzi prohlížeče,
 • podnikový systém uživatele,
 • Internet Service Provider a IP-adresa uživatele,
 • datum a čas vyvolání.

Údaje Logfiles necháme anonymizovaně vyhodnotit, abychom dále průběžně vylepšovali webovou stránku, přizpůsobili webovou stránku zájmům našich uživatelů a abychom rychleji odstranili závady. V těchto účelech spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V neanonymizované formě jsou údaje Logfiles používány výhradně ke zjišťování poruch a k poskytnutí systémové bezpečnosti včetně odhalení a následného sledování nepřípustných pokusů o zásah a pokusů o podvod a zneužití. Jsou ukládány kvůli tomu 7 až 14 dní a poté vymazány. Údaje Logfiles, jejichž další uschování je požadováno pro důkazní účely, jsou z výmazu vyňaty až do konečného objasnění příslušné události a mohou být v jednotlivém případě předány dále vyšetřovacím úřadům.

Používáme na naší webové stránce dále cookies nebo podobné technologie jako pixely (níže obecně nazývány jako „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány Vaším prohlížečem na Vašem koncovém přístroji, nebo obrázkové soubory jako pixely. Při dalším vyvolání naší webové stránky se stejným koncovým přístrojem jsou informace uložené v cookies buď zpětně zasílány na naši webovou stránku („First Party Cookie“) nebo na jinou webovou stránku („Third Party Cookie“).

Informacemi uloženými v cookies rozpozná příslušná webová stránka, že jste ji již navštívili. To umožňuje co nejlépe Vám zobrazit webovou stránku podle Vašich preferencí. Přitom je pouze cookie samotné identifikováno na Vašem koncovém přístroji. Osobní údaje jsou kromě toho zpracovávány jen po Vašem výslovném souhlasu nebo pokud je to bezpodmínečně nutné, abyste mohli používat nabízenou a Vámi vyvolanou službu odpovídajícím způsobem.

O použití cookies Vás informujeme předem odpovídajícím upozorněním přes Banner. Cookies, které nejsou požadovány pro poskytnutí našich výkonů, jsou aktivovány jen po Vašem předchozím souhlasu. 

Můžete určité cookies i deaktivovat na naší stránce Nastavení Cookies. Dále můžete zabránit ukládání cookie v zásadě odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; v takovém případě eventuálně nebudete moci používat veškeré funkce naší webové stránky v plném rozsahu.

 • Doplňkové informace pro provozovatele zařízení appWash

Pro vypracování účtu provozovatele a navazující obchodní vztah s provozovatelem zařízení appWash zpracováváme příp. i osobní údaje. To jsou např.

 • jméno a příjmení provozovatele,
 • e-mailová adresa provozovatele,
 • adresa provozovatele a poboček,
 • telefonní číslo provozovatele,
 • údaje týkající se zařízení appWash,
 • bankovní údaje (IBAN, atd.) a
 • daňové údaje (např. IČ, pokud je požadováno).

Zpracování výše uvedených údajů je požadováno ke splnění a vyúčtování služeb poskytnutých skrze appWash. Právní podklad pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše údaje se ukládají jen tak dlouho, jak je to nutné ke splnění příslušného účelu, nebo až do zrušení Vašeho souhlasu, pokud není zpracování údajů přípustné na základě jiného zákonného podkladu.

 1. Komerční komunikace

Pokud a dokud jste nám udělili Váš souhlas ke komerčnímu navázání kontaktu, např. newsletterem zaslaným e-mailem, provádí se zpracování údajů požadované v rámci navázání kontaktu na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR („souhlas“). Váš souhlas můžete kdykoli vůči nám s účinností do budoucna zrušit (např. tím, že použijete odkaz pro odhlášení obsažený v e-mailu). Zasílání komerční komunikace může být prováděno přes externí poskytovatele služeb. Tito poskytovatelé služeb potud pracují pro nás jako zpracovatelé zakázky vázaní na instrukce.

 1. Možnosti kontaktu

V naší aplikaci appWash a na naší webové stránce naleznete různé možnosti kontaktu s námi. Pokud je použijete a kontaktujete nás např. e-mailem, zpracováváme údaje předané Vámi v rámci navázání kontaktu k zodpovězení Vašeho dotazu.

Na zodpovězení dotazů směřovaných nám máme oprávněný zájem. Právní podklad pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud Váš dotaz směřuje k uzavření smlouvy, je právním podkladem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Údaje předané nám v rámci navázání kontaktu jsou po ukončení Vašeho dotazu vymazány, pokud a dokud nejsme na základě obchodně-právních a daňově-právních důvodů zavázáni k uložení.

 1. Výstupy Social Media
  • Upozornění k Facebook-Fanpage

Na www.facebook.com/Appwash-powered-by-Miele se dostanete k naší Fanpage na sociální síti Facebook.com společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pokud navštívíte naši Fanpage, jsou společností Facebook zjišťovány údaje a příp. zpracovávány v USA. To se děje i tehdy, pokud Vy sami nejste registrovaným uživatelem Facebooku nebo jste se právě nepřihlásili na Váš účet u Facebooku. Ke zjišťovaným údajům patří i údaje od společnosti Facebook, mj. IP-adresa, údaje k podnikovému systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, z údajů zjištěných pomocí Cookies stanovených společností Facebook o Vašem uživatelském chování a další technické údaje. Bližší údaje k tomu naleznete ve směrnicích na ochranu údajů společnosti Facebook, které můžete najít na https://www.facebook.com/privacy/explanation . Informace společnosti Facebook o cookies naleznete dále na https://www.facebook.com/policies/cookies.

 • Upozornění k Twitteru

Provozujeme účet na Twitteru appWash_Miele týkající se služby zkrácené zprávy společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. („Twitter“). Zodpovědná za zpracování údajů osob žijících mimo Spojené státy americké je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko.

Použitím Twitteru jsou Vaše osobní údaje evidovány, přenášeny, ukládány, zveřejňovány a používány, a přitom nezávisle na Vašem bydlišti přenášeny do Spojených států, Irska a každé jiné země, ve které je obchodně činná společnost Twitter, a tam ukládány a využívány.

 Údaje o tom, které údaje jsou společností Twitter zpracovávány a za jakými účely jsou používány, naleznete v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/de/privacy

 • Upozornění k Instagramu

Provozujeme účet na Instagramu appwash_powered_by_miele v sociální síti Instagram společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Instagram“). Pokud navštívíte náš účet, jsou Instagramem zjišťovány údaje a příp. zpracovávány v USA. To se děje i tehdy, pokud Vy sami nejste registrovaným uživatelem Instagramu nebo jste se právě nepřihlásili na Váš účet u Instagramu. Ke zjišťovaným údajům patří i údaje Instagramu, mj. IP-adresa, údaje k podnikovému systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, z údajů zjištěných pomocí cookies stanovených Instagramem o Vašem uživatelském chování a další technické údaje. Bližší údaje k tomu naleznete ve směrnicích na ochranu údajů Instagramu, které můžete najít na: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

 • Upozornění k YouTube

Provozujeme kanál YouTube appWash powered by Miele na videoplatformě YouTube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA („YouTube“). Pokud navštívíte náš kanál, jsou YouTube zjišťovány údaje a příp. zpracovávány v USA. To se děje i tehdy, pokud Vy sami nejste registrovaným uživatelem YouTube nebo jste se právě nepřihlásili na Váš účet u YouTube. Na zpracování zjištěných údajů nemáme žádný vliv, protože je prováděno samotnou společností YouTube. Ke zjišťovaným údajům patří i údaje YouTube, mj. IP-adresa, údaje k podnikovému systému, verze hardwaru a typ prohlížeče, z údajů zjištěných pomocí cookies stanovených společností YouTube o Vašem uživatelském chování a další technické údaje. Bližší údaje k tomu naleznete ve směrnicích YouTube na ochranu údajů, které můžete najít zde https://policies.google.com/privacy .

 • Upozornění k LinkedIn

Provozujeme profil LinkedIn https://linkedin.com/company/miele-operations-payment-solutions-gmbh na platformě LinkedIn pro kariéru společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn Ireland“). Pokud navštívíte náš profil LinkedIn, jsou společností LinkedIn Ireland zjišťovány údaje a příp. zpracovávány v USA. To se děje i tehdy, pokud Vy sami nejste registrovaným uživatelem LinkedIn nebo jste se právě nepřihlásili na Váš účet LinkedIn. Bližší údaje k tomu naleznete ve směrnicích na ochranu údajů společnosti LinkedIn, které můžete najíthttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 • Upozornění ke XING

Provozujeme profil Xing https://www.xing.com/xbp/pages/miele-operations-payment-solutions-gmbh na platformě Xing pro kariéru společnosti Xing SE („XING“). Pokud navštívíte náš profil XING, jsou společností XING zjišťovány údaje a zpracovávány. To se děje i tehdy, pokud Vy sami nejste registrovaným uživatelem XING nebo jste se právě nepřihlásili na Váš účet XING. Bližší údaje k tomu naleznete ve směrnicích na ochranu údajů společnosti XING, které můžete najít na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Předávání osobních údajů třetím osobám

Služby appWash jsou částečně poskytovány naším externím poskytovatelem služeb, společností Involtum Services B.V. („Involtum“), Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Holandsko. Involtum je pro jednotlivé zpracování potud činná jako zpracovatel zakázky vázaný instrukcemi.

Dále může být v rámci zpracování uvedeného v tomto Prohlášení o osobních údajích možné, že Vaše údaje předáme následujícím dalším kategoriím příjemců:

 • externí poradci (např. advokáti, daňoví poradci, auditoři);
 • poskytovatelé služeb a osoby nápomocné při plnění;
 • podniky skupiny Miele (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm);
 • pojišťovny; a
 • úřady a státní zařízení.

Předáme Vaše osobní údaje třetím osobám jen tehdy, pokud je to požadováno ke splnění smlouvy, my nebo třetí osoby máme oprávněný zájem na zpracování Vašich osobních údajů nebo jste souhlasili s předáním údajů. Dále předáme Vaše osobní údaje, pokud jsme k tomu na základě zákonných ustanovení nebo úředního nebo soudního nařízení zavázáni.  

 1. Místo ukládání údajů

Pokud není v tomto Prohlášení o osobních údajích výslovně stanoveno něco odchylného, jsou Vaše osobní údaje ukládány na serverech v rámci oblasti platnosti Evropské unie.

 1. Dotčená práva

Dotčeným osobám jsou podle GDPR k dispozici různá práva. K tomu patří obzvláště:

 • Právo na informace: Můžete podle čl. 15 GDPR požadovat potvrzení o tom, zda jsou dotčené osobní údaje námi zpracovávány. Existuje-li takové zpracování, můžete od nás také požadovat další informace o zpracování.
 • Právo na opravu: Máte podle čl. 16 GDPR právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se Vás týkají, nesprávné nebo neúplné.
 • Právo na omezení zpracování: Můžete podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování osobních údajů týkajících se Vás.
 • Právo na vymazání: Máte podle čl. 17 GDPR dále právo požadovat od nás za určitého předpokladu vymazání osobních údajů uložených k Vaší osobě.
 • Právo na přenosnost údajů: Máte podle čl. 20 GDPR k tomu právo obdržet dotčené osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat je bez našeho zabránění jiné odpovědné osobě.
 1. Právo na stížnost

Máte právo stěžovat si na zacházení s Vašimi osobními údaji u úřadu na ochranu údajů kompetentního pro Vás nebo nás.

 1. Právo na námitku

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo podat podle čl. 21 GDPR námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo je námitka směřována proti přímé reklamě. V posledně uvedeném případě máte obecné právo na námitku, které je námi realizováno bez uvedení zvláštní situace.

 

Zapomenuté heslo?

Tvoje heslo musí mít délku nejméně 8 znaků.

Zadej prosím e-mailovou adresu, pomocí níž ses registroval, a zvol nové heslo, jehož délka je nejméně 8 znaků.

V nejbližší době zašleme e-mail na adresu {0}. Prosím, potvrďte svou e-mailovou adresu během následujících 15 minut. Pokud e-mail neobdržíte, kontaktujte nás prosím na adrese support@appwash.com. Nejprve si prosím zkontrolujte schránku pro nevyžádanou poštu.