Lidská práva - Naše pozice

Náš závazek dodržovat lidská práva

Jako mezinárodně působící rodinný podnik jsme si vědomi své odpovědnosti vůči zaměstnancům, životnímu prostředí a společnosti. Proto se zavazujeme dodržovat sociální standardy, posilovat lidská práva a předcházet jejich porušování.

Již více než 120 let je Miele synonymem pro vysoce kvalitní domácí spotřebiče a komerční stroje jako žádná jiná společnost a je považována za ztělesnění spolehlivých výrobků s dlouhou životností. K nepominutelným hodnotám naší společnosti patří ohleduplné a odpovědné zacházení se zaměstnanci i dodavateli. Ohled na lidská práva je u Miele samozřejmostí - a klíčovým principem firemní kultury.

Zavedení SA8000 a Kodexu chování v průběhu mnoha let

Společnost Miele také vyžaduje, aby její dodavatelé splňovali sociální kritéria. Všichni dodavatelé společnosti Miele na celém světě se musí zavázat k dodržování výše uvedených kritérií v rámci své vlastní organizace v souladu s mezinárodně uznávanou sociální normou SA8000 a musí rovněž kontrolovat dodržování těchto kritérií ze strany svých vlastních dodavatelů. Kromě toho jsou zásady a požadavky obsažené v Kodexu chování dodavatele nedílnou součástí obchodních vztahů mezi společností Miele a jejími dodavateli. Dodavatelé souhlasí se zásadami, které jsou podrobněji stanoveny a které zahrnují lidská práva a práva zaměstnanců, ochranu životního prostředí, etické obchodní postupy a integritu podniku, odpovědné dodavatelské řetězce a náležitou péči jako minimální standardy. Jsou rovněž povinni zajistit, aby tyto zásady a požadavky platily i pro předcházející struktury dodavatelského řetězce.

Analýza rizik

Pokud jde o dodavatele, Miele sleduje a pravidelně upravuje svůj již léta zavedený proces analýzy rizik. Za tímto účelem jsou přímí dodavatelé vyhodnocováni s ohledem na jejich rizikový potenciál na základě externích rizikových indexů a dalších informací dostupných v rámci společnosti (včetně konkrétních poznatků a zkušeností) a zařazováni do rizikových kategorií. Toto stanovení priorit tvoří základ pro cílené a proaktivní řízení rizik a opatření ze strany společnosti Miele. V závislosti na rizikové klasifikaci dodavatele to vede k různým opatřením - až po každoroční kontroly na místě, jejichž cílem je zjistit, zda dodavatel splňuje požadovaná kritéria a minimální standardy.

Pokud jde o procesy, společnost Miele pravidelně provádí analýzu rizik a odpovídajícím způsobem ji dokumentuje - minimálně jednou ročně. Kromě toho se provádí ad hoc analýza rizik, pokud to vyžaduje hodnocení rizik společnosti Miele nebo pokud existuje bezprostřední obava z porušení povinností, a to i ze strany nepřímých dodavatelů. Pokud i přes náležitou opatrnost existuje důvod domnívat se, že obchodní činnost společnosti Miele může mít negativní důsledky pro lidská práva, může společnost Miele využít zavedený eskalační proces k analýze, úpravě a/nebo nápravě chování, který může v krajním případě zahrnovat i ukončení obchodních vazeb.

Postup pro podávání stížností

Společnost Miele vyzývá své zaměstnance, aby hlásili domnělá porušení tohoto prohlášení o lidských právech prostřednictvím stávajících kanálů pro podávání stížností nebo postupů pro řešení sporů. Mezi ně patří místní vedení, příslušná oddělení lidských zdrojů a horká linka pro dodržování předpisů. Naši partneři a třetí strany mají na stránkách www.miele.com k dispozici různé kanály, jejichž prostřednictvím mohou hlásit případná porušení tohoto prohlášení o politice v oblasti lidských práv, a to i prostřednictvím ombudsmana.

Oblasti odpovědnosti

Celkovou odpovědnost za provádění tohoto politického prohlášení nese šestičlenné představenstvo společnosti Miele. Odpovědnost za náležitou péči o lidská práva nese příslušné vedení různých funkcí a oddělení v rámci skupiny Miele s ohledem na jednotlivé úkoly a odpovědnosti. Tím je zajištěno, že každá oblast v rámci společnosti má jasno o své vlastní odpovědnosti za dodržování lidských práv a každodenní realizaci opatření, a to jak v rámci vlastní oblasti podnikání, tak v dodavatelském řetězci. Zastřešující koordinaci a řízení přebírá centrální pracovní skupina - v čele s oddělením pro udržitelnost a regulační záležitosti a oddělením pro právní záležitosti a dodržování předpisů.

 

Výkonná rada společnosti Miele